MISC

2002年

シミュレーションシステムの導入による歯学臨床教育の合理化・能率化

日本歯科保存学雑誌

45(1), 52-61

エクスポート
BibTeX RIS