Masahiko Okai

J-GLOBAL         Last updated: Jan 10, 2019 at 15:49
 
Avatar
Name
Masahiko Okai

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Mitsuya Daisuke, Sugiyama Takuya, Zhang Shuo, Takeuchi Yo, Okai Masahiko, Urano Naoto, Ishida Masami
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING   126(2) 169-175   Aug 2018   [Refereed]
Shojima Tomoki, Hou Feng, Takahashi Yusuke, Matsumura Yoshitaka, Okai Masahiko, Nakamura Akira, Mizuno Katsutoshi, Inaba Kazuo, Kojima Masaki, Miyakawa Takuya, Tanokura Masaru
SCIENTIFIC REPORTS   8    Jan 2018   [Refereed]
Mitsuya Daisuke, Hayashi Takuya, Wang Yu, Tanaka Mami, Okai Masahiko, Ishida Masami, Urano Naoto
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING   124(1) 43-46   Jul 2017   [Refereed]
Okai Masahiko, Lee Woo Cheol, Guan Li-Jun, Ohshiro Takashi, Izumi Yoshikazu, Tanokura Masaru
PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS   85(6) 1171-1177   Jun 2017   [Refereed]
Urano Naoto, Shirao Ayaka, Okai Masahiko, Ishida Masami
ADVANCES IN MICROBIOLOGY   7(5) 349-357   May 2017   [Refereed]