Hiroshi Okuda

J-GLOBAL         Last updated: Jun 18, 2014 at 09:57
 
Avatar
Name
Hiroshi Okuda
E-mail
okudahirjichi.ac.jp
Affiliation
Jichi Medical University
Section
School of Medicine

Research Areas

 
 

Misc

 
SUGIYAMA Sho, CHONG Yong Hwa, SHITO Masayuki, KAWAKAMI Tsuyoshi, UDAGAWA Chihiro, OMI Toshinori, BONKOBARA Makoto, OKUDA Hiroshi, TSUCHIDA Shuichi
19 56-58   May 2011
OMI Toshinori, KUMADA Maki, GOTOH Takaya, KAMESAKI Toyomi, OKUDA Hiroshi, KAJII Eiji, IWAMOTO Sadahiko
13 263-265   May 2005
OMI T, KUMADA M, KAMESAKI T, OKUDA H, KAJII E, IWAMOTO S, VOGELI Peter, STRANZINGER Gerald, NEUENSHWANDER Stefan
12 12-15   Jun 2004
IWAMOTO S, KUMADA M, KAMESAKI T, OKUDA H, KAJII E
11 38-41   Jun 2003
KAMESAKI Toyomi, IWAMOTO Sadahiko, OKUDA Hiroshi, KAJII Eiji, TAKAHASHI Junko, KIMURA Keiko, HIRAYAMA Fumiya, TANI Yoshihiko, KAMATA Hiroko, OBARA Kenryo, TANIGUCHI Mariko
10 186-190   Jun 2002