Yoshinari Ohwaki

J-GLOBAL         Last updated: Aug 29, 2017 at 19:29
 

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Matsuoka Hiroaki, Ohwaki Yoshinari, Terakado-Tonooka Junko, Tanaka Fukuyo
PLANT AND SOIL   407(1-2) 173-186   Oct 2016   [Refereed]
Terakado-Tonooka Junko, Fujihara Shinsuke, Ohwaki Yoshinari
PLANT AND SOIL   367(1-2) 639-650   Jun 2013   [Refereed]
Ikeda Seishi, Okubo Takashi, Takeda Naoya, Banba Mari, Sasaki Kazuhiro, Imaizumi-Anraku Haruko, Fujihara Shinsuke, Ohwaki Yoshinari, Ohshima Kenshiro, Fukuta Yoshimichi, Eda Shima, Mitsui Hisayuki, Hattori Masahira, Sato Tadashi, Shinano Takuro, Minamisawa Kiwamu
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY   77(13) 4399-4405   Jul 2011   [Refereed]
Terakado-Tonooka Junko, Ohwaki Yoshinari, Yamakawa Hiromoto, Tanaka Fukuyo, Yoneyama Tadakatsu, Fujihara Shinsuke
MICROBES AND ENVIRONMENTS   23(1) 89-93   2008   [Refereed]