Shoji Shigeru

J-GLOBAL         Last updated: Feb 2, 2013 at 10:13
 
Avatar
Name
Shoji Shigeru
E-mail
sykky0811shojidocomo.ne.jp
Affiliation
Tohoku University

Research Areas

 
 

Misc

 
YOSHIDA Tatsuo, SHOJI Shigeru
33(2) 92-98   May 2012
TSUJIMOTO Yasuhisa, SHOJI Shigeru
28(2) 71-75   May 2007
YOSHIDA Tatsuo, OGURA Ryuichi, SUDO Keiichi, MATSUSHITA Hiroshi, UEHARA Shinobu, SHOJI Shigeru
26(1) 34-39   Jan 2005
SHOJI Shigeru, HIRATA Chikako, HIRATA Masatsugu
47(6) 829-838   Dec 2004