UMEYAMA Tomokazu

J-GLOBAL         Last updated: Nov 14, 2019 at 02:52
 
Avatar
Name
UMEYAMA Tomokazu
Affiliation
Kyoto University
Section
Graduate School of Engineering, Department of Molecular Engineering
Degree
(BLANK)(Kyoto University)
ORCID ID
0000-0003-4145-5784

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Tomokazu Umeyama, Yohei Okawada, Tomoya Ohara, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL   asia.201900835   Aug 2019   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Takuma Hanaoka, Hiroki Yamada, Yuki Namura, Satoshi Mizuno, Tomoya Ohara, Jinseok Baek, JaeHong Park, Yuta Takano, Kati Stranius, Nikolai V. Tkachenko, Hiroshi Imahori
CHEMICAL SCIENCE   10(27) 6642-6650   Jul 2019   [Refereed]
Xin-Gui Li, Ge Song, Mei-Rong Huang, Tomoya Ohara, Hiroki Yamada, Tomokazu Umeyama, Tomohiro Higashino, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION   206 483-497   Jan 2019   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Shogo Takahara, Sho Shibata, Kensho Igarashi, Tomohiro Higashino, Kenji Mishima, Koichi Yamashita, Hiroshi Imahori
RSC ADVANCES   8(33) 18316-18326   2018   [Refereed]
Hiroyuki Kanda, Naoyuki Shibayama, Abdullah Uzum, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Koji Ibi, Seigo Ito
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   10(41) 35016-35024   Oct 2018   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori
NANOSCALE HORIZONS   3(4) 352-366   Jul 2018   [Refereed]
Jinseok Baek, Tomokazu Umeyama, Satoshi Mizuno, Nikolai V. Tkachenko, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   122(25) 13285-13293   Jun 2018   [Refereed]
Koji Miki, Kenzo Saiki, Tomokazu Umeyama, Jinseok Baek, Takeru Noda, Hiroshi Imahori, Yuta Sato, Kazu Suenaga, Kouichi Ohe
SMALL   14(26) 1800720   Jun 2018   [Refereed]
Hiroyuki Kanda, Naoyuki Shibayama, Abdullah Uzum, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Yu-Hsien Chiang, Peter Chen, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Seigo Ito
MATERIALS TODAY ENERGY   7 190-198   Mar 2018   [Refereed]
Jinseok Baek, Tomokazu Umeyama, Wookjin Choi, Yusuke Tsutsui, Hiroki Yamada, Shu Seki, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   24(7) 1561-1572   Feb 2018   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Kensho Igarashi, Daisuke Sakamaki, Shu Seki, Hiroshi Imahori
CHEMICAL COMMUNICATIONS   54(4) 405-408   Jan 2018   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Jinseok Baek, Junya Mihara, Nikolai V. Tkachenko, Hiroshi Imahori
CHEMICAL COMMUNICATIONS   53(6) 1025-1028   2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Sho Shibata, Tetsushi Miyata, Kensho Igarashi, Tomoyuki Koganezawa, Hiroshi Imahori
RSC ADVANCES   7(72) 45697-45704   2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori
DALTON TRANSACTIONS   46(45) 15615-15627   Dec 2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Sho Shibata, Kensho Igarashi, Shogo Takahara, Tomohiro Higashino, Shu Seki, Hiroshi Imahori
Chemistry Letters   46(7) 1001-1003   Jul 2017   [Refereed]
Jinseok Baek, Tomokazu Umeyama, Kati Stranius, Hiroki Yamada, Nikolai V. Tkachenko, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   121(25) 13952-13961   Jun 2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Daichi Matano, Sho Shibata, Jinseok Baek, Seigo Ito, Hiroshi Imahori
ECS JOURNAL OF SOLID STATE SCIENCE AND TECHNOLOGY   6(6) M3078-M3083   Jan 2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Tetsushi Miyata, Andreas C. Jakowetz, Sho Shibata, Kei Kurotobi, Tomohiro Higashino, Tomoyuki Koganezawa, Masahiko Tsujimoto, Simon Gélinas, Wakana Matsuda, Shu Seki, Richard H. Friend, Hiroshi Imahori
Chemical Science   8(1) 181-188   Jan 2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Sho Shibata, Hiroshi Imahori
RSC ADVANCES   6(87) 83758-83766   2016   [Refereed]
Hiroyuki Kanda, Abdullah Uzum, Ajay K. Baranwal, T. A. Nimial Peiris, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Hiroshi Segawa, Tsutomu Miyasaka, Seigo Ito
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   120(50) 28441-28447   Dec 2016   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Takuma Hanaoka, Jinseok Baek, Tomohiro Higashino, Fawzi Abou-Chahine, Nikolai V. Tkachenko, Hiroshi Imahori
The Journal of Physical Chemistry C   120(49) 28337-28344   Dec 2016   [Refereed]
Hiroyuki Kanda, Abdullah Uzum, Hitoshi Nishino, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Yasuaki Ishikawa, Yukiharu Uraoka, Seigo Ito
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   8(49) 33553-33561   Dec 2016   [Refereed]
Taku Miura, Ran Tao, Sho Shibata, Tomokazu Umeyama, Takashi Tachikawa, Hiroshi Imahori, Yasuhiro Kobori
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   138(18) 5879-5885   May 2016   [Refereed]
Govindhasamy Murugadoss, Hiroyuki Kanda, Soichiro Tanaka, Hitoshi Nishino, Seigo Ito, Hiroshi Imahori, Tomokazu Umeyama
JOURNAL OF POWER SOURCES   307 891-897   Mar 2016   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Daichi Matano, Jinseok Baek, Satyajit Gupta, Seigo Ito, Vaidyanathan (Ravi) Subramanian, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   44(10) 1410-1412   Oct 2015   [Refereed]
Youfeng Yue, Tomokazu Umeyama, Yuki Kohara, Hitoshi Kashio, Masateru Itoh, Seigo Ito, Easan Sivaniah, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   119(40) 22847-22854   Oct 2015   [Refereed]
Govindhasamy Murugadoss, Soichiro Tanaka, Gai Mizuta, Shusaku Kanaya, Hitoshi Nishino, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Seigo Ito
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   54(8) 08KF08   Aug 2015   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Jinseok Baek, Yuta Sato, Kazu Suenaga, Fawzi Abou-Chahine, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
NATURE COMMUNICATIONS   6 7732   Jul 2015   [Refereed]
Ran Tao, Tomokazu Umeyama, Tomohiro Higashino, Tomoyuki Koganezawa, Hiroshi Imahori
ACS Applied Materials & Interfaces   7(30) 16676-16685   Jun 2015   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Yusuke Watanabe, Tetsushi Miyata, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   44(1) 47-49   Jan 2015   [Refereed]
Ran Tao, Tomokazu Umeyama, Tomohiro Higashino, Tomoyuki Koganezawa, Hiroshi Imahori
Chemical Communications   51(39) 8233-8236   Jan 2015   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Yusuke Watanabe, Tetsushi Miyata, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   43(12) 1876-1878   Dec 2014   [Refereed]
Ran Tao, Tomokazu Umeyama, Kei Kurotobi, Hiroshi Imahori
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   6(19) 17313-17322   Oct 2014   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A   2(30) 11545-11560   Aug 2014   [Refereed]
Govindhasamy Murugadoss, Gai Mizuta, Soichiro Tanaka, Hitoshi Nishino, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Seigo Ito
APL MATERIALS   2(8) 081511   Aug 2014   [Refereed]
Shuwen Zhou, Yasuhiko Hashida, Shigeru Kawakami, Junya Mihara, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Tatsuya Murakami, Fumiyoshi Yamashita, Mitsuru Hashida
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS   471(1-2) 214-223   Aug 2014   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Hiroshi Ohkubo, Tetsushi Miyata, Yusuke Watanabe, Yukiko Hayashi, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY   2014(10) 1620-1624   Apr 2014   [Refereed]
Yasuhiko Hashida, Hironori Tanaka, Shuwen Zhou, Shigeru Kawakami, Fumiyoshi Yamashita, Tatsuya Murakami, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Mitsuru Hashida
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE   173 59-66   Jan 2014   [Refereed]
Venla Manninen, Mika Niskanen, Terttu I. Hukka, Felix Pasker, Simon Claus, Sigurd Hoeger, Jinseok Baek, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Helge Lemmetyinen
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A   1(25) 7451-7462   2013   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Yusuke Watanabe, Evgenia Douvogianni, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   117(41) 21148-21157   Oct 2013   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Jinseok Baek, Noriyasu Tezuka, Kazuki Morita, Hiroshi Imahori
ECS JOURNAL OF SOLID STATE SCIENCE AND TECHNOLOGY   2(10) M3001-M3007   Jun 2013   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   117(7) 3195-3209   Feb 2013   [Refereed]
Shinji Kitaura, Kei Kurotobi, Maki Sato, Yuta Takano, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori
CHEMICAL COMMUNICATIONS   48(68) 8550-8552   2012   [Refereed]
Hiroshi Imahori, Tomokazu Umeyama, Kei Kurotobi, Yuta Takano
CHEMICAL COMMUNICATIONS   48(34) 4032-4045   2012   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Yusuke Watanabe, Masaaki Oodoi, Douvogianni Evgenia, Tetsuya Shishido, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY   22(46) 24394-24402   Dec 2012   [Refereed]
Tatsuya Murakami, Hirotaka Nakatsuji, Mami Inada, Yoshinori Matoba, Tomokazu Umeyama, Masahiko Tsujimoto, Seiji Isoda, Mitsuru Hashida, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   134(43) 17862-17865   Oct 2012   [Refereed]
Yasuhiko Hashida, Tomokazu Umeyama, Junya Mihara, Hiroshi Imahori, Masahiko Tsujimoto, Seiji Isoda, Mikio Takano, Mitsuru Hashida
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   101(9) 3398-3412   Sep 2012   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Kohei Hirose, Kei Noda, Kazumi Matsushige, Tetsuya Shishido, Hanna Saarenpaa, Nikoiai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Noboru Ono, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   116(33) 17414-17423   Aug 2012   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Evgenia Douvogianni, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   41(4) 354-356   Apr 2012   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Junya Mihara, Noriyasu Tezuka, Yoshihiro Matano, Kati Stranius, Vladimir Chukharev, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Kei Noda, Kazumi Matsushige, Tetsuya Shishido, Zheng Liu, Kaori Hirose-Takai, Kazu Suenaga, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   18(14) 4250-4257   Apr 2012   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Kohei Hirose, Kei Noda, Kazumi Matsushige, Tetsuya Shishido, Hironobu Hayashi, Yoshihiro Matano, Noboru Ono, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   116(1) 1256-1264   Jan 2012   [Refereed]
Li Wei, Noriyasu Tezuka, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Yuan Chen
NANOSCALE   3(4) 1845-1849   2011   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Masaaki Oodoi, Osamu Yoshikawa, Takashi Sagawa, Susumu Yoshikawa, Douvogianni Evgenia, Noriyasu Tezuka, Yoshihiro Matano, Kati Stranius, Nikolai V. Tkachencko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY   21(33) 12454-12461   2011   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Junya Mihara, Hironobu Hayashi, Naoki Kadota, Vladimir Chukharev, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Kaname Yoshida, Seiji Isoda, Hiroshi Imahori
CHEMICAL COMMUNICATIONS   47(42) 11781-11783   2011   [Refereed]
Simon Mathew, Hiroaki Iijima, Yuuki Toude, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Seigo Ito, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   115(29) 14415-14424   Jul 2011   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Hiroyuki Fueno, Eisuke Kawabata, Yoshikazu Kobayashi, Kazuyoshi Tanaka, Noriyasu Tezuka, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN   84(7) 748-753   Jul 2011   [Refereed]
Hironobu Hayashi, Wataru Nihashi, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Shu Seki, Yo Shimizu, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   133(28) 10736-10739   Jul 2011   [Refereed]
Hiroshi Imahori, Hiroaki Iijima, Hironobu Hayashi, Yuuki Toude, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Seigo Ito
CHEMSUSCHEM   4(6) 797-805   Jun 2011   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Noriyasu Tezuka, Fumiaki Kawashima, Shu Seki, Yoshihiro Matano, Yoshihide Nakao, Tetsuya Shishido, Masayuki Nishi, Kazuyuki Hirao, Heli Lehtivuori, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   50(20) 4615-4619   May 2011   [Refereed]
Hironobu Hayashi, Ian V. Lightcap, Masahiko Tsujimoto, Mikio Takano, Tomokazu Umeyama, Prashant V. Kamat, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   133(20) 7684-7687   May 2011   [Refereed]
Gustavo de Miguel, Kohei Hosomizu, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori, Marta Perez-Morales, Maria T. Martin-Romero, Luis Camacho
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE   356(2) 775-782   Apr 2011   [Refereed]
Hironori Kaji, Hironobu Hayashi, Tomonori Yamada, Masashi Fukuchi, Subaru Fujimura, Masahiro Ueda, Soonchul Kang, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
APPLIED PHYSICS LETTERS   98(11) 113301   Mar 2011   [Refereed]
Noriyasu Tezuka, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Tetsuya Shishido, Kaname Yoshida, Tetsuya Ogawa, Seiji Isoda, Kati Stranius, Vladimir Chukharev, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE   4(3) 741-750   Mar 2011   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Kazuhiro Kawabata, Noriyasu Tezuka, Yoshihiro Matano, Yuji Miyato, Kazumi Matsushige, Masahiko Tsujimoto, Seiji Isoda, Mikio Takano, Hiroshi Imahori
CHEMICAL COMMUNICATIONS   46(32) 5969-5971   2010   [Refereed]
Noriyasu Tezuka, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Tetsuya Shishido, Mitsuo Kawasaki, Masayuki Nishi, Kazuyuki Hirao, Heli Lehtivuori, Nikolai V. Ikachenko, Helge Lemmetyinen, Yoshihito Honsho, Shu Seki, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B   114(45) 14287-14297   Nov 2010   [Refereed]
Aiko Kira, Yusuke Matsubara, Hiroaki Iijima, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Seigo Ito, Marja Niemi, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   114(25) 11293-11304   Jul 2010   [Refereed]
Hiroshi Imahori, Yusuke Matsubara, Hiroaki Iijima, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Seigo Ito, Marja Niemi, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   114(23) 10656-10665   Jun 2010   [Refereed]
Aiko Kira, Yuki Shibano, Soonchul Kang, Hironobu Hayashi, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   39(5) 448-450   May 2010   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Noriyasu Tezuka, Shu Seki, Yoshihiro Matano, Masayuki Nishi, Kazuyuki Hirao, Heli Lehtivuori, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Yoshihide Nakao, Shigeyoshi Sakaki, Hiroshi Imahori
ADVANCED MATERIALS   22(15) 1767-1770   Apr 2010   [Refereed]
Noriyasu Tezuka, Tomokazu Umeyama, Shu Seki, Yoshihiro Matano, Masayuki Nishi, Kazuyuki Hirao, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   114(7) 3235-3247   Feb 2010   [Refereed]
Hiroshi Imahori, Tomokazu Umeyama, Seigo Ito
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH   42(11) 1809-1818   Nov 2009   [Refereed]
Hiroshi Imahori, Shinya Hayashi, Hironobu Hayashi, Akane Oguro, Seunghun Eu, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   113(42) 18406-18413   Oct 2009   [Refereed]
Hiroshi Imahori, Tomokazu Umeyama
JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES   13(10) 1063-1068   Oct 2009   [Refereed]
Hironobu Hayashi, Aiko Kira, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Patcharee Charoensirithavorn, Takashi Sagawa, Susumu Yoshikawa, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   113(24) 10819-10828   Jun 2009   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Takeshi Takamatsu, Noriyasu Tezuka, Yoshihiro Matano, Yasuyuki Araki, Takehiko Wada, Osamu Yoshikawa, Takashi Sagawa, Susumu Yoshikawa, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   113(24) 10798-10806   Jun 2009   [Refereed]
Hiroshi Imahori, Tomokazu Umeyama
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   113(21) 9029-9039   May 2009   [Refereed]
Aiko Kira, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Kaname Yoshida, Seiji Isoda, Jong Kang Park, Dongho Kim, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   131(9) 3198-+   Mar 2009   [Refereed]
Soonchul Kang, Hironobu Hayashi, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL   3(12) 2065-2074   2008
Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori
ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE   1(1) 120-133   2008   [Refereed]
Soonchul Kang, Hironobu Hayashi, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL   3(12) 2065-2074   2008   [Refereed]
Soonchul Kang, Masakazu Yasuda, Hiroshi Miyasaka, Hironobu Hayashi, Mitsuo Kawasaki, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Kaname Yoshida, Seiji Isoda, Hiroshi Imahori
CHEMSUSCHEM   1(3) 254-261   2008
Tomokazu Umeyama, Noriyasu Tezuka, Mitsuru Fujita, Shinya Hayashi, Naoki Kadota, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   14(16) 4875-4885   2008
Kohei Hosomizu, Masaaki Oodoi, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Kaname Yoshida, Seiji Isoda, Marja Isosomppi, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B   112(51) 16517-16524   Dec 2008   [Refereed]
Kohei Hosomizu, Masaaki Oodoi, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Kaname Yoshida, Seiji Isoda, Marja Isosomppi, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B   112(51) 16517-16524   Dec 2008
Shinya Hayashi, Masanobu Tanaka, Hironobu Hayashi, Seunghun Eu, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Yasuyuki Araki, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   112(39) 15576-15585   Oct 2008
Seunghun Eu, Takashi Katoh, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
DALTON TRANSACTIONS   (40) 5476-5483   Oct 2008
Gustavo de Miguel, Kohei Hosomizu, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori, Maria T. Martin-Romero, Luis Camacho
CHEMPHYSCHEM   9(11) 1511-1513   Aug 2008
Shinya Hayashi, Yusuke Matsubara, Seunghun Eu, Hironobu Hayashi, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   37(8) 846-847   Aug 2008
Novel unsymmetrically pi-elongated porphyrin for dye-sensitized TiO2 cells
Masanobu Tanaka, Shinya Hayashi, Seunghun Eu, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
CHEMICAL COMMUNICATIONS   (20) 2069-2071   2007
Hiroshi Imahori, Masahiro Ueda, Soonchul Kang, Hironobu Hayashi, Shinya Hayashi, Hironori Kaji, Shu Seki, Akinori Saeki, Seiichi Tagawa, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Kaname Yoshida, Seiji Isoda, Motoo Shiro, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   13(36) 10182-10193   2007
Hiroshi Imahori, Masahiro Ueda, Soonchul Kang, Hironobu Hayashi, Shinya Hayashi, Hironori Kaji, Shu Seki, Akinori Saeki, Seiichi Tagawa, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Kaname Yoshida, Seiji Isoda, Motoo Shiro, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   13(36) 10182-10193   2007   [Refereed]
Aiko Kira, Masanobu Tanaka, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Naoki Yoshimoto, Yi Zhang, Shen Ye, Heli Lehtivuori, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   111(36) 13618-13626   Sep 2007
Akiko Nakahashi, Masaki Fujita, Eisuke Miyoshi, Tomokazu Umeyama, Kensuke Naka, Yoshiki Chujo
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY   45(16) 3580-3587   Aug 2007
Tomokazu Umeyama, Naoki Kadota, Noriyasu Tezuka, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
CHEMICAL PHYSICS LETTERS   444(4-6) 263-267   Aug 2007
Tomokazu Umeyama, Mitsuru Fujita, Noriyasu Tezuka, Naoki Kadota, Yoshihiro Matano, Kaname Yoshida, Seiji Isoda, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   111(30) 11484-11493   Aug 2007
Tomokazu Umeyama, Noriyasu Tezuka, Mitsuru Fujita, Yoshihiro Matano, Norihiko Takeda, Kei Murakoshi, Kaname Yoshida, Seiji Isoda, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   111(27) 9734-9741   Jul 2007
Kensuke Naka, Tomokazu Umeyama, Akiko Nakahashi, Yoshiki Chujo
MACROMOLECULES   40(14) 4854-4858   Jul 2007
Electron-donating perylene tetracarboxylic acids for dye-sensitized solar cells
Yuki Shibano, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
ORGANIC LETTERS   9(10) 1971-1974   May 2007
Yuki Shibano, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Yasuyuki Araki, Osamu Ito, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   111(16) 6133-6142   Apr 2007
Seunghun Eu, Shinya Hayashi, Tomokazu Umeyama, Akane Oguro, Mitsuo Kawasaki, Naoki Kadota, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   111(8) 3528-3537   Mar 2007

Misc

 
MIZUTA GAI, URANO TOSHIYUKI, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI, IMAHORI HIROSHI, ITO SEIGO
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   62nd ROMBUNNO.12P-P7-32   Feb 2015
KANDA HIROYUKI, UZUM ABDULLAH, TANAKA SOICHIRO, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI, IMAHORI HIROSHI, NISHINO HITOSHI, ITO SEIGO
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   62nd ROMBUNNO.12P-P7-34   Feb 2015
MURAKAMI TATSUYA, INADA MASAMI, NAKATSUJI HIROTAKA, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
日本DDS学会学術集会プログラム予稿集   30th 109   Jul 2014
BAEK JINSEOK, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   94th(2) 262   Mar 2014
HANAOKA TAKUMA, BAEK JINSEOK, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   94th(2) 262   Mar 2014
MIYATA TETSUSHI, KUROTOBI KEI, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   94th(2) 491   Mar 2014
UMEYAMA TOMOKAZU, WATANABE YUSUKE, DOUVOGIANNI EVGENIA, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2013 170   Sep 2013
BAEK JINSEOK, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2013 103   Sep 2013
UMEYAMA TOMOKAZU, BAEK JINSEOK, TEZUKA NORIYASU, MORITA KAZUKI, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2013 79   Sep 2013
BAEK JINSEOK, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   93rd(2) 531   Mar 2013
MIYATA TETSUSHI, KITAURA SHINJI, KUROTOBI KEI, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   93rd(2) 262   Mar 2013
UMEYAMA TOMOKAZU, HIROSE KOHEI, ONO NOBORU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   93rd(3) 839   Mar 2013
INADA MAMI, MURAKAMI TATSUYA, NAKATSUJI HIROTAKA, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   93rd(3) 793   Mar 2013
UMEYAMA TOMOKAZU
村田学術振興財団年報   (26) 102-110   Dec 2012
INADA MAMI, MURAKAMI TATSUYA, NAKATSUJI HIROTAKA, MATOBA YOSHINORI, UMEYAMA TOMOKAZU, HASHIDA MITSURU, IMAHORI HIROSHI
日本バイオマテリアル学会シンポジウム予稿集   2012 287   Nov 2012
UMEYAMA TOMOKAZU, WATANABE YUSUKE, EVGENIA DOUVOGIANNI, IMAHORI HIROSHI
薄膜太陽電池セミナー   4th 143   Oct 2012
SHU JOBUN, HASHIDA YASUHIKO, KAWAKAMI SHIGERU, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI, MURAKAMI TATSUYA, YAMASHITA FUMIYOSHI, HASHIDA MITSURU
アンチセンスシンポジウム講演要旨集   22nd 111   Sep 2012
UMEYAMA TOMOKAZU, MIHARA JUN'YA, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2012 139   Sep 2012
KITAURA SHINJI, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   92nd(4) 1568   Mar 2012
HIROSE KOHEI, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, ONO NOBORU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   92nd(4) 1569   Mar 2012
UMEYAMA TOMOKAZU, MIHARA JUN'YA, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   92nd(4) 1567   Mar 2012
HAYASHI HIRONOBU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   92nd(4) 1569   Mar 2012
HAYASHI HIRONOBU, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   92nd(4) 1570   Mar 2012
ZHANG BAI, UMEYAMA TOMOKAZU, DOUVOGIANNI EVGENIA, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   92nd(3) 998   Mar 2012
SHU JOBUN, HASHIDA YASUHIKO, KAWAKAMI SHIGERU, YAMASHITA FUMIYOSHI, MURAKAMI TATSUYA, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI, HASHIDA MITSURU
日本薬学会年会要旨集   132nd(4) 218   Mar 2012
HASHIDA YASUHIKO, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI, HASHIDA MITSURU
日本農芸化学会大会講演要旨集(Web)   2012 3C33A01 (WEB ONLY)   Mar 2012
UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
高分子学会予稿集(CD-ROM)   60(2 Disk1) ROMBUNNO.3O11   Sep 2011
HIROSE KOHEI, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, ONO NOBORU, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2011 90   Sep 2011
KITAURA SHINJI, MATSUSHIGE KAZUMI, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2011 44   Sep 2011
MIHARA JUN'YA, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2011 90   Sep 2011
NIHASHI WATARU, HAYASHI HIRONOBU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   91st(3) 968   Mar 2011
KITAURA SHINJI, ZHANG ZHE, MATSUSHIGE KAZUMI, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   91st(4) 1535   Mar 2011
MIHARA JUN'YA, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   91st(2) 428   Mar 2011
HAYASHI HIRONOBU, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   91st(3) 968   Mar 2011
MATOBA YOSHINORI, MURAKAMI TATSUYA, TEZUKA NORIYASU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, HASHIDA MITSURU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   91st(2) 427   Mar 2011
UMEYAMA TOMOKAZU, TEZUKA NORIYASU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   91st(2) 380   Mar 2011
TODE YUKI, IIJIMA HIROAKI, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, ITO SEIGO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   91st(2) 512   Mar 2011
HIROSE KOHEI, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, ONO NOBORU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   91st(3) 888   Mar 2011
UMEYAMA TOMOKAZU
日本化学会講演予稿集   91st(1) 98   Mar 2011
SHU JOBUN, HASHIDA YASUHIKO, KAWAKAMI SHIGERU, YAMASHITA FUMIYOSHI, MURAKAMI TATSUYA, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI, HASHIDA MITSURU
日本薬学会年会要旨集   131st(4) 182   Mar 2011
TANAKA HIRONORI, SHU JOBUN, HASHIDA YASUHIKO, KAWAKAMI SHIGERU, UMEYAMA TOMOKAZU, MURAKAMI TATSUYA, IMAHORI HIROSHI, YAMASHITA FUMIYOSHI, HASHIDA MITSURU
日本薬学会年会要旨集   131st(4) 231   Mar 2011
MATOHANE YOSHINORI, MURAKAMI TATSUYA, TEZUKA NORIYASU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, HASHIDA MITSURU, IMAHORI HIROSHI
日本薬学会年会要旨集   131st(4) 182   Mar 2011
CHUJO YOSHIKI, NAKA KENSUKE, UMEYAMA TOMOKAZU, NAKAHASHI AKIKO, MINEHARA HIROKI
日本化学繊維研究所講演集   68 51-55   Mar 2011
UMEYAMA TOMOKAZU
ゼネラル石油研究奨励財団研究報告書   (14) 104-106   Feb 2011
IIJIMA HIROAKI, ITO SEIGO, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2010 224   Sep 2010
UMEYAMA TOMOKAZU, TEZUKA NORIYASU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
有機電子移動化学討論会講演要旨集   34th 60-61   Jun 2010
SHU JOBUN, HASHIDA YASUHIKO, KAWAKAMI SHIGERU, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI, MURAKAMI TATSUYA, YAMASHITA FUMIYOSHI, HASHIDA MITSURU
Drug Deliv Syst   25(3) 340   May 2010
ODOI MASAAKI, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, YOSHIKAWA OSAMU, SAGAWA TAKASHI, YOSHIKAWA SUSUMU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   90th(3) 870   Mar 2010
MATSUBARA YUSUKE, IIJIMA HIROAKI, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, ITO SEIGO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   90th(2) 438   Mar 2010
MIHARA JUN'YA, TEZUKA NORIYASU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   90th(2) 370   Mar 2010
TEZUKA NORIYASU, UMEYAMA TOMOKAZU, SEKI SHU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   90th(2) 370   Mar 2010
UMEYAMA TOMOKAZU
日本化学会講演予稿集   90th(2) 370   Mar 2010
UMEYAMA TOMOKAZU, TAKAMATSU TAKESHI, MATANO YOSHIHIRO, YOSHIKAWA OSAMU, SAGAWA TAKASHI, YOSHIKAWA SUSUMU, IMAHORI HIROSHI, ARAKI YASUYUKI, WADA TAKEHIKO
日本学術会議材料工学連合講演会講演論文集   53rd 51-52   Oct 2009
KAWASHIMA FUMIAKI, TEZUKA NORIYASU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2009 50   Sep 2009
UMEYAMA TOMOKAZU, TAKAMATSU TAKESHI, TEZUKA NORIYASU, MATANO YOSHIHIRO, ARAKI YASUYUKI, WADA TAKEHIKO, YOSHIKAWA OSAMU, SAGAWA TAKASHI, YOSHIKAWA SUSUMU, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2009 27   Sep 2009
KIRA AIKO, SHIBANO YUKI, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2009 418   Sep 2009
TEZUKA NORIYASU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   89th(1) 282   Mar 2009
NAKASHIMA MAKOTO, MATANO YOSHIHIRO, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   89th(2) 1233   Mar 2009
KAWASHIMA FUMIAKI, TEZUKA NORIYASU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   89th(1) 282   Mar 2009
MATSUBARA YUSUKE, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, ITO SEIGO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   89th(1) 100   Mar 2009
KIRA AIKO, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, YOSHIDA KANAME, ISODA SEIJI, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   89th(2) 911   Mar 2009
UMEYAMA TOMOKAZU, TAKAMATSU TAKESHI, MATANO YOSHIHIRO, YOSHIKAWA OSAMU, YOSHIKAWA SUSUMU, ARAKI YASUYUKI, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   89th(2) 838   Mar 2009
UMEYAMA TOMOKAZU, KADOTA NAOKI, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本学術会議材料工学連合講演会講演論文集   52nd 291-292   Oct 2008
NAKASHIMA MAKOTO, MATANO YOSHIHIRO, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
複素環化学討論会講演要旨集   38th 41-42   Oct 2008
MATSUBARA YUSUKE, HAYASHI HIRONOBU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2008 287   Sep 2008
KANG SOONCHUL, HAYASHI HIRONOBU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, TKACHENKO NIKOLAI V., LEMMETYINEN HELGE, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2008 106   Sep 2008
HAYASHI HIRONOBU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2008 295   Sep 2008
OMORI TAKANOBU, KIRA AIKO, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2008 288   Sep 2008
UMEYAMA TOMOKAZU, KADOTA NAOKI, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2008 222   Sep 2008
TEZUKA NORIYASU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2008 234   Sep 2008
UMEYAMA TOMOKAZU, TEZUKA NORIYASU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
高分子学会予稿集(CD-ROM)   57(2 Disk1) 3D14   Sep 2008
UMEYAMA TOMOKAZU, KADOTA NAOKI, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
高分子学会予稿集(CD-ROM)   57(1 Disk1) 1F28   May 2008
UMEYAMA TOMOKAZU, TEZUKA NORIYASU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
応用物理学関係連合講演会講演予稿集   55th(1) 499   Mar 2008
MATSUBARA YUSUKE, HAYASHI SHIN'YA, EU SEUNGHUN, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   88th(1) 178   Mar 2008
KANG SOONCHUL, HAYASHI SHIN'YA, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, CANTON SOPHIE, YARTSEV ARKADY, SUNDSTROERM VILLY, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   88th(1) 138   Mar 2008
TEZUKA NORIYASU, UMEYAMA TOMOKAZU, HAYASHI SHIN'YA, KADOTA NAOKI, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   88th(1) 130   Mar 2008
NAKASHIMA MAKOTO, MATANO YOSHIHIRO, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   88th(2) 1235   Mar 2008
KIRA AIKO, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   88th(2) 1391   Mar 2008
SHINOKURA TOMONORI, MATANO YOSHIHIRO, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   88th(2) 1183   Mar 2008
HAYASHI HIRONOBU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   88th(1) 372   Mar 2008
HAYASHI SHIN'YA, EU SEUNGHUN, MATSUBARA YUSUKE, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   88th(1) 178   Mar 2008
EU SEUNGHUN, HAYASHI SHIN'YA, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, ARAKI YASUYUKI, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   88th(1) 178   Mar 2008
KADOTA NAOKI, UMEYAMA TOMOKAZU, TEZUKA NORIYASU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   88th(1) 131   Mar 2008
SHINOKURA TOMONORI, MATANO YOSHIHIRO, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
有機典型元素化学討論会講演要旨集   34th 311-312   Dec 2007
NAKASHIMA MAKOTO, NAKABUCHI TAKASHI, MATANO YOSHIHIRO, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
構造有機化学討論会講演予稿集   37th 126-127   Oct 2007
UMEYAMA TOMOKAZU, FUJITA MITSURU, TEZUKA NORIYASU, KADOTA NAOKI, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2007 211   Sep 2007
HAYASHI SHIN'YA, TANAKA MASANOBU, EU SEUNGHUN, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2007 287   Sep 2007
KIRA AIKO, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2007 288   Sep 2007
HAYASHI SHIN'YA, TANAKA MASANOBU, EU SEUNGHUN, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2007 219   Sep 2007
HOSOMIZU KOHEI, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI, ISODA SEIJI, OGAWA TETSUYA, NEMOTO TAKASHI
光化学討論会講演要旨集   2007 266   Sep 2007
TEZUKA NORIYASU, UMEYAMA TOMOKAZU, FUJITA MITSURU, HAYASHI SHIN'YA, KADOTA NAOKI, MATANO YOSHIHIRO, YOSHIDA KANAME, ISODA SEIJI, IMAHORI HIROSHI
光化学討論会講演要旨集   2007 289   Sep 2007
MIYAJIMA TOORU, MATANO YOSHIHIRO, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
複素環化学討論会講演要旨集   37th 35-36   Sep 2007
UMEYAMA TOMOKAZU, FUJITA MITSURU, TEZUKA NORIYASU, KADOTA NAOKI, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
高分子学会予稿集(CD-ROM)   56(2 Disk1) 2G12   Sep 2007
NAKA KENSUKE, NAKAHASHI AKIKO, UMEYAMA TOMOKAZU, CHUJO YOSHIKI
高分子学会予稿集(CD-ROM)   56(2 Disk1) 2C18   Sep 2007
KIRA AIKO, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
配位化合物の光化学討論会講演要旨集   20th 29-30   Aug 2007
TEZUKA NORIYASU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI
配位化合物の光化学討論会講演要旨集   20th 63-64   Aug 2007
IMAHORI HIROSHI, KANG SOONCHUL, KIRA AIKO, UMEYAMA TOMOKAZU
応用物理学関係連合講演会講演予稿集   54th(3) 1320   Mar 2007
HAYASHI SHIN'YA, EU SEUNGHUN, TANAKA MASANOBU, UMEYAMA TOMOKAZU, MATANO YOSHIHIRO, IMAHORI HIROSHI, YOSHIKAWA SUSUMU
日本化学会講演予稿集   87th(1) 312   Mar 2007
SUZUKI TAKESHI, SHINOKURA TOMONORI, MATANO YOSHIHIRO, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   87th(2) 948   Mar 2007
NAKASHIMA MAKOTO, NAKABUCHI TAKASHI, MATANO YOSHIHIRO, UMEYAMA TOMOKAZU, IMAHORI HIROSHI
日本化学会講演予稿集   87th(2) 934   Mar 2007

Books etc

 
RSC Nanoscience & Nanotechnology
Imahori, Hiroshi; Umeyama, Tomokazu (Part:Contributor, Fullerene-Modified Electrodes and Solar Cells)
2012   
Supramolecular Chemistry of Fullerenes and Carbon Nanotubes
Imahori, Hiroshi; Umeyama, Tomokazu (Part:Contributor, Applications of Supramolecular Ensembles with Fullerenes and CNTs: Solar Cells and Transistors)
2012   
Handbook of Carbon Nano Materials
Imahori, Hiroshi; Umeyama, Tomokazu (Part:Contributor, Fullerenes for Photoelectrochemical and Photovoltaic Devices)
2011   

Conference Activities & Talks

 
Isomer Separation Effets of [70]PCBM on Photovoltaic Properties [Invited]
Tomokazu Umeyama
11th Aseanian Conference on Nano-Hybrid Solar Cells (NHSC11)   8 Oct 2017   
Photochemistry of Nanocarbon Hybrid Materials [Invited]
Tomokazu Umeyama
9th Asian Photochemistry Conference   4 Dec 2016   
Single-Walled Carbon Nanotubes as Scaffold of Photofunctional Molecules [Invited]
Tomokazu Umeyama
Global Congress & Expo on Materials Science & Nanoscience   24 Oct 2016   
Photofunctional nanocarbon composites [Invited]
Tomokazu Umeyama
The First International Christmas Caparica Congress in Translational Chemistry IC3TC-2015   7 Dec 2015   
Nanocarbon Element Blocks for Light Energy Conversion [Invited]
Tomokazu Umeyama
EMN Bangkok Meeting   10 Nov 2015   
Nanocarbon Materials for Light Energy Conversion [Invited]
UMEYAMA Tomokazu
International Conference on Frontiers in Materials Processing, Applications Research & Technology (FiMPART’15)   12 Jun 2015   
Photofunctional Nanocarbon Materials
UMEYAMA Tomokazu
IUPAC MACRO2014   6 Jul 2014   
Fullerene-Graphene and Fullerene-Nanotube-Graphene Composites for Photoelectrochemical Devices
UMEYAMA Tomokazu
International Symposium on Polymeric Materials Based on Element-Blocks   12 Jun 2014   
Development of Photofunctional Nanocarbon Composite Materials [Invited]
UMEYAMA Tomokazu
Kyoto-Bordeaux Symposium   5 May 2014   
Photofunctional Hybrid Nanocarbon Materials [Invited]
UMEYAMA Tomokazu
JAIST International Symposium on Functional Polymer Materials 2013   13 Dec 2013   
Development of Nanocarbon Materials for Solar Energy Conversion [Invited]
UMEYAMA Tomokazu
The Second International Conference on Photocatalysis and Solar Energy Conversion: Development of Materials and Nanomaterials(PASEC-2)   8 Jul 2013   
Composite Materials of Nanocarbons with Conjugated Polymers and Chromophores for Photoelectrochemical Devices [Invited]
UMEYAMA Tomokazu
International Symposium on Advanced Polymeric Materials 2012 (ISAPM 2012)   9 Jul 2012   
Carbon Nanotube Wiring of Porphyrin-Fullerene Nanograins for Efficient Charge Transport
UMEYAMA Tomokazu
International Symposium on Carbon Nanotube Nanoelectronics   11 Jun 2012   
Photoelectrochemical Devices Based on Composite Materials of Fullerene-Encapsulated Single-Walled Carbon Nanotubes with Conjugated Polymer and Chromophore [Invited]
UMEYAMA Tomokazu
Carbon Nanotube Nanoelectronics (CNTNE2012)   11 Jun 2012   
Composite Materials of Poly(3-hexylthiophene) with Single-Walled Carbon Nanotubes and Fullerene Peapod
UMEYAMA Tomokazu
PVSEC21   28 Nov 2011   
Photocurrent Generation by Semiconducting Electrodes Modified with Nanocarbon Materials and Porphyrins [Invited]
UMEYAMA Tomokazu
The 14th Asian Chemical Congress (14ACC)   5 Sep 2011   
Carbon Nanotube Scaffolds for Fullerene Molecules toward Efficient Photoelectrochemical Devices
UMEYAMA Tomokazu
International Symposium on Carbon Nanotube Nanoelectronics   11 Jun 2011   
Composites of Fullerenes and Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes [Invited]
UMEYAMA Tomokazu
IUPAC 6th International Symposium on Novel Materoals and Synthesis (NMS-VI) & 20th International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers (FCPP-XX)   10 Oct 2010   

Research Grants & Projects

 
Synthesis of Novel Polymers Containing Heteroatoms