Profile Information

Affiliation
RIKEN

Researcher number
60783678
J-GLOBAL ID
201801007455966550

Papers

  36
 • K. Tadaki, D. Iono, D. Iono, M. S. Yun, I. Aretxaga, B. Hatsukade, D. H. Hughes, S. Ikarashi, T. Izumi, R. Kawabe, R. Kawabe, R. Kawabe, K. Kohno, K. Kohno, M. Lee, M. Lee, Y. Matsuda, Y. Matsuda, K. Nakanishi, K. Nakanishi, T. Saito, Y. Tamura, J. Ueda, H. Umehata, H. Umehata, G. W. Wilson, T. Michiyama, T. Michiyama, M. Ando, M. Ando, P. Kamieneski
  Nature 560 613 - 616 Aug 30, 2018  
 • Takuya Hashimoto, Nicolas Laporte, Ken Mawatari, Richard S. Ellis, Akio. K. Inoue, Erik Zackrisson, Guido Roberts-Borsani, Wei Zheng, Yoichi Tamura, Franz E. Bauer, Thomas Fletcher, Yuichi Harikane, Bunyo Hatsukade, Natsuki H. Hayatsu, Yuichi Matsuda, Hiroshi Matsuo, Takashi Okamoto, Masami Ouchi, Roser Pello, Claes-Erik Rydberg, Ikkoh Shimizu, Yoshiaki Taniguchi, Hideki Umehata, Naoki Yoshida
  Nature 557 392 - 395 May 15, 2018  
 • Takuma Izumi, Masafusa Onoue, Hikari Shirakata, Tohru Nagao, Kotaro Kohno, Yoshiki Matsuoka, Masatoshi Imanishi, Michael A. Strauss, Nobunari Kashikawa, Andreas Shulze, John D. Silverman, Seiji Fujimoto, Yuichi Harikane, Yoshiki Toba, Hideki Umehata, Kouichiro Nakanishi, Jenny E. Greene, Yoichi Tamura, Akio Taniguchi, Yuki Yamaguchi, Tomotsugu Goto, Yasuhiro Hashimoto, Soh Ikarashi, Daisuke Iono, Kazushi Iwasawa, Chien-Hsiu Lee, Ryu Makiya, Takeo Minezaki, Ji-Jia Tang
  Publications of the Astronomical Society of Japan 70 Feb 15, 2018  
 • Seiji Fujimoto, Masami Ouchi, Kotaro Kohno, Yuki Yamaguchi, Bunyo Hatsukade, Yoshihiro Ueda, Takatoshi Shibuya, Shigeki Inoue, Taira Oogi, Sune Toft, Carlos Gomez-Guijarro, Tao Wang, Tohru Nagao, Ichi Tanaka, Yiping Ao, Daniel Espada, Hideki Umehata, Yoshiaki Taniguchi, Kouichiro Nakanishi, Wiphu Rujopakarn, R., J. Ivison, Wei-hao Wang, Minju Lee, Ken-ichi Tadaki, Yoichi Tamura, J. S. Dunlop
  Astrophysical Journal 861 Feb 6, 2018  
 • Ueda, Y., Hatsukade, B., Kohno, K., Yamaguchi, Y., Tamura, Y., Umehata, H., Akiyama, M., Ao, Y., Aretxaga, I., Caputi, K., Dunlop, J. S., Espada, D., Fujimoto, S., Hayatsu, N. H., Imanishi, M., Inoue, A. K., Ivison, R. J., Kodama, T., Lee, M. M., Matsuoka, K., Miyaji, T., Morokuma-Matsui, K., Nagao, T., Nakanishi, K., Nyland, K., Ohta, K., Ouchi, M., Rujopakarn, W., Saito, T., Tadaki, K., Tanaka, I., Taniguchi, Y., Wang, T., Wang, W. -H., Yoshimura, Y., Yun, M. S.
  The Astrophysical Journal 853 Jan, 2018