AOYAMA Hiroshi

J-GLOBAL         Last updated: Oct 31, 2019 at 10:18
 
Avatar
Name
AOYAMA Hiroshi
Affiliation
Hokkaido University
Section
Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science
Job title
Associate Professor
Degree
Master of Science Doctor of Science(The University of Tokyo)

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Apr 2018
 - 
Today
Visiting Associate Professor, Volcano Research Center, Earthquake Research Institute, the University of Tokyo
 
Oct 2017
 - 
Today
Associate Professor, Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University
 
Apr 2007
 - 
Sep 2017
Assistant Professor, Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University
 
Apr 2011
 - 
Mar 2017
Lecturer (part-time), Division of Engineering, Muroran Institute of Technology
 
Apr 2001
 - 
Mar 2007
Assistant Professor, Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University
 

Education

 
Apr 1998
 - 
Mar 2001
Department of Earh and Planetary Physics (Docter), Graduate School of Science, The University of Tokyo
 
Apr 1996
 - 
Mar 1998
Department of Earh and Planetary Physics (Master), Graduate School of Science, The University of Tokyo
 
 
 - 
Mar 1996
Geophysics, School of Science, Hokkaido University
 

Published Papers

 
T. Hashimoto, W. Kanda, Y. Morita, M. Hayakawa, R. Tanaka, H. Aoyama, M. Uyeshima
Journal of Disaster Research   14(4) 580-591   Jun 2019   [Refereed]
K. Katsumata, M. Ichiyanagi, M. Ohzono, H. Aoyama, R. Tanaka, M. Takada, T. Yamaguchi, K. Okada, H. Takahashi, S. Sakai, S. Matsumoto, T. Okada, T. Matsuzawa, S. Hirano, T. Terakawa, S. Horikawa, M. Kosuga, H. Katao, Y. Iio, A. Nagaoka, N. Tsumura, T. Ueno, the Group for the Aftershock Observations of the 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake
Earth Planets Space   71 53   May 2019   [Refereed]
G. Kondo, H. Aoyama, T. Nishimura, M. Ripepe, G. Lacanna, R. Genco, R. Kawaguchi T. Yamada T. Miwa, E. Fujita
Scientific Reports   9    Apr 2019   [Refereed]
K. Yamakawa, M. Ichihara, K. Ishii, H. Aoyama, T. Nishimura, M. Ripepe
Geophysical Research Letters   45    Aug 2018   [Refereed]
T. Yamada, H. Aoyama, H. Ueda
Bulletin of Volcanology   80 71   Aug 2018   [Refereed]
J. Prudencio, T. Taira, Y. Aoki, H. Aoyama, and S. Onizawa
Bulletin of Volcanology   79 29   Mar 2017   [Refereed]
T. Yamada, H. Aoyama, T. Nishimura, M. Iguchi, and M. Hendrasto
Geophysical Research Letters   44 143-151   Jan 2017   [Refereed]
T. Nishimura, M. Iguchi, M. Hendrasto, H. Aoyama, T. Yamada, M. Rieppe, R. Genco
Earth Planets and Space   68 125   Jul 2016   [Refereed]
T. Yamada, H. Aoyama, T. Nishimura, H. Yakiwara, H. Nakamichi, J. Oikawa, M. Iguchi, M. Hendrasto, and Y. Suparman
Journal of Volcanology and Geothermal Research   327 310-321   Aug 2016   [Refereed]
H. Nakamichi, H. Aoyama
Bulletin of the Volcanological Society of Japan   61(1) 119-154   2016   [Refereed]
H. Aoyama, H. Oshima
Earth Planets and Space   67 119   Jul 2015   [Refereed]
T. Nishimura, M. Iguchi, H. Yakiwara, J. Oikawa, R. Kawaguchi, H. Aoyama, H. Nakamichi, Y. Ohta, T. Tameguri
Bulletin of Volcanology   75 779   Dec 2013   [Refereed]
Japanese University Joint Dense Seismic Observation on and around Mt. Asama Volcano (July 2005-July 2007)
TAKEO Minoru, AOKI Yosuke, OHMINATO Takao, URABE Taku, OIKAWA Jun, TSUJI Hiroshi, KOYAMA Etsuro, OSADA Noboru, OSHIMA Hiromitsu, AOYAMA Hiroshi, MAEKAWA Tokumitsu, SUZUKI Atsuo, TANAKA Satoshi, ISHIHARA Yoshiaki, YAMAMOTO Mare, YAMADA Mamoru, OKURA Takahiro, INOUE Hiroyuki, IGUCHI Masato, TAMEGURI Takeshi, UEHIRA Kenji, NAKAMOTO Masami, HIRANO Shuichiro
Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo   84(1) 1-37   Jul 2009   [Refereed]
M. Ichihara, M. Ripepe, A. Goto, H. Oshima, H. Aoyama, M. Iguchi, K. Tanaka, H. Taniguchi
Journal of Geophysical Research   114(B3) B03210   2009   [Refereed]
H. Aoyama, S. Onizawa, T. Kobayashi, T. Tameguri, T. Hashimoto, H. Oshima, H. Y. Mori
Journal of Volcanology and Geothermal Research   187(3-4) 203-217   2009   [Refereed]
Y. Aoki, M. Takeo, H. Aoyama, J. Fujimatsu, S. Matsumoto, H. Miyamachi, H. Nakamichi, T. Ohkura, T. Ohminato, J. Oikawa, R. Tanada, T. Tsutsui, K. Yamamoto, M. Yamamoto, H. Yamasato, T. Yamawaki
Journal of Volcanology and Geothermal Research   187(3-4) 272-277   2009   [Refereed]
H. Aoyama, H. Oshima
Geophysical Research Letters   35 L06307   Mar 2008   [Refereed]
Active Source Seismic Experiment in Asama Volcano, Japan: The Outline of the Experiment and First Arrival Times
AOKI Y., TAKEO M., TSUJI H., KOYAMA E., AOYAMA H., FUJIMATSU J., MATSUMOTO S., MIYAMACHI H., NAKAMICHI H., OHKURA T., OHMINATO T., OIKAWA J., TANADA R., TSUTSUI T., YAMAMOTO K., YAMAMOTO M., YAMASATO H., YAMAWAKI T., ICHIHARA M., IMOTO Y., KAZAMA T., KOYAMA T., MAEDA Y., MAENO F., MORITA Y., NAKADA S., NAKAMURA S., OSADA N., WATANABE H., ALANIS P.K.B., ANGGONO T., FUJIWARA Y., FUKUYAMA Y., HAGIWARA S., HASHIMOTO T., HIRANO S., HORIGUCHI K., IIJIMA S., ISHIHARA Y., ISHIKAWA K., ISHIZAKA K., KITAWAKI Y., KUROKI H., KUSANO F., MAEKAWA T., MASUDA Y., MATSUMURA T., NAKAMOTO M., NISHIMURA T., NOGAMI K., OKUDA T., SAKAI T., SATO M., SUZUKI A., TANGE G., UEKI S., WATANABE A., YAKIWARA H., YAMAZAKI Y., YOSHIKAWA S.
Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo   83(1) 1-26   Jan 2008   [Refereed]
H. Aoyama
Bulletin of Volcanological Society of Japan   53 35-46   2008   [Refereed]
S. Onizawa, H. Oshima, H. Aoyama, H. Mori, T. Maekawa, A. Suzuki, T. Tsutsui, N. Matsuwo, J. Oikawa, T. Ohminato, K. Yamamoto, T. Mori, T. Taira, H. Miyamachi, H. Okada
Journal of Volcanology and Geothermal Research   160(1-2) 175-194   Dec 2007   [Refereed]
Japanese University Joint Dense Seismic Observation on and around Fuji Volcano (September 2002−April 2005)
WATANABE Hidefumi, NAKAMICHI Haruhisa, OHMINATO Takao, KAGIYAMA Tsuneomi, OIKAWA Jun, AOKI Yosuke, TSUJI Hiroshi, KOYAMA Etsurou, OSADA Noboru, HAGIWARA Michinori, TAKEDA Toyotarou, KOBAYASHI Tomokadu, OSHIMA Hiromitsu, AOYAMA Hiroshi, MAEKAWA Tokumitsu, SUZUKI Atsuo, TANAKA Satoshi, NISHIMURA Takeshi, NITA Kouichi, YAMAZAKI Jun, OKUDA Takashi, YAMADA Mamoru, OKURA Takahiro, SUDO Yasuaki, YOSHIKAWA Shin, IGUCHI Masato, SHIMIZU Hiroshi, UEHIRA Kenji, MATSUSHIMA Takeshi, YAKIWARA Hiroshi, HIRANO Shuichiro
Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo   82(3) 195-207   Aug 2007   [Refereed]
M. Murase, K. Ono, T. Ito, R. Miyajima, H. Mori, H. Aoyama, H. Oshima, Y. Yoshida, A. Terada, E. Koyama, T. Takeda, H. Watanabe, F. Kimata, N. Fujii
Journal of Volcanology and Geothermal Research   164(1-2) 54-75   Apr 2007   [Refereed]
Weak glow at Tarumae volcano, Japan, witnessed by the high-sensitive camera soon after the Tokachi-oki Earthquake in 2003(MJMA 8.0)
TERADA Akihiko, NAKAGAWA Mitsuhiro, OSHIMA Hiromitsu, AOYAMA Hiroshi, KAMIYAMA Hiroyuki
Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo   79(1/2) 17-26   Nov 2004   [Refereed]
Distribution of Hypocenters and Focal Mechanisms in and around the Hidaka Arc-Arc Collision Zone Revealed by a Dense Temporary Seismic Network
KATSUMATA Kei, WADA Naoto, KASAHARA Minoru, OKAYAMA Muneo, ICHIYANAGI Masayoshi, ISHIKAWA Haruyoshi, TAKADA Masamitsu, CHO Ikuo, UMINO Norihito, OKADA Tomomi, NAKAMURA Ayako, HORI Shuichiro, TACHIBANA Kenji, KONO Toshio, NIDA Koichi, HASHIMOTO Keiichi, ITO Yoshihiro, IGARASHI Toshihiro, NAKAJIMA Junichi, ASANO Yoichi, ITO Aki, UCHIDA Naoki, SODA Yasue, UJIKAWA Hisako, HASEMI Akiko, DEMACHI Tomotsugu, HIRATA Naoshi, URABE Taku, SAKAI Shin'ichi, IDE Satoshi, OGINO Izumi, SETO Norihiko, SAKAI Kaname, HASHIMOTO Shin'ichi, HANEDA Toshio, YAMANAKA Yoshiko, MIURA Katsumi, HAGIWARA Hiroko, KOBAYASHI Masaru, INOUE Yoshihiro, TAGAMI Kiyoko, NAKAGAWA Shigeki, TSUDA Ken'ichi, MATSUBARA Makoto, TADA Taku, AOYAMA Hiroshi, MATSUZAWA Takanori, ZHAO Yanlai, YAMAZAKI Fumihito, YAMADA Mamoru, SASAKI Yoshimi, HIRAMATSU Yoshihiro, SAIGA Atsushi, KOMORI Tetsuya, UMEDA Yasuhiro, ITO Kiyoshi, KOIZUMI Makoto, WADA Hiroo, HIRANO Norio, NISHIDA Ryohei, MATSUSHIMA Takeshi, UEHIRA Kenji, OSHIMA Mitsutaka, HIRANO Shuichiro
Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo   77(3) 199-223   Jan 2003   [Refereed]
Seismic exploration at Usu volcano with active sources - The outline of the experiment and the first arrival time data -
ONIZAWA Shin'ya, OSHIMA Hiromitsu, AOYAMA Hiroshi, MORI Hitoshi Y., MAEKAWA Tokumitsu, SUZUKI Atsuo, OKADA Hiromu, TSUTSUI Tomoki, MATSUWO Norimichi, OIKAWA Jun, OHMINATO Takao, YAMAMOTO Keigo, MORI Takehiko, TAIRA Takaaki, MIYAMACHI Hiroki, KOYAMA Junji, YOMOGIDA Kiyoshi, WATANABE Kenji, MATSUBARA Wakana, OKADA Jun, MIYAMURA Jun'ichi, TANIGUCHI Masami, YOSHIKAWA Akifumi, KATOH Kouji, HAMAGUCHI Hiroyuki, TANAKA Satoru, YAMAZAKI Jun, FUJISAWA Hiroatsu, OGAWA Yasuo, NOGAMI Kenji, SAITOH Akira, MIZUHASHI Shoei, WATANABE Hidefumi, KAGIYAMA Tsuneomi, HAGIWARA Michinori, NAKAMICHI Haruhisa, OSADA Noboru, KOYAMA Etsuro, IMOTO Yoshiko, KOBAYASHI Tomokatsu, HIYAMA Youhei, SUGIOKA Manabu, ISHIMINE Yasuhiro, YAMAOKA Kousyun, OKUDA Takashi, KOIKE Katsuhiko, SUZUKI Takayuki, TSURUGA Kayoko, SHIMIZU Hiroshi, MATSUMOTO Satoshi, MATSUMOTO Kaoru, OHKURA Takahiro, SAKO Mikio, YOSHIKAWA Shin, YAKIWARA Hiroshi, HIRANO Shuichiro, HAYASHIMOTO Naoki, TAMEGURI Takeshi
Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo   78(2) 121-143   Sep 2003   [Refereed]
H. aoyama, H. Oshima, T. Maekawa
Bulletin of Volcanological Society of Japan   47(5) 521-531   2002   [Refereed]
H. Aoyama, M. Takeo, S. Ide
Journal of Geophysical Research   107(B8)    Aug 2002   [Refereed]
H. Aoyama, M. Takeo
Journal of Volcanology and Geothermal Research   105(1/2) 163-182   May 2001   [Refereed]
1995 Explosion Experiment in Unzen Volcano
MATSUSHIMA Takeshi, SHIMIZU Hiroshi, NISHIMURA Yuichi, UEKI Sadato, NISHIMURA Takeshi, AOKI Shigeki, HAYAKAWA Toshihiko, KAGIYAMA Tsuneomi, MIKADA Hitoshi, OIKAWA Jun, KITAMURA Takehiko, MUNEKANE Hiroshi, WATANABE Tohru, KUMAGAI Hiroyuki, TSUTSUI Tomoki, NISHI Kiyoshi, IGUCHI Masato, MIYAMACHI Hiroki, TAKAGI Akimichi, OKADA Hiromu, MAEKAWA Tokumitsu AOYAMA Hiroshi, HOSHINO Makoto, OKU Yoshiaki, TAMEGURI Takeshi, MORITA Yuichi, HASHIMOTO Keiichi, NAKAMICHI Haruhisa, SATO Minemori, HIRABAYASHI Jun-ichi, OHBA Takeshi, NOGAMI Kenji, IDA Yoshiaki, WATANABE Hidefumi, YAMASHINA Ken'ichiro, SAWADA Munehisa, GYODA Noriya, MATSUMOTO Tokiko, MASUTANI Fumio, OSADA Noboru, TSUJI Hiroshi, IIDAKA Takashi, TAKEDA Tetsuya, ITO Takeshi, ITO Wataru, NOTSU Kenji, MORI TOshiya, TOMATSU Toshitaka, MASUYAMA Takayuki, YAMAOKA Koshun, OKUDA Takashi, NISHIHARA Masahito, HASADA Yoko, MAEDA Mitoshi, OHTA Kazuya, MATSUWO Norimichi, UMAKOSHI Kodo, FUKUI Risaku, UCHIDA Kazunari, YAKIWARA Hiroshi, OKAAMTSU Norikazu, FUJII Yushiro, MORI Takehiko, MATSUMOTO Yoshihiro, NAKABOH Makoto, YOSHIKAWA Shin, ISHIHARA KAzuhiro, TAKAYAMA Tetsuro, HENDRASTO Muhamad, RATDOMOPURBO Antonius, HIRANO SHuichirou, HIRAMATSU Hideyuki, NAGAOKA Osamu, MATSUSHIMA Masaya, AOKI Tsuneo, MAENAKA Nobuo, TORISU Keita, OGATA Makoto, MATUSUE Shin-ichi, FUKUDA Nobuo, YAMASHITA Takatsugu, IIJIMA Sei, MORI Hirokazu
Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo   72(2/4) 167-183   1997   [Refereed]

Misc

 
Importance of multi-disciplinary monitoring during inter-eruptive periods -A case study from Mt.Tarumae-
Takeshi Hashimoto, Hiroshi Aoyama, Hiroshi Koyama, Atsushi Morii, Wataru Mishima, Tagiru Ogino, Ryo Takahashi, Noritoshi Okazaki
Monthly Chikyu   40(3) 163-169   Mar 2018
The Repeated Seismic Survey 2010 in Sakurajima Volcano, South Kyushu, Japan - The Second Round -
TSUTSUI Tomoki, TAMEGURI Takeshi, IGUCHI Masato, OIKAWA Jun, OSHIMA Hiromitsu, MAEKAWA Tokumitsu, AOYAMA Hiroshi, UEKI Sadato, HIRAHARA Satoshi, NOGAMI Kenji, OHMINATO Takao, ICHIHARA Mie, TSUJI Hiroshi, HORIKAWA Shinichiro, OKUDA Takashi, SHIMIZU Hiroshi, MATSUSHIMA Takeshi, OHKURA Takahiro, YOSHIKAWA Shin, SONODA Tadaomi, MIYAMACHI Hiroki, YAKIWARA Hiroshi, HIRANO Shuichiro, SAITO Koichiro, SUEMINE Koichi, GOTO Susumu, IKEGAME Takamitsu, KATO Koji, MATSUSUE Shinichi, KOHNO Taisuke, UTSUNOMIYA Shingo, GOTO Hirohito, WATANABE Ryuichi, MAEHARA Yuki, SATOH Izumi, OYABU Ryudo, SHIMIZU Hidehiko, YAMASHITA Yusuke
Annuals, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University   54B 195-208   Jun 2011
AOYAMA Hiroshi, OSHIMA Hiromitsu, SUZUKI Atsuo, MAEKAWA Tokumitsu, ONIZAWA Shin'ya
Geophysical Bulletin of Hokkaido University   67 89-109   Mar 2004
AOYAMA Hiroshi, OSHIMA Hiromitsu, SUZUKI Atsuo, MAEKAWA Tokumitsu
Geophysical Bulletin of Hokkaido University   67 111-129   Mar 2004
AOYAMA Hiroshi, OSHIMA Hiromitsu, SUZUKI Atsuo, MAEKAWA Tokumitsu
Geophysical Bulletin of Hokkaido University   67 131-136   Mar 2004
H. Aoyama, H. Oshima, T. Maekawa
Bulletin of the Volcanological Society of Japan   47(5) 521-532   2002
Development of Running Spectrum Analysis Software for Real-time Seismic Data
H. Aoyama, M. Takeo, H. Watanabe
Bulletin of the Volcanological Society of Japan   45(6) 323-329   2000

Conference Activities & Talks

 
Near-crater observation of Tokachi-dake volcano
AOYAMA Hiroshi
Volcanological Society of Japan, 2017 Fall Meeting   Oct 2017   
Woodpecker seismicity before the flank effusive eruption at Stromboli
AOYAMA Hiroshi, YAMADA Taishi, NISHIMURA Takeshi, KAWAGUCHI Ryohei, MIWA Takahiro, FUJITA Eisuke, RIPEPE Maurizio, GENCO Riccardo
Volcanological Society of Japan, 2016 Fall Meeting   Oct 2016   
Near crater observation and recent activity of Tokachi-dake volcano
AOYAMA Hiroshi, HASHIMOTO Takeshi, NISHIMURA Takeshi, ICHIKI Masahiro, KOYAMA Takao, OKADA Kazumi, TANAKA Ryo, YAMADA Taishi, OUNAGA Ryosuke, MISHIMA Wataru
Volcanological Society of Japan, 2015 Fall Meeting   Oct 2015   
Seismic signal variation during the transitional phase from repetitive explosion to effusive eruption at Stromboli
AOYAMA Hiroshi, NISHIMURA Takeshi, YAMADA Taishi, KAWAGUCHI Ryohei, MIWA Takahiro, FUJITA Eisuke, RIPEPE Maurizio, GENCO Riccardo, LACANNA Giorgio
2015 Japan Geoscience Union Meeting   May 2015   
Seismic swarm near Tarumaesan volcano and Ishikari-Nanbu Earthquake (MJMA5.6)
AOYAMA Hiroshi, MORI Hitoshi, HASHIMOTO Takeshi, OSHIMA Hiromitsu, MURAKAMI Makoto
Volcanological Society of Japan, 2014 Fall Meeting   Oct 2014   
Dike opening inferred from tilt change prior to the small phreatic eruption of Meakan-dake volcano, Hokkaido, Japan, in November 2008
AOYAMA Hiroshi, OSHIMA Hiromitsu
8th Biennial Workshop on Japan-Kamchatka-Alaska Subduction Processes   Jul 2014   Institute of Seismology and Volcanology and Department of Natural History Sciences, Hokkaido University
Seismic swarm at Tarumaesan volcano in 2013
AOYAMA Hiroshi, HASHIMOTO Takeshi, MORI Hitoshi, OSHIMA Hiromitsu, MURAKAMI Makoto, USUI Yuji, MIYAMOTO Masashi
Volcanological Society of Japan, 2013 Fall Meeting   Oct 2013   
Wave properties of explosion earthquake and precursory tilt change associated with vulcanian eruptions at Lokon volcano
AOYAMA Hiroshi, YAMADA Taishi, NISHIMURA Takeshi, YAKIWARA Hiroshi, NAKAMICHI Haruhisa, OIKAWA Jun, IGUCHI Masato, HENDRASTO Muhamad, SUPARMAN Yasa
2013 Japan Geoscience Union Meeting   May 2013   
Seismological study on precursors of the small phreatic eruptions at Meakan-dake volcano in 2006 and 2008
AOYAMA Hiroshi, OGISO Masashi
7th Biennual Workshop on Japan-Kamchatka-Alaska Subduction Processes   Aug 2011   Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS
Experimental seismic survey in Ginnuma crater, Usu volcano
AOYAMA Hiroshi, NAKAJIMA Atsushi, SAITO Yu, IWAMI Yurika, YANAI Kaori, YAMADA Taishi
Volcanological Society of Japan, 2010 Fall Meeting   Oct 2010   
Inter-eruptive volcanism at Usu volcano: Micro-earthquakes and dome subsidence
AOYAMA Hiroshi, ONIZAWA Shin'ya, KOBAYASHI Tomokadu, TAMEGURI Takeshi, HASHIMOTO Takeshi, OSHIMA Hiromitsu, MORI Hitoshi
AGU 2009 Fall Meeting   Dec 2009   American Geophysical Union
Precursory activity of the 2008 eruption of Meakan-dake volcano
AOYAMA Hiroshi, OSHIMA Hiromitsu
Volcanological Society of Japan, 2009 Fall Meeting   Oct 2009   
Reexamination of consecutive eruption of Mt. Asama in September 2004
AOYAMA Hiroshi, TAKEO Minoru
Volcanological Society of Japan, 2008 Fall Meeting   Oct 2008   
Tilt Change Preceding to a Small Phreatic Explosion of Meakan-dake Volcano
AOYAMA Hiroshi, OSHIMA Hiromitsu
Cities on Volcano 5   Nov 2007   Volcanological Society of Japan
Simplified test on tilt response of CMG40T seismometers
AOYAMA Hiroshi
Seismological Society of Japan, 2007 Fall Meeting   Oct 2007   
A very long period seismic signal preceding a small phreatic explosion of Meakan-dake volcano, Hokkaido, Japan
AOYAMA Hiroshi, OSHIMA Hiromitsu
2007 Japan Geoscience Union Meeting   May 2007   
Micro-earthquake activity at Usu volcano revealed by temporary dense observation
AOYAMA Hiroshi, ONIZAWA Shin'ya, TAMEGURI Takeshi, SUZUKI Atsuo, MAEKAWA Tokumitsu, OSHIMA Hiromitsu, MORI Hitoshi, Y., HASHIMOTO Takeshi, SHIGA Toru, KOYAMA Hiroshi, NAKAHASHI Masaki, YOSHIKAWA Akifumi, FUKUYAMA Yoshiaki
2007 Japan Geoscience Union Meeting   May 2007   
Microseismicity of Usu Volcano in the dormant period (Preliminary Report)
AOYAMA Hiroshi, TAMEGURI Takeshi, ONIZAWA Shin'ya, SUZUKI Atsuo, MULYANA Iyan, OSHIMA Hiromitsu, MAEKAWA Tokumitsu, SHIGA Toru, YOSHIKAWA Akifumi, KOYAMA Hiroshi, NAKAHASHI Masaki, FUKUYAMA Yoshiaki
Volcanological Society of Japan, 2006 Fall Meeting   Oct 2006   
Seismic swarm and emission of high temperature gas at Tarumae volcano induced by the 2003 Tokachi-oki earthquake
AOYAMA Hiroshi
2006 Japan Geoscience Union Meeting   May 2006   
A plan of development of 3D image capturing system for volcano monitoring
AOYAMA Hiroshi
Volcanological Society of Japan, 2005 Fall Meeting   Oct 2005   
Acoustic signal and ground motion observed at Mt. Usu on 31 March 2000
AOYAMA Hiroshi, OSHIMA Hiromitsu, MAEKAWA Tokumitsu
Volcanological Society of Japan, 2002 Fall Meeting   Oct 2002   
Volcano acoustic activity associated with the eruption of Mt. Usu, 2000 -Mud-pool Strombolian-
AOYAMA Hiroshi, OSHIMA Hiromitsu, MAEKAWA Tokumitsu
AGU 2001 Fall Meeting   Dec 2001   
Volcano-Acoustic Feature of the Mud-Pool Strombolian
AOYAMA Hiroshi, OSHIMA Hiromitsu, MAEKAWA Tokumitsu
Volcanological Society of Japan, 2001 Fall Meeting   Oct 2001   
Examination of a simple fluid flow model as a source of long-period earthquake
AOYAMA Hiroshi, TAKEO Minoru
Apr 2000   
Evolution of Earthquake Swarm Under Hida Mountains, Central Japan, in 1998
AOYAMA Hiroshi, IDE Satoshi, TAKEO Minoru
AGU 1999 Fall meeting   Dec 1999   American Geophysical Union
Evolution of Earthquakes Swarm Under Hida Mountains in 1998
AOYAMA Hiroshi, IDE Satoshi, TAKEO Minoru
Oct 1999   
Statistics of Seismicity and Source Processes of Earthquake Swarm Around Kamikouchi, Japan, in 1998
AOYAMA Hiroshi, IDE SAtoshi, TAKEO Minoru, HIRATA Naoshi
IUGG XXII General Assembly   Jul 1999   Internatinonal Union of Geodesy and Geophysics
Wave Properties and Focal Mechanisms of N-type Earthquakes at Asama Volcano
AOYAMA Hiroshi, TAKEO Minoru
AGU 1998 Fall meeting   Dec 1998   American Geophysical Union
Activities and Source Mechanisms of the Series of Earthquakes Around Kamikouchi, August 1998
AOYAMA Hiroshi, IDE Satoshi, MATSUBARA Makoto, HIRATA Naoshi, TAKEO Minoru, SAKAI Shin'ichi, SAKAI Kaname, KOBAYASHI Masaru, HANEDA Toshio, HASHIMOTO Shin'ichi
Seismological Society of Japan, 1998 Fall Meeting   Oct 1998   
Wave properties and focal mechanisms of N-type earthquakes at Asama Volcano
AOYAMA Hiroshi, TAKEO Minoru
Apr 1998   
Wave properties of N-type earthquakes observed by broad-band seismometers at Asama Volcano
AOYAMA Hiroshi, TAKEO Minoru, TSUJI Hiroshi, KANESHIMA Satoshi, OIKAWA Jun, GYODA Noriya
Volcanological Society of Japan, 1998 Fall Meeting   Nov 1996   

Research Grants & Projects

 
Study on Source Processes of Volcanic Earthquakes
Study on Earthquake Swarm
Study on Volcano Acoustic Activity