Misc.

Mar 5, 2013

ボルネオ島における焼き畑後の森林遷移と生物多様性の回復過程

日本生態学会大会講演要旨集
 • TAKANO(TAKENAKA) KOHEI
 • ,
 • ICHIOKA TAKAO
 • ,
 • NAKAGAWA MICHIKO
 • ,
 • KISHIMOTO KEIKO
 • ,
 • YAMASHITA SATOSHI
 • ,
 • TOKUMOTO Yuji
 • ,
 • FUKUDA DAISUKE
 • ,
 • KAMOI TAMAKI
 • ,
 • KATO YUMI
 • ,
 • NAGAMASU HIDETOSHI
 • ,
 • ICHIKAWA MASAHIRO
 • ,
 • MOMOSE KUNIYASU
 • ,
 • NAKASHIZUKA TOORU
 • ,
 • SAKAI SHOKO

Volume
60th
Number
First page
298
Last page
Language
Japanese
Publishing type

Link information
J-GLOBAL
https://jglobal.jst.go.jp/en/detail?JGLOBAL_ID=201302265552275118
URL
http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?from=API&JGLOBAL_ID=201302265552275118
ID information
 • J-Global ID : 201302265552275118

Export
BibTeX RIS