Books and Other Publications

2002

Riichi Ezaki, Tokuji Hayakawa, Konosuke Matsushita, Masaru Ibuka, Akio Morita


Publisher
Matao Miyamoto ed. Nihon wo Tukutta Kigyouka, Shinshokan