Papers

  1
Entries per page
  • Takanobu Saheki, Hitomi Imachi, Tomohiro Ibata, Kensuke Fukunaga, Yuki Yoshioka, Toshihiro Kobayashi, Seisuke Sato, Kazuko Mizumoto, Takuo Yoshimoto, Jingya Lyu, Tao Dong, Koji Murao
    Internal medicine (Tokyo, Japan) 58(13) 1913 - 1916 7 1, 2019  Peer-reviewed