Yasunari Fujita

J-GLOBAL         Last updated: Feb 21, 2019 at 17:04
 
Avatar
Name
Yasunari Fujita
Affiliation
Japan International Research Center for Agricultural Sciences
Degree
PhD(Kyoto University)
Other affiliation
University of Tsukuba
Research funding number
00446395
ORCID ID
0000-0002-5036-8319

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Nagatoshi Yukari, Fujita Miki, Fujita Yasunari
PLANTA   249(2) 615   Feb 2019   [Refereed]
Nagatoshi Yukari, Fujita Yasunari
Plant signaling & behavior   13(11) 1-4   Nov 2018   [Refereed]
Nagatoshi Yukari, Fujita Yasunari
Plant & cell physiology   60(1) 77-84   2019   [Refereed]
Liu Dequan, Yan Yongliang, Fujita Yasunari, Xu Donghe
Breeding Science   advpub(4) 442-448   Sep 2018   [Refereed]
Yoshida Takuya, Obata Toshihiro, Feil Regina, Lunn John E, Fujita Yasunari, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Fernie Alisdair R
The Plant cell      2019   [Refereed]
Shinya Tomonori, Yasuda Shigetaka, Hyodo Kiwamu, Tani Rena, Hojo Yuko, Fujiwara Yuka, Hiruma Kei, Ishizaki Takuma, Fujita Yasunari, Saijo Yusuke, Galis Ivan
Plant Journal   94(4) 626-637   May 2018   [Refereed]
Montanari-Coelho Katiuscia Kelli, Costa Alessandra Tenorio, Polonio Julio Cesar, Azevedo Joao Lucio, Rockenbach Marin Silvana Regina, Fuganti-Pagliarini Renata, Fujita Yasunari, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Nakashima Kazuo, Pamphile Joao Alencar, Nepomuceno Alexandre Lima
World Journal of Microbiology & Biotechnology   34(4)    Apr 2018   [Refereed]
Liu Dequan, Yan Yongliang, Fujita Yasunari, Xu Donghe
Molecular Breeding   38(4)    Apr 2018   [Refereed]
Ogata Takuya, Nagatoshi Yukari, Yamagishi Noriko, Yoshikawa Nobuyuki, Fujita Yasunari
Plos One   12(4)    2017   [Refereed]
Fuganti-Pagliarini Renata, Ferreira Leonardo C, Rodrigues Fabiana A, Molinari Hugo B. C, Marin Silvana R. R, Molinari Mayla D. C, Marcolino-Gomes Juliana, Mertz-Henning Liliane M, Farias Jose R. B, de Oliveira Maria C. N, Neumaier Norman, Kanamori Norihito, Fujita Yasunari, Mizoi Junya, Nakashima Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Nepomuceno Alexandre L.
Frontiers in Plant Science   8    2017   [Refereed]
Marinho Juliane Prela, Kanamori Norihito, Ferreira Leonardo Cesar, Fuganti-Pagliarini Renata, Correa Carvalho Josirley de Fatima, Freitas Rafaela Alves, Rockenbach Marin Silvana Regina, Rodrigues Fabiana Aparecida, Mertz-Henning Liliane Marcia, Boucas Farias Jose Renato, Neumaier Norman, Neves de Oliveira Maria Cristina, Marcelino-Guimaraes Francismar Correa, Yoshida Takuya, Fujita Yasunari, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Nakashima Kazuo, Nepomuceno Alexandre Lima
Plant Molecular Biology Reporter   34(2) 410-426   2016   [Refereed]
Kien Huu Nguyen, Chien Van Ha, Nishiyama Rie, Watanabe Yasuko, Antonio Leyva-Gonzalez Marco, Fujita Yasunari, Uven Thi Tran, Li Weiqiang, Tanaka Maho, Seki Motoaki, Schaller G. Eric, Herrera-Estrella Luis, Lam-Son Phan Tran
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   113(11) 3090-3095   2016   [Refereed]
Yasui Yasuo, Hirakawa Hideki, Oikawa Tetsuo, Toyoshima Masami, Matsuzaki Chiaki, Ueno Mariko, Mizuno Nobuyuki, Nagatoshi Yukari, Imamura Tomohiro, Miyago Manami, Tanaka Kojiro, Mise Kazuyuki, Tanaka Tsutomu, Mizukoshi Hiroharu, Mori Masashi, Fujita Yasunari
DNA research : an international journal for rapid publication of reports on genes and genomes   23(6) 535-546   2016   [Refereed]
Yoshida Takuya, Fujita Yasunari, Maruyama Kyonoshin, Mogami Junro, Todaka Daisuke, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Plant Cell and Environment   38(1) 35-49   2015   [Refereed]
Kidokoro Satoshi, Watanabe Keitaro, Ohori Teppei, Moriwaki Takashi, Maruyama Kyonoshin, Mizoi Junya, Htwe Nang Myint Phyu Sin, Fujita Yasunari, Sekita Sachiko, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Plant Journal   81(3) 505-518   2015   [Refereed]
Mogami Junro, Fujita Yasunari, Yoshida Takuya, Tsukiori Yoshifumi, Nakagami Hirofumi, Nomura Yuko, Fujiwara Toru, Nishida Sho, Yanagisawa Shuichi, Ishida Tetsuya, Takahashi Fuminori, Morimoto Kyoko, Kidokoro Satoshi, Mizoi Junya, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Plant Physiology   167(3) 1039-+   2015   [Refereed]
Leite J. P, Barbosa E. G. G, Marin S. R. R, Marinho J. P, Carvalho J. F. C, Pagliarini R. F, Cruz A. S, Oliveira M. C. N, Farias J. R. B, Neumaier N, Guimaraes F. C. M, Yoshida T, Kanamori N, Fujita Y, Nakashima K, Shinozaki K. Y, Desiderio J. A, Nepomuceno A. L.
Genetics and Molecular Research   13(3) 6272-6286   2014   [Refereed]
Nishiyama Rie, Watanabe Yasuko, Leyva-Gonzalez Marco A, Van Ha Chien, Fujita Yasunari, Tanaka Maho, Seki Motoaki, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Shinozaki Kazuo, Herrera-Estrella Luis, Tran Lam-Son Phan
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   110(12) 4840-4845   2013   [Refereed]
Babak Behnam, Satoshi Iuchi, Miki Fujita, Yasunari Fujita, Hironori Takasaki, Yuriko Osakabe, Kazuko Yamaguchi-Shinozaki, Masatomo Kobayashi, Kazuo Shinozaki
DNA Research   20(4) 315-324   2013   [Refereed]
Grisoste Barbosa Elton Gargioni, Leite Juliana Paula, Rockenbach Marin Silvana Regina, Marinho Juliane Prela, Correa Carvalho Josirley de Fatima, Fuganti-Pagliarini Renata, Boucas Farias Jose Renato, Neumaier Norman, Marcelino-Guimaraes Francismar Correa, Neves de Oliveira Maria Cristina, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Nakashima Kazuo, Maruyama Kyonoshin, Kanamori Norihito, Fujita Yasunari, Yoshida Takuya, Nepomuceno Alexandre Lima
Plant Molecular Biology Reporter   31(3) 719-730   2013   [Refereed]
Fujita Yasunari, Yoshida Takuya, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Physiologia Plantarum   147(1) 15-27   2013   [Refereed]
Miyakawa Takuya, Fujita Yasunari, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Tanokura Masaru
Trends in Plant Science   18(5) 259-266   2013   [Refereed]
Fujita Miki, Fujita Yasunari, Iuchi Satoshi, Yamada Kohji, Kobayashi Yuriko, Urano Kaoru, Kobayashi Masatomo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Shinozaki Kazuo
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   109(16) 6343-6347   2012   [Refereed]
Miyazono Ken-ichi, Koura Tsubasa, Kubota Keiko, Yoshida Takuya, Fujita Yasunari, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Tanokura Masaru
Acta Crystallographica Section F-Structural Biology and Crystallization Communications   68 491-494   2012   [Refereed]
Todaka Daisuke, Nakashima Kazuo, Maruyama Kyonoshin, Kidokoro Satoshi, Osakabe Yuriko, Ito Yusuke, Matsukura Satoko, Fujita Yasunari, Yoshiwara Kyouko, Ohme-Takagi Masaru, Kojima Mikiko, Sakakibara Hitoshi, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   109(39) 15947-15952   2012   [Refereed]
Fujita Yasunari, Fujita Miki, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Journal of Plant Research   124(4) 509-525   2011   [Refereed]
Kim June-Sik, Mizoi Junya, Yoshida Takuya, Fujita Yasunari, Nakajima Jun, Ohori Teppei, Todaka Daisuke, Nakashima Kazuo, Hirayama Takashi, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Plant and Cell Physiology   52(12) 2136-2146   2011   [Refereed]
Nishiyama Rie, Watanabe Yasuko, Fujita Yasunari, Dung Tien Le, Kojima Mikiko, Werner Tomas, Vankova Radomira, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Shinozaki Kazuo, Kakimoto Tatsuo, Sakakibara Hitoshi, Schmuelling Thomas, Lam-Son Phan Tran
Plant Cell   23(6) 2169-2183   2011   [Refereed]
Kodaira Ken-Suke, Qin Feng, Lam-Son Phan Tran, Maruyama Kyonoshin, Kidokoro Satoshi, Fujita Yasunari, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Plant Physiology   157(2) 742-756   2011   [Refereed]
Qin Feng, Kodaira Ken-Suke, Maruyama Kyonoshin, Mizoi Junya, Lam-Son Phan Tran, Fujita Yasunari, Morimoto Kyoko, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Plant Physiology   157(4) 1900-1913   2011   [Refereed]
Yoshida Takuya, Fujita Yasunari, Sayama Hiroko, Kidokoro Satoshi, Maruyama Kyonoshin, Mizoi Junya, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Plant Journal   61(4) 672-685   2010   [Refereed]
Yamada Kohji, Osakabe Yuriko, Mizoi Junya, Nakashima Kazuo, Fujita Yasunari, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Journal of Biological Chemistry   285(2) 1138-1146   2010   [Refereed]
Osakabe Yuriko, Mizuno Shinji, Tanaka Hidenori, Maruyama Kyonoshin, Osakabe Keishi, Todaka Daisuke, Fujita Yasunari, Kobayashi Masatomo, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Journal of Biological Chemistry   285(12) 9190-9201   2010   [Refereed]
Takasaki Hironori, Maruyama Kyonoshin, Kidokoro Satoshi, Ito Yusuke, Fujita Yasunari, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Nakashima Kazuo
Molecular Genetics and Genomics   284(3) 173-183   2010   [Refereed]
Mizoguchi Masahide, Umezawa Taishi, Nakashima Kazuo, Kidokoro Satoshi, Takasaki Hironori, Fujita Yasunari, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Shinozaki Kazuo
Plant and Cell Physiology   51(5) 842-847   2010   [Refereed]
Fujita M, Fujita Y, Takahashi F, Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K, Hirt H.
Plant stress biology: from genomics to systems biology   67-89   2009   [Refereed]
Miyazono Ken-ichi, Miyakawa Takuya, Sawano Yoriko, Kubota Keiko, Kang Hee-Jin, Asano Atsuko, Miyauchi Yumiko, Takahashi Mihoko, Zhi Yuehua, Fujita Yasunari, Yoshida Takuya, Kodaira Ken-Suke, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Tanokura Masaru
Nature   462(7273) 609-U79   2009   [Refereed]
Kidokoro Satoshi, Maruyama Kyonoshin, Nakashima Kazuo, Imura Yoshiyuki, Narusaka Yoshihiro, Shinwari Zabta K, Osakabe Yuriko, Fujita Yasunari, Mizoi Junya, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Plant Physiology   151(4) 2046-2057   2009   [Refereed]
Nakashima Kazuo, Fujita Yasunari, Kanamori Norihito, Katagiri Takeshi, Umezawa Taishi, Kidokoro Satoshi, Maruyama Kyonoshin, Yoshida Takuya, Ishiyama Kanako, Kobayashi Masatomo, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Plant and Cell Physiology   50(7) 1345-1363   2009   [Refereed]
Fujita Yasunari, Nakashima Kazuo, Yoshida Takuya, Katagiri Takeshi, Kidokoro Satoshi, Kanamori Norihito, Umezawa Taishi, Fujita Miki, Maruyama Kyonoshin, Ishiyama Kanako, Kobayashi Masatomo, Nakasone Shoko, Yamada Kohji, Ito Takuya, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Plant and Cell Physiology   50(12) 2123-2132   2009   [Refereed]
Fujita Y, Fujita M, Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K, Yoshioka K.
Signal crosstalk in plant stress responses   43-58   2009   [Refereed]
Qin Feng, Sakuma Yoh, Tran Lam-Son Phan, Maruyama Kyonoshin, Kidokoro Satoshi, Fujita Yasunari, Fujita Miki, Umezawa Taishi, Sawano Yoriko, Miyazono Ken-ichi, Tanokura Masaru, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Plant Cell   20(6) 1693-1707   2008   [Refereed]
Yoshida Takumi, Sakuma Yoh, Todaka Daisuke, Maruyama Kyonoshin, Qin Feng, Mizoi Junya, Kidokoro Satoshi, Fujita Yasunari, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Biochemical and Biophysical Research Communications   368(3) 515-521   2008   [Refereed]
Tran Lam-Son Phan, Nakashima Kazuo, Sakuma Yoh, Osakabe Yuriko, Qin Feng, Simpson Sean D, Maruyama Kyonoshin, Fujita Yasunari, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Plant Journal   49(1) 46-63   2007   [Refereed]
Fujita Miki, Mizukado Saho, Fujita Yasunari, Ichikawa Takanari, Nakazawa Miki, Seki Motoaki, Matsui Minami, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Shinozaki Kazuo
Biochemical and Biophysical Research Communications   364(2) 250-257   2007   [Refereed]
Furihata T, Maruyama K, Fujita Y, Umezawa T, Yoshida R, Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   103(6) 1988-1993   2006   [Refereed]
Fujita Miki, Fujita Yasunari, Noutoshi Yoshiteru, Takahashi Fuminori, Narusaka Yoshihiro, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Shinozaki Kazuo
Current Opinion in Plant Biology   9(4) 436-442   2006   [Refereed]
Umezawa T, Fujita M, Fujita Y, Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K
Current Opinion in Biotechnology   17(2) 113-122   2006   [Refereed]
Nakashima K, Fujita Y, Katsura K, Maruyama K, Narusaka Y, Seki M, Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K
Plant Molecular Biology   60(1) 51-68   2006   [Refereed]
Fujita Y, Fujita M, Satoh R, Maruyama K, Parvez MM, Seki M, Hiratsu K, Ohme-Takagi M, Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K
Plant Cell   17(12) 3470-3488   2005   [Refereed]
Fujita M, Fujita Y, Maruyama K, Seki M, Hiratsu K, Ohme-Takagi M, Tran LSP, Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K
Plant Journal   39(6) 863-876   2004   [Refereed]
Satoh R, Fujita Y, Nakashima K, Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki KY
Plant and Cell Physiology   45(3) 309-317   2004   [Refereed]
Tran LSP, Nakashima K, Sakuma Y, Simpson SD, Fujita Y, Maruyama K, Fujita M, Seki M, Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K
Plant Cell   16(9) 2481-2498   2004   [Refereed]
Fujita Y, Fujita M, Mise K, Kobori T, Osaki T, Furusawa I
Molecular Plant-Microbe Interactions   13(11) 1195-1203   2000   [Refereed]
Fujita Y, Mise K, Furusawa I
Microbiology and Immunology   43(2) 181-185   1999   [Refereed]
Kawamura C, Moriwaki J, Kimura N, Fujita Y, Fuji S, Hirano T, Koizumi S, Tsuge T
Molecular Plant-Microbe Interactions   10(4) 446-453   1997   [Refereed]
Fujita Y, Mise K, Okuno T, Ahlquist P, Furusawa I
Virology   223(2) 283-291   1996   [Refereed]