XIANG Rong

J-GLOBAL         Last updated: Dec 4, 2019 at 17:50
 
Avatar
Name
XIANG Rong
E-mail
xiangrongphoton.t.u-tokyo.ac.jp
Affiliation
The University of Tokyo
Research funding number
20740096
ORCID ID
0000-0002-4775-4948

Education

 
Oct 2006
 - 
Sep 2009
Graduate School of Engineering, The University of Tokyo
 
Sep 2003
 - 
Aug 2006
Department of Chemical Engineering, Tsinghua University
 
Sep 1999
 - 
Aug 2003
Department of Chemical Physics, University of Science and Technology of China
 

Published Papers

 
Bunsho Koyano, Taiki Inoue, Shun Yamamoto, Keigo Otsuka, Rong Xiang, Shohei Chiashi, Shigeo Maruyama
Carbon   155 635   Dec 2019   [Refereed]
Jeon Il, Yoon Jungjin, Kim Unsoo, Lee Changsoo, Xiang Rong, Shawky Ahmed, Xi Jun, Byeon Junseop, Lee Hyuck Mo, Choi Mansoo, Maruyama Shigeo, Matsuo Yutaka
ADVANCED ENERGY MATERIALS   9(27)    Jul 2019   [Refereed]
Ming Liu, Hua An, Akihito Kumamoto, Taiki Inoue, Shohei Chiashi, Rong Xiang, Shigeo Maruyama
Carbon   146 413   May 2019   [Refereed]
One-dimensional van der Waals heterostructures
Rong Xiang, Taiki Inoue, Yongjia Zheng, Akihito Kumamoto, Yang Qian, Yuta Sato, Ming Liu, Devashish Gokhale, Jia Guo, Kaoru Hisama, Satoshi Yotsumoto, Tatsuro Ogamoto, Hayato Arai, Yu Kobayashi, Hao Zhang, Bo Hou, Anton Anisimov, Yasumitsu Miyata, Susumu Okada, Shohei Chiashi, Yan Li, Jing Kong, Esko I. Kauppinen, Yuichi Ikuhara, Kazu Suenaga, Shigeo Maruyama
arXiv:1807.06154      Feb 2019
Seungju Seo, Il Jeon, Rong Xiang, Changsoo Lee, Hao Zhang, Takeshi Tanaka, Jin-Wook Lee, Donguk Suh, Tatsuro Ogamoto, Ryosuke Nishikubo, Akinori Saeki, Shohei Chiashi, Junichiro Shiomi, Hiromichi Kataura, Hyuck Mo Lee, Yang Yang, Yutaka Matsuo, Shigeo Maruyama
Journal of Materials Chemistry A      2019   [Refereed]
Yuan Hong, Huang Jia-Qi, Peng Hong-Jie, Titirici Maria-Magdalena, Xiang Rong, Chen Renjie, Liu Quanbing, Zhang Qiang
ADVANCED ENERGY MATERIALS   8(31)    Nov 2018   [Refereed]
Thermal Conductivity of carbon nanotubes and assemblies
P. Wang, R. Xiang and S. Maruyama
Advances in Heat Transfer      Nov 2018   [Refereed]
Hao-Sheng Lin, Il Jeon, Rong Xiang, Seungju Seo, Jin-Wook Lee, Chao Li, Amrita Pal, Sergei Manzhos, Mark S. Goorsky, Yang Yang, Shigeo Maruyama, Yutaka Matsuo
ACS Applied Materials & Interfaces      Oct 2018   [Refereed]
Sakaguchi Takahiro, Jeon Il, Chiba Takaaki, Shawky Ahmed, Xiang Rong, Chiashi Shohei, Kauppinen Esko I., Park Nam-Gyu, Matsuo Yutaka, Maruyama Shigeo
MRS COMMUNICATIONS   8(3) 1058-1063   Sep 2018   [Refereed]
Rong Xiang, Shigeo Maruyama
Royal Society Open Science      Aug 2018   [Refereed]
Y. Qian, H. An, T. Inoue, S. Chiashi, R. Xiang, S. Maruyama
physica status solidi (b)      Jul 2018   [Refereed]
Feng Ya, Inoue Taiki, Watanabe Makoto, Yoshida Shuhei, Qian Yang, Xiang Rong, Kauppinen Esko I, Chiashi Shohei, Maruyama Shigeo
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   57(7)    Jul 2018   [Refereed]
Y. Feng, T. Inoue, H. An, R. Xiang, S. Chiashi, S. Maruyama
Applied Physics Letters      May 2018   [Refereed]
Otsuka Keigo, Yamamoto Shun, Inoue Taiki, Koyano Bunsho, Ukai Hiroyuki, Yoshikawa Ryo, Xiang Rong, Chiashi Shohei, Maruyama Shigeo
ACS NANO   12(4) 3994-4001   Apr 2018   [Refereed]
Ming Liu, Rong Xiang, Yaerim Lee, Keigo Otsuka, Ya-Lun Ho, Taiki Inoue, Shohei Chiashi, Jean-Jacques Delaunay, Shigeo Maruyama
Nanoscale   10(12) 5449   2018   [Refereed]
Hou B, Wu C, Inoue T, Chiashi S, Xiang R, Maruyama S.
Carbon   119 502-510   2017   [Refereed]
Yoshida S, Feng Y, Delacou C, Inoue T, Xiang R, Kometani R, Chiashi S, Kauppinen E.I, Maruyama S.
Nanotechnology   28(18)    2017   [Refereed]
Westover A.S, Choi J, Cui K, Ishikawa T, Inoue T, Xiang R, Chiashi S, Kato T, Maruyama S, Pint C.L.
Scripta Materialia   125 63-67   2016   [Refereed]
Cui K, Kumamoto A, Xiang R, An H, Wang B, Inoue T, Chiashi S, Ikuhara Y, Maruyama S.
Nanoscale   8(3) 1608-1617   2016   [Refereed]
Jeon I, Qian Y, Nakao S, Ogawa D, Xiang R, Inoue T, Chiashi S, Hasegawa T, Maruyama S, Matsuo Y.
Journal of Materials Chemistry A   4(48) 18763-18768   2016   [Refereed]
Song Y, Zhuang J, Song M, Yin S, Cheng Y, Zhang X, Wang M, Xiang R, Xia Y, Maruyama S, Zhao P, Ding F, Wang H.
Nanoscale   8(48) 20001-20007   2016   [Refereed]
An H, Kumamoto A, Takezaki H, Ohyama S, Qian Y, Inoue T, Ikuhara Y, Chiashi S, Xiang R, Maruyama S.
Nanoscale   8(30) 14523-14529   2016   [Refereed]
Chen X, Xiang R, Zhao P, An H, Inoue T, Chiashi S, Maruyama S.
Carbon   107 852-856   2016   [Refereed]
Won Y, Gao Y, Guzman De Villoria R, Wardle B.L, Xiang R, Maruyama S, Kenny T.W, Goodson K.E.
Journal of Micromechanics and Microengineering   25(11)    2015   [Refereed]
Chen M, Zhu Y, Ji X, Chen A, Su L, Shen Z, Yang C, Xiang R, Gui X, Huang F, Tang Z.
Journal of Alloys and Compounds   622 719-724   2015   [Refereed]
Zhao C, Zhu Y, Su Y, Guan Z, Chen A, Ji X, Gui X, Xiang R, Tang Z.
Advanced Optical Materials   3(2) 248-256   2015   [Refereed]
Chen X, Zhao P, Xiang R, Kim S, Cha J, Chiashi S, Maruyama S.
Carbon   94 810-815   2015   [Refereed]
Kitaura R, Miyata Y, Xiang R, Hone J, Kong J, Ruoff R.S, Maruyama S.
Journal of the Physical Society of Japan   84(12)    2015   [Refereed]
Ji X, Zhu Y, Chen M, Su L, Chen A, Gui X, Xiang R, Tang Z.
Scientific Reports   4    2014   [Refereed]
Su L, Zhu Y, Yong D, Chen M, Ji X, Su Y, Gui X, Pan B, Xiang R, Tang Z.
ACS Applied Materials and Interfaces   6(16) 14152-14158   2014   [Refereed]
Ji X, Zhu Y, Chen M, Su L, Chen A, Zhao C, Gui X, Xiang R, Huang F, Tang Z.
Applied Physics Letters   104(24)    2014   [Refereed]
Liu M, Xiang R, Cao W, Zeng H, Su Y, Gui X, Wu T, Maruyama S, Tang Z.
Carbon   80(1) 311-317   2014   [Refereed]
Gui X, Zeng Z, Zhu Y, Li H, Lin Z, Gan Q, Xiang R, Cao A, Tang Z.
Advanced Materials   26(8) 1248-1253   2014   [Refereed]
Su L, Zhang Q, Wu T, Chen M, Su Y, Zhu Y, Xiang R, Gui X, Tang Z.
Applied Physics Letters   105(7)    2014   [Refereed]
Zeng Z, Gui X, Gan Q, Lin Z, Zhu Y, Zhang W, Xiang R, Cao A, Tang Z.
Nanoscale   6(3) 1748-1755   2014   [Refereed]
Cui K, Xiang R, Chiashi S, Maruyama S.
JSAP-OSA Joint Symposia, JSAP 2014      2014   [Refereed]
Yuan L, Wu T, Zhang W, Ling S, Xiang R, Gui X, Zhu Y, Tang Z.
Journal of Materials Chemistry A   2(19) 6952-6959   2014   [Refereed]
Zhao P, Kim S, Chen X, Einarsson E, Wang M, Song Y, Wang H, Chiashi S, Xiang R, Maruyama S.
ACS Nano   8(11) 11631-11638   2014   [Refereed]
Zhang W, Wu Y, Ji X, Xiang R, Gui X, Zhu Y, Tang Z.
Crystal Research and Technology   48(9) 599-602   2013   [Refereed]
Su L, Zhu Y, Chen M, Zhang Q, Su Y, Ji X, Wu T, Gui X, Xiang R, Tang Z.
Applied Physics Letters   103(7)    2013   [Refereed]
Won Y, Gao Y, Panzer M.A, Xiang R, Maruyam S, Kenny T.W, Cai W, Goodsons K.E.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   110(51) 20426-20430   2013   [Refereed]
Chen M, Zhu Y, Su L, Zhang Q, Xiang R, Gui X, Wu T, Cao X, Zhang P, Wang B, Tang Z.
Journal of Alloys and Compounds   577 179-182   2013   [Refereed]
Chen M, Zhu Y, Su L, Zhang Q, Chen A, Ji X, Xiang R, Gui X, Wu T, Pan B, Tang Z.
Applied Physics Letters   102(20)    2013   [Refereed]
Yang X, Wang H, Li J, Zheng W, Xiang R, Tang Z, Yu H, Peng F.
Chemistry - A European Journal   19(30) 9818-9824   2013   [Refereed]
Su L, Zhu Y, Zhang Q, Chen M, Ji X, Wu T, Gui X, Pan B, Xiang R, Tang Z.
Journal of Physics D: Applied Physics   46(24)    2013   [Refereed]
Ishikawa K, Chiashi S, Badar S, Thurakitseree T, Hori T, Xiang R, Watanabe M, Shiomi J, Maruyama S.
Nihon Kikai Gakkai Ronbunshu, B Hen/Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Part B   79(798) 185-198   2013   [Refereed]
Gui X, Zeng Z, Lin Z, Gan Q, Xiang R, Zhu Y, Cao A, Tang Z.
ACS Applied Materials and Interfaces   5(12) 5845-5850   2013   [Refereed]
Zhang W, Chen X, Xu N, Xiang R, Zhu Y, Tang Z.
Journal of Nanomaterials   2013    2013   [Refereed]
Su L, Zhu Y, Zhang Q, Chen M, Wu T, Gui X, Pan B, Xiang R, Tang Z.
Applied Surface Science   274 341-344   2013   [Refereed]
Gao Y, Marconnet A.M, Xiang R, Maruyama S, Goodson K.E.
IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology   3(9) 1524-1532   2013   [Refereed]
Yuan L, Guan Z, Zhang W, Suzuki Y, Xiang R, Gui X, Zhu Y, Tang Z, Zhang L, Wu T.
8th Annual IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems, IEEE NEMS 2013   809-812   2013   [Refereed]
Xiang R, Zeng H, Su Y, Gui X, Wu T, Einarsson E, Maruyama S, Tang Z.
Carbon   64 537-540   2013   [Refereed]
Xiang R, Hou B, Einarsson E, Zhao P, Harish S, Morimoto K, Miyauchi Y, Chiashi S, Tang Z, Maruyama S.
ACS Nano   7(4) 3095-3103   2013   [Refereed]
Zeng Z, Gui X, Lin Z, Zhang L, Jia Y, Cao A, Zhu Y, Xiang R, Wu T, Tang Z.
Advanced Materials   25(8) 1185-1191   2013   [Refereed]
Chen M, Zhang Q, Su L, Su Y, Cao J, Zhu Y, Wu T, Gui X, Yang C, Xiang R, Tang Z.
Materials Research Bulletin   47(9) 2673-2675   2012   [Refereed]
Chen M, Xiang R, Su L, Zhang Q, Cao J, Zhu Y, Gui X, Wu T, Tang Z.
Journal of Physics D: Applied Physics   45(45)    2012   [Refereed]
Chen J, Gui X, Wang Z, Li Z, Xiang R, Wang K, Wu D, Xia X, Zhou Y, Wang Q, Tang Z, Chen L.
ACS Applied Materials and Interfaces   4(1) 81-86   2012   [Refereed]
Maruyama S, Xiang R.
Journal of Heat Transfer   134(5)    2012   [Refereed]
Thurakitseree T, Einarsson E, Xiang R, Zhao P, Aikawa S, Chiashi S, Shiomi J, Maruyama S.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology   12(1) 370-376   2012   [Refereed]
Xiang R, Einarsson E, Shiomi J, Maruyama S.
Journal of Heat Transfer   134(5)    2012   [Refereed]
Xiang R, Einarsson E, Murakami Y, Shiomi J, Chiashi S, Tang Z, Maruyama S.
ACS Nano   6(8) 7472-7479   2012   [Refereed]
Gui X, Zeng Z, Cao A, Lin Z, Zeng H, Xiang R, Wu T, Zhu Y, Tang Z.
Journal of Materials Chemistry   22(35) 18300-18305   2012   [Refereed]
Wu T, Hirata K, Suzuki H, Xiang R, Tang Z, Yomo T.
Applied Physics Letters   101(7)    2012   [Refereed]
Aikawa S, Xiang R, Einarsson E, Chiashi S, Shiomi J, Nishikawa E, Maruyama S.
Nano Research   4(6) 580-588   2011   [Refereed]
Zhao P, Einarsson E, Xiang R, Murakami Y, Chiashi S, Shiomi J, Maruyama S.
Applied Physics Letters   99(9)    2011   [Refereed]
Lin C.-T, Lee C.-Y, Chin T.-S, Xiang R, Ishikawa K, Shiomi J, Maruyama S.
Carbon   49(4) 1446-1452   2011   [Refereed]
Aikawa S, Einarsson E, Inoue T, Xiang R, Chiashi S, Shiomi J, Nishikawa E, Maruyama S.
Japanese Journal of Applied Physics   50(4 PART 2)    2011   [Refereed]
Hou B, Xiang R, Inoue T, Einarsson E, Chiashi S, Shiomi J, Miyoshi A, Maruyama S.
Japanese Journal of Applied Physics   50(6 PART 1)    2011   [Refereed]
Ishikawa K, Chiashi S, Badar S, Thurakitseree T, Hori T, Xiang R, Watanabe M, Shiomi J, Maruyama S.
ASME/JSME 2011 8th Thermal Engineering Joint Conference, AJTEC 2011      2011   [Refereed]
Wu T, Suzuki H, Yomo T, Xiang R, Gui X, Tang Z.
15th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences 2011, MicroTAS 2011   3 1659-1661   2011   [Refereed]
Maruyama S, Xiang R.
Proceedings of the ASME Micro/Nanoscale Heat and Mass Transfer International Conference 2009, MNHMT2009   3 587-592   2010   [Refereed]
Xiang R, Einarsson E, Shiomi J, Maruyama S.
Proceedings of the ASME Micro/Nanoscale Heat and Mass Transfer International Conference 2009, MNHMT2009   2 231-234   2010   [Refereed]
Mera Y, Fujiwara T, Ishizaki K, Xiang R, Shiomi J, Maruyama S, Kakiuchi T, Mase K, Maeda K.
Japanese Journal of Applied Physics   49(10) 1051041-1051045   2010   [Refereed]
Xiang R, Einarsson E, Okawa J, Thurakitseree T, Murakami Y, Shiomi J, Ohno Y, Maruyama S.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology   10(6) 3901-3906   2010   [Refereed]
Yang Z, Zhang Q, Luo G.-H, Xiang R, Qian W.-Z, Wang Y, Wei F.
Xinxing Tan Cailiao/New Carbon Materials   25(3) 168-174   2010   [Refereed]
Xiang R, Einarsson E, Okabe H, Chiashi S, Shiomi J, Maruyama S.
Japanese Journal of Applied Physics   49(2 PART 2)    2010   [Refereed]
Zhao P, Einarsson E, Xiang R, Murakami Y, Maruyama S.
Journal of Physical Chemistry C   114(11) 4831-4834   2010   [Refereed]
Bohn J.E, Etchegoin P.G, Le Ru E.C, Xiang R, Chiashi S, Maruyama S.
ACS Nano   4(6) 3466-3470   2010   [Refereed]
Xiang R, Luo G, Yang Z, Zhang Q, Qian W, Wei F.
Materials Letters   63(1) 84-87   2009   [Refereed]
Xiang R, Einarsson E, Okawa J, Miyauchi Y, Maruyama S.
Journal of Physical Chemistry C   113(18) 7511-7515   2009   [Refereed]
Xiang R, Wu T, Einarsson E, Suzuki Y, Murakami Y, Shiomi J, Maruyama S.
Journal of the American Chemical Society   131(30) 10344-10345   2009   [Refereed]
Xiang R, Zhang Z, Ogura K, Okawa J, Einarsson E, Miyauchi Y, Shiomi J, Maruyama S.
Japanese Journal of Applied Physics   47(4 PART 1) 1971-1974   2008   [Refereed]
Zhang Q, Qian W, Xiang R, Yang Z, Luo G, Wang Y, Wei F.
Materials Chemistry and Physics   107(2-3) 317-321   2008   [Refereed]
Xiang R, Yang Z, Zhang Q, Luo G, Qian W, Wei F, Kadowaki M, Einarsson E, Maruyama S.
Journal of Physical Chemistry C   112(13) 4892-4896   2008   [Refereed]
Einarsson E, Kadowaki M, Ogura K, Okawa J, Xiang R, Zhang Z, Yamamoto T, Ikuhara Y, Maruyama S.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology   8(11) 6093-6098   2008   [Refereed]
Duong H.M, Einarsson E, Okawa J, Xiang R, Maruyama S.
Japanese Journal of Applied Physics   47(4 PART 1) 1994-1999   2008   [Refereed]
Einarsson E, Xiang R, Ogura K, Okawa J, Zhang Z, Maruyama S.
Materials Research Society Symposium Proceedings   1057 76-81   2008   [Refereed]
Xiang R, Luo G, Yang Z, Zhang Q, Qian W, Wei F.
Nanotechnology   18(41)    2007   [Refereed]
Zhang Q, Zhou W, Qian W, Xiang R, Huang J, Wang D, Wei F.
Journal of Physical Chemistry C   111(40) 14638-14643   2007   [Refereed]
Xiang R, Luo G, Qian W, Wang Y, Wei F, Li Q.
Chemical Vapor Deposition   13(10) 533-536   2007   [Refereed]
Xiang R, Luo G, Qian W, Zhang Q, Wang Y, Wei F, Li Q, Cao A.
Advanced Materials   19(17) 2360-2363   2007   [Refereed]
Wei F, Zhang Q, Qian W.-Z, Xu G.-H, Xiang R, Wen Q, Wang Y, Luo G.-H.
Xinxing Tan Cailiao/ New Carbon Materials   22(3) 271-282   2007   [Refereed]
Li Z.F, Luo G.H, Zhou W.P, Wei F, Xiang R, Liu Y.P.
Nanotechnology   17(15) 3692-3698   2006   [Refereed]
Zhang Z.-F, Luo G.-H, Fan Z.-J, Xiang R, Zhou L, Wei F.
Acta Physico - Chimica Sinica   22(3) 296-300   2006   [Refereed]

Misc

 
Rong Xiang, Taiki Inoue, Yongjia Zheng, Akihito Kumamoto, Yang Qian, Yuta Sato, Ming Liu, Devashish Gokhale, Jia Guo, Kaoru Hisama, Satoshi Yotsumoto, Tatsuro Ogamoto, Hayato Arai, Yu Kobayashi, Hao Zhang, Bo Hou, Anton Anisimov, Yasumitsu Miyata, Susumu Okada, Shohei Chiashi, Yan Li, Jing Kong, Esko I. Kauppinen, Yuichi Ikuhara, Kazu Suenaga, Shigeo Maruyama
   Jul 2018
Property by design is one appealing idea in material synthesis but hard to
achieve in practice. A recent successful example is the demonstration of van
der Waals (vdW) heterostructures,1-3 in which atomic layers are stacked on each
other and diffe...