Shinichi Morishita

J-GLOBAL         Last updated: Jun 20, 2019 at 15:11
 
Avatar
Name
Shinichi Morishita
E-mail
morisedu.k.u-tokyo.ac.jp
Affiliation
The University of Tokyo
Research funding number
90292854

Published Papers

 
Yoshimura J, Ichikawa K, Shoura MJ, Artiles KL, Gabdank I, Wahba L, Smith CL, Edgley ML, Rougvie AE, Fire AZ, Morishita S, Schwarz EM
Genome research   29(6) 1009-1022   Jun 2019   [Refereed]
Masutani B, Morishita S
Bioinformatics (Oxford, England)   35(4) 584-592   Feb 2019   [Refereed]
Ichinose Y, Ishiura H, Tanaka M, Yoshimura J, Doi K, Umeda T, Yamauchi H, Tsuchiya M, Koh K, Yamashiro N, Mitsui J, Goto J, Onishi H, Ohtsuka T, Shindo K, Morishita S, Tsuji S, Takiyama Y
Parkinsonism & related disorders      Dec 2018   [Refereed]
Enomoto Y, Tsurusaki Y, Yokoi T, Abe-Hatano C, Ida K, Naruto T, Mitsui J, Tsuji S, Morishita S, Kurosawa K
European journal of medical genetics      Dec 2018   [Refereed]
Naruse H, Ishiura H, Mitsui J, Takahashi Y, Matsukawa T, Tanaka M, Doi K, Yoshimura J, Morishita S, Goto J, Toda T, Tsuji S
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry      Oct 2018   [Refereed]
Suzuki Y, Wang Y, Au KF, Morishita S
Genes   9(9)    Sep 2018   [Refereed]
Masutani B, Morishita S
Bioinformatics (Oxford, England)      Sep 2018   [Refereed]
Higuchi Y, Okunushi R, Hara T, Hashiguchi A, Yuan J, Yoshimura A, Murayama K, Ohtake A, Ando M, Hiramatsu Y, Ishihara S, Tanabe H, Okamoto Y, Matsuura E, Ueda T, Toda T, Yamashita S, Yamada K, Koide T, Yaguchi H, Mitsui J, Ishiura H, Yoshimura J, Doi K, Morishita S, Sato K, Nakagawa M, Yamaguchi M, Tsuji S, Takashima H
Brain : a journal of neurology   141(6) 1622-1636   Jun 2018   [Refereed]
Kurihara M, Ishiura H, Sasaki T, Otsuka J, Hayashi T, Terao Y, Matsukawa T, Mitsui J, Kaneko J, Nishiyama K, Doi K, Yoshimura J, Morishita S, Shimizu J, Tsuji S
Cerebellum (London, England)   17(2) 237-242   Apr 2018   [Refereed]
Tohnai G, Nakamura R, Sone J, Nakatochi M, Yokoi D, Katsuno M, Watanabe H, Watanabe H, Ito M, Li Y, Izumi Y, Morita M, Taniguchi A, Kano O, Oda M, Kuwabara S, Abe K, Aiba I, Okamoto K, Mizoguchi K, Hasegawa K, Aoki M, Hattori N, Onodera O, Naruse H, Mitsui J, Takahashi Y, Goto J, Ishiura H, Morishita S, Yoshimura J, Doi K, Tsuji S, Nakashima K, Kaji R, Atsuta N, Sobue G, Japanese Consortium for Amyotrophic Lateral Sclerosis Research (JaCALS).
Neurobiology of aging   64 158.e15-158.e19   Apr 2018   [Refereed]
Ishiura H, Doi K, Mitsui J, Yoshimura J, Matsukawa MK, Fujiyama A, Toyoshima Y, Kakita A, Takahashi H, Suzuki Y, Sugano S, Qu W, Ichikawa K, Yurino H, Higasa K, Shibata S, Mitsue A, Tanaka M, Ichikawa Y, Takahashi Y, Date H, Matsukawa T, Kanda J, Nakamoto FK, Higashihara M, Abe K, Koike R, Sasagawa M, Kuroha Y, Hasegawa N, Kanesawa N, Kondo T, Hitomi T, Tada M, Takano H, Saito Y, Sanpei K, Onodera O, Nishizawa M, Nakamura M, Yasuda T, Sakiyama Y, Otsuka M, Ueki A, Kaida KI, Shimizu J, Hanajima R, Hayashi T, Terao Y, Inomata-Terada S, Hamada M, Shirota Y, Kubota A, Ugawa Y, Koh K, Takiyama Y, Ohsawa-Yoshida N, Ishiura S, Yamasaki R, Tamaoka A, Akiyama H, Otsuki T, Sano A, Ikeda A, Goto J, Morishita S, Tsuji S
Nature genetics   50(4) 581-590   Apr 2018   [Refereed]
Funakoshi M, Tsuda M, Muramatsu K, Hatsuda H, Morishita S, Aigaki T
Biochemical and biophysical research communications   497(2) 762-768   Mar 2018   [Refereed]
Naruse H, Ishiura H, Mitsui J, Date H, Takahashi Y, Matsukawa T, Tanaka M, Ishii A, Tamaoka A, Hokkoku K, Sonoo M, Segawa M, Ugawa Y, Doi K, Yoshimura J, Morishita S, Goto J, Tsuji S
Neurobiology of aging   61 255.e9-255.e16   Jan 2018   [Refereed]
Acquired gene mutation of MAP4K2 identified from myelodysplastic syndrome patients confers azacytidine resistance
Tsukamoto Ayato, Masamoto Yosuke, Arai Shunya, Morishita Shinichi, Kurokawa Mineo
CANCER SCIENCE   109 509   Jan 2018   [Refereed]
Array,Jonas Korlach,Stephen W. Turner,Tatsuya Tsukahara,Junko Taniguchi,Wei Qu,Kazuki Ichikawa,Jun Yoshimura,Hideaki Yurino,Yuji Takahashi,Jun Mitsui,Hiroyuki Ishiura,Shoji Tsuji,Hiroyuki Takeda,Shinichi Morishita
Bioinformatics   32(19) 2911-2919   Oct 2016   [Refereed]
Cheung NKM, Nakamura R, Uno A, Kumagai M, Fukushima HS, Morishita S, Takeda H
PLoS genetics   13(12) e1007123   Dec 2017   [Refereed]
Acquired Gene Mutation of MAP4K2 Identified from Myelodysplastic Syndromes Patients Confers Azacitidine Resistance
Tsukamoto Ayato, Masamoto Yosuke, Doi Koichiro, Arai Shunya, Morishita Shinichi, Kurokawa Mineo
BLOOD   130    Dec 2017   [Refereed]
Nakamura R, Tsukahara T, Qu W, Ichikawa K, Otsuka T, Ogoshi K, Saito TL, Matsushima K, Sugano S, Hashimoto S, Suzuki Y, Morishita S, Takeda H
Development (Cambridge, England)   141(13) 2568-2580   Jul 2014   [Refereed]
Nakamura Ryohei, Motai Yuichi, Kumagai Masahiko, Morishita Shinichi, Takeda Hiroyuki
MECHANISMS OF DEVELOPMENT   145 S139-S140   Jul 2017   [Refereed]
Isojima T, Doi K, Mitsui J, Oda Y, Tokuhiro E, Yasoda A, Yorifuji T, Horikawa R, Yoshimura J, Ishiura H, Morishita S, Tsuji S, Kitanaka S
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research   29(4) 992-998   Apr 2014   [Refereed]
Ishiura Hiroyuki, Mitsui Jun, Yoshimura Jun, Doi Koichiro, Morishita Shinichi, Hamada Masashi, Goto Jun, Tsuji Shoji
NEUROLOGY AND CLINICAL NEUROSCIENCE   5(4) 124-126   Jul 2017   [Refereed]
Koichiro Doi,Taku Monjo,Pham H. Hoang,Jun Yoshimura,Hideaki Yurino,Jun Mitsui,Hiroyuki Ishiura,Yuji Takahashi,Yaeko Ichikawa,Jun Goto,Shoji Tsuji,Shinichi Morishita
Bioinformatics   30(6) 815-822   Mar 2014   [Refereed]
Kazuki Ichikawa,Shinichi Morishita
IEEE/ACM Trans. Comput. Biology Bioinform.   11(4) 681-692   Jul 2014   [Refereed]
Kazuki Ichikawa,Shinichi Morishita
BMC Genomics   16(S-2) S8   Jan 2015   [Refereed]
Matsukawa Takashi, Koshi Kagari Mano, Mitsui Jun, Bannai Taro, Kawabe Miho, Ishiura Hiroyuki, Terao Yasuo, Shimizu Jun, Murayama Keiko, Yoshimura Jun, Doi Koichiro, Morishita Shinichi, Tsuji Shoji, Goto Jun
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES   372 6-10   Jan 2017   [Refereed]
Mitsui Jun, Ishiura Hiroyuki, Yoshimura Jun, Doi Koichiro, Morishita Shinichi, Shoji Hiroshi, Arimori Yojiro, Matsumoto Takafumi, Shimizu Jun, Tsuji Shoji
NEUROLOGY AND CLINICAL NEUROSCIENCE   4(5) 189-191   Sep 2016   [Refereed]
Budrul Ahsan,Taro L. Saito,Shin-ichi Hashimoto,Keigo Muramatsu,Manabu Tsuda,Atsushi Sasaki,Kouji Matsushima,Toshiro Aigaki,Shinichi Morishita
Nucleic Acids Research   37(Database-Issue) 49-53   Jan 2009   [Refereed]
Yamashita S, Mori A, Nishida Y, Kurisaki R, Tawara N, Nishikami T, Misumi Y, Ueyama H, Imamura S, Higuchi Y, Hashiguchi A, Higuchi I, Morishita S, Yoshimura J, Uchino M, Takashima H, Tsuji S, Ando Y
Neuropathology and applied neurobiology   41(3) 391-398   Apr 2015   [Refereed]
Array,Jun Yoshimura,Shinichi Morishita,Kumiko Ui-Tei
BMC Bioinformatics   10 392   Nov 2009   [Refereed]
Eriguchi Y, Kuwabara H, Inai A, Kawakubo Y, Nishimura F, Kakiuchi C, Tochigi M, Ohashi J, Aoki N, Kato K, Ishiura H, Mitsui J, Tsuji S, Doi K, Yoshimura J, Morishita S, Shimada T, Furukawa M, Umekage T, Sasaki T, Kasai K, KanoMD PhD Y
American journal of medical genetics. Part B, Neuropsychiatric genetics : the official publication of the International Society of Psychiatric Genetics   174(7) 712-723   Oct 2017   [Refereed]
Watanabe M, Watanabe D, Nogami S, Morishita S, Ohya Y
Current genetics   55(4) 365-380   Aug 2009   [Refereed]
Ando M, Hashiguchi A, Okamoto Y, Yoshimura A, Hiramatsu Y, Yuan J, Higuchi Y, Mitsui J, Ishiura H, Umemura A, Maruyama K, Matsushige T, Morishita S, Nakagawa M, Tsuji S, Takashima H
Journal of the peripheral nervous system : JPNS   22(3) 191-199   Sep 2017   [Refereed]
Taro L. Saito,Jun Yoshimura,Shin Sasaki,Budrul Ahsan,Atsushi Sasaki,Reginaldo Kuroshu,Shinichi Morishita
Bioinformatics   25(15) 1856-1861   Aug 2009   [Refereed]
Inoue Y, Saga T, Aikawa T, Kumagai M, Shimada A, Kawaguchi Y, Naruse K, Morishita S, Koga A, Takeda H
Nature communications   8(1) 551   Sep 2017   [Refereed]
Kawazu M, Kojima S, Ueno T, Totoki Y, Nakamura H, Kunita A, Qu W, Yoshimura J, Soda M, Yasuda T, Hama N, Saito-Adachi M, Sato K, Kohsaka S, Sai E, Ikemura M, Yamamoto S, Ogawa T, Fukayama M, Tada K, Seto Y, Morishita S, Hazama S, Shibata T, Yamashita Y, Mano H
PLoS genetics   13(6) e1006853   Jun 2017   [Refereed]
Nakamura R, Uno A, Kumagai M, Morishita S, Takeda H
Epigenetics & chromatin   10(1) 44   Sep 2017   [Refereed]
Udagawa T, Jo T, Yanagihara T, Shimizu A, Mitsui J, Tsuji S, Morishita S, Onai R, Miura K, Kanda S, Kajiho Y, Tsurumi H, Oka A, Hattori M, Harita Y
Pediatric nephrology (Berlin, Germany)   32(5) 801-809   May 2017   [Refereed]
Modeling Chronic Myelomonocytic Leukemia Through Patient-Derived Induced Pluripotent Stem Cells
Kataoka Keisuke, Taoka Kazuki, Miyauchi Masashi, Hosoi Masataka, Kumano Keiki, Arai Shunya, Toyama Kazuhiro, Nagae Genta, Qu Wei, Morishita Shinichi, Aburatani Hiroyuki, Kurokawa Mineo
BLOOD   122(21)    Nov 2013   [Refereed]
Genome sequencing project of a choanoflagellate, Monosiga ovata: I. Genome structure
Kuma Keiichi, Iwabe Naoyuki, Katoh Kazutaka, Toh Hiroyuki, Hirose Nozomi, Sasaki Go, Suga Hiroshi, Miyata Takashi, Suzuki Yutaka, Kasahara Masahiro, Shin-I Tadasu, Ohishi Kazuko, Kagoshima Hiroshi, Toyoda Atsushi, Kuroki Yoko, Sugano Sumio, Morishita Shinichi, Kohara Yuji, Fujiyama Asao
GENES & GENETIC SYSTEMS   84(6) 449   Dec 2009   [Refereed]
Genome sequencing project of a choanoflagellate, Monosiga ovata: II. Divergence patterns of gene family members in the early evolution of animals
Iwabe Naoyuki, Kuma Keiichi, Katoh Kazutaka, Toh Hiroyuki, Hirose Nozomi, Sasaki Go, Murata Yusuke, Suga Hiroshi, Miyata Takashi, Suzuki Yutaka, Kasahara Masahiro, Shin-I Tadasu, Ohishi Kazuko, Kagoshima Hiroshi, Toyoda Atsushi, Kuroki Yoko, Sugano Sumio, Morishita Shinichi, Kohara Yuji, Fujiyama Asao
GENES & GENETIC SYSTEMS   84(6) 450   Dec 2009   [Refereed]
Ikeda T, Nakahara A, Nagano R, Utoyama M, Obara M, Moritake H, Uechi T, Mitsui J, Ishiura H, Yoshimura J, Doi K, Kenmochi N, Morishita S, Nishino I, Tsuji S, Nunoi H
Journal of human genetics   62(4) 473-480   Apr 2017   [Refereed]
Harigaya Y, Matsukawa T, Fujita Y, Mizushima K, Ishiura H, Mitsui J, Morishita S, Shoji M, Ikeda Y, Tsuji S
Neurology. Genetics   3(2) e138   Apr 2017   [Refereed]
Yamashita T, Mitsui J, Shimozawa N, Takashima S, Umemura H, Sato K, Takemoto M, Hishikawa N, Ohta Y, Matsukawa T, Ishiura H, Yoshimura J, Doi K, Morishita S, Tsuji S, Abe K
Journal of the neurological sciences   375 424-429   Apr 2017   [Refereed]
Robust and Accurate Recognition of Veins in Fruit Fly Wings
Hatsuda Hiroshi, Muramatsu Keigo, Aigaki Toshiro, Morishita Shinichi
2009 PROCEEDINGS OF 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IMAGE AND SIGNAL PROCESSING AND ANALYSIS (ISPA 2009)   150-+   2009   [Refereed]
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY   38(12) 1036-1045   Dec 2008   [Refereed]
Miyagawa Taku, Kawashima Minae, Nishida Nao, Ohashi Jun, Kimura Ryosuke, Fujimoto Akihiro, Shimada Mihoko, Morishita Shinichi, Shigeta Takashi, Lin Ling, Hong Seung-Chul, Faraco Juliette, Shin Yoon-Kyung, Jeong Jong-Hyun, Okazaki Yuji, Tsuji Shoji, Honda Makoto, Honda Yutaka, Mignot Emmanuel, Tokunaga Katsushi
NATURE GENETICS   40(11) 1324-1328   Nov 2008   [Refereed]
Yasuda T, Tsuzuki S, Kawazu M, Hayakawa F, Kojima S, Ueno T, Imoto N, Kohsaka S, Kunita A, Doi K, Sakura T, Yujiri T, Kondo E, Fujimaki K, Ueda Y, Aoyama Y, Ohtake S, Takita J, Sai E, Taniwaki M, Kurokawa M, Morishita S, Fukayama M, Kiyoi H, Miyazaki Y, Naoe T, Mano H
Nature genetics   48(12) 1591   Nov 2016   [Refereed]
Budrul Ahsan,Daisuke Kobayashi,Tomoyuki Yamada,Masahiro Kasahara,Shin Sasaki,Taro L. Saito,Yukinobu Nagayasu,Koichiro Doi,Yoichiro Nakatani,Wei Qu,Tomoko Jindo,Atsuko Shimada,Kiyoshi Naruse,Atsushi Toyoda,Yoko Kuroki,Asao Fujiyama,Takashi Sasaki,Atsushi Shimizu,Shuichi Asakawa,Nobuyoshi Shimizu,Shin-ichi Hashimoto,Jun Yang,Yongjun Lee,Kouji Matsushima,Sumio Sugano,Mitsuru Sakaizumi,Takanori Narita,Kazuko Ohishi,Shinobu Haga,Fumiko Ohta,Hisayo Nomoto,Keiko Nogata,Tomomi Morishita,Tomoko Endo,Tadasu Shin-I,Hiroyuki Takeda,Yuji Kohara,Shinichi Morishita
Nucleic Acids Research   36(Database-Issue) 747-752   Jan 2008   [Refereed]
Uno A, Nakamura R, Tsukahara T, Qu W, Sugano S, Suzuki Y, Morishita S, Takeda H
Zoological science   33(4) 358-365   Aug 2016   [Refereed]
Fujimori K, Tezuka T, Ishiura H, Mitsui J, Doi K, Yoshimura J, Tada H, Matsumoto T, Isoda M, Hashimoto R, Hattori N, Takahashi T, Morishita S, Tsuji S, Akamatsu W, Okano H
Molecular brain   9(1) 88   Oct 2016   [Refereed]
Nakatani Yoichiro, Takeda Hiroyuki, Kohara Yuji, Morishita Shinichi
GENOME RESEARCH   17(9) 1254-1265   Sep 2007   [Refereed]
Higasa K, Miyake N, Yoshimura J, Okamura K, Niihori T, Saitsu H, Doi K, Shimizu M, Nakabayashi K, Aoki Y, Tsurusaki Y, Morishita S, Kawaguchi T, Migita O, Nakayama K, Nakashima M, Mitsui J, Narahara M, Hayashi K, Funayama R, Yamaguchi D, Ishiura H, Ko WY, Hata K, Nagashima T, Yamada R, Matsubara Y, Umezawa A, Tsuji S, Matsumoto N, Matsuda F
Journal of human genetics   61(6) 547-553   Jun 2016   [Refereed]
Kasahara Masahiro, Naruse Kiyoshi, Sasaki Shin, Nakatani Yoichiro, Qu Wei, Ahsan Budrul, Yamada Tomoyuki, Nagayasu Yukinobu, Doi Koichiro, Kasai Yasuhiro, Jindo Tomoko, Kobayashi Daisuke, Shimada Atsuko, Toyoda Atsushi, Kuroki Yoko, Fujiyama Asao, Sasaki Takashi, Shimizu Atsushi, Asakawa Shuichi, Shimizu Nobuyoshi, Hashimoto Shin-ichi, Yang Jun, Lee Yongjun, Matsushima Kouji, Sugano Sumio, Sakaizumi Mitsuru, Narita Takanori, Ohishi Kazuko, Haga Shinobu, Ohta Fumiko, Nomoto Hisayo, Nogata Keiko, Morishita Tomomi, Endo Tomoko, Shin- Tadasu I, Takeda Hiroyuki, Morishita Shinichi, Kohara Yuji
NATURE   447(7145) 714-719   Jun 2007   [Refereed]
Yasuda T, Tsuzuki S, Kawazu M, Hayakawa F, Kojima S, Ueno T, Imoto N, Kohsaka S, Kunita A, Doi K, Sakura T, Yujiri T, Kondo E, Fujimaki K, Ueda Y, Aoyama Y, Ohtake S, Takita J, Sai E, Taniwaki M, Kurokawa M, Morishita S, Fukayama M, Kiyoi H, Miyazaki Y, Naoe T, Mano H
Nature genetics   48(5) 569-574   May 2016   [Refereed]
Miura Fumihito, Kawaguchi Noriko, Sese Jun, Toyoda Atsushi, Hattori Masahira, Morishita Shinichi, Ito Takashi
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA   103(47) 17846-17851   Nov 2006   [Refereed]
Higuchi Y, Hashiguchi A, Yuan J, Yoshimura A, Mitsui J, Ishiura H, Tanaka M, Ishihara S, Tanabe H, Nozuma S, Okamoto Y, Matsuura E, Ohkubo R, Inamizu S, Shiraishi W, Yamasaki R, Ohyagi Y, Kira J, Oya Y, Yabe H, Nishikawa N, Tobisawa S, Matsuda N, Masuda M, Kugimoto C, Fukushima K, Yano S, Yoshimura J, Doi K, Nakagawa M, Morishita S, Tsuji S, Takashima H
Annals of neurology   79(4) 659-672   Apr 2016   [Refereed]
Matsukawa T, Koshi KM, Mitsui J, Bannai T, Kawabe M, Ishiura H, Terao Y, Shimizu J, Murayama K, Yoshimura J, Doi K, Morishita S, Tsuji S, Goto J
Journal of the neurological sciences   372 6-10   Jan 2017   [Refereed]
Tomoyuki Yamada,Haruhiko Soma,Shinichi Morishita
Nucleic Acids Research   34(Web-Server-Issue) 665-669   Jul 2006   [Refereed]
Kikuchi Yo, Mizuuchi Eri, Nogami Satoru, Morishita Shinichi, Ohya Yoshikazu
FEMS YEAST RESEARCH   7(4) 569-578   Jun 2007   [Refereed]
Qu W, Tsukahara T, Nakamura R, Yurino H, Hashimoto S, Tsuji S, Takeda H, Morishita S
Scientific reports   6 21317   Feb 2016   [Refereed]
Ohnuki Shinsuke, Nogami Satoru, Kanai Hanako, Hirata Dai, Nakatani Yoichiro, Morishita Shinichi, Ohya Yoshikazu
EUKARYOTIC CELL   6(5) 817-830   May 2007   [Refereed]
Mano KK, Matsukawa T, Mitsui J, Ishiura H, Tokushige S, Takahashi Y, Sato NS, Nakamoto FK, Ichikawa Y, Nagashima Y, Terao Y, Shimizu J, Hamada M, Uesaka Y, Oyama G, Ogawa G, Yoshimura J, Doi K, Morishita S, Tsuji S, Goto J
Neurology. Genetics   2(1) e48   Feb 2016   [Refereed]
Nakatani Y, Mello CC, Hashimoto S, Shimada A, Nakamura R, Tsukahara T, Qu W, Yoshimura J, Suzuki Y, Sugano S, Takeda H, Fire A, Morishita S
BMC genomics   16 978   Nov 2015   [Refereed]
Ozaki K, Doi H, Mitsui J, Sato N, Iikuni Y, Majima T, Yamane K, Irioka T, Ishiura H, Doi K, Morishita S, Higashi M, Sekiguchi T, Koyama K, Ueda N, Miura Y, Miyatake S, Matsumoto N, Yokota T, Tanaka F, Tsuji S, Mizusawa H, Ishikawa K
JAMA neurology   72(7) 797-805   Jul 2015   [Refereed]
Draft genome sequence of medaka (Orizias latides) and its usetip ful applications
Kasahara Masahiro, Sasaki Shin, Nakatani Yoichiro, Qu Wei, Budrul Ahsan, Yamada Tomoyuki, Nagayasu Yukinobu, Doi Koichiro, Naruse Kiyoshi, Narita Takanori, Shin-I Tadasu, Jindo Tomoko, Hashimoto Shin-ichi, Matsushima Koji, Kuroki Yoko, Fujiyama Asao, Takeda Hiroyuki, Morishita Shinichi, Kohara Yuji
ZOOLOGICAL SCIENCE   22(12) 1395-1396   Dec 2005   [Refereed]
Udagawa T, Harita Y, Miura K, Mitsui J, Ode KL, Morishita S, Urae S, Kanda S, Kajiho Y, Tsurumi H, Ueda HR, Tsuji S, Saito A, Oka A
Scientific reports   8(1) 2351   Feb 2018   [Refereed]
Taro L. Saito,Jun Sese,Yoichiro Nakatani,Fumi Sano,Masashi Yukawa,Yoshikazu Ohya,Shinichi Morishita
Nucleic Acids Research   33(Web-Server-Issue) 753-757   Jul 2005   [Refereed]
Nishimura T, Herpin A, Kimura T, Hara I, Kawasaki T, Nakamura S, Yamamoto Y, Saito TL, Yoshimura J, Morishita S, Tsukahara T, Kobayashi S, Naruse K, Shigenobu S, Sakai N, Schartl M, Tanaka M
Development (Cambridge, England)   141(17) 3363-3369   Sep 2014   [Refereed]
Array,Tomoyuki Yamada,Takahiro Matsumiya,Kumiko Ui-Tei,Kaoru Saigo,Shinichi Morishita
Nucleic Acids Research   33(Web-Server-Issue) 589-591   Jul 2005   [Refereed]
Yasuhiro Kasai,Shin-ichi Hashimoto,Tomoyuki Yamada,Jun Sese,Sumio Sugano,Kouji Matsushima,Shinichi Morishita
Nucleic Acids Research   33(Database-Issue) 550-552   Jan 2005   [Refereed]
Takahashi Y, Fukuda Y, Yoshimura J, Toyoda A, Kurppa K, Moritoyo H, Belzil VV, Dion PA, Higasa K, Doi K, Ishiura H, Mitsui J, Date H, Ahsan B, Matsukawa T, Ichikawa Y, Moritoyo T, Ikoma M, Hashimoto T, Kimura F, Murayama S, Onodera O, Nishizawa M, Yoshida M, Atsuta N, Sobue G, JaCALS., Fifita JA, Williams KL, Blair IP, Nicholson GA, Gonzalez-Perez P, Brown RH Jr, Nomoto M, Elenius K, Rouleau GA, Fujiyama A, Morishita S, Goto J, Tsuji S
American journal of human genetics   93(5) 900-905   Nov 2013   [Refereed]
Yadong Wang,Kevin Burrage,Yunlong Liu,Shinichi Morishita,Array,Qinghua Jiang,Array,Guohua Wang,Qian Zhu,Xiaohua Tony Hu
IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2016, Shenzhen, China, December 15-18, 2016   1-2   2016   [Refereed]
Tomoyuki Yamada,Shinichi Morishita
Bioinformatics   21(8) 1316-1324   Apr 2005   [Refereed]
Shirakawa T, Haraguchi T, Shigemura K, Morishita S, Minayoshi K, Miyazaki J, Yamada Y, Miyake H, Tanaka K, Fujisawa M
International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association   20(9) 903-910   Sep 2013   [Refereed]
Saito TL, Hashimoto S, Gu SG, Morton JJ, Stadler M, Blumenthal T, Fire A, Morishita S
Genome research   23(8) 1348-1361   Aug 2013   [Refereed]
Array,Tomoyuki Yamada,Kumiko Ui-Tei,Shinichi Morishita,Kaoru Saigo
Nucleic Acids Research   32(Web-Server-Issue) 124-129   Jul 2004   [Refereed]
Taro L. Saito,Miwaka Ohtani,Hiroshi Sawai,Fumi Sano,Ayaka Saka,Daisuke Watanabe,Masashi Yukawa,Yoshikazu Ohya,Shinichi Morishita
Nucleic Acids Research   32(Database-Issue) 319-322   Jan 2004   [Refereed]
Tomoyuki Yamada,Shinichi Morishita
J. Bioinformatics and Computational Biology   2(1) 21-46   Mar 2004   [Refereed]
The genome sequence of silkworm, Bombyx mori.
Mita K, Kasahara M, Sasaki S, Nagayasu Y, Yamada T, Kanamori H, Namiki N, Kitagawa M, Yamashita H, Yasukochi Y, Kadono-Okuda K, Yamamoto K, Ajimura M, Ravikumar G, Shimomura M, Nagamura Y, Shin-I T, Abe H, Shimada T, Morishita S, Sasaki T
DNA research : an international journal for rapid publication of reports on genes and genomes   11(1) 27-35   Feb 2004   [Refereed]
Miwaka Ohtani,Ayaka Saka,Fumi Sano,Yoshikazu Ohya,Shinichi Morishita
J. Bioinformatics and Computational Biology   1(4) 695-710   Jan 2004   [Refereed]
Jun Sese,Yukinori Kurokawa,Morito Monden,Kikuya Kato,Shinichi Morishita
Bioinformatics   20(17) 3137-3145   Nov 2004   [Refereed]
Suzuki G, Sawai H, Ohtani M, Nogami S, Sano-Kumagai F, Saka A, Yukawa M, Saito TL, Sese J, Hirata D, Morishita S, Ohya Y
Current genetics   49(4) 237-247   Apr 2006   [Refereed]
Kuroki Y, Toyoda A, Noguchi H, Taylor TD, Itoh T, Kim DS, Kim DW, Choi SH, Kim IC, Choi HH, Kim YS, Satta Y, Saitou N, Yamada T, Morishita S, Hattori M, Sakaki Y, Park HS, Fujiyama A
Nature genetics   38(2) 158-167   Feb 2006   [Refereed]
Hashimoto S, Suzuki Y, Kasai Y, Morohoshi K, Yamada T, Sese J, Morishita S, Sugano S, Matsushima K
Nature biotechnology   22(9) 1146-1149   Sep 2004   [Refereed]
Jun Ogasawara,Shinichi Morishita
J. Bioinformatics and Computational Biology   1(2) 363-386   Jul 2003   [Refereed]
Ohya Y, Sese J, Yukawa M, Sano F, Nakatani Y, Saito TL, Saka A, Fukuda T, Ishihara S, Oka S, Suzuki G, Watanabe M, Hirata A, Ohtani M, Sawai H, Fraysse N, Latgé JP, François JM, Aebi M, Tanaka S, Muramatsu S, Araki H, Sonoike K, Nogami S, Morishita S
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   102(52) 19015-19020   Dec 2005   [Refereed]
Ichikawa Y, Ishiura H, Mitsui J, Takahashi Y, Kobayashi S, Takuma H, Kanazawa I, Doi K, Yoshimura J, Morishita S, Goto J, Tsuji S
Journal of the neurological sciences   331(1-2) 158-160   Aug 2013   [Refereed]
[Introduction to genome assembler].
Morishita S, Kasahara M, Sasaki S
Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic acid, enzyme   50(16 Suppl) 2255-2262   Dec 2005   [Refereed]
Zhao Q, Zhu Z, Kasahara M, Morishita S, Zhang Z
BMC genomics   14 521   Jul 2013   [Refereed]
[Designing functional siRNA sequences].
Yamada T, Naito Y, Ui-Tei K, Morishita S, Saigo K
Seikagaku. The Journal of Japanese Biochemical Society   77(12) 1519-1525   Dec 2005   [Refereed]
Ishikawa T, Okada T, Ishikawa-Fujiwara T, Todo T, Kamei Y, Shigenobu S, Tanaka M, Saito TL, Yoshimura J, Morishita S, Toyoda A, Sakaki Y, Taniguchi Y, Takeda S, Mori K
Molecular biology of the cell   24(9) 1387-1395   May 2013   [Refereed]
Cloning and expression of a brain-specific putative UDP-GalNAc: polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase gene.
Nakamura N, Toba S, Hirai M, Morishita S, Mikami T, Konishi M, Itoh N, Kurosaka A
Biological & pharmaceutical bulletin   28(3) 429-433   Mar 2005   [Refereed]
Hashimoto S, Ogoshi K, Sasaki A, Abe J, Qu W, Nakatani Y, Ahsan B, Oshima K, Shand FH, Ametani A, Suzuki Y, Kaneko S, Wada T, Hattori M, Sugano S, Morishita S, Matsushima K
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950)   190(8) 4076-4091   Apr 2013   [Refereed]
Toshihiko Honkura,Jun Ogasawara,Tomoyuki Yamada,Shinichi Morishita
Nucleic Acids Research   30(1) 221-225   Jan 2002   [Refereed]
Suzuki M, Igarashi R, Sekiya M, Utsugi T, Morishita S, Yukawa M, Ohya Y
Nature cell biology   6(9) 861-871   Sep 2004   [Refereed]
Yamamichi F, Shigemura K, Morishita S, Yamanaka K, Tanaka K, Miyake H, Fujisawa M
Yonsei medical journal   54(2) 410-415   Mar 2013   [Refereed]
Hashimoto S, Nagai S, Sese J, Suzuki T, Obata A, Sato T, Toyoda N, Dong HY, Kurachi M, Nagahata T, Shizuno K, Morishita S, Matsushima K
Blood   101(9) 3509-3513   May 2003   [Refereed]
Ishii A, Saito Y, Mitsui J, Ishiura H, Yoshimura J, Arai H, Yamashita S, Kimura S, Oguni H, Morishita S, Tsuji S, Sasaki M, Hirose S
PloS one   8(2) e56120   Feb 2013   [Refereed]
[GRL: gene resource locator--Web browser for human and mouse genome].
Hashimoto J, Nagayasu Y, Yamada T, Ogasawara J, Morishita S
Seikagaku. The Journal of Japanese Biochemical Society   75(5) 411-419   May 2003   [Refereed]

Misc

 
森下真一
実験医学   36(15) 2636‐2639   Sep 2018
森下真一
医学のあゆみ   266(5) 335‐340   Aug 2018
森下真一
日本人類遺伝学会大会プログラム・抄録集   63rd 196   2018
西嶋傑, 西嶋傑, 西嶋傑, 鈴木慶彦, 古田芳一, 須田亙, 須田亙, 須田亙, 須田亙, 大島健志朗, 森下真一, 服部正平, 服部正平, 服部正平
日本微生物生態学会大会(Web)   2017 ROMBUNNO.O‐055 (WEB ONLY)   2017
辻省次, 松川敬志, 三井純, 石浦浩之, 吉村淳, 土井晃一郎, 森下真一
ライソゾーム病(ファブリ病含む)に関する調査研究 平成28年度 総括・分担研究年度終了報告書(Web)   68‐69 (WEB ONLY)   2017

Books etc

 
International Conference on Genome Informatics (20th : 2009 : Yokohama Japan), 森下 真一, Lee Sang Yup, 榊原 康文
Imperial College Press   2009   ISBN:9781848165625
笠原 雅弘, 森下 真一
Imperial College Press, Distributed by World Scientific   2006   ISBN:9781860946356
International Conference on Discovery Science, 有川 節夫, 森下 真一
Springer   2000   ISBN:3540413529

Research Grants & Projects

 
創造的な生物・情報知識融合型の研究開発 遺伝子破壊株イメージ・マイニング 
Project Year: Apr 2002 - Mar 2007    Investigator(s): Shinichi Morishita