Dang Thai Quynh Chi

J-GLOBAL         Last updated: Mar 29, 2019 at 12:11
 
Avatar
Name
Dang Thai Quynh Chi
E-mail
dangchi127gmail.com

Research Areas

 
 

Published Papers

 
“Vài nét về văn hoá tặng quà Nhật Bản- từ góc nhìn Việt Nam”
Dang Thai Quynh Chi
Kỷ yếu Đại học ngoại ngữ- Đại học Huế   (3) 20-35   2012   [Refereed]