MISC

2012年11月

閉じ込め構造中において高強度ナノ秒レーザパルス照射で発生するレーザ誘起創発的応力波の伝搬

  • Koji Aizawa
  • ,
  • Syouichi Yoshida
  • ,
  • Tomoya Makino
  • ,
  • Yoshiaki Tokunaga

33
開始ページ
31
終了ページ
32

エクスポート
BibTeX RIS