MISC

1998年

血液透析患者の自己管理行動および自己効力感に影響を及ぼす因子(共著)

日本生理人類学会誌

3
3
開始ページ
89
終了ページ
96
DOI
10.20718/jjpa.3.3_89

リンク情報
DOI
https://doi.org/10.20718/jjpa.3.3_89

エクスポート
BibTeX RIS