Shibuya Keiko

J-GLOBAL         Last updated: Sep 24, 2014 at 17:31
 
Avatar
Name
Shibuya Keiko

Research Areas

 
 

Misc

 
YOSHIDA Masami, SHIBUYA Keiko, MORINIBU Akiyo, YAGUCHI Hiroko, SASAI Keisuke, HIRAOKA Masahiro, MIYAKOSHI Junji
MAG   1999(93) 117-120   Sep 1999
NAGATA Yasushi, SHIBUYA Keiko, MITSUMORI Mitihide, OKAJIMA Kaoru, SASAI Keisuke, NISHIMURA Yasumasa, HIRAOKA Masahiro, ABE Mituyuki
The Journal of Japan Society for Cancer Therapy   32(2) 160-168   Mar 1997