Mutsuko Y. Morimoto

J-GLOBAL         Last updated: Nov 29, 2018 at 17:17
 
Avatar
Name
Mutsuko Y. Morimoto
Affiliation
Keio University

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Seiji Kawamura, Takashi Nakamura, Masaki Ando, Naoki Seto, Tomotada Akutsu, Ikkoh Funaki, Kunihito Ioka, Nobuyuki Kanda, Isao Kawano, Mitsuru Musha, Kazuhiro Nakazawa, Shuichi Sato, Takeshi Takashima, Takahiro Tanaka, Kimio Tsubono, Jun’ichi Yokoyama, Kazuhiro Agatsuma, Koh suke Aoyanagi, Koji Arai, Akito Araya, Naoki Aritomi, Hideki Asada, Yoichi Aso, Dan Chen, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Satoshi Eguchi, Yumiko Ejiri, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Rina Gondo, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Feng Lei Hong, Hideyuki Horisawa, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Hideki Ishihara, Takehiko Ishikawa, Hideharu Ishizaki, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Kiwamu Izumi, Shinya Kanemura, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Sachiko Kuroyanagi, Kei ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Nobuyuki Matsumoto, Yuta Michimura, Osamu Miyakawa, Umpei Miyamoto, Shinji Miyoki, Mutsuko Y. Morimoto, Toshiyuki Morisawa, Shigenori Moriwaki, Shinji Mukohyama, Shigeo Nagano, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Erina Nishida, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Taiga Noumi, Yoshiyuki Obuchi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Kenshi Okada, Norio Okada, Koki Okutomi, Kenichi Oohara, Norichika Sago
International Journal of Modern Physics D      Jun 2018   [Refereed]
© 2018 World Scientific Publishing Company DECi-hertz Interferometer Gravitational-wave Observatory (DECIGO) is a future Japanese space gravitational-wave antenna. The most important objective of DECIGO, among various sciences to be aimed at, is t...
Shuichi Sato, Seiji Kawamura, Masaki Ando, Takashi Nakamura, Kimio Tsubono, Akito Araya, Ikkoh Funaki, Kunihito Ioka, Nobuyuki Kanda, Shigenori Moriwaki, Mitsuru Musha, Kazuhiro Nakazawa, Kenji Numata, Shin Ichiro Sakai, Naoki Seto, Takeshi Takashima, Takahiro Tanaka, Kazuhiro Agatsuma, Koh Suke Aoyanagi, Koji Arai, Hideki Asada, Yoichi Aso, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Yumiko Ejiri, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Feng Lei Hong, Hideyuki Horisawa, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Koji Ishidoshiro, Hideki Ishihara, Takehiko Ishikawa, Hideharu Ishizaki, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Kei Ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Mutsuko Y. Morimoto, Tomoko Morioka, Toshiyuki Morisawa, Shinji Mukohyama, Shigeo Nagano, Isao Naito, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Taiga Noumi, Yoshiyuki Obuchi, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Norio Okada, Kouji Onozato, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shihori Sakata, Misao Sasaki
Journal of Physics: Conference Series   840    Jun 2017   [Refereed]
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. DECIGO (DECi-hertz Interferometer Gravitational wave Observatory) is the planned Japanese space gravitational wave antenna, aiming to detect gravitational waves from astrophysically and cosmological...
Kawamura Seiji, Ando Masaki, Seto Naoki, Sato Shuichi, Nakamura Takashi, Tsubono Kimio, Kanda Nobuyuki, Tanaka Takahiro, Yokoyama Jun'ichi, Funaki Ikkoh, Numata Kenji, Ioka Kunihito, Takashima Takeshi, Agatsuma Kazuhiro, Akutsu Tomotada, Aoyanagi Koh-suke, Arai Koji, Araya Akito, Asada Hideki, Aso Yoichi, Chen Dan, Chiba Takeshi, Ebisuzaki Toshikazu, Ejiri Yumiko, Enoki Motohiro, Eriguchi Yoshiharu, Fujimoto Masa-Katsu, Fujita Ryuichi, Fukushima Mitsuhiro, Futamase Toshifumi, Harada Tomohiro, Hashimoto Tatsuaki, Hayama Kazuhiro, Hikida Wataru, Himemoto Yoshiaki, Hirabayashi Hisashi, Hiramatsu Takashi, Hong Feng-Lei, Horisawa Hideyuki, Hosokawa Mizuhiko, Ichiki Kiyotomo, Ikegami Takeshi, Inoue Kaiki T., Ishidoshiro Koji, Ishihara Hideki, Ishikawa Takehiko, Ishizaki Hideharu, Ito Hiroyuki, Itoh Yousuke, Izumi Kiwamu, Kawano Isao, Kawashima Nobuki, Kawazoe Fumiko, Kishimoto Naoko, Kiuchi Kenta, Kobayashi Shiho, Kohri Kazunori, Koizumi Hiroyuki, Kojima Yasufumi, Kokeyama Keiko, Kokuyama Wataru, Kotake Kei, Kozai Yoshihide, Kunimori Hiroo, Kuninaka Hitoshi, Kuroda Kazuaki, Kuroyanagi Sachiko, Maeda Kei-ichi, Matsuhara Hideo, Matsumoto Nobuyuki, Michimura Yuta, Miyakawa Osamu, Miyamoto Umpei, Miyoki Shinji, Morimoto Mutsuko Y., Morisawa Toshiyuki, Moriwaki Shigenori, Mukohyama Shinji, Musha Mitsuru, Nagano Shigeo, Naito Isao, Nakamura Kouji, Nakano Hiroyuki, Nakao Kenichi, Nakasuka Shinichi, Nakayama Yoshinori, Nakazawa Kazuhiro, Nishida Erina, Nishiyama Kazutaka, Nishizawa Atsushi, Niwa Yoshito, Noumi Taiga, Obuchi Yoshiyuki, Ohashi Masatake, Ohishi Naoko, Ohkawa Masashi, Okada Kenshi, Okada Norio, Oohara Kenichi, Sago Norichika, Saijo Motoyuki, Saito Ryo, Sakagami Masaaki, Sakai Shin-ichiro, Sakata Shihori, Sasaki Misao, Sato Takashi, Shibata Masaru, Shinkai Hisaaki, Shoda Ayaka, Somiya Kentaro, Sotani Hajime, Sugiyama Naoshi, Suwa Yudai, Suzuki Rieko, Tagoshi Hideyuki, Takahashi Fuminobu, Takahashi Kakeru, Takahashi Keitaro, Takahashi Ryutaro, Takahashi Ryuichi, Takahashi Tadayuki, Takahashi Hirotaka, Akiteru Takamori, Takano Tadashi, Tanaka Nobuyuki, Taniguchi Keisuke, Taruya Atsushi, Tashiro Hiroyuki, Torii Yasuo, Toyoshima Morio, Tsujikawa Shinji, Tsunesada Yoshiki, Ueda Akitoshi, Ueda Ken-ichi, Utashima Masayoshi, Wakabayashi Yaka, Yagi Kent, Yamakawa Hiroshi, Yamamoto Kazuhiro, Yamazaki Toshitaka, Yoo Chul-Moon, Yoshida Shijun, Yoshino Taizoh, Sun Ke-Xun
Classical and Quantum Gravity   28(9)    May 2011   [Refereed]
Ando Masaki, Kawamura Seiji, Seto Naoki, Sato Shuichi, Nakamura Takashi, Tsubono Kimio, Takashima Takeshi, Funaki Ikkoh, Numata Kenji, Kanda Nobuyuki, Tanaka Takahiro, Ioka Kunihito, Agatsuma Kazuhiro, Aoyanagi Koh-suke, Arai Koji, Araya Akito, Asada Hideki, Aso Yoichi, Chiba Takeshi, Ebisuzaki Toshikazu, Ejiri Yumiko, Enoki Motohiro, Eriguchi Yoshiharu, Fujimoto Masa-Katsu, Fujita Ryuichi, Fukushima Mitsuhiro, Futamase Toshifumi, Harada Tomohiro, Hashimoto Tatsuaki, Hayama Kazuhiro, Hikida Wataru, Himemoto Yoshiaki, Hirabayashi Hisashi, Hiramatsu Takashi, Hong Feng-Lei, Horisawa Hideyuki, Hosokawa Mizuhiko, Ichiki Kiyotomo, Ikegami Takeshi, Inoue Kaiki T., Ishidoshiro Koji, Ishihara Hideki, Ishikawa Takehiko, Ishizaki Hideharu, Ito Hiroyuki, Itoh Yousuke, Izumi Kiwamu, Kawano Isao, Kawashima Nobuki, Kawazoe Fumiko, Kishimoto Naoko, Kiuchi Kenta, Kobayashi Shiho, Kohri Kazunori, Koizumi Hiroyuki, Kojima Yasufumi, Kokeyama Keiko, Kokuyama Wataru, Kotake Kei, Kozai Yoshihide, Kunimori Hiroo, Kuninaka Hitoshi, Kuroda Kazuaki, Maeda Kei-ichi, Matsuhara Hideo, Mino Yasushi, Miyakawa Osamu, Miyamoto Umpei, Miyoki Shinji, Morimoto Mutsuko Y., Morisawa Toshiyuki, Moriwaki Shigenori, Mukohyama Shinji, Musha Mitsuru, Nagano Shigeo, Naito Isao, Nakamura Kouji, Nakamura Masahiro, Nakano Hiroyuki, Nakao Kenichi, Nakasuka Shinichi, Nakayama Yoshinori, Nakazawa Kazuhiro, Nishida Erina, Nishiyama Kazutaka, Nishizawa Atsushi, Niwa Yoshito, Noumi Taiga, Obuchi Yoshiyuki, Ohashi Masatake, Ohishi Naoko, Ohkawa Masashi, Okada Kenshi, Okada Norio, Oohara Kenichi, Sago Norichika, Saijo Motoyuki, Saito Ryo, Sakagami Masaaki, Sakai Shin-ichiro, Sakata Shihori, Sasaki Misao, Sato Takashi, Shibata Masaru, Shinkai Hisaaki, Somiya Kentaro, Sotani Hajime, Sugiyama Naoshi, Suwa Yudai, Suzuki Rieko, Tagoshi Hideyuki, Takahashi Fuminobu, Takahashi Kakeru, Takahashi Keitaro, Takahashi Ryutaro, Takahashi Ryuichi, Takahashi Tadayuki, Takahashi Hirotaka, Akiteru Takamori, Takano Tadashi, Taniguchi Keisuke, Taruya Atsushi, Tashiro Hiroyuki, Torii Yasuo, Toyoshima Morio, Tsujikawa Shinji, Tsunesada Yoshiki, Ueda Akitoshi, Ueda Ken-ichi, Utashima Masayoshi, Wakabayashi Yaka, Yagi Kent, Yamakawa Hiroshi, Yamamoto Kazuhiro, Yamazaki Toshitaka, Yokoyama Jun'ichi, Yoo Chul-Moon, Yoshida Shijun, Yoshino Taizoh, Sun Ken-Xun
Classical and Quantum Gravity   27(8)    Apr 2010   [Refereed]
Hirabayashi Masatoshi, Morimoto Mutsuko Y., Yano Hajime, Kawaguchi Jun'ichiro, Bellerose Julie
ICARUS   206(2) 780-782   Apr 2010   [Refereed]
MORI Osamu, MIYAZAKI Yasuyuki, SHIRASAWA Yoji, Demonstration Team and Solar Sail Working Group IKAROS, SAWADA Hirotaka, FUNASE Ryu, MORIMOTO Mutsuko, ENDO Tatsuya, YAMAMOTO Takayuki, TSUDA Yuichi, KAWAKATSU Yasuhiro, KAWAGUCHI Jun'ichiro
TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN   8(27) To_4_25-To_4_31   2010   [Refereed]
The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) will make the world's first solar power sail craft demonstration of photon propulsion and thin film solar power generation during its interplanetary cruise by IKAROS (Interplanetary Kite-craft Accelera...
OGAWA Naoko, Y. MORIMOTO Mutsuko, KAWAKATSU Yasuhiro, KAWAGUCHI Jun'ichiro
TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN   8(27) Pd_23-Pd_28   2010   [Refereed]
In this paper, we consider constellation of two orbiters around the Mars. We assume two orbiters, whose orbits are required to be orthogonal. After Mars orbit insertion, it will be needed to adjust their orbital planes appropriately for required c...
OGAWA Naoko, Y. MORIMOTO Mutsuko, TSUDA Yuichi, YAMADA Tetsuya, FUJITA Kazuhisa, YAMAGUCHI Tomohiro, KAWAKATSU Yasuhiro, KUBOTA Takashi, KAWAGUCHI Jun'ichiro
TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN   8(27) Tk_7-Tk_12   2010   [Refereed]
Japan has launched many interplanetary spacecraft for exploration of solar system bodies including Mars. Now we are planning the next Mars mission in the late 2010's. This paper describes the preliminary mission analysis and orbit design for this ...
YAMAGUCHI Tomohiro, MIMASU Yuya, TSUDA Yuichi, FUNASE Ryu, SAWADA Hirotaka, MORI Osamu, Y. MORIMOTO Mutsuko, TAKEUCHI Hiroshi, YOSHIKAWA Makoto
TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN   8(27) Pd_37-Pd_43   2010   [Refereed]
This study investigates the trajectory analysis of small solar sail demonstration spacecraft IKAROS considering the uncertainty of solar radiation pressure. Estimation of solar sail force model in space is the key factor for successful solar sail ...
MIMASU Yuya, KAWAGUCHI Jun'ichiro, KITAJIMA Akifumi, YAMAGUCHI Tomohiro, FUNASE Ryu, Y. MORIMOTO Mutsuko, SAWADA Hirotaka, TAKEUCHI Hiroshi, MORI Osamu, TSUDA Yuichi
TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN   8(27) Pk_1-Pk_6   2010   [Refereed]
The solar sailing spacecraft is one of the promising propulsion systems for the future deep space exploration mission. Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) has been studying the spin solar sail spacecraft which has a squared-shape type solar ...

Misc

 
村越萌, 佐藤修一, 森本睦子
日本物理学会講演概要集(CD-ROM)   72(2) ROMBUNNO.14aU11‐5   Sep 2017
村越萌, 佐藤修一, 森本睦子
日本物理学会講演概要集(CD-ROM)   72(1) ROMBUNNO.18pK25‐6-474   Mar 2017
<p>B-DECIGOの最適な軌道を提案することを目的として軌道設計を行なっている。三つの軌道案である太陽周回軌道、地球周回軌道、ラグランジュ点周辺においてそれぞれ軌道設計を行い、その中から最適な軌道を提案する。現在は地球周回軌道に焦点をおき、フォーメーションフライトが成り立つような軌道、また軌道がずれた場合に制御を行うことができるかなどを視野に入れ軌道設計を行なっている。</p>
津田雄一, 佐伯孝尚, 尾川順子, 森本睦子
宇宙科学技術連合講演会講演集(CD-ROM)   55th ROMBUNNO.1D03   2011
川口淳一郎, 森本睦子, 森治, 船瀬龍
アストロダイナミクスシンポジウム講演後刷り集(Web)   19th 53 (WEB ONLY)   Mar 2010
森本睦子, 山川宏
アストロダイナミクスシンポジウム講演後刷り集(Web)   19th 38 (WEB ONLY)   Mar 2010
KAWAGUCHI Junichiro, KAWAKATSU Yasuhiro, MORIMOTO Mutsuko Y., ATCHISON Justin A.
アストロダイナミクスシンポジウム講演後刷り集(Web)   19th 51 (WEB ONLY)-+   Mar 2010   [Refereed]
森治, 津田雄一, 澤田弘崇, 船瀬龍, 山本高行, 佐伯孝尚, 米倉克英, 南野浩之, 星野宏和, 遠藤達也, 森本睦子, 川勝康弘, 川口淳一郎
宇宙科学技術連合講演会講演集(CD-ROM)   54th ROMBUNNO.2S02   2010
吉川真, 山口智宏, 照井冬人, 津田雄一, 尾川順子, 森治, 船瀬龍, 竹内央, 森本睦子, 岡本千里, BELLEROSE Julie, 矢野創, 川口淳一郎
日本天文学会年会講演予稿集   2009 96   Aug 2009
川口淳一郎, 森本睦子, 川勝康弘, 松岡正敏, 矢野創, 吉川真
アストロダイナミクスシンポジウム講演後刷り集(Web)   18th 13 (WEB ONLY)   Mar 2009
尾川順子, 森本睦子, 川勝康弘, 川口淳一郎
アストロダイナミクスシンポジウム講演後刷り集(Web)   18th 26 (WEB ONLY)   Mar 2009
森本睦子, 澤田弘崇, 川口淳一郎
アストロダイナミクスシンポジウム講演後刷り集(Web)   18th 27 (WEB ONLY)   Mar 2009
森本睦子, 山川宏
宇宙科学技術連合講演会講演集(CD-ROM)   53rd 2I01   2009
Junichiro Kawaguchi, Akifumi Kitajima, Yasuhiro Kawakatsu, Mutsuko Morimoto, Masataka Arakawa
International Astronautical Federation - 59th International Astronautical Congress 2008, IAC 2008   7 4681-4687   Dec 2008
Recent Space Exploration demands sometimes assume an apparent gravity capture around the Moon, using the solar tidal force effect accumulated while flying in the far boundary region of the Earth gravity field. However, when/where the capture occur...
山口智宏, 森本睦子, 竹内央, 吉川真
宇宙科学技術連合講演会講演集(CD-ROM)   52nd ROMBUNNO.1H07   2008
吉川真, 矢野創, 本間幸子, 森本睦子, 橋本樹明, 久保田孝, 岸晃孝, 國中均, 森治, 小野瀬直美, 周東三和子, 浅野眞, 川口淳一郎, 齋藤潤, 秋山演亮, 出村裕英, 寺薗淳也, 吉住千亜紀, 尾久土正己
宇宙科学技術連合講演会講演集(CD-ROM)   51st 3J05   2007
MORIMOTO Mutsuko, YAMAKAWA Hiroshi, UESUGI Kuninori
アストロダイナミクスシンポジウム講演後刷り集   15th 7-11   Mar 2006
森本睦子, 川村静児, 安東正樹
宇宙科学技術連合講演会講演集(CD-ROM)   50th 3G11   2006
森本睦子, 山川宏, 上杉邦憲
宇宙科学技術連合講演会講演集(CD-ROM)   49th 3G03   2005
M. Morimoto, H. Yamakawa, C. Uesugi
International Astronautical Federation - 55th International Astronautical Congress 2004   1 183-189   Dec 2004
Earth return orbits are investigated using continuous acceleration provided by low-thrust propulsion system. The problem is formulated as an optimal control problem, and solved by calculus of variation approach. The applicability of low-thrust Ear...
H. Yamakawa, Y. Kawakatsu, M. Morimoto, M. Abe, H. Yano
International Astronautical Federation - 55th International Astronautical Congress 2004   10 6597-6604   Dec 2004
Sample return missions to multiple near-Earth asteroids are investigated assuming solar electric propulsion as propulsive means. The aim of the mission is to collect the soil samples from multiple asteroids and to return them to the Earth. The obj...
森本睦子, 山川宏, 上杉邦憲
宇宙科学技術連合講演会講演集(CD-ROM)   47th 1046-1051   Nov 2003
森本睦子, 吉田信介, 山川宏, 吉川真, 安部正真, 矢野創, 藤原顕
太陽系科学シンポジウム   22nd 64-67   Mar 2001