Kazuma Takahashi

J-GLOBAL         Last updated: Oct 12, 2015 at 11:43
 
Avatar
Name
Kazuma Takahashi
Affiliation
Iwate Medical University
Section
School of Medicine

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Ohara M, Maesawa C, Takebe N, Takahashi T, Yamashina M, Ono M, Matsui M, Sasai T, Honma H, Nagasawa K, Fujiwara F, Kajiwara T, Taneichi H, Takahashi K, Satoh J
The Tohoku journal of experimental medicine   226(2) 161-169   2012   [Refereed]
Takahashi K, Ohara M, Sasai T, Homma H, Nagasawa K, Takahashi T, Yamashina M, Ishii M, Fujiwara F, Kajiwara T, Taneichi H, Takebe N, Satoh J
Diabetes/metabolism research and reviews   27 830-833   Nov 2011   [Refereed]
Yamashita H, Awata T, Kawasaki E, Ikegami H, Tanaka S, Maruyama T, Shimada A, Nakanishi K, Takahashi K, Kobayashi T, Kawabata Y, Miyashita Y, Kurihara S, Morita-Ohkubo T, Katayama S, Japanese Study Group on Type 1 Diabetes Genetics
Diabetes/metabolism research and reviews   27 844-848   Nov 2011   [Refereed]
Taneichi H, Sasai T, Ohara M, Honma H, Nagasawa K, Takahashi T, Ishii M, Fujiwara F, Yamashina M, Kajiwara T, Takabe N, Takahashi K, Satoh J
The Tohoku journal of experimental medicine   224(3) 173-178   2011   [Refereed]
Takahashi T, Takahashi K, Yamashina M, Maesawa C, Kajiwara T, Taneichi H, Takebe N, Kaneko Y, Masuda T, Satoh J
Diabetes care   33(3) 463-466   Mar 2010   [Refereed]

Misc

 
TANAKA Shoichiro, AWATA Takuya, SHIMADA Akira, MURAO Satoshi, MARUYAMA Taro, KAMOI Kyuzi, KAWASAKI Eiji, NAKANISHI Koji, NAGATA Masao, FUJII Sumie, IKEGAMI Hiroshi, IMAGAWA Akihisa, UCHIGATA Yasuko, OKUBO Minoru, OSAWA Haruhiko, KAJIO Hiroshi, KAWAGUCHI Akio, KAWABATA Yumiko, SATOH Jo, SHIMIZU Ikki, TAKAHASHI Kazuma, MAKINO Hideichi, MIURA Junnosuke, HANAFUSA Toshiaki, KOBAYASHI Tetsuro, Committee on Type 1 Diabetes
Journal of the Japan Diabetes Society   54(1) 65-75   Jan 2011
Nagasawa Kan, Kaneko Yoshihito, Taneichi Haruhito, Ishii Mototsugu, Masaya Mio, Honma Hiroyuki, Kakino Satomi, Takahashi Kazuma, Yoshioka Yoshichika, Satoh Jo
The Journal of the Iwate Medical Association   62(1) 59-66   Apr 2010
ISHIBASHI R., MARUYAMA C., TANAKA T., MINAMI M., SHIMADA A., UCHIGATA Y., KURODA A., YOKONO K., TSUTSUI M., MEGURO S., KOYAMA K., OMURA E., SHIMIZU I., TAKAHASHI K., NAKAMURA Y., MASHIKO S., MARUYAMA T.
Journal of the Japan Diabetes Society   48(3) 189-195   Mar 2005
TAKAHASHI Kazuma, OKA Yoshitomo
53(2) 185-196   Feb 2005
TAKIZAWA Yumiko, SATOH Jo, TAKAHASHI Kazuma, ISHIHARA Hisamitsu, HIRAI Masashi, KATAGIRI Hideki, HINOKIO Yoshinori, SUZUKI Susumu, OKA Yoshitomo
Journal of the Japan Diabetes Society   47(4) 283-289   Apr 2004