基本情報


J-GLOBAL ID
202001013891289627
researchmap会員ID
B000382317

研究分野

  1

論文

  150
 • Yoshiki Matsuoka, Masafusa Onoue, Kazushi Iwasawa, Michael A. Strauss, Nobunari Kashikawa, Takuma Izumi, Tohru Nagao, Masatoshi Imanishi, Masayuki Akiyama, John D. Silverman, Naoko Asami, James Bosch, Hisanori Furusawa, Tomotsugu Goto, James E. Gunn, Yuichi Harikane, Hiroyuki Ikeda, Kohei Inayoshi, Rikako Ishimoto, Toshihiro Kawaguchi, Satoshi Kikuta, Kotaro Kohno, Yutaka Komiyama, Chien Hsiu Lee, Robert H. Lupton, Takeo Minezaki, Satoshi Miyazaki, Hitoshi Murayama, Atsushi J. Nishizawa, Masamune Oguri, Yoshiaki Ono, Taira Oogi, Masami Ouchi, Paul A. Price, Hiroaki Sameshima, Naoshi Sugiyama, Philip J. Tait, Masahiro Takada, Ayumi Takahashi, Tadafumi Takata, Masayuki Tanaka, Yoshiki Toba, Shiang Yu Wang, Takuji Yamashita
  Astrophysical Journal Letters 949(2) 2023年6月1日  
 • Ji-an Jiang, Naoki Yasuda, Keiichi Maeda, Nozomu Tominaga, Mamoru Doi, Željko Ivezić, Peter Yoachim, Kohki Uno, Takashi J. Moriya, Brajesh Kumar, Yen-Chen Pan, Masayuki Tanaka, Masaomi Tanaka, Ken’ichi Nomoto, Saurabh W. Jha, Pilar Ruiz-Lapuente, David Jones, Toshikazu Shigeyama, Nao Suzuki, Mitsuru Kokubo, Hisanori Furusawa, Satoshi Miyazaki, Andrew J. Connolly, D. K. Sahu, G. C. Anupama
  The Astrophysical Journal Letters 2022年7月1日  
 • Hiroaki Aihara, Yusra AlSayyad, Makoto Ando, Robert Armstrong, James Bosch, Eiichi Egami, Hisanori Furusawa, Junko Furusawa, Sumiko Harasawa, Yuichi Harikane, Bau-Ching Hsieh, Hiroyuki Ikeda, Kei Ito, Ikuru Iwata, Tadayuki Kodama, Michitaro Koike, Mitsuru Kokubo, Yutaka Komiyama, Xiangchong Li, Yongming Liang, Yen-Ting Lin, Robert H. Lupton, Nate B. Lust, Lauren A. MacArthur, Ken Mawatari, Sogo Mineo, Hironao Miyatake, Satoshi Miyazaki, Surhud More, Takahiro Morishima, Hitoshi Murayama, Kimihiko Nakajima, Fumiaki Nakata, Atsushi J. Nishizawa, Masamune Oguri, Nobuhiro Okabe, Yuki Okura, Yoshiaki Ono, Ken Osato, Masami Ouchi, Yen-Chen Pan, Andres A. Plazas Malagon, Paul A. Price, Sophie L. Reed, Eli S. Rykoff, Takatoshi Shibuya, Mirko Simunovic, Michael A. Strauss, Kanako Sugimori, Yasushi Suto, Nao Suzuki, Masahiro Takada, Yuhei Takagi, Tadafumi Takata, Satoshi Takita, Masayuki Tanaka, Shenli Tang, Dan S. Taranu, Tsuyoshi Terai, Yoshiki Toba, Edwin L. Turner, Hisakazu Uchiyama, Bovornpratch Vijarnwannaluk, Christopher Z. Waters, Yoshihiko Yamada, Naoaki Yamamoto, Takuji Yamashita
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 74(2) 247-272 2022年4月  
 • Yoshiki Matsuoka, Kazushi Iwasawa, Masafusa Onoue, Takuma Izumi, Nobunari Kashikawa, Michael A. Strauss, Masatoshi Imanishi, Tohru Nagao, Masayuki Akiyama, John D. Silverman, Naoko Asami, James Bosch, Hisanori Furusawa, Tomotsugu Goto, James E. Gunn, Yuichi Harikane, Hiroyuki Ikeda, Rikako Ishimoto, Toshihiro Kawaguchi, Nanako Kato, Satoshi Kikuta, Kotaro Kohno, Yutaka Komiyama, Chien Hsiu Lee, Robert H. Lupton, Takeo Minezaki, Satoshi Miyazaki, Hitoshi Murayama, Atsushi J. Nishizawa, Masamune Oguri, Yoshiaki Ono, Masami Ouchi, Paul A. Price, Hiroaki Sameshima, Naoshi Sugiyama, Philip J. Tait, Masahiro Takada, Ayumi Takahashi, Tadafumi Takata, Masayuki Tanaka, Yoshiki Toba, Yousuke Utsumi, Shiang Yu Wang, Takuji Yamashita
  Astrophysical Journal, Supplement Series 259(1) 2022年3月  
 • Naoyuki Tamura, Naruhisa Takato, Yuki Moritani, Kiyoto Yabe, Yuki Ishizuka, Yukiko Kamata, Hisanori Furusawa, Jenny E. Greene, James E. Gunn, Eric Jeschke, Satoshi Kawanomoto, Michitaro Koike, Shintaro Koshida, Craig P. Loomis, Sogo Mineo, Hirofumi Okita, Yuki Okura, Masato Onodera, Julien Rousselle, Kiaina Schubert, Hassan Siddiqui, David N. Spergel, Satoshi Takita, Philip J. Tait, Tomonori Tamura, Masayuki Tanaka, Michael A. Carr, Robert H. Lupton, Michael A. Strauss, Erin Kado-Fong, Neven Caplar, Richard S. Ellis, Yoko Tanaka, Graham J. Murray, Daniel J. Reiley, Mitsuko Roberts, Brent R. Belland, Jill A. Burnham, Michael D. Seiffert, Laerte Sodré, Lucio Ramos, Masahiro Takada, Hitoshi Murayama, Naoki Yasuda, Aidan C. Gray, Albert Harding, Joshua Peebles, Mirek Golebiowski, Ali Allaoui, Stéphane Arnouts, Philippe Balard, Mohamed Belhadi, Rudy Barette, Robert H. Barkhouser, Javier Garcia-Carpio, Pierre-Yves Chabaud, Hsin-Yo Chen, Richard C. Y. Chou, You-Hua Chu, Ricardo L. Costa, Yoshihiko Yamada, Takuji Yamashita, Hiroshige Yoshida, Thibaut Crauchet, Rodrigo P. de Almeida, Antonio Cesar de Oliveira, Ligia S. de Oliveira, Leandro H. dos Santos, Kjetil Dohlen, Maximilian H. Fabricius, Décio Ferreira, Randolph P. Hammond, Murdock Hart, Timothy M. Heckman, Paul T. P. Ho, Stephen C. Hope, Shu-Fu Hsu, Yen-Shan Hu, Matthew Wung, Pin-Jie Huang, Marc Jaquet, Jennifer E. Karr, Masahiko Kimura, Arnaud Le Fur, Eiichiro Komatsu, Vincent Lebrun, Olivier C. Le Fèvre, David Le Mignant, Hung-Hsu Ling, Fabrice Madec, Edouard Marguerite, Lucas Souza Marrara, Dmitry Medvedev, Youichi Ohyama, Joseph Orndorff, Sandrine Pascal, Martin Reinecke, Josimar A. Rosa, Mira Sarkis, Alain Schmitt, Stephen A. Smee, Christian Surace, Manuchehr Taghizadeh-Popp, Aniruddha R. Thakar, Didier Vibert, Chi-Hung Yan, Shiang-Yu Wang, Suzanne Werner, Chih-Yi Wen
  Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy VIII 2020年12月13日  
 • Akio K. Inoue, Satoshi Yamanaka, Masami Ouchi, Ikuru Iwata, Kazuhiro Shimasaku, Yoshiaki Taniguchi, Tohru Nagao, Nobunari Kashikawa, Yoshiaki Ono, Ken Mawatari, Takatoshi Shibuya, Masao Hayashi, Hiroyuki Ikeda, Haibin Zhang, Yongming Liang, Chien Hsiu Lee, Miftahul Hilmi, Satoshi Kikuta, Haruka Kusakabe, Hisanori Furusawa, Tomoki Hayashino, Masaru Kajisawa, Yuichi Matsuda, Kimihiko Nakajima, Rieko Momose, Yuichi Harikane, Tomoki Saito, Tadayuki Kodama, Shotaro Kikuchihara, Masanori Iye, Tomotsugu Goto
  Publications of the Astronomical Society of Japan 72(6) 2020年12月1日  
 • Mana Niida, Tohru Nagao, Hiroyuki Ikeda, Masayuki Akiyama, Yoshiki Matsuoka, Wanqiu He, Kenta Matsuoka, Yoshiki Toba, Masafusa Onoue, Masakazu A. R. Kobayashi, Yoshiaki Taniguchi, Hisanori Furusawa, Yuichi Harikane, Masatoshi Imanishi, Nobunari Kashikawa, Toshihiro Kawaguchi, Yutaka Komiyama, Hikari Shirakata, Yuichi Terashima, Yoshihiro Ueda
  The Astrophysical Journal 904(2) 89-89 2020年11月24日  
 • Hiroaki Aihara, Yusra AlSayyad, Makoto Ando, Robert Armstrong, James Bosch, Eiichi Egami, Hisanori Furusawa, Junko Furusawa, Andy Goulding, Yuichi Harikane, Chiaki Hikage, Paul T. P. Ho, Bau-Ching Hsieh, Song Huang, Hiroyuki Ikeda, Masatoshi Imanishi, Kei Ito, Ikuru Iwata, Anton T. Jaelani, Ryota Kakuma, Kojiro Kawana, Satoshi Kikuta, Umi Kobayashi, Michitaro Koike, Yutaka Komiyama, Xiangchong Li, Yongming Liang, Yen-Ting Lin, Wentao Luo, Robert Lupton, Nate B. Lust, Lauren A. MacArthur, Yoshiki Matsuoka, Sogo Mineo, Hironao Miyatake, Satoshi Miyazaki, Surhud More, Ryoma Murata, Shigeru Namiki, Atsushi J. Nishizawa, Masamune Oguri, Nobuhiro Okabe, Sakurako Okamoto, Yuki Okura, Yoshiaki Ono, Masato Onodera, Masafusa Onoue, Ken Osato, Masami Ouchi, Takatoshi Shibuya, Michael A. Strauss, Naoshi Sugiyama, Yasushi Suto, Masahiro Takada, Yuhei Takagi, Tadafumi Takata, Satoshi Takita, Masayuki Tanaka, Tsuyoshi Terai, Yoshiki Toba, Hisakazu Uchiyama, Yousuke Utsumi, Shiang-Yu Wang, Wenting Wang, Yoshihiko Yamada
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 71(6) 2019年12月  
 • Tominaga Nozomu, Morokuma Tomoki, Tanaka Masaomi, Yasuda Naoki, Furusawa Hisanori, Tanaka Masayuki, Jiang Ji-an, Tolstov Alexey, Blinnikov Sergei, Doi Mamoru, Iwata Ikuru, Kuncarayakti Hanindyo, Moriya Takashi J, Nagao Tohru, Nomoto Ken'ichi, Noumaru Junichi, Takata Tadafumi
  ASTROPHYSICAL JOURNAL 885(1) 2019年11月1日  査読有り
 • Matsuoka Yoshiki, Iwasawa Kazushi, Onoue Masafusa, Kashikawa Nobunari, Strauss Michael A, Lee Chien-Hsiu, Imanishi Masatoshi, Nagao Tohru, Akiyama Masayuki, Asami Naoko, Bosch James, Furusawa Hisanori, Goto Tomotsugu, Gunn James E, Harikane Yuichi, Ikeda Hiroyuki, Izumi Takuma, Kawaguchi Toshihiro, Kato Nanako, Kikuta Satoshi, Kohno Kotaro, Komiyama Yutaka, Koyama Shuhei, Lupton Robert H, Minezaki Takeo, Miyazaki Satoshi, Murayama Hitoshi, Niida Mana, Nishizawa Atsushi J, Noboriguchi Akatoki, Oguri Masamune, Ono Yoshiaki, Ouchi Masami, Price Paul A, Sameshima Hiroaki, Schulze Andreas, Silverman John D, Sugiyama Naoshi, Tait Philip J, Takada Masahiro, Takata Tadafumi, Tanaka Masayuki, Tang Ji-Jia, Toba Yoshiki, Utsumi Yousuke, Wang Shiang-Yu, Yamashita Takuji
  ASTROPHYSICAL JOURNAL 883(2) 183-183 2019年10月1日  査読有り
 • Matsuoka Yoshiki, Onoue Masafusa, Kashikawa Nobunari, Strauss Michael A, Iwasawa Kazushi, Lee Chien-Hsiu, Imanishi Masatoshi, Nagao Tohru, Akiyama Masayuki, Asami Naoko, Bosch James, Furusawa Hisanori, Goto Tomotsugu, Gunn James E, Harikane Yuichi, Ikeda Hiroyuki, Izumi Takuma, Kawaguchi Toshihiro, Kato Nanako, Kikuta Satoshi, Kohno Kotaro, Komiyama Yutaka, Koyama Shuhei, Lupton Robert H, Minezaki Takeo, Miyazaki Satoshi, Murayama Hitoshi, Niida Mana, Nishizawa Atsushi J, Noboriguchi Akatoki, Oguri Masamune, Ono Yoshiaki, Ouchi Masami, Price Paul A, Sameshima Hiroaki, Schulze Andreas, Shirakata Hikari, Silverman John D, Sugiyama Naoshi, Tait Philip J, Takada Masahiro, Takata Tadafumi, Tanaka Masayuki, Tang Ji-Jia, Toba Yoshiki, Utsumi Yousuke, Wang Shiang-Yu, Yamashita Takuji
  ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS 872(1) L2-L2 2019年2月10日  査読有り
 • Yoshiki Matsuoka, Masafusa Onoue, Nobunari Kashikawa, Michael A Strauss, Kazushi Iwasawa, Chien-Hsiu Lee, Masatoshi Imanishi, Tohru Nagao, Masayuki Akiyama, Naoko Asami, James Bosch, Hisanori Furusawa, Tomotsugu Goto, James E Gunn, Yuichi Harikane, Hiroyuki Ikeda, Takuma Izumi, Toshihiro Kawaguchi, Nanako Kato, Satoshi Kikuta, Kotaro Kohno, Yutaka Komiyama, Shuhei Koyama, Robert H Lupton, Takeo Minezaki, Satoshi Miyazaki, Hitoshi Murayama, Mana Niida, Atsushi J Nishizawa, Akatoki Noboriguchi, Masamune Oguri, Yoshiaki Ono, Masami Ouchi, Paul A Price, Hiroaki Sameshima, Andreas Schulze, Hikari Shirakata, John D Silverman, Naoshi Sugiyama, Philip J Tait, Masahiro Takada, Tadafumi Takata, Masayuki Tanaka, Ji-Jia Tang, Yoshiki Toba, Yousuke Utsumi, Shiang-Yu Wang, Takuji Yamashita
  The Astrophysical Journal 872(1) L2-L2 2019年2月  査読有り
 • Matsuoka Yoshiki, Strauss Michael A, Kashikawa Nobunari, Onoue Masafusa, Iwasawa Kazushi, Tang Ji-Jia, Lee Chien-Hsiu, Imanishi Masatoshi, Nagao Tohru, Akiyama Masayuki, Asami Naoko, Bosch James, Furusawa Hisanori, Goto Tomotsugu, Gunn James E, Harikane Yuichi, Ikeda Hiroyuki, Izumi Takuma, Kawaguchi Toshihiro, Kato Nanako, Kikuta Satoshi, Kohno Kotaro, Komiyama Yutaka, Lupton Robert H, Minezaki Takeo, Miyazaki Satoshi, Murayama Hitoshi, Niida Mana, Nishizawa Atsushi J, Noboriguchi Akatoki, Oguri Masamune, Ono Yoshiaki, Ouchi Masami, Price Paul A, Sameshima Hiroaki, Schulze Andreas, Shirakata Hikari, Silverman John D, Sugiyama Naoshi, Tait Philip J, Takada Masahiro, Takata Tadafumi, Tanaka Masayuki, Toba Yoshiki, Utsumi Yousuke, Wang Shiang-Yu, Yamashita Takuji
  ASTROPHYSICAL JOURNAL 869(2) 150-150 2018年12月20日  査読有り
 • Tominaga Nozomu, Niino Yuu, Totani Tomonori, Yasuda Naoki, Furusawa Hisanori, Tanaka Masayuki, Bhandari Shivani, Dodson Richard, Keane Evan, Morokuma Tomoki, Petroff Emily, Possenti Andrea
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 70(6) 2018年12月  査読有り
 • Kawanomoto Satoshi, Uraguchi Fumihiro, Komiyama Yutaka, Miyazaki Satoshi, Furusawa Hisanori, Finet Francois, Hattori Takashi, Wang Shiang-Yu, Yasuda Naoki, Suzuki Naotaka
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 70(4) 2018年8月  査読有り
 • Matsuoka Yoshiki, Iwasawa Kazushi, Onoue Masafusa, Kashikawa Nobunari, Strauss Michael A, Lee Chien-Hsiu, Imanishi Masatoshi, Nagao Tohru, Akiyama Masayuki, Asami Naoko, Bosch James, Furusawa Hisanori, Goto Tomotsugu, Gunn James E, Harikane Yuichi, Ikeda Hiroyuki, Izumi Takuma, Kawaguchi Toshihiro, Kato Nanako, Kikuta Satoshi, Kohno Kotaro, Komiyama Yutaka, Lupton Robert H, Minezaki Takeo, Miyazaki Satoshi, Morokuma Tomoki, Murayama Hitoshi, Niida Mana, Nishizawa Atsushi J, Oguri Masamune, Ono Yoshiaki, Ouchi Masami, Price Paul A, Sameshima Hiroaki, Schulze Andreas, Shirakata Hikari, Silverman John D, Sugiyama Naoshi, Tait Philip J, Takada Masahiro, Takata Tadafumi, Tanaka Masayuki, Tang Ji-Jia, Toba Yoshiki, Utsumi Yousuke, Wang Shiang-Yu, Yamashita Takuji
  ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES 237(1) 5-5 2018年7月  査読有り
 • Takuya Hashimoto, Akio K. Inoue, Ken Mawatari, Yoichi Tamura, Hiroshi Matsuo, Hisanori Furusawa, Yuichi Harikane, Takatoshi Shibuya, Kirsten K. Knudsen, Kotaro Kohno, Yoshiaki Ono, Erik Zackrisson, Takashi Okamoto, Nobunari Kashikawa, Pascal A. Oesch, Masami Ouchi, Kazuaki Ota, Ikkoh Shimizu, Yoshiaki Taniguchi, Hideki Umehata, Darach Watson
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 71(4) 2018年6月1日  査読有り
 • Nozomu Tominaga, Masaomi Tanaka, Tomoki Morokuma, Yousuke Utsumi, Masaki S Yamaguchi, Naoki Yasuda, Masayuki Tanaka, Michitoshi Yoshida, Takuya Fujiyoshi, Hisanori Furusawa, Koji S Kawabata, Chien-Hsiu Lee, Kentaro Motohara, Ryou Ohsawa, Kouji Ohta, Tsuyoshi Terai, Fumio Abe, Wako Aoki, Yuichiro Asakura, Sudhanshu Barway, Ian A Bond, Kenta Fujisawa, Satoshi Honda, Kunihito Ioka, Youichi Itoh, Nobuyuki Kawai, Ji Hoon Kim, Naoki Koshimoto, Kazuya Matsubayashi, Shota Miyazaki, Tomoki Saito, Yuichiro Sekiguchi, Takahiro Sumi, Paul J Tristram, J-Gem Collaboration
  Publications of the Astronomical Society of Japan 70(2) 1-11 2018年3月1日  査読有り
 • James Bosch, Robert Armstrong, Steven Bickerton, Hisanori Furusawa, Hiroyuki Ikeda, Michitaro Koike, Robert Lupton, Sogo Mineo, Paul Price, Tadafumi Takata, Masayuki Tanaka, Naoki Yasuda, Yusra Alsayyad, Andrew C. Becker, William Coulton, Jean Coupon, Jose Garmilla, Song Huang, K. Simon Krughoff, Dustin Lang, Alexie Leauthaud, Kian-Tat Lim, Nate B. Lust, Lauren A. Macarthur, Rachel Mandelbaum, Hironao Miyatake, Satoshi Miyazaki, Ryoma Murata, Surhud More, Yuki Okura, Russell Owen, John D. Swinbank, Michael A. Strauss, Yoshihiko Yamada, Hitomi Yamanoi
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 70 2018年1月  
 • Yoshiki Matsuoka, Michael A. Strauss, Nobunari Kashikawa, Masafusa Onoue, Kazushi Iwasawa, Ji-Jia Tang, Chien-Hsiu Lee, Masatoshi Imanishi, Tohru Nagao, Masayuki Akiyama, Naoko Asami, James Bosch, Hisanori Furusawa, Tomotsugu Goto, James E. Gunn, Yuichi Harikane, Hiroyuki Ikeda, Takuma Izumi, Toshihiro Kawaguchi, Nanako Kato, Satoshi Kikuta, Kotaro Kohno, Yutaka Komiyama, Robert H. Lupton, Takeo Minezaki, Satoshi Miyazaki, Hitoshi Murayama, Mana Niida, Atsushi J. Nishizawa, Akatoki Noboriguchi, Masamune Oguri, Yoshiaki Ono, Masami Ouchi, Paul A. Price, Hiroaki Sameshima, Andreas Schulze, Hikari Shirakata, John, D. Silverman, Naoshi Sugiyama, Philip J. Tait, Masahiro Takada, Tadafumi Takata, Masayuki Tanaka, Yoshiki Toba, Yousuke Utsumi, Shiang-Yu Wang, Takuji Yamashita
  The Astrophysical Journal 869(2) 150-150 2018年  査読有り

MISC

  19
 • S. Lee, R. Itoh, N. Katayama, H. Furusawa, H. Aihara, S. Mineo
  Journal of Physics: Conference Series 219 2010年1月1日  
 • Hanindyo Kuncarayakti, Mamoru Doi, Hakim L. Malasan, Junji Hayano, Hiroyuki Utsunomiya, Yutaka Ihara, Kouichi Tokita, Naohiro Takanashi, Shigeyuki Sako, Sadanori Okamura, Tomoki Morokuma, Hisanori Furusawa, Yutaka Komiyama, Masafumi Yagi, Norio Okada, Hidehiko Nakaya, Akira Arai, Makoto Uemura, Koji S. Kawabata, Takuya Yamashita, Takashi Ohsugi, Masanao Abe, Sunao Hasegawa
  2008年10月31日  
 • 井原隆, 土居守, 酒向重行, 時田幸一, 早野淳二, 諸隈智貴, 高梨直紘, 古澤久徳, 小宮山裕, 八木雅文, 黒田大介, 伊藤紘子, 安部正真, 長谷川直, 川上恭子, 大杉節, 山下卓也, 植村誠, 川端弘治, 新井彰
  日本天文学会年会講演予稿集 2008 234 2008年8月20日  
 • 酒向重行, 土居守, 高梨直紘, 時田幸一, 井原隆, 宇都宮宏行, 早野淳二, 諸隈智貴, 古澤久徳, 小宮山裕, 八木雅文, 安部正真, 長谷川直, 大杉節, 山下卓也, 植村誠, 川端弘治, 新井彰
  日本天文学会年会講演予稿集 2007 261 2007年8月20日  
 • 河合誠之, 小杉城治, 山田亨, 服部尭, 青木賢太郎, 家正則, 水本好彦, 関口和寛, 寺田宏, 古澤久徳, 小宮山裕, 能丸淳一, 小笠原隆亮, 白崎裕治, 青木和光, 渡部潤一, 高田唯史, 大田耕司, 戸谷友則, 吉田篤正, 玉川徹, 鈴木素子, 小林尚人, 野本憲一, 佐藤理江, 谷津陽一, 川端弘治, HURLEY K
  日本天文学会年会講演予稿集 2006 280 2006年2月20日  
 • 青木賢太郎, 服部尭, 古澤久徳, 小宮山裕, 能丸淳一, 関口和寛, 寺田宏, 河合誠之, 佐藤理江, 谷津陽一, 小杉城治, 山田亨, 家正則, 青木和光, 水本好彦, 小笠原隆亮, 白崎裕治, 高田唯史, 渡部潤一, 戸谷友則, 太田耕司, KEVIN Hurley, 川端弘治, 小林尚人, 野本憲一, 鈴木素子, 玉川徹, 吉田篤正
  日本天文学会年会講演予稿集 2006 260 2006年2月20日  
 • F Nakata, T Kodama, K Shimasaku, M Doi, H Furusawa, M Hamabe, M Kimura, Y Komiyama, S Miyazaki, S Okamura, M Ouchi, M Sekiguchi, Y Ueda, M Yagi, N Yasuda
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 357(4) 1357-1362 2005年3月  
 • N Kashikawa, K Shimasaku, N Yasuda, M Ajiki, M Akiyama, H Ando, K Aoki, M Doi, SS Fujita, H Furusawa, T Hayashino, F Iwamuro, M Iye, H Karoji, N Kobayashi, K Kodaira, T Kodama, Y Komiyama, Y Matsuda, S Miyazaki, Y Mizumoto, T Morokuma, K Motohara, T Murayama, T Nagao, K Nariai, K Ohta, S Okamura, M Ouchi, T Sasaki, Y Sato, K Sekiguchi, Y Shioya, H Tamura, Y Taniguchi, M Umemura, T Yamada, M Yoshida
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 56(6) 1011-1023 2004年12月  
 • T Kodama, T Yamada, M Akiyama, K Aoki, M Doi, H Furusawa, T Fuse, M Imanishi, C Ishida, M Iye, M Kajisawa, H Karoji, N Kobayashi, Y Komiyama, G Kosugi, Y Maeda, S Miyazaki, Y Mizumoto, T Morokuma, F Nakata, J Noumaru, R Ogasawara, M Ouchi, T Sasaki, K Sekiguchi, K Shimasaku, C Simpson, T Takata, Tanaka, I, Y Ueda, N Yasuda, M Yoshida
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 350(3) 1005-1014 2004年5月  
 • M Iye, H Karoji, H Ando, N Kaifu, K Kodaira, K Aoki, W Aoki, Y Chikada, Y Doi, N Ebizuka, B Elms, G Fujihara, H Furusawa, T Fuse, W Gaessler, S Harasawa, Y Hayano, M Hayashi, S Hayashi, S Ichikawa, M Imanishi, C Ishida, Y Kamata, T Kanzawa, N Kashikawa, K Kawabata, N Kobayashi, Y Komiyama, G Kosugi, T Kurakami, M Letawsky, Y Mikami, A Miyashita, S Miyazaki, Y Mizumoto, J Morino, K Motohara, K Murakawa, M Nakagiri, K Nakamura, H Nakaya, K Nariai, T Nishimura, K Noguchi, T Noguchi, J Noumaru, R Ogasawara, N Ohshima, Y Ohyama, K Okita, K Omata, M Otsubo, S Oya, R Potter, Y Saito, T Sasaki, S Sato, D Scarla, K Schubert, K Sekiguchi, M Sekiguchi, Shelton, I, C Simpson, H Suto, A Tajitsu, H Takami, T Takata, N Takato, R Tamae, M Tamura, W Tanaka, H Terada, Y Torii, F Uraguchi, T Usuda, M Weber, T Winegar, M Yagi, T Yamada, T Yamashita, Y Yamashita, N Yasuda, M Yoshida, M Yutani
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 56(2) 381-397 2004年4月  
 • T Hamana, S Miyazaki, K Shimasaku, H Furusawa, M Doi, M Hamabe, K Imi, M Kimura, Y Komiyama, F Nakata, N Okada, S Okamura, M Ouchi, M Sekiguchi, M Yagi, N Yasuda
  ASTROPHYSICAL JOURNAL 597(1) 98-110 2003年11月  
 • Keiichi Kodaira, Yoshiaki Taniguchi, Nobunari Kashikawa, Norio Kaifu, Hiroyasu Ando, Hiroshi Karoji, Masaru Ajiki, Masayuki Akiyama, Kentaro Aoki, Mamoru Doi, Shinobu S. Fujita, Hisanori Furusawa, Tomoki Hayashino, Masatoshi Imanishi, Fumihide Iwamuro, Masanori Iye, Koji S. Kawabata, Naoto Kobayashi, Tadayuki Kodama, Yutaka Komiyama, George Kosugi, Yuichi Matsuda, Satoshi Miyazaki, Yoshihiko Mizumoto, Kentaro Motohara, Takashi Murayama, Tohru Nagao, Kyoji Nariai, Kouji Ohta, Youichi Ohyama, Sadanori Okamura, Sadanori Okamura, Masami Ouchi, Toshiyuki Sasaki, Kazuhiro Sekiguchi, Kazuhiro Shimasaku, Yasunori Shioya, Tadafumi Takata, Hajime Tamura, Hiroshi Terada, Masayuki Umemura, Tomonori Usuda, Masafumi Yagi, Toru Yamada, Naoki Yasuda, Michitoshi Yoshida
  Publications of the Astronomical Society of Japan 55(2) L17-L21 2003年4月  
 • M Arnaboldi, KC Freeman, S Okamura, N Yasuda, O Gerhard, NR Napolitano, M Pannella, H Ando, M Doi, H Furusawa, M Hamabe, M Kimura, T Kajino, Y Komiyama, S Miyazaki, F Nakata, M Ouchi, M Sekiguchi, K Shimasaku, M Yagi
  ASTRONOMICAL JOURNAL 125(2) 514-524 2003年2月  
 • Masami Ouchi, Kazuhiro Shimasaku, Kazuhiro Shimasaku, Hisanori Furusawa, Masayuki Miyazaki, Mamoru Doi, Mamoru Doi, Masaru Hamabe, Tomoki Hayashino, Masahiko Kimura, Keiichi Kodaira, Yutaka Komiyama, Yuichi Matsuda, Satoshi Miyazaki, Fumiaki Nakata, Sadanori Okamura, Sadanori Okamura, Maki Sekiguchi, Yasuhiro Shioya, Hajime Tamura, Yoshiaki Taniguchi, Masafumi Yagi, Naoki Yasuda
  Astrophysical Journal 582(1) 60-68 2003年1月  
 • S Miyazaki, Y Komiyama, M Sekiguchi, S Okamura, M Doi, H Furusawa, M Hamabe, K Imi, M Kimura, F Nakata, N Okada, M Ouchi, K Shimasaku, M Yagi, N Yasuda
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 54(6) 833-853 2002年12月  
 • S Okamura, N Yasuda, M Arnaboldi, KC Freeman, H Ando, M Doi, H Furusawa, O Gerhard, M Hamabe, M Kimura, T Kajino, Y Komiyama, S Miyazaki, F Nakata, NR Napolitano, M Ouchi, M Pannella, M Sekiguchi, K Shimasaku, M Yagi
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 54(6) 883-889 2002年12月  
 • H Furusawa, K Shimasaku, M Doi, S Okamura
  ASTROPHYSICAL JOURNAL 534(2) 624-635 2000年5月  
 • M Iye, F Iwamuro, T Maihara, S Miyazaki, S Okamura, K Shimasaku, C Simpson, M Akiyama, H Ando, T Aoki, T Aoki, Y Chikada, M Doi, N Ebizuka, T Fukuda, H Furusawa, M Goto, M Hamabe, R Hata, M Hayashi, SS Hayashi, T Horaguchi, S Ichikawa, T Ichikawa, M Imanishi, K Imi, M Inata, S Isobe, Y Itoh, J Iwai, N Kaifu, Y Kamata, T Kanzawa, H Karoji, N Kashikawa, T Kato, W Kawasaki, M Kimura, N Kobayashi, Y Kobayashi, K Kodaira, Y Komiyama, G Kosugi, T Kurakami, Y Mikami, A Miyashita, T Miyata, Y Mizumoto, K Motohara, M Nakagiri, K Nakajima, K Nakamura, F Nakata, K Nariai, E Nishihara, J Nishikawa, S Nishimura, T Nishimura, T Nishino, K Noguchi, T Noguchi, J Noumaru, R Ogasawara, N Okada, K Okita, K Omata, N Oshima, M Otsubo, S Oya, G Sasaki, T Sasaki, Y Sawada, K Sekiguchi, M Sekiguchi, Shelton, I, T Suto, K Suzuki, T Taguchi, H Takami, T Takata, N Takato, M Tamura, H Tanabe, K Tanaka, W Tanaka, H Terada, D Tomono, Y Torii, H Tsukamoto, T Usuda, J Watanabe, M Watanabe, M Yagi, T Yamashita, Y Yamashita, N Yasuda, M Yoshida, S Yoshida, M Yutani
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 52(1) 9-23 2000年2月  
 • Y Komiyama, M Yagi, S Miyazaki, S Okamura, S Tamura, H Fukushima, M Doi, H Furusawa, T Fuse, M Hamabe, M Hayashi, T Hayashino, K Imi, M Iye, N Kaifu, H Karoji, W Kawasaki, M Kimura, G Kosugi, F Nakata, J Noumaru, N Okada, T Sasaki, Y Sawada, M Sekiguchi, Shelton, I, K Shimasaku, K Suzuki, T Takata, Y Taniguchi, T Usuda, T Yamashita, N Yasuda
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 52(1) 93-98 2000年2月