MISC

査読有り
2009年1月

NIP1;1, an aquaporin homolog, determines the arsenite sensitivity of Arabidopsis thaliana.

J. Biol. Chem.
 • Kamiya, T
 • ,
 • Tanaka, M
 • ,
 • Mitani, N
 • ,
 • Ma, J.F
 • ,
 • Maeshima, M
 • ,
 • Fujiwara, T

284
開始ページ
2114-2120
終了ページ
記述言語
英語
掲載種別
速報,短報,研究ノート等(学術雑誌)