Papers

  253
Entries per page
 • Tachibana, S., Sawada, H., Okazaki, R., Takano, Y., Sakamoto, K., Miura, Y. N., Okamoto, C., Yano, H., Yamanouchi, S., Michel, P., Zhang, Y., Schwartz, S., Thuillet, F., Yurimoto, H., Nakamura, T., Noguchi, T., Yabuta, H., Naraoka, H., Tsuchiyama, A., Imae, N., Kurosawa, K., Nakamura, A. M., Ogawa, K., Sugita, S., Morota, T., Honda, R., Kameda, S., Tatsumi, E., Cho, Y., Yoshioka, K., Yokota, Y., Hayakawa, M., Matsuoka, M., Sakatani, N., Yamada, M., Kouyama, T., Suzuki, H., Honda, C., Yoshimitsu, T., Kubota, T., Demura, H., Yada, T., Nishimura, M., Yogata, K., Nakato, A., Yoshitake, M., Suzuki, A. I., Furuya, S., Hatakeda, K., Miyazaki, A., Kumagai, K., Okada, T., Abe, M., Usui, T., Ireland, T. R., Fujimoto, M., Yamada, T., Arakawa, M., Connolly, H. C., Fujii, A., Hasegawa, S., Hirata, N., Hirata, N., Hirose, C., Hosoda, S., Iijima, Y., Ikeda, H., Ishiguro, M., Ishihara, Y., Iwata, T., Kikuchi, S., Kitazato, K., Lauretta, D. S., Libourel, G., Marty, B., Matsumoto, K., Michikami, T., Mimasu, Y., Miura, A., Mori, O., Nakamura-Messenger, K., Namiki, N., Nguyen, A. N., Nittler, L. R., Noda, H., Noguchi, R., Ogawa, N., Ono, G., Ozaki, M., Senshu, H., Shimada, T., Shimaki, Y., Shirai, K., Soldini, S., Takahashi, T., Takei, Y., Takeuchi, H., Tsukizaki, R., Wada, K., Yamamoto, Y., Yoshikawa, K., Yumoto, K., Zolensky, M. E., Nakazawa, S., Terui, F., Tanaka, S., Saiki, T., Yoshikawa, M., Watanabe, S., Tsuda, Y.
  Science, Mar, 2022  
 • Toru Yada, Masanao Abe, Tatsuaki Okada, Aiko Nakato, Kasumi Yogata, Akiko Miyazaki, Kentaro Hatakeda, Kazuya Kumagai, Masahiro Nishimura, Yuya Hitomi, Hiromichi Soejima, Miwa Yoshitake, Ayako Iwamae, Shizuho Furuya, Masayuki Uesugi, Yuzuru Karouji, Tomohiro Usui, Tasuku Hayashi, Daiki Yamamoto, Ryota Fukai, Seiji Sugita, Yuichiro Cho, Koki Yumoto, Yuna Yabe, Jean Pierre Bibring, Cedric Pilorget, Vincent Hamm, Rosario Brunetto, Lucie Riu, Lionel Lourit, Damien Loizeau, Guillaume Lequertier, Aurelie Moussi-Soffys, Shogo Tachibana, Hirotaka Sawada, Ryuji Okazaki, Yoshinori Takano, Kanako Sakamoto, Yayoi N. Miura, Hajime Yano, Trevor R. Ireland, Tetsuya Yamada, Masaki Fujimoto, Kohei Kitazato, Noriyuki Namiki, Masahiko Arakawa, Naru Hirata, Hisayoshi Yurimoto, Tomoki Nakamura, Takaaki Noguchi, Hikaru Yabuta, Hiroshi Naraoka, Motoo Ito, Eizo Nakamura, Kentaro Uesugi, Katsura Kobayashi, Tatsuhiro Michikami, Hiroshi Kikuchi, Naoyuki Hirata, Yoshiaki Ishihara, Koji Matsumoto, Hirotomo Noda, Rina Noguchi, Yuri Shimaki, Kei Shirai, Kazunori Ogawa, Koji Wada, Hiroki Senshu, Yukio Yamamoto, Tomokatsu Morota, Rie Honda, Chikatoshi Honda, Yasuhiro Yokota, Moe Matsuoka, Naoya Sakatani, Eri Tatsumi, Akira Miura, Manabu Yamada, Atsushi Fujii, Chikako Hirose, Satoshi Hosoda, Hitoshi Ikeda, Takahiro Iwata, Shota Kikuchi, Yuya Mimasu, Osamu Mori, Naoko Ogawa, Go Ono, Takanobu Shimada, Stefania Soldini, Tadateru Takahashi, Yuto Takei, Hiroshi Takeuchi, Ryudo Tsukizaki, Kent Yoshikawa, Fuyuto Terui, Satoru Nakazawa, Satoshi Tanaka, Takanao Saiki, Makoto Yoshikawa
  Nature Astronomy, 6(2) 214-220, Feb, 2022  Peer-reviewed
 • Kanako Sakamoto, Yoshinori Takano, Hirotaka Sawada, Ryuji Okazaki, Takaaki Noguchi, Masayuki Uesugi, Hajime Yano, Toru Yada, Masanao Abe, Shogo Tachibana
  Earth, Planets and Space, doi: 10.1186/s40623-022-01628-z., 2022  Peer-reviewed
 • Kensei Kobayashi, Hajime Mita, Yoko Kebukawa, Kazumichi Nakagawa, Takeo Kaneko, Yumiko Obayashi, Tomohito Sato, Takuya Yokoo, Saaya Minematsu, Hitoshi Fukuda, Yoshiyuki Oguri, Isao Yoda, Satoshi Yoshida, Kazuhiro Kanda, Eiichi Imai, Hajime Yano, Hirofumi Hashimoto, Shin Ichi Yokobori, Akihiko Yamagishi
  Astrobiology, 21(12) 1479-1493, Dec 1, 2021  Peer-reviewed
 • Chiho Sugimoto, Eri Tatsumi, Yuichiro Cho, Tomokatsu Morota, Rie Honda, Shingo Kameda, Yosuhiro Yokota, Koki Yumoto, Minami Aoki, Daniella N. DellaGiustina, Tatsuhiro Michikami, Takahiro Hiroi, Deborah L. Domingue, Patrick Michel, Stefan E. Schröder, Tomoki Nakamura, Manabu Yamada, Naoya Sakatani, Toru Kouyama, Chikatoshi Honda, Masahiko Hayakawa, Moe Matsuoka, Hidehiko Suzuki, Kazuo Yoshioka, Kazunori Ogawa, Hirotaka Sawada, Masahiko Arakawa, Takanao Saiki, Hiroshi Imamura, Yasuhiko Takagi, Hajime Yano, Kei Shirai, Chisato Okamoto, Yuichi Tsuda, Satoru Nakazawa, Yuichi Iijima, Seiji Sugita
  Icarus, 369, Nov 15, 2021  Peer-reviewed
 • Ryota Serizawa, Hajime Yano, Yuki Takeda, Shuto Oizumi, Yukihiro Ishibashi, Kazuyoshi Arai, Yuexuan Li, Kaori Hirahara, Takayuki Hirai, Yuchen Sun, Steven E. Kooi, Keith A. Nelson
  Advances in Space Research, Oct, 2021  Peer-reviewedCorresponding author
 • Rie Honda, Masahiko Arakawa, Yuri Shimaki, Kei Shirai, Yasuhiro Yokota, Toshihiko Kadono, Koji Wada, Kazunori Ogawa, Ko Ishibashi, Naoya Sakatani, Satoru Nakazawa, Minami Yasui, Tomokatsu Morota, Shingo Kameda, Eri Tatsumi, Manabu Yamada, Toru Kouyama, Yuichiro Cho, Moe Matsuoka, Hidehiko Suzuki, Chikatoshi Honda, Masahiko Hayakawa, Kazuo Yoshioka, Naru Hirata, Naoyuki Hirata, Hirotaka Sawada, Seiji Sugita, Takanao Saiki, Hiroshi Imamura, Yasuhiko Takagi, Hajime Yano, Chisato Okamoto, Yuichi Tsuda, Yu ichi Iijima
  Icarus, 366, Sep 15, 2021  Peer-reviewed
 • Akihiko Yamagishi, Shin-Ichi Yokobori, Kensei Kobayashi, Hajime Mita, Hikaru Yabuta, Makoto Tabata, Masumi Higashide, Hajime Yano
  Astrobiology, 21(12) 1451-1460, Aug 27, 2021  Peer-reviewedLast author
 • Akihiko Yamagishi, Hirofumi Hashimoto, Hajime Yano, Eiichi Imai, Makoto Tabata, Masumi Higashide, Kyoko Okudaira
  Astrobiology, 21(12) 1461-1472, Aug 27, 2021  Peer-reviewed
 • Satoshi Kodaira, Masayuki Naito, Yukio Uchihori, Hirofumi Hashimoto, Hajime Yano, Akihiko Yamagishi
  Astrobiology, 21(12) 1473-1478, Aug 4, 2021  Peer-reviewed
 • N. Sakatani, S. Tanaka, T. Okada, T. Fukuhara, L. Riu, S. Sugita, R. Honda, T. Morota, S. Kameda, Y. Yokota, E. Tatsumi, K. Yumoto, N. Hirata, A. Miura, T. Kouyama, H. Senshu, Y. Shimaki, T. Arai, J. Takita, H. Demura, T. Sekiguchi, T. G. Müller, A. Hagermann, J. Biele, M. Grott, M. Hamm, M. Delbo, W. Neumann, M. Taguchi, Y. Ogawa, T. Matsunaga, T. Wada, S. Hasegawa, J. Helbert, N. Hirata, R. Noguchi, M. Yamada, H. Suzuki, C. Honda, K. Ogawa, M. Hayakawa, K. Yoshioka, M. Matsuoka, Y. Cho, H. Sawada, K. Kitazato, T. Iwata, M. Abe, M. Ohtake, S. Matsuura, K. Matsumoto, H. Noda, Y. Ishihara, K. Yamamoto, A. Higuchi, N. Namiki, G. Ono, T. Saiki, H. Imamura, Y. Takagi, H. Yano, K. Shirai, C. Okamoto, S. Nakazawa, Y. Iijima, M. Arakawa, K. Wada, T. Kadono, K. Ishibashi, F. Terui, S. Kikuchi, T. Yamaguchi, N. Ogawa, Y. Mimasu, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, H. Takeuchi, Y. Yamamoto, C. Hirose, S. Hosoda, O. Mori, T. Shimada, S. Soldini, R. Tsukizaki, M. Ozaki, S. Tachibana, H. Ikeda, M. Ishiguro, H. Yabuta, M. Yoshikawa, S. Watanabe, Y. Tsuda
  Nature Astronomy, 5(8) 766-774, Aug, 2021  Peer-reviewed
 • K. Kitazato, R. E. Milliken, T. Iwata, M. Abe, M. Ohtake, S. Matsuura, Y. Takagi, T. Nakamura, T. Hiroi, M. Matsuoka, L. Riu, Y. Nakauchi, K. Tsumura, T. Arai, H. Senshu, N. Hirata, M. A. Barucci, R. Brunetto, C. Pilorget, F. Poulet, J. P. Bibring, D. L. Domingue, F. Vilas, D. Takir, E. Palomba, A. Galiano, D. Perna, T. Osawa, M. Komatsu, A. Nakato, T. Arai, N. Takato, T. Matsunaga, M. Arakawa, T. Saiki, K. Wada, T. Kadono, H. Imamura, H. Yano, K. Shirai, M. Hayakawa, C. Okamoto, H. Sawada, K. Ogawa, Y. Iijima, S. Sugita, R. Honda, T. Morota, S. Kameda, E. Tatsumi, Y. Cho, K. Yoshioka, Y. Yokota, N. Sakatani, M. Yamada, T. Kouyama, H. Suzuki, C. Honda, N. Namiki, T. Mizuno, K. Matsumoto, H. Noda, Y. Ishihara, R. Yamada, K. Yamamoto, F. Yoshida, S. Abe, A. Higuchi, Y. Yamamoto, T. Okada, Y. Shimaki, R. Noguchi, A. Miura, N. Hirata, S. Tachibana, H. Yabuta, M. Ishiguro, H. Ikeda, H. Takeuchi, T. Shimada, O. Mori, S. Hosoda, R. Tsukizaki, S. Soldini, M. Ozaki, F. Terui, N. Ogawa, Y. Mimasu, G. Ono, K. Yoshikawa, C. Hirose, A. Fujii, T. Takahashi, S. Kikuchi, Y. Takei, T. Yamaguchi, S. Nakazawa, S. Tanaka, M. Yoshikawa, S. Watanabe
  Nature Astronomy, 5(3) 246-250, Mar, 2021  Peer-reviewed
 • K. Wada, K. Ishibashi, H. Kimura, M. Arakawa, H. Sawada, K. Ogawa, K. Shirai, R. Honda, Y. Iijima, T. Kadono, N. Sakatani, Y. Mimasu, T. Toda, Y. Shimaki, S. Nakazawa, H. Hayakawa, T. Saiki, Y. Takagi, H. Imamura, C. Okamoto, M. Hayakawa, N. Hirata, H. Yano
  Astronomy and Astrophysics, 647, Mar 1, 2021  Peer-reviewed
 • F. Foucher, K. Hickman-Lewis, A. Hutzler, K. H. Joy, L. Folco, J. C. Bridges, P. Wozniakiewicz, J. Martínez-Frías, V. Debaille, M. Zolensky, H. Yano, N. Bost, L. Ferrière, M. Lee, J. Michalski, H. Schroeven-Deceuninck, G. Kminek, M. Viso, S. Russell, C. Smith, J. Zipfel, F. Westall
  Planetary and Space Science, 197, Mar, 2021  Peer-reviewed
 • G. Nishiyama, T. Kawamura, N. Namiki, B. Fernando, K. Leng, K. Onodera, S. Sugita, T. Saiki, H. Imamura, Y. Takagi, H. Yano, M. Hayakawa, C. Okamoto, H. Sawada, Y. Tsuda, K. Ogawa, S. Nakazawa, Y. Iijima
  Journal of Geophysical Research: Planets, 126(2), Feb, 2021  Peer-reviewed
 • H. Noda, H. Senshu, K. Matsumoto, N. Namiki, T. Mizuno, S. Sugita, S. Abe, H. Araki, K. Asari, Y. Cho, A. Fujii, M. Hayakawa, A. Higuchi, N. Hirata, N. Hirata, C. Honda, R. Honda, Y. Ishihara, S. Kameda, S. Kikuchi, T. Kouyama, M. Matsuoka, Y. Mimasu, T. Morota, S. Nakazawa, K. Ogawa, N. Ogawa, G. Ono, S. Oshigami, T. Saiki, N. Sakatani, S. Sasaki, H. Sawada, M. Shizugami, H. Suzuki, T. Takahashi, Y. Takei, S. Tanaka, E. Tatsumi, F. Terui, Y. Tsuda, S. Tsuruta, S. Watanabe, M. Yamada, R. Yamada, T. Yamaguchi, K. Yamamoto, et al.
  Earth, Planets and Space, 73 21, Jan, 2021  Peer-reviewed
 • Motoo ITO, Tatsuaki OKADA, Yoko KEBUKAWA, Jun AOKI, Yosuke KAWAI, Jun MATSUMOTO, Toshihiro CHUJO, Ryosuke NAKAMURA, Hajime YANO, Sho-ichiro YOKOTA, Michisato TOYODA, Hisayoshi YURIMOTO, Motoki WATANABE, Ryota IKEDA, Yuki KUBO, Noel GRAND, Herve COTTIN, Arnaud BUCH, Cyril SZOPA, Osamu MORI
  TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN, 19(4) 477-484, 2021  Peer-reviewed
 • Chiho Sugimoto, Eri Tatsumi, Yuichiro Cho, Tomokatsu Morota, Rie Honda, Shingo Kameda, Yosuhiro Yokota, Koki Yumoto, Minami Aoki, Daniella N. DellaGiustina, Tatsuhiro Michikami, Takahiro Hiroi, Deborah L. Domingue, Patrick Michel, Stefan E. Schröder, Tomoki Nakamura, Manabu Yamada, Naoya Sakatani, Toru Kouyama, Chikatoshi Honda, Masahiko Hayakawa, Moe Matsuoka, Hidehiko Suzuki, Kazuo Yoshioka, Kazunori Ogawa, Hirotaka Sawada, Masahiko Arakawa, Takanao Saiki, Hiroshi Imamura, Yasuhiko Takagi, Hajime Yano, Kei Shirai, Chisato Okamoto, Yuichi Tsuda, Satoru Nakazawa, Yuichi Iijima, Seiji Sugita
  Icarus, 369, 2021  Peer-reviewed
 • E. Tatsumi, C. Sugimoto, L. Riu, S. Sugita, T. Nakamura, T. Hiroi, T. Morota, M. Popescu, T. Michikami, K. Kitazato, M. Matsuoka, S. Kameda, R. Honda, M. Yamada, N. Sakatani, T. Kouyama, Y. Yokota, C. Honda, H. Suzuki, Y. Cho, K. Ogawa, M. Hayakawa, H. Sawada, K. Yoshioka, C. Pilorget, M. Ishida, D. Domingue, N. Hirata, S. Sasaki, J. de León, M. A. Barucci, P. Michel, M. Suemitsu, T. Saiki, S. Tanaka, F. Terui, S. Nakazawa, S. Kikuchi, T. Yamaguchi, N. Ogawa, G. Ono, Y. Mimasu, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, Y. Yamamoto, T. Okada, C. Hirose, S. Hosoda, O. Mori, T. Shimada, S. Soldini, R. Tsukizaki, T. Mizuno, T. Iwata, H. Yano, M. Ozaki, M. Abe, M. Ohtake, N. Namiki, S. Tachibana, M. Arakawa, H. Ikeda, M. Ishiguro, K. Wada, H. Yabuta, H. Takeuchi, Y. Shimaki, K. Shirai, N. Hirata, Y. Iijima, Y. Tsuda, S. Watanabe, M. Yoshikawa
  Nature Astronomy, 5(1) 39-45, Jan, 2021  Peer-reviewed
 • Manabu Nishizawa, Yohei Matsui, Konomi Suda, Takuya Saito, Takazo Shibuya, Ken Takai, Sunao Hasegawa, Hajime Yano
  Journal of Geophysical Research: Planets, 125(12), Dec, 2020  Peer-reviewedLast author