Yuzuru NARITA

J-GLOBAL         Last updated: Dec 14, 2018 at 10:25
 
Avatar
Name
Yuzuru NARITA
Affiliation
Yamagata University
Section
Graduate School of Science and Engineering
Research funding number
30396543

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Narita Yuzuru, Takahashi Yutaka, Harada Masahide, Oikawa Kenichi, Kobayashi Daisuke, Hirose Kazuyuki, Sato Hideo, Ikeda Shoji, Endoh Tetsuo, Ohno Hideo
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   56(8)    Aug 2017   [Refereed]
Takanashi Naoki, Kondo Masaya, Matsui Hiroaki, Narita Yuzuru, Saito Atsushi, Nakajima Kensuke, Ohshima Shigetoshi
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY   27(4)    Jun 2017   [Refereed]
Narita Yuzuru, Inanaga Shoji, Namiki Akira
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   113(23)    Jun 2013   [Refereed]
Narita Y., Inanaga S., Unoko C., Namiki A.
SURFACE SCIENCE   605(1-2) 32-39   Jan 2011   [Refereed]
Hirose Fumihiko, Miyagi Tatsuro, Narita Yuzuru
IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS   E93C(1) 108-111   Jan 2010   [Refereed]
Nakazawa Hideki, Kinoshita Takeshi, Kaimori Yuhta, Asai Yuhki, Suemitsu Maki, Abe Toshimi, Yasui Kanji, Endoh Tetsuo, Itoh Takashi, Narita Yuzuru, Enta Yoshiharu, Mashita Masao
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   48(11)    Nov 2009   [Refereed]
Sato S., Narita Y., Khan A. R., Namiki A.
SURFACE SCIENCE   603(16) 2607-2611   Aug 2009   [Refereed]
Komae Yasuaki, Yasui Kanji, Suemitsu Maki, Endoh Tetsuo, Ito Takashi, Nakazawa Hideki, Narita Yuzuru, Takata Masasuke, Akahane Tadashi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   48(7)    Jul 2009   [Refereed]
Narita Y., Kihara Y., Inanaga S., Namiki A.
SURFACE SCIENCE   603(9) 1168-1174   May 2009   [Refereed]
Nakazawa H., Sugita H., Enta Y., Suemitsu M., Yasui K., Itoh T., Endoh T., Narita Y., Mashita M.
DIAMOND AND RELATED MATERIALS   18(5-8) 831-834   May 2009   [Refereed]
Komae Yasuaki, Saitou Takeshi, Suemitsu Maki, Ito Takashi, Endoh Tetsuo, Nakazawa Hideki, Narita Yuzuru, Takata Masasuke, Akahane Tadashi, Yasui Kanji
THIN SOLID FILMS   517(12) 3528-3531   Apr 2009   [Refereed]
Hirose Fumihiko, Kuribayashi Koei, Shikaku Masaya, Narita Yuzuru, Takahashi Yutaka, Kimura Yasuo, Niwano Michio
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY   156(9) B987-B990   2009   [Refereed]
Narita Yuzuru, Hirose Fumihiko, Nagato Masaya, Kinoshita Yuta
THIN SOLID FILMS   517(1) 209-212   Nov 2008   [Refereed]
Hirose Fumihiko, Kuribayashi Koei, Shikaku Masaya, Narita Yuzuru
ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS   12(12) B167-B170   2009   [Refereed]
Nakazawa Hideki, Asai Yuhki, Kinoshita Takeshi, Suemitsu Maki, Abe Toshimi, Yasui Kanji, Itoh Takashi, Endoh Tetsuo, Narita Yuzuru, Konno Atsushi, Enta Yoshiharu, Mashita Masao
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   47(11) 8491-8497   Nov 2008   [Refereed]
Saito Eiji, Konno Atsushi, Ito Takashi, Yasui Kanji, Nakazawa Hideki, Endoh Tetsuo, Narita Yuzuru, Suemitsu Maki
APPLIED SURFACE SCIENCE   254(19) 6235-6237   Jul 2008   [Refereed]
Khan A. R., Narita Y., Namiki A., Kato A., Suernitsu M.
SURFACE SCIENCE   602(11) 1979-1986   Jun 2008   [Refereed]
Ueno S., Narita Y., Khan A. R., Kihara Y., Namiki A.
SURFACE SCIENCE   602(8) 1585-1588   Apr 2008   [Refereed]
Tamura Kazuyuki, Kuroki Yuichiro, Yasui Kanji, Suemitsu Maki, Ito Takashi, Endou Tetsuro, Nakazawa Hideki, Narita Yuzuru, Takata Masasuke, Akahane Tadashi
THIN SOLID FILMS   516(5) 659-662   Jan 2008   [Refereed]
Fukada Yusuke, Yasui Kanji, Kuroki Yuichiro, Suemitsu Maki, Ito Takashi, Endou Tetsuro, Nakazawa Hideki, Narita Yuzuru, Takata Masasuke, Akahane Tadashi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   47(1) 573-576   Jan 2008   [Refereed]
Narita Yuzuru, Konno Atsushi, Nakazawa Hideki, Itoh Takashi, Yasui Kanji, Endoh Tetsuo, Suemitsu Maki
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 2-LETTERS & EXPRESS LETTERS   46(1-3) L40-L42   Jan 2007   [Refereed]
Hirose Fumihiko, Kuribayashi Koei, Suzuki Takahiko, Narita Yuzuru, Kimura Yasuo, Niwano Michio
ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS   11(7) A109-A111   2008   [Refereed]
Suemitsu Maki, Kato Atsushi, Togashi Hideaki, Konno Atsushi, Yamamoto Yoshihisa, Teraoka Yuden, Yoshigoe Akitaka, Narita Yuzuru, Enta Yoshiharu
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 1-REGULAR PAPERS BRIEF COMMUNICATIONS & REVIEW PAPERS   46(4B) 1888-1890   Apr 2007   [Refereed]
Khan A. R., Takeo A., Ueno S., Inanaga S., Yamauchi T., Narita Y., Tsurumaki H., Namiki A.
SURFACE SCIENCE   601(6) 1635-1641   Mar 2007   [Refereed]
Sakai M, Suemitsu M, Narita Y
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 1-REGULAR PAPERS BRIEF COMMUNICATIONS & REVIEW PAPERS   44(3) 1419-1421   Mar 2005   [Refereed]
Narita Y, Yasui K, Eto J, Kurimoto T, Akahane T
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 2-LETTERS & EXPRESS LETTERS   44(24-27) L809-L811   2005   [Refereed]
ZnO growth on 3C-SiC
Minegishi Tsutomu, Narita Yuzuru, Tokairin Shizuka, Fujimoto Gakuyo, Suzuki Hideyuki, Vashaei Zahra, Sumitani Kazushi, Sakata Osami, Cho Meongwhan, Yao Takafumi, Suemitsu Maki
JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY   49(3) 903-907   Sep 2006   [Refereed]
Narita Y, Murata T, Suemitsu M
THIN SOLID FILMS   508(1-2) 166-168   Jun 2006   [Refereed]
Narita Y, Murata T, Kato A, Endoh T, Suemitsu M
THIN SOLID FILMS   508(1-2) 200-202   Jun 2006   [Refereed]
Narita Y, Harashima M, Yasui K, Akahane T, Takata M
APPLIED SURFACE SCIENCE   252(10) 3460-3465   Mar 2006   [Refereed]
Yasui K, Hashiba M, Narita Y, Akahane T
SILICON CARBIDE AND RELATED MATERIALS 2001, PTS 1 AND 2, PROCEEDINGS   389-3 367-370   2002   [Refereed]
Yasui K, Eto J, Narita Y, Takata M, Akahane T
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 1-REGULAR PAPERS BRIEF COMMUNICATIONS & REVIEW PAPERS   44(3) 1361-1364   Mar 2005   [Refereed]
Hot-mesh chemical vapor deposition for 3C-SiC growth on Si and SiO2
Yasui K, Eto J, Narita Y, Takata M, Akahane T
Amorphous and Nanocrystalline Silicon Science and Technology-2005   862 189-193   2005   [Refereed]
Narita Y, Inubushi T, Harashima M, Yasui K, Akahane T
APPLIED SURFACE SCIENCE   216(1-4) 575-579   Jun 2003   [Refereed]
Narita Y, Inubushi T, Yasui K, Akahane T
APPLIED SURFACE SCIENCE   212 730-734   May 2003   [Refereed]
Yasui K, Narita Y, Inubushi T, Akahane T
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH   237 1254-1259   Apr 2002   [Refereed]
Nitta J, Meijer F, Narita Y, Takayanagi H
PHYSICA E   6(1-4) 318-321   Feb 2000   [Refereed]