Yoshiaki Furukawa

J-GLOBAL         Last updated: Sep 26, 2018 at 11:47
 
Avatar
Name
Yoshiaki Furukawa
Affiliation
Keio University
Section
Faculty of Science and Technology Department of Chemistry

Published Papers

 
Okuzumi A, Kurosawa M, Hatano T, Takanashi M, Nojiri S, Fukuhara T, Yamanaka T, Miyazaki H, Yoshinaga S, Furukawa Y, Shimogori T, Hattori N, Nukina N
Acta neuropathologica communications   6(1) 96   Sep 2018   [Refereed]
Tokuda Eiichi, Nomura Takao, Ohara Shinji, Watanabe Seiji, Yamanaka Koji, Morisaki Yuta, Misawa Hidemi, Furukawa Yoshiaki
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE   1864(6) 2119-2130   Jun 2018   [Refereed]
Tamaki Yoshitaka, Shodai Akemi, Morimura Toshifumi, Hikiami Ryota, Minamiyama Sumio, Ayaki Takashi, Tooyama Ikuo, Furukawa Yoshiaki, Takahashi Ryosuke, Urushitani Makoto
SCIENTIFIC REPORTS   8    Apr 2018   [Refereed]
Fukuoka Mami, Tokuda Eiichi, Nakagome Kenta, Wu Zhiliang, Nagano Isao, Furukawa Yoshiaki
JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY   175 208-216   Oct 2017   [Refereed]
Furukawa Y, Kaneko K, Nukina N
Biochimica et biophysica acta   1812(12) 1577-1583   Dec 2011   [Refereed]
Tokuda Eiichi, Furukawa Yoshiaki
ONCOTARGET   8(25) 39943-39944   Jun 2017   [Refereed]
Ding F, Furukawa Y, Nukina N, Dokholyan NV
Journal of molecular biology   421(4-5) 548-560   Dec 2011   [Refereed]
Ishiguro Taro, Sato Nozomu, Ueyama Morio, Fujikake Nobuhiro, Sellier Chantal, Kanegami Akemi, Tokuda Eiichi, Zamiri Bita, Gall-Duncan Terence, Mirceta Mila, Furukawa Yoshiaki, Yokota Takanori, Wada Keiji, Taylor J. Paul, Pearson Christopher E., Charlet-Berguerand Nicolas, Mizusawa Hidehiro, Nagai Yoshitaka, Ishikawa Kinya
NEURON   94(1) 108-+   Apr 2017   [Refereed]
Furukawa Y, Kaneko K, Nukina N
The Journal of biological chemistry   286(31) 27236-27246   Aug 2011   [Refereed]
Anzai Itsuki, Tokuda Eiichi, Mukaiyama Atsushi, Akiyama Shuji, Endo Fumito, Yamanaka Koji, Misawa Hidemi, Furukawa Yoshiaki
PROTEIN SCIENCE   26(3) 484-496   Mar 2017   [Refereed]
Furukawa Y, Kaneko K, Watanabe S, Yamanaka K, Nukina N
The Journal of biological chemistry   286(21) 18664-18672   May 2011   [Refereed]
Tokuda Eiichi, Anzai Itsuki, Nomura Takao, Toichi Keisuke, Watanabe Masahiko, Ohara Shinji, Watanabe Seiji, Yamanaka Koji, Morisaki Yuta, Misawa Hidemi, Furukawa Yoshiaki
MOLECULAR NEURODEGENERATION   12    Jan 2017   [Refereed]
Yamanaka T, Tosaki A, Miyazaki H, Kurosawa M, Furukawa Y, Yamada M, Nukina N
Human molecular genetics   19(11) 2099-2112   Jun 2010   [Refereed]
Tokuda Eiichi, Furukawa Yoshiaki
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES   17(5)    May 2016   [Refereed]
Furukawa Y, Kaneko K, Yamanaka K, Nukina N
The Journal of biological chemistry   285(29) 22221-22231   Apr 2010   [Refereed]
Clinical and Neuropathological Study of an Autopsied Case of Familial ALS with SOD1 Mutation with Very Long Survival
Takei Yo-ichi, Ogichi Kenya, Miyahira Taka-aki, Hineno Akiyo, Nakamura Akinori, Ohara Shinji, Furukawa Yoshiaki
NEUROLOGY   86    Apr 2016   [Refereed]
Furukawa Y, Kaneko K, Matsumoto G, Kurosawa M, Nukina N
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience   29(16) 5153-5162   Apr 2009   [Refereed]
Clinical and Neuropathological Study of an Autopsied Case of Familial ALS with SOD1 Mutation with Very Long Survival
Takei Yo-ichi, Ogichi Kenya, Miyahira Taka-aki, Hinenco Akiyo, Nakamura Akinori, Ohara Shinji, Furukawa Yoshiaki
NEUROLOGY   86    Apr 2016   [Refereed]
Furukawa Yoshiaki, Anzai Itsuki, Akiyama Shuji, Imai Mizue, Cruz Fatima Joy C., Saio Tomohide, Nagasawa Kenichi, Nomura Takao, Ishimori Koichiro
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   291(8) 4144-4155   Feb 2016   [Refereed]
Furukawa Yoshiaki, Suzuki Yoh, Fukuoka Mami, Nagasawa Kenichi, Nakagome Kenta, Shimizu Hideaki, Mukaiyama Atsushi, Akiyama Shuji
SCIENTIFIC REPORTS   6    Feb 2016   [Refereed]
Ogawa Mariko, Shidara Hisashi, Oka Kotaro, Kurosawa Masaru, Nukina Nobuyuki, Furukawa Yoshiaki
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS   463(4) 1196-1202   Aug 2015   [Refereed]
Sakurai Yasuyuki, Anzai Itsuki, Furukawa Yoshiaki
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   289(29) 20139-20149   Jul 2014   [Refereed]
Ogawa Mariko, Furukawa Yoshiaki
FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE   8    Mar 2014   [Refereed]
Nomura Takao, Watanabe Shoji, Kaneko Kumi, Yamanaka Koji, Nukina Nobuyuki, Furukawa Yoshiaki
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   289(2) 1192-1202   Jan 2014   [Refereed]
Furukawa Yoshiaki, Kaneko Kumi, Watanabe Shoji, Yamanaka Koji, Nukina Nobuyuki
FEBS LETTERS   587(16) 2500-2505   Aug 2013   [Refereed]
Furukawa Yoshiaki, Nukina Nobuyuki
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE   1832(8) 1271-1278   Aug 2013   [Refereed]
Toichi Keisuke, Yamanaka Koji, Furukawa Yoshiaki
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   288(7) 4970-4980   Feb 2013   [Refereed]
Mitomi Yasushi, Nomura Takao, Kurosawa Masaru, Nukina Nobuyuki, Furukawa Yoshiaki
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   287(41) 34764-34775   Oct 2012   [Refereed]
Furukawa Y, Kaneko K, Yamanaka K, O'Halloran TV, Nukina N
The Journal of biological chemistry   283(35) 24167-24176   Aug 2008   [Refereed]
Doi H, Okamura K, Bauer PO, Furukawa Y, Shimizu H, Kurosawa M, Machida Y, Miyazaki H, Mitsui K, Kuroiwa Y, Nukina N
The Journal of biological chemistry   283(10) 6489-6500   Mar 2008   [Refereed]
Cross-seeded fibrillization describes recruitment of RNA-binding protein into polyglutamine aggregates
Furukawa Yoshiaki, Kaneko Kumi, Matsumoto Gen, Kurosawa Masaru, Nukina Nobuyuki
NEUROSCIENCE RESEARCH   61 S44   2008   [Refereed]
Furukawa Y, O'Halloran TV
Antioxidants & redox signaling   8(5-6) 847-867   May 2006   [Refereed]
Furukawa Y, Fu R, Deng HX, Siddique T, O'Halloran TV
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   103(18) 7148-7153   May 2006   [Refereed]
Deng HX, Shi Y, Furukawa Y, Zhai H, Fu R, Liu E, Gorrie GH, Khan MS, Hung WY, Bigio EH, Lukas T, Dal Canto MC, O'Halloran TV, Siddique T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   103(18) 7142-7147   May 2006   [Refereed]
Furukawa Y, O'Halloran TV
The Journal of biological chemistry   280(17) 17266-17274   Apr 2005   [Refereed]
Furukawa Y, Ban T, Hamada D, Ishimori K, Goto Y, Morishima I
Journal of the American Chemical Society   127(7) 2098-2103   Feb 2005   [Refereed]
Arnesano F, Banci L, Bertini I, Martinelli M, Furukawa Y, O'Halloran TV
The Journal of biological chemistry   279(46) 47998-48003   Nov 2004   [Refereed]
Furukawa Y, Torres AS, O'Halloran TV
The EMBO journal   23(14) 2872-2881   Jul 2004   [Refereed]
Field LS, Furukawa Y, O'Halloran TV, Culotta VC
The Journal of biological chemistry   278(30) 28052-28059   Jul 2003   [Refereed]
Furukawa Y, Ishimori K, Morishima I
Biochemistry   41(31) 9824-9832   Aug 2002   [Refereed]
Furukawa Y, Matsuda F, Ishimori K, Morishima I
Journal of the American Chemical Society   124(15) 4008-4019   Apr 2002   [Refereed]

Misc

 
古川良明, 金子貢巳, 貫名信行
日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集   11th 68   May 2011
FURUKAWA Yoshiaki
Seibutsu Butsuri   50(5) 242-243   Sep 2010
古川良明, 古川良明, 金子貢巳, 渡辺祥司, 山中宏二, 貫名信行
日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集   10th 168   May 2010
古川良明
生化学   ROMBUNNO.1S12P-3   Sep 2009