SHIMADA Shigeru

J-GLOBAL         Last updated: Nov 14, 2018 at 15:47
 
Avatar
Name
SHIMADA Shigeru
Affiliation
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Job title
Senior Research Scientist
Degree
PhD

Research Areas

 
 

Education

 
 
 - 
1993
University of Tokyo
 
 
 - 
1988
University of Tokyo
 

Published Papers

 
Kazuhiro Matsumoto, Yuki Oba, Yumiko Nakajima, Shigeru Shimada, Kazuhiko Sato
Angewandte Chemie International Edition   57(17) 4637-4641   Apr 2018   [Refereed]
Kazuhiro Matsumoto, Yuki Oba, Yumiko Nakajima, Shigeru Shimada, Kazuhiko Sato
Angewandte Chemie   130(17) 4727   Apr 2018   [Refereed]
Kazuhiro Matsumoto, Jiadi Huang, Yuki Naganawa, Haiqing Guo, Teruo Beppu, Kazuhiko Sato, Shigeru Shimada, Yumiko Nakajima
Organic Letters   20 2481-2484   Apr 2018   [Refereed]
Venu Srinivas, Yumiko Nakajima, Kazuhiko Sato, Shigeru Shimada
Organic Letters   20(1) 12-15   Jan 2018   [Refereed]
Hydrosilanes Synthesis via Catalytic Hydrogenolysis of Halosilanes
T. Beppu, K. Sakamoto, Y. Nakajima, K. Matsumoto, K. Sato, S. Shimada
Journal of Organometallic Chemistry   869 75-80   Aug 2018   [Refereed]
Keita Fuchise, Masayasu Igarashi, Kazuhiko Sato, Shigeru Shimada
Chemical Science   9 2879-2891   Mar 2018   [Refereed]
M. Igarashi, T. Matsumoto, F. Yagihashi, H. Yamashita, T. Ohhara, T. Hanashima, A. Nakao, T. Moyoshi, K. Sato, S. Shimada
Nature Communications   8 140   Dec 2017   [Refereed]
Daisuke Tsushima, Masayasu Igarashi, Kazuhiko Sato, Shigeru Shimada
Chemistry Letters   46(10) 1532   Oct 2017   [Refereed]
Jomon Mathew, Katsuya Eguchi, Yumiko Nakajima, Kazuhiko Sato, Shigeru Shimada, Yoong-Kee Choe
European Journal of Organic Chemistry   2017(33) 4922   Sep 2017   [Refereed]
Katsuya Eguchi, Keiya Aoyagi, Yumiko Nakajima, Wataru Ando, Kazuhiko Sato, Shigeru Shimada
Chemistry Letters   46(8) 1262   Aug 2017   [Refereed]
Lizhong Wang, Jinfei Guo, Yajuan Li, Yanrong Su, Jiawei Liu, Yonghua Li, Shi Wang, Shigeru Shimada, Wei Huang
Chinese Journal of Chemistry   35(4) 507   Mar 2017   [Refereed]
Yasushi Satoh, Masayasu Igarashi, Kazuhiko Sato, Shigeru Shimada
ACS Catalysis   7(3) 1836   Mar 2017   [Refereed]
Kazuhiro Matsumoto, Kappam Veettil Sajna, Yasushi Satoh, Kazuhiko Sato, Shigeru Shimada
Angewandte Chemie   129(12) 3157   Mar 2017   [Refereed]
Kazuhiro Matsumoto, Kappam Veettil Sajna, Yasushi Satoh, Kazuhiko Sato, Shigeru Shimada
Angewandte Chemie International Edition   56(12) 3111   Mar 2017   [Refereed]
Kazuhiro Matsumoto, Kappam Veettil Sajna, Yasushi Satoh, Kazuhiko Sato, Shigeru Shimada
Angewandte Chemie   129(12) 3216   Mar 2017   [Refereed]
Kazuhiro Matsumoto, Kappam Veettil Sajna, Yasushi Satoh, Kazuhiko Sato, Shigeru Shimada
Angewandte Chemie International Edition   56(12) 3168   Mar 2017   [Refereed]
Go Nakamura, Yumiko Nakajima, Kazuhiro Matsumoto, Venu Srinivas, Shigeru Shimada
Catalysis Science & Technology   7(15) 3196   2017   [Refereed]
Aya Yoshimura, Michiyo Yoshinaga, Hiroshi Yamashita, Masayasu Igarashi, Shigeru Shimada, Kazuhiko Sato
Chemical Communications   53(43) 5822   2017   [Refereed]
Yagihashi Fujio, Igarashi Masayasu, Nakajima Yumiko, Sato Kazuhiko, Yumoto Yoshiyuki, Matsui Chinami, Shimada Shigeru
European Journal of Inorganic Chemistry   (18) 2882-2886   2016   [Refereed]
Hashimoto Takayoshi, Kawato Yuko, Nakajima Yumiko, Ohki Yasuhiro, Tatsumi Kazuyuki, Ando Wataru, Sato Kazuhiko, Shimada Shigeru
Journal of Organometallic Chemistry   820 14-19   2016   [Refereed]
Mathew J, Nakajima Y, Choe Y. -K, Urabe Y, Ando W, Sato K, Shimada S.
Chemical Communications   52(40) 6723-6726   2016   [Refereed]
Zhu Yueyue, Chen Tieqiao, Li Shan, Shimada Shigeru, Han Li-Biao
Journal of the American Chemical Society   138(18) 5825-5828   2016   [Refereed]
Nakajima Yumiko, Sato Kazuhiko, Shimada Shigeru
Chemical Record   16(5) 2379-2387   2016   [Refereed]
Srinivas Venu, Nakajima Yumiko, Ando Wataru, Sato Kazuhiko, Shimada Shigeru
Journal of Organometallic Chemistry   809 57-62   2016   [Refereed]
Li Yonghua, Zeng Wenjin, Lai Wenyong, Shimada Shigeru, Wang Shi, Wang Lianhui, Huang Wei
Chinese Journal of Chemistry   33(10) 1206-1210   2015   [Refereed]
Yamanaka Masaki, Shimada Shigeru, Ando Wataru, Konakahara Takeo, Sakai Norio, Shimizu Masao
Phosphorus Sulfur and Silicon and the Related Elements   190(8) 1307-1308   2015   [Refereed]
Nakajima Y, Shimada S.
Rsc Advances   5(26) 20603-20616   2015   [Refereed]
Kratish Yosi, Molev Gregory, Kostenko Arseni, Sheberla Dennis, Tumanskii Boris, Botoshansky Mark, Shimada Shigeru, Bravo-Zhivotovskii Dmitry, Apeloig Yitzhak
Angewandte Chemie-International Edition   54(40) 11817-11821   2015   [Refereed]
Srinivas Venu, Nakajima Yumiko, Ando Wataru, Sato Kazuhiko, Shimada Shigeru
Catalysis Science & Technology   5(4) 2081-2084   2015   [Refereed]
Shimada Shigeru
Journal of Synthetic Organic Chemistry Japan   72(9) 1032-1042   2014   [Refereed]
Igarashi Masayasu, Kubo Keiko, Matsumoto Tomohiro, Sato Kazuhiko, Ando Wataru, Shimada Shigeru
Rsc Advances   4(37) 19099-19102   2014   [Refereed]
Igarashi Masayasu, Matsumoto Tomohiro, Sato Kazuhiko, Ando Wataru, Shimada Shigeru
Chemistry Letters   43(4) 429-431   2014   [Refereed]
Igarashi Masayasu, Matsumoto Tomohiro, Kobayashi Toshiaki, Sato Kazuhiko, Ando Wataru, Shimada Shigeru, Hara Masanao, Uchida Hiroshi
Journal of Organometallic Chemistry   752 141-146   2014   [Refereed]
Igarashi Masayasu, Matsumoto Tomohiro, Kobayashi Toshiaki, Sato Kazuhiko, Ando Wataru, Shimada Shigeru, Hara Masanao, Uchida Hiroshi
Journal of Organometallic Chemistry   749 421-427   2014   [Refereed]
Shimizu Masao, Yamanaka Masaki, Ando Wataru, Shimada Shigeru, Konakahara Takeo, Sakai Norio
Heterocycles   89(4) 981-993   2014   [Refereed]
Yagihashi Fujio, Igarashi Masayasu, Nakajima Yumiko, Ando Wataru, Sato Kazuhiko, Yumoto Yoshiyuki, Matsui Chinami, Shimada Shigeru
Organometallics   33(22) 6278-6281   2014   [Refereed]
Oba Makoto, Nishiyama Kozaburo, Koguchi Shinichi, Shirnada Shigeru, Ando Wataru
Organometallics   32(21) 6620-6623   2013   [Refereed]
Igarashi Masayasu, Kobayashi Toshiaki, Sato Kazuhiko, Ando Wataru, Matsumoto Tomohiro, Shimada Shigeru, Hara Masanao, Uchida Hiroshi
Journal of Organometallic Chemistry   725 54-59   2013   [Refereed]
Shimada Shigeru, Rao Maddali L. N, Ollevier T
Bismuth-Mediated Organic Reactions   311 199-228   2012   [Refereed]
Fang Hongyun, Choe Yoong-Kee, Li Yonghua, Shimada Shigeru
Chemistry-an Asian Journal   6(9) 2512-2521   2011   [Refereed]
Shimada Shigeru
Current Organic Chemistry   15(5) 601-620   2011   [Refereed]
Tominaga Ken-ichi, Mori Atsushi, Fukushima Yuriko, Shimada Shigeru, Sato Kazuhiko
Green Chemistry   13(4) 810-812   2011   [Refereed]
Xu Qing, Shen Ruwei, Ono Yutaka, Nagahata Ritsuko, Shimada Shigeru, Goto Midori, Han Li-Biao
Chemical Communications   47(8) 2333-2335   2011   [Refereed]
Li Yong-Hua, Zhang Yuan, Shimada Shigeru
Journal of Organometallic Chemistry   695(18) 2057-2061   2010   [Refereed]
Han Li-Biao, Ono Yutaka, Xu Qing, Shimada Shigeru
Bulletin of the Chemical Society of Japan   83(9) 1086-1099   2010   [Refereed]
Qiu Renhua, Qiu Yimiao, Yin Shuangfeng, Xu Xinhua, Luo Shenglian, Au Chak-Tong, Wong Wai-Yeung, Shimada Shigeru
Advanced Synthesis & Catalysis   352(1) 153-162   2010   [Refereed]
Oba Makoto, Okada Yasunori, Endo Masaki, Tanaka Kazuhito, Nishiyama Kozaburo, Shimoda Shigeru, Ando Wataru
Inorganic Chemistry   49(22) 10680-10686   2010   [Refereed]
Shimada Shigeru, Maruyama Junpei, Choe Yoong-Kee, Yamashita Takashi
Chemical Communications   (41) 6168-6170   2009   [Refereed]
Oba Makoto, Okada Yasunori, Nishiyama Kozaburo, Shimada Shigeru, Ando Wataru
Chemical Communications   (42) 5378-5380   2008   [Refereed]
Han Li-Biao, Ono Yutaka, Shimada Shigeru
Journal of the American Chemical Society   130(9) 2752-+   2008   [Refereed]
Yin Shuang-Feng, Maruyama Junpei, Yamashita Takashi, Shimada Shigeru
Angewandte Chemie-International Edition   47(35) 6590-6593   2008   [Refereed]
Ye Jiangsheng, Zhang Xiaoming, Chen Wanzhi, Shimada Shigeru
Organometallics   27(16) 4166-4172   2008   [Refereed]
Yamashita Koh-ichiro, Takeda Hideaki, Kashiwabara Taigo, Hua Ruimao, Shimada Shigeru, Tanaka Masato
Tetrahedron Letters   48(38) 6655-6659   2007   [Refereed]
Shimada Shigeru, Li Yong-Hua, Choe Yoong-Kee, Tanaka Masato, Bao Ming, Uchimaru Tadafumi
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   104(19) 7758-7763   2007   [Refereed]
Bao Ming, Hayashi Teruyuki, Shimada Shigeru
Organometallics   26(7) 1816-1822   2007   [Refereed]
Shigeru Shimada, Osamu Yamazaki, Toshifumi Tanaka, Maddali L. N. Rao, Yohichi Suzuki, Masato Tanaka
Angewandte Chemie International Edition   42(24) 2702   Jun 2003   [Refereed]
Ming Bao, Masao Shimizu, Shigeru Shimada, Masato Tanaka
Tetrahedron   59(3) 303   Jan 2003   [Refereed]
Shigeru Shimada, Andrei S. Batsanov, Judith A. K. Howard, Todd B. Marder
Angewandte Chemie   113(11) 2226   Jun 2001   [Refereed]
Shigeru Shimada, Maddali L. N. Rao, Teruyuki Hayashi, Masato Tanaka
Angewandte Chemie International Edition   40(1) 213   Jan 2001   [Refereed]
Shigeru Shimada, Maddali L. N. Rao, Teruyuki Hayashi, Masato Tanaka
Angewandte Chemie   113(1) 219   Jan 2001   [Refereed]
Shimada S, Rao MLN, Hayashi T, Tanaka M
Angewandte Chemie-International Edition   40(1) 213-216   2001   [Refereed]
Shimada S, Batsanov AS, Howard JAK, Marder TB
Angewandte Chemie-International Edition   40(11) 2168-2171   2001   [Refereed]
El-Sayed I, Hatanaka Y, Muguruma C, Shimada S, Tanaka M, Koga N, Mikami M
Journal of the American Chemical Society   121(21) 5095-5096   1999   [Refereed]
Nombel P, Hatanaka Y, Shimada S, Tanaka M
Chemistry Letters   (2) 159-160   1999   [Refereed]
Hua RM, Shimada S, Tanaka M
Journal of the American Chemical Society   120(47) 12365-12366   1998   [Refereed]
Veneziani G, Shimada S, Tanaka M
Organometallics   17(13) 2926-2929   1998   [Refereed]
Shimada S, Tanaka M, Shiro M
Angewandte Chemie-International Edition in English   35(16) 1856-1858   1996   [Refereed]
Onozawa S, Hatanaka Y, Sakakura T, Shimada S, Tanaka M
Organometallics   15(26) 5450-5452   1996   [Refereed]
Reddy NP, Choi N, Shimada S, Tanaka M
Chemistry Letters   (8) 649-650   1996   [Refereed]
SHIMADA S, TANAKA M, HONDA K
Journal of the American Chemical Society   117(31) 8289-8290   1995   [Refereed]
SHIMADA S, HASHIMOTO Y, NAGASHIMA T, HASEGAWA M, SAIGO K
Tetrahedron   49(8) 1589-1604   1993   [Refereed]
SHIMADA S, SAIGO K, ABE M, SUDO A, HASEGAWA M
Chemistry Letters   (8) 1445-1448   1992   [Refereed]
SHIMADA S, HASHIMOTO Y, SUDO A, HASEGAWA M, SAIGO K
Journal of Organic Chemistry   57(26) 7126-7133   1992   [Refereed]
Saigo K, Shimada S.
Journal of Synthetic Organic Chemistry, Japan   49(10) 928-936   1991   [Refereed]
SHIMADA S, SAIGO K, NAKAMURA H, HASEGAWA M
Chemistry Letters   (7) 1149-1152   1991   [Refereed]
SHIMADA S, SAIGO K, HASHIMOTO Y, MAEKAWA Y, YAMASHITA T, YAMAMOTO T, HASEGAWA M
Chemistry Letters   (8) 1475-1478   1991   [Refereed]
SAIGO K, SHIMADA S, SHIBASAKI T, HASEGAWA M
Chemistry Letters   (7) 1093-1096   1990   [Refereed]
SAIGO K, SHIMADA S, HASHIMOTO Y, NAGASHIMA T, HASEGAWA M
Chemistry Letters   (7) 1101-1104   1990   [Refereed]
SAIGO K, SHIMADA S, HASHIMOTO Y, HASEGAWA M
Chemistry Letters   (7) 1293-1296   1989   [Refereed]

Research Grants & Projects

 
Synthesis of transition-metal complexes bearing chelating silicon ligands and there applycation to catalysis
Grant-in-Aid for Scientific Research
Project Year: 2007 - 2009