KOSHIZAKI Naoto

J-GLOBAL         Last updated: Mar 18, 2019 at 17:06
 
Avatar
Name
KOSHIZAKI Naoto
Affiliation
Hokkaido University
Section
Faculty of Engineering Division of Quantum Science and Engineering

Research Areas

 

Published Papers

 
Hokuto Fuse, Naoto Koshizaki, Yoshie Ishikawa, Zaneta Swiatkowska-Warkocka
Nanomaterials   9(2) 198-1-12   Feb 2019   [Refereed]
Shota Sakaki, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
Applied Physics Express   12(1) 15002-1-4   Jan 2019   [Refereed]
Keisuke Yasuda, Naoto Koshizaki, Yoshie Ishikawa
Materials Transactions   59(10) 1616-1620   Oct 2018   [Refereed]
Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
Scientific Reports   8 14208   Sep 2018   [Refereed]
Takeshi Tsuji, Shota Sakaki, Hideki Fujiwara, Hirotsugu Kikuchi, Masaharu Tsuji, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
Journal of Physical Chemistry C   122(37) 21659-21666   Sep 2018   [Refereed]
Mitsuhiko Kondo, Nobuyuki Shishido, Shoji Kamiya, Atsushi Kubo, Yoshitaka Umeno, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
Particle & Particle Systems Characterization   35(7) 1800061   Jul 2018   [Refereed]
Shota Sakaki, Hiroshi Ikenoue, Takeshi Tsuji, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
Applied Surface Science   435 529-534   Mar 2018   [Refereed]
3. Shota Sakaki, Ken-ichi Saitow, Masanori Sakamoto, Hiroyuki Wada, Zaneta Swiatkowska- Warkocka, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizak
Applied Physics Express   11(3) 35001   Mar 2018   [Refereed]
Yue Li, Qingfeng Yan, Naoto Koshizaki
Nanotechnology   28(50) 200201   Nov 2017   [Refereed]
Shota Sakaki, Hiroshi Ikenoue, Takeshi Tsuji, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
ChemPhysChem   18(9) 1101-1107   Sep 2017   [Refereed]
Zaneta Swiatkowska-Warkocka, Alexander Pyatenko, Kenji Koga, Kenji Kawaguchi, Hongqiang Wang, Naoto Koshizaki
Journal of Physical Chemistry C   121(14) 8177-8187   Mar 2017   [Refereed]
Ryo Niyuki, Hideki Fujiwara, Toshihiro Nakamura, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki, Takeshi Tsuji, Keiji Sasaki
APL Photonics   2(3) 36101   Jan 2017   [Refereed]
Zaneta Swiatkowska-Warkocka, Alexander Pyatenko, Naoto Koshizaki, Kenji Kawaguchi
Journal of Colloid and Interface Science   483 281-286   Dec 2016   [Refereed]
Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki, Alexander Pyatenko
Electronics and Communications in Japan   99(11) 37-42   Nov 2016   [Refereed]
Takeshi Tsuji, Isami Takade, Masaharu Tsuji, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
Electronics and Communications in Japan   99(10) 64-70   Oct 2016   [Refereed]
Ryo Niyuki, Hideki Fujiwara, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki, Takeshi Tsuji and Keiji Sasaki
Journal of Optics   18(3)    Feb 2016   [Refereed]
Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki, Alexander Pyatenko, Noriyuki Saitoh,Noriko Yoshizawa, and Yoshiki Shimizu
Journal of Physical Chemistry C   120(4) 2439-2446   Jan 2016   [Refereed]
Takeshi Tsuji, Isami Takade, Masaharu Tsuji, Yoshie Ishimawa, Naoto Koshizaki
Journal of Laser Micro Nanoengineering   10(3) 329-333   Dec 2015   [Refereed]
Takeshi Tsuji, Yuuma Higashi, Masaharu Tsuji, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
Applied Surface Science   348 10-15   Sep 2015   [Refereed]
Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki, Alexander Pyatenko
IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems   135(9) 1066-1070   Sep 2015   [Refereed]
Kosuke Kawasoe,Yoshie Ishikawa,Naoto Koshizaki,Tetsuji Yano,Osamu Odawara,Hiroyuki Wada
Applied Physics B-Lasers And Optics   119(3) 475-438   Jun 2015   [Refereed]
Ayako Oyane, Nao Matsuoka, Kenji Koga, Yoshiki Shimizu, Maki Nakamura, Kenji Kawaguchi, Naoto Koshizaki, Yu Sogo, Atsuo Ito, Hidero Unuma
Colloids and Interface Science Communications   4(1) 5-9   Jan 2015   [Refereed]
Maki Nakamura, Ayako Oyane, Ikuko Sakamaki, Yoshiki Shimizu, Kenji Koga, Naoto Koshizaki
RSC Advances   5(29) 22620-22624   2015   [Refereed]
Toshihiro Nakamura, Hideki Fujiwara, Ryo Niyuki, Keiji Sasaki, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki, Takeshi Tsuji, Sadao Adachi
New Journal of Physics   16(9) '093054   Sep 2014   [Refereed]
Takaki Iwagami, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki, Naofumi Yamamoto, Hiroki Tanaka, Shin-ichiro Masunaga, Yoshinori Sakurai, Itsuro Kato1, Soichi Iwai, Minoru Suzuki, Yoshiaki Yura
Journal of Nuclear Medicine & Radiation Therapy   5(2) 177-1-2   Jun 2014   [Refereed]
Alexander Pyatenko, Hongqiang Wang, Naoto Koshizaki
The Journal of Physical Chemistry Part C   118(8) 4495-4500   Feb 2014   [Refereed]
Hongqiang Wang, Alexander Pyatenko, Naoto Koshizaki, Helmuth Möhwald, Dmitry Shchukin
ACS Applied Materials & Interfaces   6(4) 2241-2247   Feb 2014   [Refereed]
Ayako Oyane, Ikuko Sakamaki, Alexander Pyatenko, Maki Nakamura, Yoshie Ishikawa, Yoshiki Shimizu, Kenji Kawaguchi, Naoto Koshizaki
RSC Advances   4(96) 53645-53648   2014   [Refereed]
Maki Nakamura, Ayako Oyane, Ikuko Sakamaki, Yoshie Ishikawa, Yoshiki Shimizu, Kenji Koga, Kenji Kawaguchi, Naoto Koshizaki
RSC Advances   4(72) 38442-38445   2014   [Refereed]
Ayako Oyane, Ikuko Sakamaki, Yoshiki Shimizu, Kenji Kawaguchi, Yu Sogo, Atsuo Ito, Naoto Koshizaki
Key Engineering Materials   529-530 217-222   Dec 2013   [Refereed]
Takeshi Tsuji, Yuuma Higashi, Masaharu Tsuji, Hideki Fujiwara, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
Journal of Laser Micro/Nanoengineering   8(3) 292-295   Dec 2013   [Refereed]
Alexander Pyatenko, Hongqiang Wang, Naoto Koshizaki, Takeshi Tsuji
Laser & Photonics Reviews   7(4) 596-604   Jul 2013   [Refereed]
Yoshie Ishikawa, Yukiko Katou, Naoto Koshizaki, Feng Qi
Chemistry Letters   42(5) 530-531   May 2013   [Refereed]
34. Takeshi Tsuji, Tatsuya Yahata, Masato Yasutomo, Kazunobu Igawa, Masaharu Tsuji, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
Physical Chemistry Chemical Physics   15(9) 3099-3107   Mar 2013   [Refereed]
Wafaa Soliman, Noriharu Takada, Naoto Koshizaki, Koichi Sasaki
Applied Physics A   110(4) 779-783   Mar 2013   [Refereed]
Noriharu Takada, Akinori Fujikawa, Naoto Koshizaki, Koichi Sasaki
Applied Physics A   110(4) 835-839   Mar 2013   [Refereed]
Hideki Fujiwara Ryo Niyuki, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki, Takeshi Tsuji, Keiji Sasaki
Applied Physics Letters   102(6) 61110-1-4   Feb 2013   [Refereed]
Hongqiang Wang, Lichao Jia, Liang Li, Xiangyou Li, Zaneta Swiatkowska-Warkocka, Kenji Kawaguchi, Alexander Pyatenko, Naoto Koshizaki
Journal of Materials Chemistry A   1(3) 692-698   Jan 2013   [Refereed]
Zaneta Swiatkowska-Warkocka, Kenji Koga, Kenji Kawaguchi, Hongqiang Wang, Alexander Pyatenko, Naoto Koshizaki
RSC Advances   3(1) 79-83   Jan 2013   [Refereed]
Kota Okazaki, Tetsuya Shimogaki, Koshi Fusazaki, Mitsuhiro Higashihata, Daisuke Nakamura, Naoto Koshizaki, Tatsuo Okada
Applied Physics Letters   101(21) 211105   Nov 2012   [Refereed]
Ayako Oyane, Ikuko Sakamaki, Yoshiki Shimizu, Kenji Kawaguchi, Yu Sogo, Atsuo Ito, Naoto Koshizaki
Journal of Biomedical Materials Research. Part A   100 2573-2580   Oct 2012   [Refereed]
Zaneta Swiatkowska-Warkocka, Kenji Kawaguchi, Yoshiki Shimizu, Alexander Pyatenko, Hongqiang Wang, Naoto Koshizaki
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids   28 4903-4907   Mar 2012   [Refereed]
Xiangyou Li, Yoshiki Shimizu, Alexander Pyatenko, Hongqiang Wang, Naoto Koshizaki
Nanotechnology   23 115602   Mar 2012   [Refereed]
Hongqiang Wang, Kenji Kawaguchi, Alexander Pyatenko, Xiangyou Li, Zaneta Swiatkowska- Warkocka, Yukiko Katou, Naoto Koshizaki
Chemistry - A European Journal   18 163-169   Jan 2012   [Refereed]
液中レーザー溶融法による酸化チタン真球粒子の合成
石川善恵、越崎直人、Alexander Pyatenko
レーザー研究   40(2) 133-136   2012   [Refereed]
Hongqiang Wang, Xiangyou Li, Alexander Pyatenko, Naoto Koshizaki
Science of Advanced Materials   4(3-4) 544-547   2012   [Refereed]
Hongqiang Wang, Masahiro Miyauchi, Yoshie Ishikawa, Alexander Pyatenko, Naoto Koshizaki, Yue Li, Liang Li, Xiangyou Li, Yoshio Bando, Dmitri Golberg
Journal of the American Chemical Society   133(47) 19102-19109   Nov 2011   [Refereed]
Changhao Liang, Zhenfei Tian, Tohru Tsuruoka, Weiping Cai, Naoto Koshizaki
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry   224(1) 110-115   Nov 2011   [Refereed]
Xiangyou Li, Yoshiki Shimizu, Alexander Pyatenko, Hongqiang Wang, Naoto Koshizaki
Journal of Materials Chemistry   21(38) 14406-14409   Oct 2011   [Refereed]
Kazuhiro Kirihara, Takeshi Sasaki, Naoto Koshizaki, Kaoru Kimura
Applied Physics Express   4(4) 41201-1-3   Apr 2011
We report the thermoelectric properties of single-crystalline boron nanobelts with Tex-tetragonal boron crystal. After the fabrication of a microheater and microelectrodes, the thermoelectric voltage was successfully measured by an AC measure...
Hongqiang Wang, Naoto Koshizaki, Liang Li, Lichao Jia, Kenji Kawaguchi, Xiangyou Li, Alexander Pyatenko, Zaneta Swiatkowska-Warkocka, Yoshio Bando, Dmitri Golberg
Advanced Materials   23(16) 1865-1870   Apr 2011   [Refereed]
Xiangyou Li, Alexander Pyatenko, Yoshiki Shimizu, Hongqiang Wang, Kenji Koga, Naoto Koshizaki
Langmuir   27(8) 5076-5080   Apr 2011   [Refereed]
Zaneta Swiatkowska-Warkocka, Kenji Kawaguchi, Hongqiang Wang, Yukiko Katou, Naoto Koshizaki
Nanoscale Research Letters   6 226   Mar 2011   [Refereed]
Yue Li, Naoto Koshizaki, Weiping Cai
Coordination Chemistry Reviews   255(3-4) 357-373   Feb 2011   [Refereed]
Shuyan Gao, Naoto Koshizaki, Yue Li, Liang Li
Journal of Materials Chemistry   21(7) 2087-2090   Feb 2011   [Refereed]
Xiangyou Li, Naoto Koshizaki, Alexander Pyatenko, Yoshiki Shimizu, Hongqiang Wang, Jianguo Liu, Xiaoye Wang, Ming Gao, Zemin Wang, Xiaoyan Zeng
Optics Express   19(4) 2846-2851   Feb 2011   [Refereed]
Xiangyou Li, Hongqiang Wang, Yoshiki Shimizu, Alexander Pyatenko, Kenji Kawaguchi, Naoto Koshizaki
Chemical Communications   47(3) 932-934   Jan 2011   [Refereed]
Shuyan Gao, Naoto Koshizaki
Analytical and Bioanalytical Chemistry   399(1) 91-101   Jan 2011   [Refereed]
Kazuhiro Kirihara, Yoshiki Shimizu, Yoichi Yamada, Fumitaka Esaka, Takeshi Sasaki, Naoto Koshizaki, Hiroyuki Yamamoto, Shin-ichi Shamoto, Kaoru Kimura
Applied Physics Letters   97(21) 212105-1-3   Nov 2010   [Refereed]
Yoshie Ishikawa, Takeshi Sasaki, Naoto Koshizaki
Journal of Nanoscience and Nanotechnology   10(8) 5467-5470   Aug 2010   [Refereed]
Hongqiang Wang, Alexander Pyatenko, Kenji Kawaguchi, Xiangyou Li, Zaneta Swiatkowska-Warkocka, Naoto Koshizaki
Angewandte Chemie - International Edition   49(36) 6361-6364   Aug 2010   [Refereed]
Yoshie Ishikawa, Qi Feng, Naoto Koshizaki
Applied Physics A-Materials Science & Processing   99(4) 797-803   Jun 2010   [Refereed]
Liang Li, Naoto Koshizaki
Journal of Materials Chemistry   20(15) 2972-2978   Apr 2010   [Refereed]
Shuyan Gao, Naoto Koshizaki, Hideo Tokuhisa, Emiko Koyama, Takeshi Sasaki, Jae-Kwan Kim, Joonghyun Ryu, Deok-Soo Kim, Yoshiki Shimizu
Advanced Functional Materials   20(1) 78-86   Jan 2010   [Refereed]
Yue Li, Naoto Koshizaki, Yoshiki Shimizu, Liang Li, Shuyan Gao, Takeshi Sasaki
ACS Applied Materials & Interfaces   1(11) 2580-2585   Nov 2009   [Refereed]
Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
Transactions of the Materials Research Society of Japan   34(3) 435-437   Oct 2009   [Refereed]
Yoshiki Shimizu, Kenji Koga, Takeshi Sasaki, Naoto Koshizaki
CrystEngComm   11(9) 1940-1946   Sep 2009   [Refereed]
Liang Li, Takeshi Sasaki, Yoshiki Shimizu, Naoto Koshizaki
Journal of Physical Chemistry C   113(36) 15948-15954   Sep 2009   [Refereed]
Shuyan Gao, Naoto Koshizaki, Emiko Koyama, Hideo Tokuhisa, Takeshi Sasaki, Jae-Kwan Kim, Youngsong Cho, Deok-Soo Kim, Yoshiki Shimizu
Analytical Chemistry   81(18) 7703-7712   Sep 2009   [Refereed]
Liang Li, Yue Li, Shuyan Gao, Naoto Koshizaki
Journal of Materials Chemistry   19(44) 8366-8371   Sep 2009   [Refereed]
Sung Wook Mhin, Jeong Ho Ryu, Kang Min Kim, Gyeong Seon Park, Han Wool Ryu, Kwang Bo Shim, Takeshi Sasaki, Naoto Koshizaki
Applied Physics A-Materials Science & Processing   96(2) 435-440   Aug 2009   [Refereed]
Sung Wook Mhin, Jeong Ho Ryu, Kang Min Kim, Gyeong Seon Park, Han Wool Ryu, Kwang Bo Shim, Takeshi Sasaki, Naoto Koshizaki
Nanoscale Research Letters   4(8) 888-895   Aug 2009   [Refereed]
Yue Li, Xiaosheng Fang, Naoto Koshizaki, Takeshi Sasaki, Liang Li, Shuyan Gao, Yoshiki Shimizu, Yoshio Bando, Dmitri Golberg
Advanced Functional Materials   19(15) 2467-2473   Aug 2009   [Refereed]
Baek-Hee Lee, Ayako Oyane, Hideo Tsurushima, Yoshiki Shimizu, Takeshi Sasaki, Naoto Koshizaki
ACS Applied Materials & Interfaces   1(7) 1520-1524   Jul 2009   [Refereed]
Yohei Sato, Masami Terauchi, Kazuhiro Kirihara, Takeshi Sasaki, Kenji Kawaguchi, Naoto Koshizaki, Kaoru Kimura
Journal of Physics: Conference Series   176 012029-1-5   Jul 2009   [Refereed]
Yoshiki Shimizu, Kenji Kawaguchi, Takeshi Sasaki, Naoto Koshizaki
Applied Physics Letters   94(19) 191504-1-3   May 2009   [Refereed]
Kenji Kawaguchi, Run Wu, Yoshie Ishikawa, Takeshi Sasaki, Naoto Koshizaki
Journal of Nanoscience and Nanotechnology   9(2) 1454-1457   Feb 2009   [Refereed]
Vladimir Svrcek, Takeshi Sasaki, Ryuji Katoh, Yoshiki Shimizu, Naoto Koshizaki
Applied Physics B - Lasers and Optics   94(1) 133-139   Jan 2009   [Refereed]
Yong Zhou, Qingmin Ji, Yoshiki Shimizu, Naoto Koshizaki, Toshimi Shimizu
Journal of Physical Chemistry C   112(47) 18412-18416   Dec 2008   [Refereed]
Yue Li, Takeshi Sasaki, Yoshiki Shimizu, Naoto Koshizaki
Small   4(12) 2286-2291   Dec 2008   [Refereed]
Yue Li, Takeshi Sasaki, Yoshiki Shimizu, Naoto Koshizaki
Journal of the American Chemical Society   130(44) 14755-14762   Nov 2008   [Refereed]
Baek-Hee Lee, Naoto Koshizaki
Nanotechnology   19(41) 415303-1-7   Oct 2008   [Refereed]
Room temperature photoluminescence of the freestanding silicon nanocrystals
Vladimir Svrcek, Yoshiki Shimizu, Takeshi Sasaki, Naoto Koshizaki
Transactions of the Materials Research Society of Japan   33(3) 659-663   Sep 2008   [Refereed]
Dae-Gun Kim, Emiko Koyama, Hideo Tokuhisa, Naoto Koshizaki, Young Do Kim
Applied Physics A: Materials Science & Processing   92(2) 263-266   Aug 2008   [Refereed]
Liang Li, Naoto Koshizaki, Guanghai Li
Journal of Materials Science & Technology   24 550-562   Aug 2008   [Refereed]
Gyeong Seon Park, Kang Min Kim, Sung Wook Mhin, Jong Won Eun, Kwang Bo Shim, Jeong Ho Ryu, Naoto Koshizaki
Electrochemical and Solid State Letters   11(4) J23-J26   Apr 2008   [Refereed]
Dae-Gun Kim, Young Jung Lee, Naoto Koshizaki, Young Do Kim
Journal of Ceramic Processing Research   9(2) 158-161   Apr 2008   [Refereed]
Vladimir Svrcek, Takeshi Sasaki, Yoshiki Shimizu, Naoto Koshizaki
Journal of Applied Physics   103(2) 023101-1-8   Jan 2008   [Refereed]
Chun He, Takeshi Sasaki, Yoshiki Shimizu, Naoto Koshizaki
Applied Surface Science   254(7) 2196-2202   Jan 2008   [Refereed]
Vladimir Svrcek, Yoshiki Shimizu, Takeshi Sasaki, Naoto Koshizaki
Physica E -Low-Dimensional Systems & Nanostructures   40(2) 293-296   Dec 2007   [Refereed]
Chun He, Takeshi Sasaki, Yong Zhou, Yoshiki Shimizu, Mitsutoshi Masuda, Naoto Koshizaki
Advanced Functional Materials   17(17) 3554-3561   Nov 2007   [Refereed]
Yoshie Ishikawa, Yoshiki Shimizu, Takeshi Sasaki, Naoto Koshizaki
Applied Physics Letters   91(16) 161110   Oct 2007   [Refereed]
Chun He, Takeshi Sasaki, Hiroyuki Usui, Yoshiki Shimizu, Naoto Koshizaki
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry   191(1) 66-73   Sep 2007   [Refereed]
Jeong Ho Ryu , Sin Young Bang, Woo Sik Kim, Gyeong Seon Park, Kang Min Kim, Jong-Won Yoon, Kwang Bo Shim, Naoto Koshizaki
Journal of Alloys and Compounds   441(1-2) 146-151   Aug 2007   [Refereed]
Journal of Japan Laser Processing Society   14(3) 191-193   Jul 2007
Takaaki Tomai, Ken Katahira, Hirotake Kubo, Yoshiki Shimizu, Takeshi Sasaki, Naoto Koshizaki, Kazuo Terashima
Journal of Supercritical Fluids   41(3) 404-411   Jul 2007   [Refereed]
Hyun-Jeong Nam, Takeshi Sasaki, Naoto Koshizaki
Journal of Physical Chemistry C   111(26) 9105-9109   Jul 2007   [Refereed]
Vladimir Svrcek, Takeshi Sasaki, Yoshiki Shimizu, Naoto Koshizaki
Journal of Laser Micro/Nanoengineering   2(1) 15-20   Jun 2007   [Refereed]
Dae-Gun Kim, Emiko Koyama, Yoshihiro Kikkawa, Kazuhiro Kirihara, Yasuhisa Naito, Deok-Soo Kim, Hideo Tokuhisa, Masatoshi Kanesato, Naoto Koshizaki
Nanotechnology   18(20) 205501   May 2007   [Refereed]

Misc

 
Naoto Koshizaki, Yoshie Ishikawa
Bulletin of the Ceramic Society of Japan   53(11) 778-781   Nov 2018   [Refereed][Invited]
KOSHIZAKI Naoto
化学と工業   68(2) 134-136   Feb 2015   [Refereed][Invited]
越崎 直人、石川 善恵、Alexander PYATENKO、宮内 雅浩
光学   43(11) 510-515   Nov 2014   [Refereed][Invited]
森一起, 須藤裕之, 神谷格, 石川善恵, 越崎直人, 小田原修, 和田裕之
ケミカルエンジニヤリング   59(5) 365-368   May 2014
越崎直人, 辻剛志, 石川善恵
まてりあ   53(3) 87-93   Mar 2014   [Refereed][Invited]
藤原英樹, 煮雪亮, 笹木敬司, 辻剛志, 石川善恵, 越崎直人
レーザ加工学会誌   21(1) 42-45   Feb 2014   [Refereed][Invited]
Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
Journal of the Society of Powder Technology, Japan   49(8) 614-621   Aug 2012   [Refereed]

Conference Activities & Talks

 
液中レーザー溶融法による球状金サブミクロン粒子の作製と生成機構 [Invited]
辻 剛志, 榊 祥太, 石川善恵, 越崎直人
日本化学会第99春季年会(2019)   16 Mar 2019   
液中レーザー溶融法による球状粒子連続合成における分散液粘性が及ぼす効果
石川 善恵、越崎 直人
2019年第66回応⽤物理学会春季学術講演会   10 Mar 2019   
液中レーザー溶融法によるAgサブミクロン球状粒子作製におけるグリセリンの効果
吉原 拓輝、越崎 直人、石川 善恵
2019年第66回応⽤物理学会春季学術講演会   9 Mar 2019   
液中レーザー溶融法におけるサブミクロン球状粒子生成プロセスに及ぼすパルス幅の効果
榊 祥太、石川 善恵、越崎 直人
2019年第66回応⽤物理学会春季学術講演会   9 Mar 2019   
液中レーザー溶融法におけるサブミクロン球状粒子大量合成の試み
石川善恵,越崎直人
レーザー学会学術講演会 第39回年次大会   13 Jan 2019   
Compression Tests for Submicrometer Spherical Particles by SEM Indenter
Naoto Koshizaki, Mitsuhiko Kondo, Nobuyuki Shishido, Shoji Kamiya, Yoshie Ishikawa
The Sixth International Indentation Workshop (IIW6)   3 Jul 2018   
サブミクロン球状粒子の内部構造評価と機械的特性
越崎 直人、榊 祥太、近藤 光彦、中村 貴宏、真柄 英之、佐藤 俊一
第8回物質・デバイス領域共同研究拠点活動報告会及び平成29年度ダイナミック・アライアンス成果報告会   28 Jun 2018   
Laser-Induced Composite Particle Formation in Liquid: Insight in Physico-Chemical Processes [Invited]
Zaneta Swiatkowska-Warkocka, Tatiana Itina, Alexander Pyatenko, Naoto Koshizaki, Marta Wolny-Marszalek
5th International Conference on Advanced Nanoparticle Generation & Excitation by Lasers in Liquids (ANGEL 2018)   6 Jun 2018   
Fracture Strength of Submicrometer Spherical Particles Fabricated by Pulsed Laser Melting in Liquid
Naoto Koshizaki, Mitsuhiko Kondo, Nobuyuki Shishido, Shoji Kamiya, Yoshie Ishikawa4
5th International Conference on Advanced Nanoparticle Generation & Excitation by Lasers in Liquids (ANGEL 2018)   6 Jun 2018   
An Approach for High-Yield Submicrometer Spherical Particles by Pulsed Laser Melting in Liquid
Yoshie Ishikawa, Hiroki Yoshihara, Naoto Koshizaki
5th International Conference on Advanced Nanoparticle Generation & Excitation by Lasers in Liquids (ANGEL 2018)   6 Jun 2018   
Influence of Picosecond Laser Irradiation on Synthesis of Spherical Particles by Pulsed Laser Melting in Liquid
Shota Sakaki, Ken-ichi Saitow, Masanori Sakamoto, Hiroyuki Wada, Zaneta Swiatkowska-Warkocka, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
5th International Conference on Advanced Nanoparticle Generation & Excitation by Lasers in Liquids (ANGEL 2018)   6 Jun 2018   
Effect of Irradiation Time on Crystalline Structure of Silver Submicron Spherical Particles by Pulsed Laser Melting in Liquid
Takahiro Nakamura, Hideyuki Magara, Shota Sakaki, Naoto Koshizaki
5th International Conference on Advanced Nanoparticle Generation & Excitation by Lasers in Liquids (ANGEL 2018)   4 Jun 2018   
Laser Condition Effect on Particle Sizes Obtained by Pulsed Laser Melting in Liquid [Invited]
Yoshie Ishikawa, Shota Sakaki, Naoto Koshizaki
日本化学会第98春季年会(2018)   23 Mar 2018   
液中レーザー溶融法によるシリコンサブミクロン球状粒子作製とその電気伝導特性
若月 雄哉,越崎 直人,石川 善恵,池上 浩
2018年 第65回応用物理学会春季学術講演会   20 Mar 2018   
液中レーザー溶融法によるサブミクロン球状粒子合成とその応用 [Invited]
越崎 直人,榊 祥太,石川 善恵
日本金属学会 2018年春期大会   20 Mar 2018   
光熱効果によるサブミクロン球状粒子の到達温度評価とセラミック基板の微細加工
小嶋 雅之,越崎 直人,石川 善恵
2018年 第65回応用物理学会春季学術講演会   19 Mar 2018   
液中レーザー溶融法によるTiCサブミクロン球状粒子の作製と破壊強度計測
中村 大善,越崎 直人,宍戸 信之,神谷 庄司
2018年 第65回応用物理学会春季学術講演会   19 Mar 2018   
バーストモードNd:YAGレーザーを用いた液中パルス加熱による粒子加工
榊 祥太,石川 善恵,越崎 直人
2018年 第65回応用物理学会春季学術講演会   19 Mar 2018   
液中レーザー溶融法による低融点金属球状粒子の生成メカニズム
田林 保則,榊 祥太, 越崎 直人
2018年 第65回応用物理学会春季学術講演会   19 Mar 2018   
ナノ粒子のレーザー誘起凝集の制御による球状サブミクロン粒子の作製
辻 剛志,安達泰精,石川 善恵,越崎 直人
レーザー学会 第38回年次大会   24 Jan 2018   
金ナノ粒子のレーザー誘起凝集過程における保護剤の吸脱着ダイナミクスの解析
安達 泰精,辻 剛志,石川 善恵,越崎 直人
レーザー学会 第38回年次大会   24 Jan 2018   
光熱効果を利用した新規局所熱源粒子の検討
小嶋 雅之,越崎 直人,石川 善恵
第 53 回 応用物理学会北海道支部 第 14 回 日本光学会北海道支部 合同学術講演会   7 Jan 2018   
光熱効果を利用したサブミクロン球状粒子のナノ熱源への応用
小嶋 雅之、越崎 直人
第27回日本MRS年次大会   5 Dec 2017   
レーザーを用いた球状粒子合成技術の開発
石川 善恵、越崎 直人、伯田 幸也、矢島 丈夫、村本 泰彦
化学工学会第49回秋季大会   21 Sep 2017   
コロイド状ナノ粒子のレーザー誘起凝集を利用した球状サブミクロン粒子の作製
KOSHIZAKI Naoto辻剛志、安達泰精、石川善恵、越崎直人
"日本化学会 新領域研究グループ 「液相高エネルギー化学の新展開」研究会 電気学会 電子材料研究会-物質生成・材料合成を目指した高エネルギープロセス-"   20 Sep 2017   
液中レーザー溶融法におけるレーザー条件が粒子サイズに及ぼす影響
石川善恵、越崎直人、榊祥太
日本化学会 新領域研究グループ 「液相高エネルギー化学の新展開」研究会 電気学会 電子材料研究会-物質生成・材料合成を目指した高エネルギープロセス-   20 Sep 2017   
Preparation of submicron-sized spherical particles of gold using laser melting in liquids: Improvement of the formation efficiency and size control by utilizing laser-induced agglomeration of colloidal nanoparticles
Takeshi Tsuji, Takamasa Yamada, Fumiya Kitagawa, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
International Conference on Laser Ablation (COLA 2017)   17 Sep 2017   
Laser parameter effects on submicrometer spherical particles synthesized by pulsed laser melting in liquid
Shota Sakaki, Naoto Koshizaki, Hiroshi Ikenoue, Takeshi Tsuji, Yoshie Ishikawa
The 18th International Symposium on Laser Precision Microfabrication (LPM2017)   6 Jun 2017   
Laser-induced transition metal-based composite particle formation in liquid: insight in physico-chemical processes
Zaneta Warkocka Swiatkowska, Alexander Pyatenko, Kenji Kawagchi, Naoto Koshizaki, Marta Wolny-Marszalek
14 Mar 2017   
Size-selective nanoparticle fabrication utilizing particle vaporization conditions for pulsed laser melting in liquid
Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
17 Jan 2017   
Study on deuterium retention behavior in helium-irradiated tungsten using two dimensional observation of retained deuterium
Yuji Nobuta, Gaku Yamazaki, Yuji Yamauchi, Naoto Koshizaki, Naoya Sakamoto
17 Jan 2017   
Internal composite structures of Au-Fe submicrometer spherical particles fabricated by pulsed laser melting in liquid
Hokuto Fuse, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
17 Jan 2017   
Numerical analysis of submicrometer spherical particle formation during pulsed laser melting in liquid
Shota Sakaki, Hiroshi Ikenoue, Takeshi Tsuji, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
17 Jan 2017   
Pulse-frequency dependence on nano and submicrometer spherical particles synthesized by pulsed laser melting in liquid
Shota Sakaki, Hiroshi Ikenoue, Takeshi Tsuji, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
16 Jan 2017   
Mechanical Property of Crystalline Submicrometer Spherical Particles
KOSHIZAKI Naoto
The 19th HU and SNU Joint Symposium/The 12th Joint Symposium on Mechanical and Aerospace Engineering   19 Dec 2016   
後方散乱電子回折法による銀サブミクロン球状粒子の内部構造解析とその形成メカニズム
中村 貴宏、真柄 英之、佐藤 俊一、榊 祥太、越崎 直人
日本金属学会 2016年秋期(第159回)講演大会   22 Sep 2016   
液中レーザー溶融法によるシリコンサブミクロン球状粒子の生成
若月 雄哉、越崎 直人
第77回応用物理学会秋季学術講演会   14 Sep 2016   
液中レーザー溶融法における冷却効果を考慮した粒子温度の推定
榊 祥太、越崎 直人、池上 浩、石川 善恵、辻 剛志
第77回応用物理学会秋季学術講演会   14 Sep 2016   
サブミクロン球状粒子の機械的特性の計測
近藤 光彦、宍戸 信之、神谷 庄司、石川 善恵、越崎 直人
日本機会学会 2016年度年次大会   12 Sep 2016   
空間選択的パルス加熱による球状粒子合成 [Invited]
越崎直人、榊祥太、安田圭佑、石川善恵
公益社団法人 日本セラミックス協会 第29回秋季シンポジウム   9 Sep 2016   
液中レーザー溶融法で作製した銀サブミクロン球状粒子の内部構造解析とその形成メカニズム
中村貴宏、真柄英之、佐藤俊一、榊祥太、越崎直人
公益社団法人 日本セラミックス協会 第29回秋季シンポジウム   9 Sep 2016   
液中レーザー溶融法におけるレーザー照射方法の違いが生成粒子に及ぼす影響
髙井 亮佑、越崎 直人、石川 善恵、伯田 幸也
化学工学会 第48回秋季大会   7 Sep 2016   
塩保護金ナノ粒子のレーザー誘起凝集を用いた金サブミクロン粒子の作製
辻剛志、浅海千明、安達泰精、石川善恵、越崎直人
2016年 光化学討論会   6 Sep 2016   
Preparation of submicron-sized spherical particles using laser-induced agglomeration of nanoparticles
T. Tsuji, Y. Ishikawa, N. Koshizaki
The 10th Asia-Pacific Laser Symposium (APLS 2016)   13 May 2016   
Pulse Width Effect on Particle Melting in Liquid by Nanosecond Pulsed Laser Irradiation
S. Sakaki, N. Koshizaki, H. Ikenoue, T. Tsuji, Y. Ishikawa
4th Conference on Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids (ANGEL)   12 May 2016   
Nano-sphere formation by pulsed laser melting in liquid
Y. Ishikawa, N. Koshizaki
4th Conference on Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids (ANGEL)   12 May 2016   
Pulsed laser melting in liquid for submicrometer spherical particles – formation mechanism and applications [Invited]
Naoto Koshizaki
4th Conference on Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids (ANGEL)   9 May 2016   
Inner structural analysis of silver submicron spherical particles fabricated by pulsed laser melting in liquid
T. Nakamura, H. Magara, S. Sakaki, N. Koshizaki, S. Sato
4th Conference on Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids (ANGEL)   9 May 2016   
液中レーザー溶融法による微小球状粒子の作製とその応用
石川善恵、越崎直人、Pyatenko Alexander
一般社団法人レーザー学会学術講演会 第36回年次大会   11 Jan 2016   
液中レーザー溶融法におけるサブミクロン球状粒子の加熱・冷却過程
越崎直人、榊祥太、石川善恵
一般社団法人レーザー学会学術講演会 第36回年次大会   11 Jan 2016   
液中レーザープロセスを用いたコロイドの凝集-溶融過程の制御
辻剛志、高出勇海、山田尚正、浅海千明、北川文弥、石川善恵、越崎直人
一般社団法人レーザー学会学術講演会 第36回年次大会   11 Jan 2016   
液中レーザー溶融法による酸化鉄サブミクロン球状粒子生成と組成変化
髙井亮佑、越崎直人、石川善恵
平成27年度日本鉄鋼協会・日本金属学会両北海道支部合同 冬季講演大会   17 Dec 2015   
Spherical particle synthesis by selective microwave heating in micrometer size.
安田圭佑, 越崎直人, 仙田和章, 植村聖, 鄭恵貞
第9回日本電磁波エネルギー応用学会シンポジウム(Sympo2015)   20 Nov 2015   
Sub-micrometer spherical particles prepared by nano-second pulse laser irradiation to particles in liquid
Shota Sakaki, Naoto Koshizaki, Hiroshi Ikenoue, Takeshi Tsuji, Yoshie Ishikawa
The 3rd International Symposium on AMBITIOUS LEADER’S PROGRAM   18 Nov 2015   
電子線後方散乱回折分析法における金属ガラスを用いたバックグラウンド低減分析法の紹介
真柄 英之、中村 貴宏、佐藤 俊一、榊 祥太、越崎 直人
第4回アライアンス技術支援シンポジウム   16 Nov 2015   
Synthesis of submicrometer-sized spherical particles by pulsed laser irradiation to suspension
Shota Sakaki, Naoto Koshizaki
NTU-HU joint Materials Science Workshop   1 Oct 2015   
液中レーザー溶融法によるサブミクロン結晶性球状粒子の合成
石川善恵、越崎直人
公益社団法人日本セラミックス協会 第28回秋季シンポジウム   18 Sep 2015   
サブミクロン球状粒子の機械的特性の計測
近藤光彦、宍戸信之、神谷庄司、新保外志夫、石川善恵、越崎直人
公益社団法人日本セラミックス協会 第28回秋季シンポジウム   16 Sep 2015   
エタノール中でのレーザー溶融法による酸化鉄の還元反応
高井 亮佑、越崎 直人、石川 善恵
2015年第76回応用物理学会秋季学術講演会   14 Sep 2015   
液中レーザー溶融法で作製した銀サブミクロン球状粒子の内部構造
中村 貴宏、真柄 英之、榊 祥太、越崎 直人、佐藤 俊一
2015年第76回応用物理学会秋季学術講演会   14 Sep 2015   
液中レーザー溶融法におけるパルス周波数の影響
榊 祥太、越崎 直人、池上 浩、石川 善恵、辻 剛志
2015年第76回応用物理学会秋季学術講演会   13 Sep 2015   
Control of agglomeration-fusion process of colloidal particles using laser processes in liquids
Tsuji T, Takade I, Higashi Y, Tsuji M, Ishikawa Y, Koshizaki N
International Conference on Advanced Laser Technologies 2015   7 Sep 2015   
Synthesis of submicrometer-sized spherical particles by laser irradiation in liquid with different
Shota Sakaki, Naoto Koshizaki, Hiroshi Ikenoue,Takeshi Tsuji, Yoshie Ishikawa
The 13th Conference on Laser Ablation (COLA-2015)   1 Sep 2015   
Crystalline Submicrometer-sized Spherical Particles by Pulsed Laser Irradiation in Liquid with Different Laser Pulse Width
Shota Sakaki, Naoto Koshizaki
The 8th Nagoya Univ.-Tsinghua Univ.-Toyota Motor Corp.-Hokkaido Univ.-Xinjiang Normal Univ. (NTTHX) Joint Symposium ―Materials Science and Nanotechnology   9 Aug 2015   
液中プラズマ法を利用した真球ミクロン金属粒子の作製
KOSHIZAKI Naoto
日本材料学会 金属ガラス部門委員会第32回研究会   11 Jun 2015   
Laser-induced Melting in Liquids Using Gold Nanoparticles Stabilized by Na2CO3
T. Tsuji, I. Takade, M. Tsuji, Y. Ishikawa, N. Koshizaki
The 7th International Congress on Laser Adbanced Materials Processing (LAMP2015)   28 May 2015   
Submicrometer spherical particle fabrication through the melt droplet formed by pulsed laser irradiation [Invited]
Naoto Koshizaki
Energy Materials and Nanotechnology Meeting on Droplets 2015 (EMN Droplets 2015)   9 May 2015   
液中レーザー光照射を用いたナノ粒子の凝集-溶融過程の制御 [Invited]
辻剛志、高出勇海、東優磨、辻正治、石川善恵、越崎直人
日本化学会 第95春季年会 (2015)   29 Mar 2015   
局在モードを制御した新規ランダムレーザーの発振状態解析
煮雪 亮、石川 善恵、越崎 直人、辻 剛志、中村 俊博、藤原 英樹、笹木 敬司
2015年 第64回応用物理学会春季学術講演会   14 Mar 2015   
窒化チタン粉末を用いた液中レーザー溶融法による球状粒子の作製
川添 晃佑、石川 善恵、越崎 直人、矢野 哲司、小田原 修、和田 裕之
2015年 第63回応用物理学会春季学術講演会   12 Mar 2015   
液中レーザー溶融法生成粒子に及ぼすパルス波形の影響
榊 祥太、越崎 直人、池上 浩、辻 剛志、石川 善恵
2015年 第62回応用物理学会春季学術講演会   11 Mar 2015   
液中レーザー溶融法におけるフルエンスが生成粒子に及ぼす影響
石川善恵、越崎直人
レーザー学会学術講演会第35回年次大会   11 Jan 2015   
液中レーザー溶融法によって作製したAu-Fe系粒子の2成分混合比による構造変化
布施北斗,越崎直人,石川善恵
レーザー学会学術講演会第35回年次大会   11 Jan 2015   
液中レーザー照射と塩を用いた金ナノ粒子の凝集制御と金サブミクロン粒子の作製
辻 剛志,高出勇海,東 優磨,辻 正治,石川善恵,越崎直人
レーザー学会学術講演会第35回年次大会   11 Jan 2015   
Space-selective pulsed heating for innovative material processing [Invited]
Naoto Koshizaki
The Second International Symposium on Ambitious Leader's Program Fostering Future Leaders to Open New Frontiers in Materials Science "Ambition Across the Disciplines"   11 Dec 2014   
Fabrication of ZnO spherical particles by pulsed laser melting in liquid using KrF excimer laser
Shota Sakaki, Naoto Koshizaki
リーディングプログラム主催:第2回国際シンポジウム   11 Dec 2014   
サブミクロン球状粒子の作製とその光学応用
越崎直人、石川善恵、藤原英樹
第58回日本学術会議材料工学連合講演会 「7.ナノ形態の制御と応用-Ⅴ」   28 Oct 2014   
Crystalline submicrometer spherical particles with high refractive index for optical applications [Invited]
Naoto Koshizaki, Yoshie Ishikawa
2014 ECS and SMEQ Joint International Meeting   8 Oct 2014   
Pulsed laser melting in liquid for submicron spherical particles of crystalline functional materials - fluence effect on particle size - [Invited]
Naoto Koshizaki, Yoshie Ishikawa, Alexander Pyatenko
9th International Conference on Photo-Excited Processes and Applications (ICPEPA-9)   1 Oct 2014   
Fabrication of non-toxic gold particles using laser-ablation and laser-induced melting in liquids
Takeshi Tsuji, Yuuma Higashi, Masaharu Tsuji, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
9th International Conference on Photo-Excited Processes and Applications (ICPEPA-9)   1 Oct 2014   
Reactive fabrication of titanium compound spherical particles by pulsed laser melting in liquid from raw particle mixture
Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
9th International Conference on Photo-Excited Processes and Applications (ICPEPA-9)   1 Oct 2014   
液中レーザー溶融法により得られた球状粒子の内部観察
石川善恵、越崎直人
2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会   19 Sep 2014   
レーザー光照射と塩を用いた金ナノ粒子の凝集・溶融過程の制御 [Invited]
辻剛志、東優磨、辻正治、石川善恵、越崎直人
2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会   18 Sep 2014   
有機溶媒中での液中レーザー溶融法における添加剤効果
安田圭佑、越崎直人、石川善恵
2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会   17 Sep 2014   
Nd:YAGレーザーとKrFエキシマレーザーによる液中レーザー溶融法生成粒子の比較
榊祥太、越崎直人、池上浩、辻剛志、石川善恵
2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会   17 Sep 2014   
カーボンアシスト液中レーザー溶融法による水酸アパタイト球状粒子合成
中村真紀、大矢根綾子、坂巻育子、越崎直人
公益社団法人日本セラミックス協会 第28回秋季シンポジウム   10 Sep 2014   
液中レーザー溶融法による酸化物球状粒子のサイズ選択的合成
越崎 直人、榊 祥太、石川 善恵
公益社団法人日本セラミックス協会 第29回秋季シンポジウム   10 Sep 2014   
液中レーザー溶融法によるチタン酸マグネシウムの合成
石川 善恵、越崎 直人
公益社団法人日本セラミックス協会 第30回秋季シンポジウム   10 Sep 2014   
レーザー援用バイオミメティック法によるポリエーテルエーテルケトン表面へのリン酸カルシウム形成
大矢根綾子、坂巻育子、中村真紀、越崎直人
公益社団法人日本セラミックス協会 第27回秋季シンポジウム   9 Sep 2014   
炭化ホウ素のホウ素中性子捕捉療法への応用
岩上隆紀、石川善恵、越崎直人、山本直典、加藤逸郎、多田晋也、田中浩基、櫻井良憲、増永慎一郎、鈴木実、由良義明
第11回日本中性子捕捉療法学会学術大会   4 Jul 2014   
Space-selective pulsed heating for fabrication of submicrometer ceramic spherical particles [Invited]
Naoto Koshizaki, Yoshie Ishikawa
13th International Ceramics Congress (CIMTEC 2014)   13 Jun 2014   
Fabrication of calcium phosphate submicrometer spheres by pulsed laser irradiation to calcium phosphate reaction
Maki Nakamura, Ayako Oyane, Ikuko Sakamaki, Yoshie Ishikawa, Yoshiki Shimizu, Kenji Koga, Kenji Kawaguchi, Naoto Koshizaki
3rd Conference on Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids   20 May 2014   
Reactive fabrication of MgTi2O5 spherical particles by pulsed laser melting in liquid from raw particle mixture
Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
3rd Conference on Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids   20 May 2014   
Preparation of non-toxic gold submicron-sized particles using laser-induced melting in liquids
Takeshi Tsuji, Yuuma Higashi, Masaharu Tsuji, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
3rd Conference on Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids   20 May 2014   
Synthesis of the non-equilibrium bimetallic nano-alloys by pulse laser melting in liquid
Zaneta Swiatkowska-Warkocka, Alexander Pyatenko, Naoto Koshizaki
3rd Conference on Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids   20 May 2014   
Calcium phosphate deposition on a cobalt-chrome alloy by a laser-assisted biomimetic process
Ayako Oyane, Maki Nakamura, Ikuko Sakamaki, Kenji Koga, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki
3rd Conference on Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids   19 May 2014   
Preparation of titanium nitride spherical particles by laser melting in liquid
Kosuke. Kawasoe, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki, Osamu Odawara, Hiroyuki Wada
3rd Conference on Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids   19 May 2014   
Fabrication of ZnO spherical particles by pulsed laser melting in liquid using KrF excimer laser
Shota Sakaki, Naoto Koshizaki, Hiroshi Ikenoue, Takeshi Tsuji, Yoshie Ishikawa
3rd Conference on Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids   19 May 2014   
Automated system to fabricate submicrometer spherical particles by pulsed laser melting in liquid
Naoto Koshizaki, Yoshie Ishikawa, Kiwamu Sue
3rd Conference on Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids   19 May 2014   
液中レーザー溶融法によるサブミクロン球状粒子の反応合成 [Invited]
石川 善恵, 越崎 直人
日本化学会第94春季年会(2014)   27 Mar 2014   

Research Grants & Projects

 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: Grants-in-Aid for Scientific Research(基盤研究(B))
Project Year: 2008 - 2010    Investigator(s): Naoto KOSHIZAKI
We have developed a novel technique to fabricate submicrometer spherical particles of various functional materials, such as copper oxide, zinc oxide, copper, iron, etc. by utilizing instantaneous high temperature state generated by laser irradiati...
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: Grants-in-Aid for Scientific Research(若手研究(スタートアップ))
Project Year: 2008 - 2009    Investigator(s): Yoshie ISHIKAWA
Spherical boron carbide and tungsten carbide particles were obtained by laser irradiation of boron and tungsten particles dispersed in organic solvents. Carbide spherical particles of boron and silicon were also obtained by laser irradiation of di...
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: Grants-in-Aid for Scientific Research(特定領域研究)
Project Year: 2003 - 2007    Investigator(s): Kazuo TERASHIMA
Based on the unique characteristics of microplasmas, such as an extraordinary locality and high density, development of various new application technologies are in progress. These include, e.g., novel materials processing, biomaterials treatment, ...
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: Grants-in-Aid for Scientific Research(基盤研究(B))
Project Year: 2005 - 2006    Investigator(s): Kazuo TERASHIMA
(A) We generated micrometer-scale discharge plasma in high-pressure H_2O and Xe up to supercritical conditions. In our previous paper, we reported the existence of two peculiar features in the breakdown voltages under high-pressure CO_2. The first...
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: Grants-in-Aid for Scientific Research(基盤研究(B))
Project Year: 2003 - 2004    Investigator(s): Kazuo TERASHIMA
(1)Development of a Supercritical Fluid Dielectric Barrier Discharge Microplasma Processing DeviceWe have developed a supercritical fluid dielectric barrier discharge (DBD) microplasma processing device. Using this device, we applied optical emiss...