Takahiro Hayasaka

J-GLOBAL         Last updated: Nov 2, 2018 at 16:08
 
Avatar
Name
Takahiro Hayasaka
E-mail
hayasaka.takahirogmail.com
Affiliation
Hokkaido University
Section
Graduate School of Medicine

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Sakurai T, Hayasaka T, Sekiguchi H, Satoh H, Chen Z, Chiba H, Hui SP
Journal of the science of food and agriculture      Sep 2018   [Refereed]
Ishikawa T, Shimada S, Fukai M, Kimura T, Umemoto K, Shibata K, Fujiyoshi M, Fujiyoshi S, Hayasaka T, Kawamura N, Kobayashi N, Shimamura T, Taketomi A
Surgery today   48(12) 1081-1088   Jul 2018   [Refereed]
Shintani-Domoto Y, Hayasaka T, Maeda D, Masaki N, Ito TK, Sakuma K, Tanaka M, Kabashima K, Takei S, Setou M, Fukayama M
Biochimica et biophysica acta. Proteins and proteomics   1865(7) 828-836   Jul 2017   [Refereed]
Matsumoto J, Nakanishi H, Kunii Y, Sugiura Y, Yuki D, Wada A, Hino M, Niwa SI, Kondo T, Waki M, Hayasaka T, Masaki N, Akatsu H, Hashizume Y, Yamamoto S, Sato S, Sasaki T, Setou M, Yabe H
Scientific reports   7 45050   Mar 2017   [Refereed]
Matsushita S, Masaki N, Sato K, Hayasaka T, Sugiyama E, Hui SP, Chiba H, Mase N, Setou M
Analytical and bioanalytical chemistry   409(6) 1475-1480   Feb 2017   [Refereed]
Ishikawa S, Tateya I, Hayasaka T, Shinriki S, Masaki N, Hirano S, Kitamura M, Muto M, Morita S, Setou M, Ito J
BioMed research international   2017 5387913   2017   [Refereed]
Hiraide T, Ikegami K, Sakaguchi T, Morita Y, Hayasaka T, Masaki N, Waki M, Sugiyama E, Shinriki S, Takeda M, Shibasaki Y, Miyazaki S, Kikuchi H, Okuyama H, Inoue M, Setou M, Konno H
Scientific reports   6 29935   Jul 2016   [Refereed]
Uehara Takashi, Kikuchi Hirotoshi, Miyazaki Shinichiro, Iino Ichirota, Setoguchi Tomohiko, Hiramatsu Yoshihiro, Ohta Manabu, Kamiya Kinji, Morita Yoshifumi, Tanaka Hiroki, Baba Satoshi, Hayasaka Takahiro, Setou Mitsutoshi, Konno Hiroyuki
ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY   23 206-213   Feb 2016   [Refereed]
Hayasaka T
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan   136(2) 163-170   Feb 2016   [Refereed]
Hirano-Sakamaki Wakako, Sugiyama Eiji, Hayasaka Takahiro, Ravid Rivka, Setou Mitsutoshi, Taki Takao
FEBS LETTERS   589(23) 3611-3616   Nov 2015   [Refereed]
He Q, Takizawa Y, Hayasaka T, Masaki N, Kusama Y, Su J, Mineta H, Setou M
Analytical and bioanalytical chemistry   406(24) 5815-5825   Jun 2014   [Refereed]
Yamazaki K, Masaki N, Kohmura-Kobayashi Y, Yaguchi C, Hayasaka T, Itoh H, Setou M, Kanayama N
PloS one   10(11) e0142609   Nov 2015   [Refereed]
Hayasaka T, Fuda H, Hui SP, Chiba H
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry   32(4) 473-476   Apr 2016   [Refereed]
Hirano H, Masaki N, Hayasaka T, Watanabe Y, Masumoto K, Nagata T, Katou F, Setou M
Analytical and bioanalytical chemistry   406(5) 1355-1363   Feb 2014   [Refereed]
Uchiyama Y, Hayasaka T, Masaki N, Watanabe Y, Masumoto K, Nagata T, Katou F, Setou M
Analytical and bioanalytical chemistry   406(5) 1307-1316   Feb 2014   [Refereed]
Hameed Saira, Ikegami Koji, Sugiyama Eiji, Matsushita Shoko, Kimura Yoshishige, Hayasaka Takahiro, Sugiura Yuki, Masaki Noritaka, Waki Michihiko, Ohta Isao, Hossen Md Amir, Setou Mitsutoshi
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY   407(25) 7589-7602   Oct 2015   [Refereed]
Kurabe N, Hayasaka T, Ogawa M, Masaki N, Ide Y, Waki M, Nakamura T, Kurachi K, Kahyo T, Shinmura K, Midorikawa Y, Sugiyama Y, Setou M, Sugimura H
Cancer science   104(10) 1295-1302   Oct 2013   [Refereed]
Tanaka Hiroki, Zaima Nobuhiro, Sasaki Takeshi, Sano Masaki, Yamamoto Naoto, Saito Takaaki, Inuzuka Kazunori, Hayasaka Takahiro, Goto-Inoue Naoko, Sugiura Yuki, Sato Kohji, Kugo Hirona, Moriyama Tatsuya, Konno Hiroyuki, Setou Mitsutoshi, Unno Naoki
PLOS ONE   10(8)    Aug 2015   [Refereed]
Morita Y, Sakaguchi T, Ikegami K, Goto-Inoue N, Hayasaka T, Hang VT, Tanaka H, Harada T, Shibasaki Y, Suzuki A, Fukumoto K, Inaba K, Murakami M, Setou M, Konno H
Journal of hepatology   59(2) 292-299   Aug 2013   [Refereed]
Kunisawa Jun, Arita Makoto, Hayasaka Takahiro, Harada Takashi, Iwamoto Ryo, Nagasawa Risa, Shikata Shiori, Nagatake Takahiro, Suzuki Hidehiko, Hashimoto Eri, Kurashima Yosuke, Suzuki Yuji, Arai Hiroyuki, Setou Mitsutoshi, Kiyono Hiroshi
SCIENTIFIC REPORTS   5    Jun 2015   [Refereed]
Kurabe N, Hayasaka T, Igarashi H, Mori H, Sekihara K, Tao H, Yamada H, Kahyo T, Onishi I, Tsukui H, Kawase A, Matsuura S, Inoue Y, Shinmura K, Funai K, Setou M, Sugimura H
Pathology international   63(4) 195-200   Apr 2013   [Refereed]
Masaki Noritaka, Ishizaki Itsuko, Hayasaka Takahiro, Fisher Gregory L., Sanada Noriaki, Yokota Hideo, Setou Mitsutoshi
SCIENTIFIC REPORTS   5    May 2015   [Refereed]
Tanaka H, Zaima N, Sasaki T, Hayasaka T, Goto-Inoue N, Onoue K, Ikegami K, Morita Y, Yamamoto N, Mano Y, Sano M, Saito T, Sato K, Konno H, Setou M, Unno N
PloS one   8(2) e57398   Feb 2013   [Refereed]
Siangcham Tanapan, Chansela Piyachat, Hayasaka Takahiro, Masaki Noritaka, Sroyraya Morakot, Poljaroen Jaruwan, Suwansa-ard Saowaros, Engsusophon Attakorn, Hanna Peter J., Sobhon Prasert, Setou Mitsutoshi
PLOS ONE   10(3)    Mar 2015   [Refereed]
Ide Y, Waki M, Hayasaka T, Nishio T, Morita Y, Tanaka H, Sasaki T, Koizumi K, Matsunuma R, Hosokawa Y, Ogura H, Shiiya N, Setou M
PloS one   8(4) e61204   Apr 2013   [Refereed]
Tanaka Hiroki, Zaima Nobuhiro, Sasaki Takeshi, Yamamoto Naoto, Inuzuka Kazunori, Sano Masaki, Saito Takaaki, Hayasaka Takahiro, Goto-Inoue Naoko, Sato Kohji, Kugo Hirona, Moriyama Tatsuya, Konno Hiroyuki, Setou Mitsutoshi, Unno Naoki
JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH   52(2) 127-135   2015   [Refereed]
Waki Michihiko, Ide Yoshimi, Ishizaki Itsuko, Nagata Yasuyuki, Masaki Noritaka, Sugiyama Eiji, Kurabe Nobuya, Nicolaescu Dan, Yamazaki Fumiyoshi, Hayasaka Takahiro, Ikegami Koji, Kondo Takeshi, Shibata Kiyoshi, Hiraide Takanori, Taki Yumiko, Ogura Hiroyuki, Shiiya Norihiko, Sanada Noriaki, Setou Mitsutoshi
BIOCHIMIE   107 73-77   Dec 2014   [Refereed]
Hayasaka Takahiro, Goto-Inoue Naoko, Masaki Noritaka, Ikegami Koji, Setou Mitsutoshi
SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS   46(12-13) 1219-1222   Dec 2014   [Refereed]
Goto-Inoue N, Manabe Y, Miyatake S, Ogino S, Morishita A, Hayasaka T, Masaki N, Setou M, Fujii NL
Analytical and bioanalytical chemistry   403(7) 1863-1871   Jun 2012   [Refereed]
He Qian, Takizawa Yoshinori, Hayasaka Takahiro, Masaki Noritaka, Kusama Yukiko, Su Jiping, Mineta Hiroyuki, Setou Mitsutoshi
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY   406(28) 7409-7410   Nov 2014   [Refereed]
Yamada M, Yao I, Hayasaka T, Ushijima M, Matsuura M, Takada H, Shikata N, Setou M, Kwon AH, Ito S
Analytical and bioanalytical chemistry   402(5) 1921-1930   Feb 2012   [Refereed]
Ide Yoshimi, Waki Michihiko, Ishizaki Itsuko, Nagata Yasuyuki, Yamazaki Fumiyoshi, Hayasaka Takahiro, Masaki Noritaka, Ikegami Koji, Kondo Takeshi, Shibata Kiyoshi, Ogura Hiroyuki, Sanada Noriaki, Setou Mitsutoshi
SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS   46 181-184   Nov 2014   [Refereed]
Koizumi S, Hayasaka T, Goto-Inoue N, Doi K, Setou M, Namba H
World neurosurgery   77(1) 153-159   Jan 2012   [Refereed]
Chansela P, Goto-Inoue N, Zaima N, Hayasaka T, Sroyraya M, Kornthong N, Engsusophon A, Tamtin M, Chaisri C, Sobhon P, Setou M
PloS one   7(3) e33154   Mar 2012   [Refereed]
Saito Y, Waki M, Hameed S, Hayasaka T, Setou M
Biological & pharmaceutical bulletin   35(9) 1417-1424   Sep 2012   [Refereed]
Ishikawa S, Tateya I, Hayasaka T, Masaki N, Takizawa Y, Ohno S, Kojima T, Kitani Y, Kitamura M, Hirano S, Setou M, Ito J
PloS one   7(11) e48873   Nov 2012   [Refereed]
Goto-Inoue N, Hayasaka T, Zaima N, Nakajima K, Holleran WM, Sano S, Uchida Y, Setou M
PloS one   7(11) e49519   Nov 2012   [Refereed]
Goto-Inoue N, Hayasaka T, Zaima N, Setou M
Biochimica et biophysica acta   1811(11) 961-969   Nov 2011   [Refereed]
Kaneko Y, Obata Y, Nishino T, Kakeya H, Miyazaki Y, Hayasaka T, Setou M, Furusu A, Kohno S
Experimental and molecular pathology   91(2) 614-621   Oct 2011   [Refereed]
Comparison of Phospholipid Molecular Species of Human Placenta between Preeclampsia and Normal Case by Imaging Mass Spectrometry
Yamazaki Kaori, Hayasaka Takahiro, Muramatsu Keiko, Nagahashi Kotomi, Yaguchi Chizuko, Itoh Hiroaki, Kanayama Naohiro, Setou Mitsutoshi
REPRODUCTIVE SCIENCES   20(S3) 167A   Mar 2013   [Refereed]
Zaima N, Sasaki T, Tanaka H, Cheng XW, Onoue K, Hayasaka T, Goto-Inoue N, Enomoto H, Unno N, Kuzuya M, Setou M
Atherosclerosis   217(2) 427-432   Aug 2011   [Refereed]
Hayasaka T, Goto-Inoue N, Ushijima M, Yao I, Yuba-Kubo A, Wakui M, Kajihara S, Matsuura M, Setou M
Analytical and bioanalytical chemistry   401(1) 183-193   Jul 2011   [Refereed]
Ide Y, Waki M, Hayasaka T, Nishio T, Morita Y, Tanaka H, Sasaki T, Koizumi K, Matsunuma R, Hosokawa Y, Ogura H, Shiiya N, Setou M
PloS one   8    2013   [Refereed]
Zaima N, Goto-Inoue N, Hayasaka T, Enomoto H, Setou M
Analytical and bioanalytical chemistry   400(7) 1865-1871   Jun 2011   [Refereed]
Eriksson C, Masaki N, Yao I, Hayasaka T, Setou M
Mass spectrometry (Tokyo, Japan)   2 S0022   2013   [Refereed]
Matsumoto J, Sugiura Y, Yuki D, Hayasaka T, Goto-Inoue N, Zaima N, Kunii Y, Wada A, Yang Q, Nishiura K, Akatsu H, Hori A, Hashizume Y, Yamamoto T, Ikemoto K, Setou M, Niwa S
Analytical and bioanalytical chemistry   400(7) 1933-1943   Jun 2011   [Refereed]
Goto-Inoue Naoko, Hayasaka Takahiro, Zaima Nobuhiro, Setou Mitsutoshi
SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS   44(6) 749-754   Jun 2012   [Refereed]
Miyamura N, Nakamura T, Goto-Inoue N, Zaima N, Hayasaka T, Yamasaki T, Terai S, Sakaida I, Setou M, Nishina H
Biochemical and biophysical research communications   408(1) 120-125   Apr 2011   [Refereed]
Roy MC, Nakanishi H, Takahashi K, Nakanishi S, Kajihara S, Hayasaka T, Setou M, Ogawa K, Taguchi R, Naito T
Journal of lipid research   52(3) 463-470   Mar 2011   [Refereed]
Matsuura Masaaki, Ushijima Masaru, Yuba-Kubo Akiko, Wakui Masatoshi, Ohmura Mitsuyo, Hosaka Kurando, Hayasaka Takahiro, Masaki Noritaka, Miyata Satoshi, Yao Ikuko, Setou Mitsutoshi, Ogawa Kiyoshi, Kajihara Shigeki
CANCER RESEARCH   72    Apr 2012   [Refereed]
Valdes-Gonzalez T, Goto-Inoue N, Hirano W, Ishiyama H, Hayasaka T, Setou M, Taki T
Journal of neurochemistry   116(5) 678-683   Mar 2011   [Refereed]
Takizawa Y, Mizuta K, Hayasaka T, Nakanishi H, Okamura J, Mineta H, Setou M
Audiology & neuro-otology   16(5) 315-322   2011   [Refereed]
Waki ML, Onoue K, Takahashi T, Goto K, Saito Y, Inami K, Makita I, Angata Y, Suzuki T, Yamashita M, Sato N, Nakamura S, Yuki D, Sugiura Y, Zaima N, Goto-Inoue N, Hayasaka T, Shimomura Y, Setou M
PloS one   6(10) e26721   Oct 2011   [Refereed]
Goto-Inoue N, Hayasaka T, Zaima N, Kashiwagi Y, Yamamoto M, Nakamoto M, Setou M
Journal of the American Society for Mass Spectrometry   21(11) 1940-1943   Nov 2010   [Refereed]
Shrivas K, Hayasaka T, Goto-Inoue N, Sugiura Y, Zaima N, Setou M
Analytical chemistry   82(21) 8800-8806   Nov 2010   [Refereed]
Zaima N, Goto-Inoue N, Hayasaka T, Setou M
Rapid communications in mass spectrometry : RCM   24(18) 2723-2729   Sep 2010   [Refereed]
Hayasaka T, Goto-Inoue N, Zaima N, Shrivas K, Kashiwagi Y, Yamamoto M, Nakamoto M, Setou M
Journal of the American Society for Mass Spectrometry   21(8) 1446-1454   Aug 2010   [Refereed]
Setou M, Shrivas K, Sroyraya M, Yang H, Sugiura Y, Moribe J, Kondo A, Tsutsumi K, Kimura Y, Kurabe N, Hayasaka T, Goto-Inoue N, Zaima N, Ikegami K, Sobhon P, Konishi Y
Medical molecular morphology   43(1) 1-5   Mar 2010   [Refereed]
Morita Y, Ikegami K, Goto-Inoue N, Hayasaka T, Zaima N, Tanaka H, Uehara T, Setoguchi T, Sakaguchi T, Igarashi H, Sugimura H, Setou M, Konno H
Cancer science   101(1) 267-273   Jan 2010   [Refereed]
Zaima N, Hayasaka T, Goto-Inoue N, Setou M
International journal of molecular sciences   11(12) 5040-5055   Dec 2010   [Refereed]
Sroyraya Morakot, Goto-Inoue Naoko, Zaima Nobuhiro, Hayasaka Takahiro, Chansela Piyachat, Tanasawet Supita, Shrivas Kamlesh, Sobhon Prasert, Setou Mitsutoshi
SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS   42(10-11) 1589-1592   Oct 2010   [Refereed]
APPLICATION OF MULTIPLE-STAGE TANDEM IMAGING MASS SPECTROMETRY TO THE EVALUATION OF LIPIDS IN A RAT BRAIN C6 GLIOMA MODEL
Koizumi Shinichiro, Hayasaka Takahiro, Goto-Inoue Naoko, Ikegami Koji, Setou Mitsutoshi, Namba Hiroki
NEURO-ONCOLOGY   11(6) 965   Dec 2009   [Refereed]
Goto-Inoue N, Hayasaka T, Taki T, Gonzalez TV, Setou M
Journal of chromatography. A   1216(42) 7096-7101   Oct 2009   [Refereed]
Harada T, Yuba-Kubo A, Sugiura Y, Zaima N, Hayasaka T, Goto-Inoue N, Wakui M, Suematsu M, Takeshita K, Ogawa K, Yoshida Y, Setou M
Analytical chemistry   81(21) 9153-9157   Nov 2009   [Refereed]
Goto-Inoue N, Hayasaka T, Setou M
Methods in enzymology   478 287-301   2010   [Refereed]
Goto-Inoue N, Hayasaka T, Zaima N, Setou M
Glycobiology   19(9) 950-957   Sep 2009   [Refereed]
Hayasaka T, Goto-Inoue N, Zaima N, Kimura Y, Setou M
Lipids   44(9) 837-848   Sep 2009   [Refereed]
Imaging mass spectrometry (IMS): a novel imaging tool to visualize the spatial distribution of drug in whole-body sections
Setou Mitsutoshi, Saito Yusuke, Hayasaka Takahiro, Onoue Kenji, Takizawa Yoshinori
DRUG METABOLISM REVIEWS   43 18   May 2011   [Refereed]
Zaima N, Hayasaka T, Goto-Inoue N, Setou M
Journal of oleo science   58(8) 415-419   Aug 2009   [Refereed]
Valdes-Gonzalez T, Goto-Inoue N, Hirano W, Ishiyama H, Hayasaka T, Setou M, Taki T
Journal of neurochemistry      Jan 2011   [Refereed]
Imaging mass spectrometry (IMS): a novel imaging tool to visualize the spatial distribution of drug in whole-body sections
Setou Mitsutoshi, Saito Yusuke, Hayasaka Takahiro, Onoue Kenji, Takizawa Yoshinori
JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES   115 53P   2011   [Refereed]
Taki T, Gonzalez TV, Goto-Inoue N, Hayasaka T, Setou M
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)   536 545-556   2009   [Refereed]
Hayasaka T, Goto-Inoue N, Sugiura Y, Zaima N, Nakanishi H, Ohishi K, Nakanishi S, Naito T, Taguchi R, Setou M
Rapid communications in mass spectrometry : RCM   22(21) 3415-3426   Nov 2008   [Refereed]
Ohkawa N, Sugisaki S, Tokunaga E, Fujitani K, Hayasaka T, Setou M, Inokuchi K
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms   13(11) 1171-1183   Nov 2008   [Refereed]
Goto-Inoue N, Hayasaka T, Sugiura Y, Taki T, Li YT, Matsumoto M, Setou M
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences   870(1) 74-83   Jul 2008   [Refereed]
Shimma S, Sugiura Y, Hayasaka T, Zaima N, Matsumoto M, Setou M
Analytical chemistry   80(3) 878-885   Feb 2008   [Refereed]
Shimma S, Sugiura Y, Hayasaka T, Hoshikawa Y, Noda T, Setou M
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences   855(1) 98-103   Aug 2007   [Refereed]
Setou M, Hayasaka T, Yao I
Journal of neurobiology   58(2) 201-206   Feb 2004   [Refereed]
Onodera K, Omoi NO, Fukui K, Hayasaka T, Shinkai T, Suzuki S, Abe K, Urano S
Free radical research   37(4) 367-372   Apr 2003   [Refereed]
Fukui K, Omoi NO, Hayasaka T, Shinnkai T, Suzuki S, Abe K, Urano S
Annals of the New York Academy of Sciences   959 275-284   Apr 2002   [Refereed]

Misc

 
SAITO Yusuke, HAYASAKA Takahiro, ONOUE Kenji, TAKIZAWA Yoshinori, KAJIHARA Shigeki, OGAWA Kiyoshi, SETOU Mitsutoshi
Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan   59(4) 79-84   Aug 2011
Imaging mass spectrometry (IMS) has recently been applied to the analysis of drug kinetics using an animal model. Previous reports revealed that IMS could be used to identify the organ where an administered drug was distributed to. In this study, ...
KOIZUMI Shinichiro, HAYASAKA Takahiro, GOTO INOUE Naoko, SETOU Mitsutoshi, NAMBA Hiroki
32(1) 33-41   Jun 2010
KOIZUMI Shinichiro, HAYASAKA Takahiro, GOTO INOUE Naoko, IKEGAMI Koji, YAMAMOTO Seiji, NAMBA Hiroki, SETOU Mitsutoshi
37(4) 354-360   Oct 2008
Inoue Naoko, Koizumi Shinichiro, Hayasaka Takahiro, Ikegami Koji, Yamamoto Seiji, Namba Hiroki, Setou Mitsutoshi
Japanese Journal of Clinical Chemistry   37(4) 354-360   2008