Norimitsu Uza

J-GLOBAL         Last updated: Nov 7, 2018 at 23:35
 
Avatar
Name
Norimitsu Uza
Affiliation
Kyoto University

Published Papers

 
Kuwada T, Shiokawa M, Uza N, Kodama Y
Arab journal of gastroenterology : the official publication of the Pan-Arab Association of Gastroenterology   18(2) 118-119   Jun 2017   [Refereed]
Yao S, Taura K, Okuda Y, Kodama Y, Uza N, Gouda N, Minamiguchi S, Okajima H, Kaido T, Uemoto S
Journal of surgical oncology   118(6) 997-1005   Nov 2018   [Refereed]
Sakuma Y, Kodama Y, Sogabe Y, Nakai Y, Yamashita Y, Mikami S, Kajimura K, Ikeda K, Tamaki H, Iwamoto S, Matsuda F, Fujita K, Uza N, Kawamura T, Uemoto S, Seno H, Chiba T, Yazumi S, Kyoto Pancreatobiliary Study Group.
Gastrointestinal endoscopy   85(2) 371-379   Feb 2017   [Refereed]
Yamauchi Yuki, Kodama Yuzo, Sogabe Yuko, Kuwada Takeshi, Marui Saiko, Mima Atsushi, Tomono Teruko, Morita Toshihiro, Kakiuchi Nobuyuki, Matsumori Tomoaki, Nishikawa Yoshihiro, Ueda Tatsuki, Tsuda Motoyuki, Kuriyama Katsutoshi, Sakuma Yojiro, Maruno Takahisa, Shiokawa Masahiro, Uza Norimitsu, Seno Hiroshi
GASTROENTEROLOGY   152(5) S171   Apr 2017   [Refereed]
Nishikawa Y, Uza N, Yamauchi Y, Fukuda A, Ueda Y, Kodama Y, Seno H
Endoscopy   50(10) E279-E280   Oct 2018   [Refereed]
Kurita A, Kodama Y, Nakamoto Y, Isoda H, Minamiguchi S, Yoshimura K, Kuriyama K, Sawai Y, Uza N, Hatano E, Uemoto S, Togashi K, Haga H, Chiba T
Gastrointestinal endoscopy   84(3) 467-475.e1   Sep 2016   [Refereed]
Eso Y, Uza N, Shirakawa K, Sawada K, Katsuragi K, Matsuura M, Seno H
Internal medicine (Tokyo, Japan)   57(15) 2203-2207   Aug 2018   [Refereed]
Shiokawa M, Kodama Y, Sekiguchi K, Kuwada T, Tomono T, Kuriyama K, Yamazaki H, Morita T, Marui S, Sogabe Y, Kakiuchi N, Matsumori T, Mima A, Nishikawa Y, Ueda T, Tsuda M, Yamauchi Y, Sakuma Y, Maruno T, Uza N, Tsuruyama T, Mimori T, Seno H, Chiba T
Science translational medicine   10(453)    Aug 2018   [Refereed]
Sakuma Y, Kodama Y, Eguchi T, Uza N, Tsuji Y, Shiokawa M, Maruno T, Kuriyama K, Nishikawa Y, Yamauchi Y, Tsuda M, Ueda T, Matsumori T, Morita T, Tomono T, Kakiuchi N, Mima A, Sogabe Y, Marui S, Kuwada T, Okada A, Watanabe T, Nakase H, Chiba T, Seno H
Scientific reports   8(1) 8829   Jun 2018   [Refereed]
Kondo T, Kanai M, Kou T, Sakuma T, Mochizuki H, Kamada M, Nakatsui M, Uza N, Kodama Y, Masui T, Takaori K, Matsumoto S, Miyake H, Okuno Y, Muto M
Oncotarget   9(28) 19817-19825   Apr 2018   [Refereed]
Eso Y, Uza N, Yamagishi H, Imada K, Kimura Y, Masui T, Kodama Y, Seno H
Medicine   96(50) e9217   Dec 2017   [Refereed]
Shiokawa M, Kodama Y, Kuriyama K, Yoshimura K, Tomono T, Morita T, Kakiuchi N, Matsumori T, Mima A, Nishikawa Y, Ueda T, Tsuda M, Yamauchi Y, Minami R, Sakuma Y, Ota Y, Maruno T, Kurita A, Sawai Y, Tsuji Y, Uza N, Matsumura K, Watanabe T, Notohara K, Tsuruyama T, Seno H, Chiba T
Gut   65(8) 1322-1332   Aug 2016   [Refereed]
Sakuma Yojiro, Kodama Yuzo, Sogabe Yuko, Kakiuchi Nobuyuki, Honjo Hajime, Kawanami Chiharu, Watanabe Kotaro, Hirohashi Kenshiro, Nakai Yoshitaka, Yamashita Yukitaka, Mikami Sakae, Yamashita Yukimasa, Kajimura Kozo, Ikeda Kazuki, Tamaki Hiroyuki, Iwamoto Satoru, Matsuda Fumihiro, Fujita Koichi, Minami Maya, Sawai Yugo, Uza Norimitsu, Kawamura Takashi, Uemoto Shinji, Chiba Tsutomu, Yazumi Shujiro
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY   83(5) AB138   May 2016   [Refereed]
Ota Yuji, Kodama Yuzo, Sawai Yugo, Kakiuchi Nobuyuki, Tomono Teruko, Matsumori Tomoaki, Mima Atsushi, Yamauchi Yuki, Nishikawa Yoshihiro, Tsuda Motoyuki, Kuriyama Katsutoshi, Sakuma Yojiro, Ueda Tatsuki, Maruno Takahisa, Shiokawa Masahiro, Uza Norimitsu, Marusawa Hiroyuki, Seno Hiroshi, Chiba Tsutomu
GASTROENTEROLOGY   150(4) S915   Apr 2016   [Refereed]
Kuriyama Katsutoshi, Kodama Yuzo, Shiokawa Masahiro, Kakiuchi Nobuyuki, Matsumori Tomoaki, Mima Atsushi, Tomono Teruko, Nishikawa Yoshihiro, Tsuda Motoyuki, Ueda Tatsuki, Yamauchi Yuki, Sakuma Yojiro, Ota Yuji, Maruno Takahisa, Uza Norimitsu, Seno Hiroshi, Chiba Tsutomu
GASTROENTEROLOGY   150(4) S143   Apr 2016   [Refereed]
Kou T, Kanai M, Yamamoto M, Xue P, Mori Y, Kudo Y, Kurita A, Uza N, Kodama Y, Asada M, Kawaguchi M, Masui T, Mizumoto M, Yazumi S, Matsumoto S, Takaori K, Morita S, Muto M, Uemoto S, Chiba T
International journal of clinical oncology   21(1) 118-125   Feb 2016   [Refereed]
Sawai Y, Kodama Y, Shimizu T, Ota Y, Maruno T, Eso Y, Kurita A, Shiokawa M, Tsuji Y, Uza N, Matsumoto Y, Masui T, Uemoto S, Marusawa H, Chiba T
Cancer research   75(16) 3292-3301   Aug 2015   [Refereed]
Non-functioning pancreatic neuroendocrine tumor accompanied with multiple liver metastases: remorseful case and literature review.
Hori T, Takaori K, Kawaguchi M, Ogawa K, Masui T, Ishii T, Nagata H, Narita M, Kodama Y, Uza N, Uemoto S
JOP : Journal of the pancreas   15(6) 622-625   Nov 2014   [Refereed]
Xue P, Kanai M, Mori Y, Nishimura T, Uza N, Kodama Y, Kawaguchi Y, Takaori K, Matsumoto S, Uemoto S, Chiba T
Cancer medicine   3(2) 406-415   Apr 2014   [Refereed]
Xue P, Kanai M, Mori Y, Nishimura T, Uza N, Kodama Y, Kawaguchi Y, Takaori K, Matsumoto S, Uemoto S, Chiba T
Pancreas   43(3) 411-416   Apr 2014   [Refereed]
A. Kurita; Y. Kodama; R. Minami; Y. Sakuma; K. Kuriyama; W. Tanabe; Y. Ohta; T. Maruno; M. Shiokawa; Y. Sawai; N. Uza; S. Yazumi; A. Yoshizawa; S. Uemoto; T. Chiba
Journal of Gastroenterology   48(9) 1097-1104   Sep 2013   [Refereed]
S. Yamamoto; H. Nakase; M. Matsuura; Y. Honzawa; K. Matsumura; N. Uza; Y. Yamaguchi; E. Mizoguchi; T. Chiba
American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology   305(3) G241-G249-9   Aug 2013   [Refereed]
M. Shiokawa; Y. Kodama; K. Yoshimura; C. Kawanami; J. Mimura; Y. Yamashita; M. Asada; M. Kikuyama; Y. Okabe; T. Inokuma; M. Ohana; H. Kokuryu; K. Takeda; Y. Tsuji; R. Minami; Y. Sakuma; K. Kuriyama; Y. Ota; W. Tanabe; T. Maruno; A. Kurita; Y. Sawai; N. Uza; T. Watanabe; H. Haga; T. Chiba
American Journal of Gastroenterology   108(4) 610-617   Apr 2013   [Refereed]
T. Watanabe; K. Yamashita; T. Sakurai; M. Kudo; M. Shiokawa; N. Uza; Y. Kodama; K. Uchida; K. Okazaki; T. Chiba
Journal of Gastroenterology   48(2) 247-253   Feb 2013   [Refereed]
S. Arasawa; H. Nakase; Y. Ozaki; N. Uza; M. Matsuura; T. Chiba
The Lancet   380(9858) 2052-   Dec 2012   [Refereed]
N. Uza; H. Nakase; S. Yamamoto; T. Yoshino; Y. Takeda; S. Ueno; S. Inoue; S. Mikami; M. Matsuura; T. Shimaoka; N. Kume; M. Minami; S. Yonehara; H. Ikeuchi; T. Chiba
Gut   60(11) 1494-1505   Nov 2011   [Refereed]
M. Shiokawa; Y. Kodama; Y. Hiramatsu; A. Kurita; Y. Sawai; N. Uza; T. Watanabe; T. Chiba
Case Reports in Gastroenterology   5(3) 528-533   Sep 2011   [Refereed]
Y. Hiramatsu; T. Watanabe; M. Shiokawa; A. Kurita; M. Matsuura; N. Uza; Y. Kodama; T. Chiba
Clinical Journal of Gastroenterology   4(1) 49-51   Feb 2011   [Refereed]
H. Kitamura; S. Yamamoto; H. Nakase; M. Matsuura; Y. Honzawa; K. Matsumura; Y. Takeda; N. Uza; K. Nagata; T. Chiba
Biochemical and Biophysical Research Communications   404(2) 599-604   Jan 2011   [Refereed]
T. Yoshino; H. Nakase; Y. Honzawa; K. Matsumura; S. Yamamoto; Y. Takeda; S. Ueno; N. Uza; S. Masuda; K. Inui; T. Chiba
Inflammatory Bowel Diseases   16(12) 2022-2033   Dec 2010   [Refereed]
R. Akitake; T. Watanabe; C. Zaima; N. Uza; H. Ida; S. Tada; N. Nishida; T. Chiba
Gut   59(4) 542-545   Apr 2010   [Refereed]
Y. Takeda; H. Nakase; K. Namba; S. Inoue; S. Ueno; N. Uza; T. Chiba
Inflammatory Bowel Diseases   15(11) 1617-1618   Nov 2009   [Refereed]
K. Matsumura; H. Nakase; S. Yamamoto; T. Yoshino; Y. Takeda; K. Kasahara; S. Ueno; N. Uza; T. Chiba
Inflammatory Bowel Diseases   15(7) 967-968   Jul 2009   [Refereed]
S. Inoue; H. Nakase; M. Matsuura; S. Mikami; S. Ueno; N. Uza; T. Chiba
Clinical and Experimental Immunology   156(1) 172-182   2009   [Refereed]
S. Mikami; H. Nakase; S. Yamamoto; Y. Takeda; T. Yoshino; K. Kasahara; S. Ueno; N. Uza; S. Oishi; N. Fujii; T. Nagasawa; T. Chiba
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics   327(2) 383-392   Nov 2008   [Refereed]
S. Ueno; H. Nakase; K. Kasahara; N. Uza; H. Kitamura; S. Inoue; S. Mikami; M. Matsuura; T. Chiba
Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia)   23(8 PART2) e363-e366-6   Aug 2008   [Refereed]
T. Yoshino; H. Nakase; S. Mikami; M. Nio; S. Ueno; N. Uza; K. Ohmori; T. Manabe; T. Chiba
Inflammatory Bowel Diseases   14(6) 877-878   Jun 2008   [Refereed]
S. Yamamoto; H. Nakase; S. Mikami; S. Inoue; T. Yoshino; Y. Takeda; K. Kasahara; S. Ueno; N. Uza; H. Kitamura; H. Tamaki; M. Matsuura; K. Inui; T. Chiba
Alimentary Pharmacology and Therapeutics   28(5) 589-597   2008   [Refereed]
N. Uza; H. Nakase; S. Ueno; S. Inoue; S. Mikami; H. Tamaki; M. Matsuura; T. Chiba
Internal Medicine   47(4) 193-199   2008   [Refereed]
Kasahara K, Nakase H, Uza N, Ueno S, Matsuura M, Mikami S, Inoue S, Chiba T
Case reports in gastroenterology   1(1) 157-161   Dec 2007   [Refereed]
T. Yoshino; H. Nakase; S. Ueno; N. Uza; S. Inoue; S. Mikami; M. Matsuura; K. Ohmori; T. Sakurai; S. Nagayama; S. Hasegawa; Y. Sakai; T. Chiba
Inflammatory Bowel Diseases   13(12) 1516-1521   Dec 2007   [Refereed]
T. Fukui; A. Nishio; K. Okazaki; K. Kasahara; K. Saga; J. Tanaka; N. Uza; S. Ueno; M. Kido; S. Ohashi; M. Asada; H. Nakase; N. Watanabe; T. Chiba
Helicobacter   12(5) 486-497   Oct 2007   [Refereed]
S. Inoue; H. Nakase; M. Matsuura; S. Ueno; N. Uza; H. Kitamura; S. Mikami; H. Tamaki; K. Kasahara; T. Chiba
Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia)   22(7) 984-988   Jul 2007   [Refereed]
Y. Endo; S. Yazumi; Y. Kimura; N. Uza; M. Matsuura; Y. Kodama; H. Nakase; T. Chiba
Gastrointestinal Endoscopy   65(1) 156-157   Jan 2007   [Refereed]
M. Matsuura; H. Nakase; F. Nakamura; Y. Ueda; S. Mikami; T. Yoshino; S. Ueno; N. Uza; T. Chiba
Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia)   22(8) 1346-   2007   [Refereed]
N. Uza; S. Yazumi; K. Tanabe; Y. Endo; Y. Kodama; Y. Matsumura; H. Sakashita; T. Chiba
Endoscopy   39 Suppl 1 E35-36   2007   [Refereed]
H. Nakase; S. Mikami; M. Matsuura; S. Ueno; N. Uza; S. Inoue; H. Kitamura; K. Kasahara; T. Yoshino; Y. Takeda; T. Chiba
Internal Medicine   46(11) 717-720   2007   [Refereed]
N. Uza; H. Nakase; Y. Kuwabara; S. Fujii; T. Chiba
Lancet   368(9549) 1842-   Nov 2006   [Refereed]
H. Tamaki; H. Nakamura; A. Nishio; H. Nakase; S. Ueno; N. Uza; M. Kido; S. Inoue; S. Mikami; M. Asada; K. Kiriya; H. Kitamura; S. Ohashi; T. Fukui; K. Kawasaki; M. Matsuura; Y. Ishii; K. Okazaki; J. Yodoi; T. Chiba
Gastroenterology   131(4) 1110-1121   Oct 2006   [Refereed]
Clinical challenges and images in GI. Meckel's diverticulum with an enterolith.
Uza N, Nakase H, Chiba T
Gastroenterology   131(2) 351, 690   Aug 2006   [Refereed]
M. Asada; A. Nishio; K. Uchida; M. Kido; S. Ueno; N. Uza; K. Kiriya; S. Inoue; H. Kitamura; S. Ohashi; H. Tamaki; T. Fukui; M. Matsuura; K. Kawasaki; T. Nishi; N. Watanabe; H. Nakase; T. Chiba; K. Okazaki
Pancreas   33(1) 20-26   Jul 2006   [Refereed]
S. Ohashi; A. Nishio; H. Nakamura; M. Kido; S. Ueno; N. Uza; S. Inoue; H. Kitamura; K. Kiriya; M. Asada; H. Tamaki; M. Matsuura; K. Kawasaki; T. Fukui; N. Watanabe; H. Nakase; J. Yodoi; K. Okazaki; T. Chiba
American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology   290(4) G772-G781-81   Apr 2006   [Refereed]
N. Uza; H. Nakase; K. Nishimura; S. Yoshida; K. Kawabata; T. Chiba
Gastrointestinal Endoscopy   63(2) 355-356   Feb 2006   [Refereed]
N. Uza; H. Nakase; T. Chiba
Gastroenterology   131(2) 351,690   2006   [Refereed]
T. Fukui; A. Nishio; K. Okazaki; N. Uza; S. Ueno; M. Kido; S. Inoue; H. Kitamura; K. Kiriya; S. Ohashi; M. Asada; H. Tamaki; M. Matsuura; K. Kawasaki; K. Suzuki; K. Uchida; H. Fukui; H. Nakase; N. Watanabe; T. Chiba
Gut   55(5) 607-615   2006   [Refereed]
Y. Endo; S. Yazumi; Y. Kimura; N. Uza; Y. Kodama; T. Chiba
Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia)   21(2) 478-   2006   [Refereed]
H. Nakase; M. Matsuura; N. Uza; S. Ueno; A. Nishio; T. Chiba
Gastrointestinal Endoscopy   62(6) 976-977   Dec 2005   [Refereed]
Protective roles of redox-active protein thioredoxin-1 for severe acute pancreatitis.
Ohashi S, Nishio A, Nakamura H, Kido M, Ueno S, Uza N, Inoue S, Kitamura H, Kiriya K, Asada M, Tamaki H, Matsuura M, Kawasaki K, Fukui T, Watanabe N, Nakase H, Yodoi J, Okazaki K, Chiba T.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. Dec 1, 2005.      2005   [Refereed]

Misc

 
松森友昭, 宇座徳光, 丸野貴久, 児玉裕三
胆道   32(3) 639   Aug 2018
丸井彩子, 垣内伸之, 宇座徳光, 桑田威, 曽我部裕子, 友野輝子, 松森友昭, 森田敏広, 津田喬之, 西川義浩, 山内雄揮, 丸野貴久, 塩川雅広, 児玉裕三, 妹尾浩
膵臓   33(3) 587   May 2018
栗山勝利, 栗山勝利, 桑田威, 友野輝子, 松森友昭, 森田敏広, 上田樹, 佐久間洋二朗, 丸野貴久, 宇座徳光, 児玉裕三, 増井俊彦, 上本伸二
胆道   31(3) 638   Aug 2017
田浦康二朗, 姚思遠, 児玉裕三, 南口早智子, 奥田雄紀浩, 宇座徳光, 合田直樹, 瀬尾智, 石井隆道, 山本玄, 岡島英明, 海道利実, 上本伸二
胆道   31(3) 502   Aug 2017
西川義浩, 児玉裕三, 桑田威, 丸井彩子, 曽我部裕子, 森田敏広, 垣内伸之, 美馬淳志, 松森友昭, 友野輝子, 上田樹, 津田喬之, 山内雄揮, 佐久間洋二朗, 栗山勝利, 丸野貴久, 塩川雅広, 宇座徳光, 妹尾浩
すい臓   32(3) 500   May 2017
佐久間洋二朗, 児玉裕三, 宇座徳光, 辻喜久, 辻喜久, 塩川雅広, 渡邉智裕, 渡邉智裕, 仲瀬裕志, 仲瀬裕志, 千葉勉, 千葉勉, 妹尾浩
すい臓   32(3) 339   May 2017
山内雄揮, 児玉裕三, 桑田威, 丸井彩子, 曽我部裕子, 森田敏広, 垣内伸之, 美馬淳志, 松森友昭, 友野輝子, 上田樹, 津田喬之, 西川義浩, 佐久間洋二朗, 栗山勝利, 丸野貴久, 塩川雅広, 宇座徳光, 妹尾浩
すい臓   32(3) 471   May 2017
桑田威, 松森友昭, 三嶋眞紗子, 西川義浩, 高田裕, 山本修司, 宇座徳光, 児玉裕三, 瀬尾智, 桜井孝規
日本消化器画像診断研究会プログラム・抄録集   67th 50   2017
宇座徳光, 桑田威, 児玉裕三
胆道   30(3) 412   Aug 2016
良性胆管狭窄の診断と治療 生体肝移植後の吻合部胆管狭窄に対するインサイドステント留置の長期成績の検討
宇座 徳光, 桑田 威, 児玉 裕三
胆道   30(3) 412-412   Aug 2016
友野輝子, 塩川雅広, 藤田真梨, 大田悠司, 丸野貴久, 澤井勇悟, 澤井勇悟, 宇座徳光, 児玉裕三
日本消化器画像診断研究会プログラム・抄録集   64th 34   2016
松森友昭, 児玉裕三, 宇座徳光, 塩川雅広, 丸野貴久, 栗山勝利, 佐久間洋二朗, 山内雄揮, 西川義浩, 妹尾浩, 吉澤明彦
日本消化器画像診断研究会プログラム・抄録集   65th 39   2016
松森友昭, 児玉裕三, 宇座徳光, 澤井勇悟, 塩川雅広, 大田悠司, 丸野貴久, 千葉勉, 南口早智子
日本消化器画像診断研究会プログラム・抄録集   63rd 24   2015
栗山勝利, 栗田亮, 上田樹, 津田喬之, 西川義浩, 山内雄揮, 佐久間洋二朗, 大田悠司, 丸野貴久, 塩川雅広, 澤井勇悟, 辻喜久, 宇座徳光, 児玉裕三, 八隅秀二郎, 千葉勉
肝胆膵   69(1) 85-91   Jul 2014
児玉裕三, 塩川雅広, 上田樹, 津田喬之, 西川義浩, 山内雄揮, 南竜城, 栗山勝利, 佐久間洋二郎, 大田悠司, 田辺渉, 丸野貴久, 栗田亮, 澤井勇悟, 辻喜久, 宇座徳光, 千葉勉
難治性膵疾患に関する調査研究 平成25年度 総括・分担研究報告書   146-147   2014
澤井勇悟, 栗山勝利, 佐久間洋二郎, 南竜城, 田邊渉, 大田悠司, 丸野貴久, 塩川雅広, 栗田亮, 辻喜久, 宇座徳光, 児玉裕三, 千葉勉
Gastroenterological Endoscopy   55(Supplement 2) 2911   Sep 2013
当院におけるリンパ節に対するEUS-FNAの検討 最適な治療方針決定に向けて
澤井 勇悟, 栗山 勝利, 佐久間 洋二郎, 南 竜城, 田邊 渉, 大田 悠司, 丸野 貴久, 塩川 雅広, 栗田 亮, 辻 喜久, 宇座 徳光, 児玉 裕三, 千葉 勉
Gastroenterological Endoscopy   55(Suppl.2) 2911-2911   Sep 2013
南竜城, 栗田亮, 栗山勝利, 佐久間洋二朗, 大田悠司, 田邊渉, 丸野貴久, 塩川雅広, 澤井勇悟, 辻喜久, 宇座徳光, 児玉裕三
胆道   27(3) 602   Aug 2013
原発性硬化性胆管炎として長期経過観察されたIgG4関連硬化性胆管炎の3例
南 竜城, 栗田 亮, 栗山 勝利, 佐久間 洋二朗, 大田 悠司, 田邊 渉, 丸野 貴久, 塩川 雅広, 澤井 勇悟, 辻 喜久, 宇座 徳光, 児玉 裕三
胆道   27(3) 602-602   Aug 2013
荒澤壮一, 仲瀬裕志, 尾崎由直, 本澤有介, 吉野琢哉, 宇座徳光, 松浦稔, 千葉勉
日本内科学会雑誌   102 248   Feb 2013
炎症性腸疾患が疑われた家族性地中海熱の3症例
荒澤 壮一, 仲瀬 裕志, 尾崎 由直, 本澤 有介, 吉野 琢哉, 宇座 徳光, 松浦 稔, 千葉 勉
日本内科学会雑誌   102(Suppl.) 248-248   Feb 2013
児玉裕三, 塩川雅広, 南竜城, 栗山勝利, 佐久間洋二郎, 大田悠司, 田辺渉, 丸野貴久, 栗田亮, 澤井勇吾, 宇座徳光, 千葉勉
難治性膵疾患に関する調査研究 平成24年度 総括・分担研究報告書   344-345   2013
金井雅史, 波多野悦朗, 児玉裕三, 田浦康二朗, 石井隆道, 宇座徳光, 森由希子, 西村貴文, 松本繁巳, 千葉勉, 上本伸二
肝胆膵   64(4) 599-605   Apr 2012
宇座徳光, 仲瀬裕志, 千葉勉
消化器と免疫   (48) 11-15   Mar 2012
栗田亮, 児玉裕三, 田邊渉, 大田裕司, 丸野貴久, 塩川雅弘, 澤井雄悟, 宇座徳光, 千葉勉
消化器内視鏡   24(3) 323-329   Mar 2012
荒澤壮一, 仲瀬裕志, 尾崎義直, 宇座徳光, 千葉勉
日本消化器病学会雑誌   109 A324   Mar 2012
炎症性腸疾患類似の腸管病変を有したMEFV遺伝子変異陽性症例の検討
荒澤 壮一, 仲瀬 裕志, 尾崎 義直, 宇座 徳光, 千葉 勉
日本消化器病学会雑誌   109(臨増総会) A324-A324   Mar 2012
児玉裕三, 辻喜久, 塩川雅広, 栗田亮, 澤井勇吾, 宇座徳光, 千葉勉, 渡邉翼, 小泉幸司, 磯田裕義, 山本博
難治性膵疾患に関する調査研究 平成23年度 総括・分担研究報告書   126-127   2012
栗田亮, 児玉裕三, 塩川雅広, 澤井勇悟, 宇座徳光, 中本裕士, 千葉勉
日本消化器病学会雑誌   108 A912   Sep 2011
膵癌術前診断におけるFDG-PET検査の臨床的役割と問題点
栗田 亮, 児玉 裕三, 塩川 雅広, 澤井 勇悟, 宇座 徳光, 中本 裕士, 千葉 勉
日本消化器病学会雑誌   108(臨増大会) A912-A912   Sep 2011
澤井勇悟, 塩川雅広, 栗田亮, 宇座徳光, 児玉裕三, 近藤響子, 千葉勉
肝胆膵画像   13(3) 277-282   May 2011
塩川雅広, 栗田亮, 澤井勇悟, 辻喜久, 宇座徳光, 児玉裕三, 河南智晴, 千葉勉
日本消化器病学会雑誌   108 A268   Mar 2011
澤井勇悟, 塩川雅広, 栗田亮, 上田憲司, 辻喜久, 宇座徳光, 児玉裕三, 千葉勉
Gastroenterol Endosc   53(Supplement 1) 897   Mar 2011
自己免疫性膵炎の臨床像の検討
塩川 雅広, 栗田 亮, 澤井 勇悟, 辻 喜久, 宇座 徳光, 児玉 裕三, 河南 智晴, 千葉 勉
日本消化器病学会雑誌   108(臨増総会) A268-A268   Mar 2011
当院における超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引法(EUS-FNA)導入後の評価
澤井 勇悟, 塩川 雅広, 栗田 亮, 上野 憲司, 辻 喜久, 宇座 徳光, 児玉 裕三, 千葉 勉
Gastroenterological Endoscopy   53(Suppl.1) 897-897   Mar 2011
辻喜久, 子安翔, 磯田裕義, 渡邉翼, 塩川雅広, 栗田亮, 澤井勇悟, 上野憲司, 塩せいじ, 宇座徳光, 児玉裕三, 小泉幸司, 渡邊祐司, 山本博, 千葉勉
月刊消化器内科   52(2) 214-218   Feb 2011
児玉裕三, 辻喜久, 渡邉翼, 塩川雅広, 栗田亮, 澤井勇悟, 上野憲司, 塩せいじ, 宇座徳光, 千葉勉, 小泉幸司, 磯田裕義, 山本博
難治性膵疾患に関する調査研究 平成20-22年度 総合研究報告書   132-134   2011
児玉裕三, 辻喜久, 渡邉翼, 塩川雅広, 栗田亮, 澤井勇悟, 上野憲司, 塩せいじ, 宇座徳光, 千葉勉, 小泉幸司, 磯田裕義, 山本博
難治性膵疾患に関する調査研究 平成22年度 総括・分担研究報告書   104-106   2011
辻喜久, 渡邉翼, 塩川雅広, 栗田亮, 澤井勇悟, 上野憲司, 塩せいじ, 宇座徳光, 児玉裕三, 小泉幸司, 磯田裕義, 渡邊祐司, 山本博, 千葉勉
すい臓   26(1) 59-65 (J-STAGE)   2011
仲瀬裕志, 上野悟, 宇座徳光, 千葉勉, 坂井義浩
胃と腸   44(6) 967-974   May 2009
松浦稔, 仲瀬裕志, 三上栄, 宇座徳光, 上野哲, 千葉勉
Gastroenterol Endosc   49(Supplement 1) 1003   Apr 2007
カプセル内視鏡の臨床的意義 他検査との比較を中心に 小腸出血の責任病巣となる血管性病変に対する診断アプローチの工夫 ダブルバルーン小腸内視鏡による点墨と緊急カプセル内視鏡の併用
松浦 稔, 仲瀬 裕志, 三上 栄, 宇座 徳光, 上野 哲, 千葉 勉
Gastroenterological Endoscopy   49(Suppl.1) 1003-1003   Apr 2007
仲瀬裕志, 宇座徳光, 千葉勉
日本消化器病学会雑誌   104 A46   Mar 2007
クローン病の長期緩解維持をめざして 免疫抑制剤投与による難治性クローン病患者に対する長期緩解維持効果
仲瀬 裕志, 宇座 徳光, 千葉 勉
日本消化器病学会雑誌   104(臨増総会) A46-A46   Mar 2007
宇座徳光, 仲瀬裕志, 千葉勉
Prog Med   26(12) 3312-3314   Dec 2006
宇座徳光, 仲瀬裕志, 千葉勉
消化器医学   4 56-60   Oct 2006
宇座徳光, 仲瀬裕志, 千葉勉
日本消化器病学会雑誌   103 A468   Sep 2006
炎症性腸疾患に対する新規治療法の開発の試み SR-PSOX/CXCL16制御による炎症性腸疾患に対する新規治療開発
宇座 徳光, 仲瀬 裕志, 千葉 勉
日本消化器病学会雑誌   103(臨増大会) A468-A468   Sep 2006
上野哲, 笠原勝宏, 宇座徳光, 井上聡子, 北村浩, 松浦稔, 仲瀬裕志, 千葉勉
Gastroenterol Endosc   48(Supplement 1) 748   Apr 2006
当施設で経験した大腸angiodysplasiaの臨床的検討
上野 哲, 笠原 勝宏, 宇座 徳光, 井上 聡子, 北村 浩, 松浦 稔, 仲瀬 裕志, 千葉 勉
Gastroenterological Endoscopy   48(Suppl.1) 748-748   Apr 2006
上野哲, 仲瀬裕志, 宇座徳光, 井上聡子, 北村浩, 浅田全範, 玉置敬之, 松浦稔, 千葉勉
日本消化器病学会雑誌   102 A758   Sep 2005
潰瘍性大腸炎におけるPCR法を用いたCMV感染合併の診断の有用性
上野 哲, 仲瀬 裕志, 宇座 徳光, 井上 聡子, 北村 浩, 浅田 全範, 玉置 敬之, 松浦 稔, 千葉 勉
日本消化器病学会雑誌   102(臨増大会) A758-A758   Sep 2005
井上聡子, 仲瀬裕志, 上野哲, 宇座徳光, 北村浩, 玉置敬之, 松浦稔, 西尾彰功, 千葉勉
日本消化器病学会雑誌   102 A269   Mar 2005
潰瘍性大腸炎に対するFK506の緩解導入および維持効果の検討
井上 聡子, 仲瀬 裕志, 上野 哲, 宇座 徳光, 北村 浩, 玉置 敬之, 松浦 稔, 西尾 彰功, 千葉 勉
日本消化器病学会雑誌   102(臨増総会) A269-A269   Mar 2005
郡靖裕, 門卓生, 宇座徳光, 名生諭史, 平野誠一, 西村和彦, 吉田俊一, 佐貫毅
Gastroenterol Endosc   45(Supplement 1) 726   Apr 2003
宇座徳光, 門卓生, 郡靖裕, 名生諭史, 平野誠一, 西村和彦, 吉田俊一, 川端健二, 佐貫毅
Gastroenterol Endosc   45(Supplement 1) 564   Apr 2003
佐貫毅, 増田清士, 宇座徳光, 平野誠一, 曽我忠司, 西村和彦, 吉田俊一, 二川健
日本消化器病学会雑誌   99 A123   Mar 2002
佐貫毅, 西村和彦, 増田清士, 宇座徳光, 平野誠一, 曽我忠司, 吉田俊一, 二川健
日本消化器病学会雑誌   98 A547   Sep 2001
平野誠一, 吉田俊一, 西村和彦, 曽我忠司, 佐貫毅, 宇座徳光
胆とすい   22(2) 145-150   Feb 2001
平野誠一, 宇座徳光, 佐貫毅, 松浦稔, 井形栄司, 関本郁史, 曽我忠司, 西村和彦, 吉田俊一
Gastroenterological Endoscopy   42(Supplement 2) 1729   Sep 2000
宇座徳光, 和田かおり, 竹内亮, 渋谷雄平, 東野貴徳, 桑田陽一郎, 今中一文, 京極高久, 橋本公夫
Clin Calcium   10(8) 978-981   Aug 2000