MISC

2017年

The clinical features and prognosis of mumps-associated hearing loss

Acta Oto-Laryngologica
 • Shinya Morita
 • ,
 • Keishi Fujiwara
 • ,
 • Atsushi Fukuda
 • ,
 • Satoshi Fukuda
 • ,
 • Shin Ya Nishio
 • ,
 • Ryosuke Kitoh
 • ,
 • Naohito Hato
 • ,
 • Tetsuo Ikezono
 • ,
 • Kotaro Ishikawa
 • ,
 • Kimitaka Kaga
 • ,
 • Atsushi Matsubara
 • ,
 • Tatsuo Matsunaga
 • ,
 • Takaaki Murata
 • ,
 • Yasushi Naito
 • ,
 • Kazunori Nishizaki
 • ,
 • Kaoru Ogawa
 • ,
 • Hajime Sano
 • ,
 • Hiroaki Sato
 • ,
 • Michihiko Sone
 • ,
 • Mikio Suzuki
 • ,
 • Haruo Takahashi
 • ,
 • Tetsuya Tono
 • ,
 • Hiroshi Yamashita
 • ,
 • Tatsuya Yamasoba
 • ,
 • Shin Ichi Usami

137
開始ページ
S44-S47
終了ページ
DOI
10.1080/00016489.2017.1290826

リンク情報
DOI
https://doi.org/10.1080/00016489.2017.1290826

エクスポート
BibTeX RIS