Noriyuki Otsuka

J-GLOBAL         Last updated: Nov 16, 2018 at 12:32
 
Avatar
Name
Noriyuki Otsuka
Affiliation
Hokkaido University

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Fujita H, Hatanaka Y, Sutoh Y, Suzuki Y, Oba K, Hatanaka KC, Mitsuhashi T, Otsuka N, Fugo K, Kasahara M, Matsuno Y
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society   63(3) 217-227   Mar 2015   [Refereed]
Kiuchi S, Tomaru U, Ishizu A, Imagawa M, Kiuchi T, Iwasaki S, Suzuki A, Otsuka N, Deguchi T, Shimizu T, Marukawa K, Matsuno Y, Kasahara M
Human pathology   60 66-74   Feb 2017   [Refereed]
Park JK, Otsuka N, Tomaru U, Suzuki H, Azuma M, Okamoto K, Yamashiro K, Kasahara M
Human pathology   80 104-112   Oct 2018   [Refereed]
Tomaru U, Tsuji T, Kiuchi S, Ishizu A, Suzuki A, Otsuka N, Ito T, Ikeda H, Fukasawa Y, Kasahara M
Histopathology   67(2) 235-244   Jan 2015   [Refereed]
Iwasaki S, Suzuki A, Fujisawa T, Sato T, Shirai S, Kamigaki M, Otsuka N, Tomaru U, Ishizu A
Cardiovascular pathology : the official journal of the Society for Cardiovascular Pathology   24(6) 408-410   Nov 2015   [Refereed]

Misc

 
OHATA Yoshihiro, NAKANO Tsuyoshi, MAEDA Yukiko, KUBO Kozo, OTSUKA Noriyuki, OKAMOTO Kenzo
49(4) 277-281   Apr 2011
Otsuka Noriyuki
The Hokkaido journal of medical science   78(6) 549-556   Nov 2003
UENO Atsumori, OZEKI Itaru, SASAKI Shigeru, YAMAGUCHI Sumio, IWATA Norikazu, KANETO Hiroyuki, ITOH Fumio, ENDO Takao, ICHIMIYA Shingo, SATOH Masaaki, OTSUKA Noriyuki, SHIMIZU Michio, MATSUSHITA Michiaki, TODO Satoru, IMAI Kohzoh
Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi   98(4) 436-441   Apr 2001