MISC

2017年

Idiopathic sudden sensorineural hearing loss and acute low-tone sensorineural hearing loss

Acta Oto-Laryngologica
 • Tadao Yoshida
 • ,
 • Michihiko Sone
 • ,
 • Ryosuke Kitoh
 • ,
 • Shin Ya Nishio
 • ,
 • Kaoru Ogawa
 • ,
 • Sho Kanzaki
 • ,
 • Naohito Hato
 • ,
 • Satoshi Fukuda
 • ,
 • Akira Hara
 • ,
 • Tetsuo Ikezono
 • ,
 • Kotaro Ishikawa
 • ,
 • Satoshi Iwasaki
 • ,
 • Kimitaka Kaga
 • ,
 • Seiji Kakehata
 • ,
 • Atsushi Matsubara
 • ,
 • Tatsuo Matsunaga
 • ,
 • Takaaki Murata
 • ,
 • Yasushi Naito
 • ,
 • Takashi Nakagawa
 • ,
 • Kazunori Nishizaki
 • ,
 • Yoshihiro Noguchi
 • ,
 • Hajime Sano
 • ,
 • Hiroaki Sato
 • ,
 • Mikio Suzuki
 • ,
 • Hideo Shojaku
 • ,
 • Haruo Takahashi
 • ,
 • Hidehiko Takeda
 • ,
 • Testuya Tono
 • ,
 • Hiroshi Yamashita
 • ,
 • Tatsuya Yamasoba
 • ,
 • Shin Ichi Usami

137
開始ページ
S38-S43
終了ページ
DOI
10.1080/00016489.2017.1297539

リンク情報
DOI
https://doi.org/10.1080/00016489.2017.1297539

エクスポート
BibTeX RIS