Profile Information

Affiliation
Specially Appointed Assistant Professor, Institute of Space and Astronautical Science, Department of Interdisciplinary Space Science, Japan Aerospace Exploration Agency

Researcher number
80873380
J-GLOBAL ID
202001017783214748
researchmap Member ID
R000000751

Papers

  8
 • Yusuke MURATA, Nobuhiro FUNABIKI, Hiroki AOHAMA, Shintaro NAKAJIMA, Shuhei MATSUSHITA, Keita NISHII, Ryohei TAKAHASHI, Yosuke KAWABATA, Satoshi IKARI, Kota MIYOSHI, Ryu FUNASE
  TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN, 19(3) 377-383, 2021  Peer-reviewed
 • Ryu Funase, Satoshi Ikari, Kota Miyoshi, Yosuke Kawabata, Shintaro Nakajima, Shunichiro Nomura, Nobuhiro Funabiki, Akihiro Ishikawa, Kota Kakihara, Shuhei Matsushita, Ryohei Takahashi, Kanta Yanagida, Daiko Mori, Yusuke Murata, Toshihiro Shibukawa, Ryo Suzumoto, Masahiro Fujiwara, Kento Tomita, Hiroki Aohama, Keidai Iiyama, Sho Ishiwata, Hirotaka Kondo, Wataru Mikuriya, Hiroto Seki, Hiroyuki Koizumi, Jun Asakawa, Keita Nishii, Akihiro Hattori, Yuji Saito, Kosei Kikuchi, Yuta Kobayashi, Atsushi Tomiki, Wataru Torii, Taichi Ito, Stefano Campagnola, Naoya Ozaki, Nicola Baresi, Ichiro Yoshikawa, Kazuo Yoshioka, Masaki Kuwabara, Reina Hikida, Shogo Arao, Shinsuke Abe, Masahisa Yanagisawa, Ryota Fuse, Yosuke Masuda, Hajime Yano, Takayuki Hirai, Kazuyoshi Arai, Ritsuko Jitsukawa, Eigo Ishioka, Haruki Nakano, Toshinori Ikenaga, Tatsuaki Hashimoto
  IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 35(3) 30-44, Mar 1, 2020  Peer-reviewed
 • Shintaro Nakajima, Junichi Takisawa, Satoshi Ikari, Masashi Tomooka, Yoshihide Aoyanagi, Ryu Funase, Shinichi Nakasuka
  Acta Astronautica, Feb, 2020  Peer-reviewedLead author
 • Tatsuaki Hashimoto, Junji Kikuchi, Ryo Hirasawa, Naoki Morishita, Nobutaka Bando, Atsushi Tomiki, Wataru Torii, Yuta Kobayashi, Shintaro Nakajima, Masatsugu Otsuki, Tetsuo Yoshimitsu, Tetsuya Yamada, Kota Miyoshi, Hiroyuki Toyota, Kakeru Tokunaga, Chikako Hirose, Toshinori Ikenaga, Aiko Nagamatsu, Hitoshi Morimoto
  Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC, 2020-October, 2020  
 • Satoshi Ikari, Masahiro Fujiwara, Hirotaka Kondo, Shuhei Matsushita, Ichiro Yoshikawa, Kazuo Yoshioka, Reina Hikida, Yosuke Kawabata, Shintaro Nakajima, Ryu Funase, Masaki Kuwabara, Hajime Yano, Kota Miyoshi, Tatsuaki Hashimoto, Shinsuke Abe, Ryota Fuse, Yosuke Masuda, Shosaku Harima, Masahisa Yanagisawa, Kenji Yamamoto, Ryuji Shimada, Takayuki Hirai, Haruki Nakano, Kosuke Kando, Kazuyoshi Arai, Masayuki Fujii
  33rd Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, SSC19(WKV-04) 1-9, Aug 3, 2019  
 • Ryu Funase, Satoshi Ikari, Yosuke Kawabata, Shintaro Nakajima, Shunichiro Nomura, Kota Kakihara, Ryohei Takahashi, Kanta Yanagida, Shuhei Matsushita, Akihiro Ishikawa, Nobuhiro Funabiki, Yusuke Murata, Ryo Suzumoto, Toshihiro Shibukawa, Daiko Mori, Masahiro Fujiwara, Kento Tomita, Hiroyuki Koizumi, Jun Asakawa, Keita Nishii, Ichiro Yoshikawa, Kazuo Yoshioka, Takayuki Hirai, Shinsuke Abe, Ryota Fuse, Masahisa Yanagisawa, Kota Miyoshi, Yuta Kobayashi, Atsushi Tomiki, Wataru Torii, Taichi Ito, Masaki Kuwabara, Hajime Yano, Naoya Ozaki, Toshinori Ikenaga, Tatsuaki Hashimoto
  33rd Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, SSC18(VII-05) 1-5, Aug 3, 2019  
 • Chit Hong Yam, Yoshihide Sugimoto, Naoya Ozaki, Bruno Sarli, Hongru Chen, Stefano Campagnola, Satoshi Ogura, Yosuke Kawabata, Yasuhiro Kawakatsu, Shintaro Nakajima, Ryu Funase, Shinichi Nakasuka
  Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC, 8 5383-5389, 2014  

Misc.

  10

Presentations

  34