基本情報


J-GLOBAL ID
201801009502231753

学歴

  2

受賞

  1

論文

  3
  • Yoshihiko Ito, Guang Hong, Akito Tsuboi, Yasuhiko Kawai, Hisatomo Kondo, Taro Nomura, Suguru Kimoto, Atsuko Gunji, Asako Suzuki, Gaku Ohwada, Shunsuke Minakuchi, Yusuke Sato, Tetsuya Suzuki, Katsuhiko Kimoto, Noriyuki Hoshi, Makiko Saita, Yoshikazu Yoneyama, Yohei Sato, Masakazu Morokuma, Joji Okazaki, Takeshi Maeda, Kenichiro Nakai, Tetsuo Ichikawa, Kan Nagao, Keiko Fujimoto, Hiroshi Murata, Tadafumi Kurogi, Kazuma Takase, Masahiro Nishimura, Yasuhiro Nishi, Mamoru Murakami, Toshio Hosoi, Taizo Hamada
    Journal of prosthodontic research 2020年10月29日  査読有り
  • Yasuhiro Nishi, Taro Nomura, Mamoru Murakami, Yasuhiko Kawai, Masahiro Nishimura, Hisatomo Kondo, Yoshihiko Ito, Akito Tsuboi, Guang Hong, Suguru Kimoto, Atsuko Gunji, Asako Suzuki, Gaku Ohwada, Shunsuke Minakuchi, Yusuke Sato, Tetsuya Suzuki, Katsuhiko Kimoto, Noriyuki Hoshi, Makiko Saita, Yoshikazu Yoneyama, Yohei Sato, Masakazu Morokuma, Joji Okazaki, Takeshi Maeda, Kenichiro Nakai, Tetsuo Ichikawa, Kan Nagao, Keiko Fujimoto, Hiroshi Murata, Tadafumi Kurogi, Kazuhiro Yoshida, Toshio Hosoi, Taizo Hamada
    Journal of prosthodontic research 64(3) 281 - 288 2020年7月  査読有り
  • Nao Furukawa, Yoshihiko Ito, Yasue Tanaka, Wakana Ito, Yoshinori Hattori
    Journal of texture studies 50(3) 217 - 223 2019年6月  査読有り

MISC

  5

講演・口頭発表等

  9