MISC

招待有り 査読有り
2015年10月

哺乳類細胞における人工遺伝子ネットワークの構築

生物工学会誌
  • 中西秀之
  • ,
  • 齊藤博英

93
10
開始ページ
15
終了ページ
19
記述言語
日本語
掲載種別
記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)

エクスポート
BibTeX RIS