Hiraku Matsukuma

J-GLOBAL         Last updated: Jul 3, 2019 at 10:53
 
Avatar
Name
Hiraku Matsukuma
Affiliation
Tohoku University

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Yuan-Liu Chen, Yuki Shimizu, Jun Tamada, Kazuki Nakamura, Hiraku Matsukuma, Xiuguo Chen, Wei Gao
Precision Engineering   54 284   Oct 2018   [Refereed]
Hiraku Matsukuma, Ryo Ishizuka, Masaya Furuta, Xinghui Li, Yuki Shimizu, Wei Gao
Nanomanufacturing and Metrology      Jun 2019   [Refereed]
Xiuguo Chen, Taku Nakamura, Yuki Shimizu, Chong Chen, Yuan-Liu Chen, Hiraku Matsukuma, Wei Gao
Optics & Laser Technology   103 359   Jul 2018   [Refereed]
Xin Xiong, Yuki Shimizu, Xiuguo Chen, Hiraku Matsukuma, Wei Gao
Applied Sciences   8(12) 2539   Dec 2018   [Refereed]
Nathaniel Bawden, Hiraku Matsukuma, Ori Henderson-Sapir, Elizaveta Klantsataya, Shigeki Tokita, David J. Ottaway
Optics Letters   43(11) 2724   Jun 2018   [Refereed]