NAKAJIMA Hideaki


NAKAJIMA Hideaki

J-GLOBAL         Last updated: Nov 8, 2018 at 10:23
 
Avatar
Name
NAKAJIMA Hideaki
Affiliation
University of Fukui
Section
Faculty of Medical Sciences
Job title
Assistant Professor

Research Areas

 
 

Education

 
 
 - 
2001
Faculty of Medicine, Faculty of Medicine, Fukui Medical School
 

Published Papers

 
Takahashi A, Nakajima H, Uchida K, Takeura N, Honjoh K, Watanabe S, Kitade M, Kokubo Y, Johnson WEB, Matsumine A
Cell transplantation   27(7) 1126-1139   Jul 2018   [Refereed]
Kobayashi Kazuyoshi, Imagama Shiro, Ando Kei, Ishiguro Naoki, Yamashita Masaomi, Eguchi Yawara, Matsumoto Morio, Ishii Ken, Hikata Tomohiro, Seki Shoji, Terai Hidetomi, Suzuki Akinobu, Tamai Koji, Aramomi Masaaki, Ishikawa Tetsuhiro, Kimura Atsushi, Inoue Hirokazu, Inoue Gen, Miyagi Masayuki, Saito Wataru, Yamada Kei, Hongo Michio, Nishimura Hirosuke, Suzuki Hidekazu, Nakano Atsushi, Watanabe Kazuyuki, Chikuda Hirotaka, Ohya Junichi, Aoki Yasuchika, Shimizu Masayuki, Futatsugi Toshimasa, Mukaiyama Keijiro, Hasegawa Masaichi, Kiyasu Katsuhito, Iizuka Haku, Iizuka Yoichi, Kobayashi Ryoichi, Nishida Kotaro, Kakutani Kenichiro, Nakajima Hideaki, Murakami Hideki, Demura Satoru, Kato Satoshi, Yoshioka Katsuhito, Namikawa Takashi, Watanabe Kei, Nakanishi Kazuyoshi, Nakagawa Yukihiro, Yoshimoto Mitsunori, Fujiwara Hiroyasu, Nishida Norihiro, Imajo Yasuaki, Yamazaki Masashi, Sakane Masataka, Abe Tetsuya, Fujii Kengo, Kaito Takashi, Furuya Takeo, Orita Sumihisa, Ohtori Seiji
GLOBAL SPINE JOURNAL   7(7) 636-641   Oct 2017   [Refereed]
Kobayashi Kazuyoshi, Imagama Shiro, Ando Kei, Ishiguro Naoki, Yamashita Masaomi, Eguchi Yawara, Matsumoto Morio, Ishii Ken, Hikata Tomohiro, Seki Shoji, Terai Hidetomi, Suzuki Akinobu, Tamai Koji, Aramomi Masaaki, Ishikawa Tetsuhiro, Kimura Atsushi, Inoue Hirokazu, Inoue Gen, Miyagi Masayuki, Saito Wataru, Yamada Kei, Hongo Michio, Matsuoka Yuji, Suzuki Hidekazu, Nakano Atsushi, Watanabe Kazuyuki, Chikuda Hirotaka, Ohya Junichi, Aoki Yasuchika, Shimizu Masayuki, Futatsugi Toshimasa, Mukaiyama Keijiro, Hasegawa Masaichi, Kiyasu Katsuhito, Iizuka Haku, Iizuka Yoichi, Kobayashi Ryoichi, Nishida Kotaro, Kakutani Kenichiro, Nakajima Hideaki, Murakami Hideki, Demura Satoru, Kato Satoshi, Yoshioka Katsuhito, Namikawa Takashi, Watanabe Kei, Nakanishi Kazuyoshi, Nakagawa Yukihiro, Yoshimoto Mitsunori, Fujiwara Hiroyasu, Nishida Norihiro, Imajo Yasuaki, Yamazaki Masashi, Sakane Masataka, Abe Tetsuya, Fujii Kengo, Kaito Takashi, Furuya Takeo, Orita Sumihisa, Ohtori Seiji
GLOBAL SPINE JOURNAL   7(6) 560-566   Sep 2017   [Refereed]
Kokubo Y, Oki H, Sugita D, Takeno K, Miyazaki T, Negoro K, Nakajima H
Journal of orthopaedic surgery (Hong Kong)   25(1) 2309499016684322   Jan 2017   [Refereed]
Kokubo Y, Oki H, Takeura N, Negoro K, Takeno K, Miyazaki T, Sugita D, Nakajima H
SpringerPlus   5 597   May 2016   [Refereed]
Tamai Koji, Terai Hidetomi, Suzuki Akinobu, Nakamura Hiroaki, Yamashita Masaomi, Eguchi Yawara, Imagama Shiro, Ando Kei, Kobayashi Kazuyoshi, Matsumoto Mono, Ishii Ken, Hikata Tomohiro, Seki Shoji, Aramomi Masaaki, Ishikawa Tetsuhiro, Kimura Atsushi, Inoue Hirokazu, Inoue Gen, Miyagi Masayuki, Saito Wataru, Yamada Kei, Hongo Michio, Endo Kenji, Suzuki Hidekazu, Nakano Atsushi, Watanabe Kazuyuki, Ohya Junichi, Chikuda Hirotaka, Aoki Yasuchika, Shimizu Masayuki, Futatsugi Toshimasa, Mukaiyama Keijiro, Hasegawa Masaichi, Kiyasu Katsuhito, Iizuka Haku, Nishida Kotaro, Kakutani Kenichiro, Nakajima Hideaki, Murakami Hideki, Demura Satoru, Kato Satoshi, Yoshioka Katsuhito, Namikawa Takashi, Watanabe Kei, Nakanishi Kazuyoshi, Nakagawa Yukihiro, Yoshimoto Mitsunori, Fujiwara Hiroyasu, Nishida Norihiro, Sakane Masataka, Yamazaki Masashi, Kaito Takashi, Furuya Takeo, Orita Sumihisa, Ohtori Seiji
SPINE SURGERY AND RELATED RESEARCH   1(4) 179-184   2017   [Refereed]
Kokubo Y, Oki H, Sugita D, Negoro K, Takeno K, Miyazaki T, Nakajima H
European journal of orthopaedic surgery & traumatology : orthopedie traumatologie   26(4) 407-413   May 2016   [Refereed]
Nakajima H, Uchida K, Honjoh K, Sakamoto T, Kitade M, Baba H
Journal of neurosurgery. Spine   24(1) 39-47   Jan 2016   [Refereed]
Watanabe S, Uchida K, Nakajima H, Matsuo H, Sugita D, Yoshida A, Honjoh K, Johnson WE, Baba H
Stem cells (Dayton, Ohio)   33(6) 1902-1914   Jun 2015   [Refereed]
Sadahira K, Sagawa M, Nakazato T, Uchida H, Ikeda Y, Okamoto S, Nakajima H, Kizaki M
International journal of oncology   45(6) 2278-2286   Dec 2014   [Refereed]
Matsuo H, Uchida K, Nakajima H, Guerrero AR, Watanabe S, Takeura N, Sugita D, Shimada S, Nakatsuka T, Baba H
Pain   155(9) 1888-1901   Sep 2014   [Refereed]
[Ossification of the posterior longitudinal ligament (OPLL) and the ligamentum flavum (OLF)].
Yoshida A, Nakajima H, Takeura N, Baba H
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine   72(10) 1761-1767   Oct 2014   [Refereed]
Sugita D, Yayama T, Uchida K, Kokubo Y, Nakajima H, Yamagishi A, Takeura N, Baba H
Spine   38(22) E1388-96   Oct 2013   [Refereed]
Nakajima M, Takahashi A, Tsuji T, Karasugi T, Baba H, Uchida K, Kawabata S, Okawa A, Shindo S, Takeuchi K, Taniguchi Y, Maeda S, Kashii M, Seichi A, Nakajima H, Kawaguchi Y, Fujibayashi S, Takahata M, Tanaka T, Watanabe K, Kida K, Kanchiku T, Ito Z, Mori K, Kaito T, Kobayashi S, Yamada K, Takahashi M, Chiba K, Matsumoto M, Furukawa K, Kubo M, Toyama Y, Genetic Study Group of Investigation Committee on Ossification of the Spinal Ligaments., Ikegawa S
Nature genetics   46(9) 1012-1016   Sep 2014   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Takeura N, Yayama T, Guerrero AR, Yoshida A, Sakamoto T, Honjoh K, Baba H
The spine journal : official journal of the North American Spine Society   14(8) 1601-1610   Aug 2014   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Guerrero AR, Johnson WE, Masri WE, Baba H
Therapeutic delivery   5(5) 591-607   May 2014   [Refereed]
Kokubo Y, Uchida K, Takeno K, Yayama T, Miyazaki T, Negoro K, Nakajima H, Sugita D, Takeura N, Yoshida A, Baba H
European journal of orthopaedic surgery & traumatology : orthopedie traumatologie   23(5) 557-564   Jul 2013   [Refereed]
Tan Y, Uchida K, Nakajima H, Guerrero AR, Watanabe S, Hirai T, Takeura N, Liu SY, Johnson WE, Baba H
Journal of neuropathology and experimental neurology   72(10) 980-993   Oct 2013   [Refereed]
Inukai T, Uchida K, Kubota C, Takamura T, Nakajima H, Baba H
Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia   20(9) 1224-1227   Sep 2013   [Refereed]
Kokubo Y, Uchida K, Oki H, Negoro K, Nagamune K, Kawaguchi S, Takeno K, Yayama T, Nakajima H, Sugita D, Yoshida A, Baba H
Artificial organs   37(2) 175-182   Feb 2013   [Refereed]
Uchida K, Kokubo Y, Yayama T, Nakajima H, Miyazaki T, Negoro K, Takeno K, Sawaguchi T, Watanabe S, Sugita D, Takeura N, Yoshida A, Baba H
European journal of orthopaedic surgery & traumatology : orthopedie traumatologie   23(2) 155-163   Feb 2013   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Miyazaki T, Tsuchida T, Hirai T, Sugita D, Watanabe S, Takeura N, Yoshida A, Okazawa H, Baba H
Asian spine journal   7(2) 96-103   Jun 2013   [Refereed]
Miyazaki T, Uchida K, Yayama T, Nakajima H, Honjoh K, Itoh H, Oda Y, Baba H
Journal of medical case reports   7 164   Jun 2013   [Refereed]
Inukai T, Uchida K, Kubota C, Takamura T, Nakajima H, Baba H
Hand surgery : an international journal devoted to hand and upper limb surgery and related research : journal of the Asia-Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand   18(1) 49-52   2013   [Refereed]
Uchida K, Negoro K, Kokubo Y, Yayama T, Miyazaki T, Nakajima H, Yoshida A, Baba H
Journal of medical case reports   6 294   Sep 2012   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Okazawa H, Kimura H, Kudo T, Watanabe S, Yoshida A, Baba H
European journal of nuclear medicine and molecular imaging   39(10) 1528-1537   Oct 2012   [Refereed]
Uchida K, Miyazaki T, Nakajima H, Negoro K, Sugita D, Watanabe S, Yoshimura M, Itoh H, Baba H
BMC research notes   5 595   Oct 2012   [Refereed]
Cai HX, Yayama T, Uchida K, Nakajima H, Sugita D, Guerrero AR, Yoshida A, Baba H
Spine   37(11) E639-46   May 2012   [Refereed]
Nakajima H, Uchida K, Guerrero AR, Watanabe S, Sugita D, Takeura N, Yoshida A, Long G, Wright KT, Johnson WE, Baba H
Journal of neurotrauma   29(8) 1614-1625   May 2012   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Watanabe S, Yayama T, Guerrero AR, Inukai T, Hirai T, Sugita D, Johnson WE, Baba H
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society   21(3) 490-497   Mar 2012   [Refereed]
Sato M, Uchida K, Nakajima H, Miyazaki T, Guerrero AR, Watanabe S, Roberts S, Baba H
Arthritis research & therapy   14(1) R31   Feb 2012   [Refereed]
Guerrero AR, Uchida K, Nakajima H, Watanabe S, Nakamura M, Johnson WE, Baba H
Journal of neuroinflammation   9 40   Feb 2012   [Refereed]
Uchida K, Yayama T, Sugita D, Nakajima H, Rodriguez Guerrero A, Watanabe S, Roberts S, Johnson WE, Baba H
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society   21(1) 149-155   Jan 2012   [Refereed]
Chen KB, Uchida K, Nakajima H, Yayama T, Hirai T, Rodriguez Guerrero A, Kobayashi S, Ma WY, Liu SY, Zhu P, Baba H
Spine   36(25) 2122-2129   Dec 2011   [Refereed]
Chen KB, Uchida K, Nakajima H, Yayama T, Hirai T, Watanabe S, Guerrero AR, Kobayashi S, Ma WY, Liu SY, Baba H
Spine   36(17) 1350-1358   Aug 2011   [Refereed]
Uchida Kenzo, Kokubo Yasuo, Yayama Takafumi, Nakajima Hideaki, Miyazaki Tsuyoshi, Negoro Kohei, Ayella Robert L., Kobayashi Shigeru, Sawaguchi Takeshi, Baba Hisatoshi
EUROPEAN JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY AND TRAUMATOLOGY   21(4) 251-257   May 2011   [Refereed]
Uchida K, Yayama T, Cai HX, Nakajima H, Sugita D, Guerrero AR, Kobayashi S, Yoshida A, Chen KB, Baba H
Arthritis research & therapy   13(5) R144   2011   [Refereed]
Kawahara H, Kokubo Y, Yayama T, Uchida K, Kobayashi S, Nakajima H, Oki H, Negoro K, Mwaka ES, Orwotho NT, Baba H
Artificial organs   34(5) 377-383   May 2010   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Yayama T, Miyazaki T, Hirai T, Kobayashi S, Chen K, Guerrero AR, Baba H
Journal of neurosurgery. Spine   13(5) 612-621   Nov 2010   [Refereed]
Uchida K, Yayama T, Nakajima H, Hirai T, Kobayashi S, Chen K, Guerrero AR, Baba H
Journal of orthopaedic surgery (Hong Kong)   18(3) 370-373   Dec 2010   [Refereed]
Nakajima H, Uchida K, Oki H, Yayama T, Mwaka E, Kokubo Y, Sato R, Kobayashi S, Orwotho N, Baba H
Rheumatology international   30(6) 811-815   Apr 2010   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Yayama T, Hirai T, Chen K, Guerrero AR, Baba H
Joint, bone, spine : revue du rhumatisme   77(5) 486-487   Oct 2010   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Hirai T, Yayama T, Chen KB, Kobayashi S, Roberts S, Johnson WE, Baba H
BMC neuroscience   11 84   Jul 2010   [Refereed]
Kobayashi S, Takeno K, Uchida K, Yayama T, Nakajima H, Miyazaki T, Guerrero A, Baba H
Joint, bone, spine : revue du rhumatisme   77(2) 184-186   Mar 2010   [Refereed]
Kobayashi S, Mwaka ES, Baba H, Kokubo Y, Yayama T, Kubota M, Nakajima H, Meir A
Journal of neurosurgery. Spine   12(2) 203-209   Feb 2010   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Yayama T, Kobayashi S, Baba H
Joint, bone, spine : revue du rhumatisme   77(2) 192-193   Mar 2010   [Refereed]
Nakajima H, Uchida K, Yayama T, Kobayashi S, Guerrero AR, Furukawa S, Baba H
Spine   35(5) 497-504   Mar 2010   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Yayama T, Sato R, Kobayashi S, Chen KB, Mwaka ES, Baba H
Archives of orthopaedic and trauma surgery   130(1) 111-118   Jan 2010   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Yayama T, Sato R, Kobayashi S, Mwaka ES, Imamura Y, Baba H
Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia   16(12) 1660-1662   Dec 2009   [Refereed]
Inukai T, Uchida K, Nakajima H, Yayama T, Kobayashi S, Mwaka ES, Guerrero AR, Baba H
Spine   34(26) 2848-2857   Dec 2009   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Yayama T, Sato R, Kobayashi S, Kokubo Y, Mwaka ES, Baba H
Journal of neurosurgery. Spine   11(3) 330-337   Sep 2009   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Miyazaki T, Yayama T, Kawahara H, Kobayashi S, Tsuchida T, Okazawa H, Fujibayashi Y, Baba H
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine   50(11) 1808-1814   Nov 2009   [Refereed]
Uchida K, Yayama T, Kokubo Y, Miyazaki T, Nakajima H, Negoro K, Takeno K, Mwaka ES, Orwotho NT, Shimadzu M, Kobayashi S, Baba H
Journal of orthopaedic science : official journal of the Japanese Orthopaedic Association   14(5) 471-483   Sep 2009   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Sato R, Yayama T, Mwaka ES, Kobayashi S, Baba H
Journal of neurosurgery. Spine   11(5) 521-528   Nov 2009   [Refereed]
[Updates on ossification of posterior longitudinal ligament. Ossification front of posterior longitudinal ligament and cellular biological assessment of chronic mechanical compressed spinal cord].
Uchida K, Nakajima H, Yayama T, Sato R, Baba H
Clinical calcium   19(10) 1472-1479   Oct 2009   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Takamura T, Kobayashi S, Tsuchida T, Okazawa H, Baba H
Journal of neuroimaging : official journal of the American Society of Neuroimaging   19(3) 274-276   Jul 2009   [Refereed]
Kobayashi S, Mwaka ES, Meir A, Uchida K, Takeno K, Miyazaki T, Kubota M, Nakajima H, Nomura E, Yoshizawa H, Baba H
Spine   34(10) 990-997   May 2009   [Refereed]
Uchida K, Negoro K, Nakajima H, Inukai T, Yayama T, Mwaka ES, Tanizawa T, Imamura Y, Baba H
Journal of shoulder and elbow surgery   18(4) e21-6   Jul 2009   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Yayama T, Kobayashi S, Shimada S, Tsuchida T, Okazawa H, Mwaka E, Baba H
Spine   34(11) 1185-1191   May 2009   [Refereed]
Kobayashi S, Hayakawa K, Nakane T, Meir A, Mwaka ES, Yayama T, Uchida K, Shimada S, Inukai T, Nakajima H, Baba H
Journal of orthopaedic science : official journal of the Japanese Orthopaedic Association   14(1) 24-34   Jan 2009   [Refereed]
Kokubo Y, Uchida K, Kobayashi S, Yayama T, Sato R, Nakajima H, Takamura T, Mwaka E, Orwotho N, Bangirana A, Baba H
Journal of neurosurgery. Spine   9(3) 285-295   Sep 2008   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Takamura T, Furukawa S, Kobayashi S, Yayama T, Baba H
Spine   33(24) 2596-2604   Nov 2008   [Refereed]
[Case of rapidly progressive glomerulonephritis with anti-glomerular basement membrane antibody in the course of MPO-ANCA-associated pachymeningitis].
Yamazaki C, Arai S, Tamura Y, Suzuki Y, Nakajima H, Kojima K, Uchida S
Nihon Jinzo Gakkai shi   51(4) 490-495   2009   [Refereed]
Yayama T, Kobayashi S, Sato R, Uchida K, Kokubo Y, Nakajima H, Takamura T, Mwaka E, Orwotho N, Baba H
Clinical rheumatology   27(5) 597-604   May 2008   [Refereed]
[Case of fibromuscular dysplasia revealed by the emergence of severe hypertension in the early phase of pregnancy].
Arai S, Akimoto H, Tamura Y, Nakajima H, Kojima K, Uchida S
Nihon Jinzo Gakkai shi   51(4) 496-501   2009   [Refereed]
Kobayashi S, Uchida K, Kokubo Y, Takeno K, Yayama T, Miyazaki T, Nakajima H, Nomura E, Mwaka E, Baba H
Spine   33(7) 716-723   Apr 2008   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Inukai T, Takamura T, Kobayashi S, Furukawa S, Baba H
Journal of neuroscience research   86(8) 1789-1800   Jun 2008   [Refereed]
Uchida K, Kobayashi S, Sato R, Nakajima H, Yayama T, Kokubo Y, Bangirana A, Baba H
Journal of orthopaedic science : official journal of the Japanese Orthopaedic Association   13(1) 85-88   Jan 2008   [Refereed]
Tamura Y, Kosuga M, Yamashita M, Tomioka S, Sasaki M, Hikita T, Nakajima H, Kojima K, Uchida S
Clinical and experimental nephrology   12(4) 256-263   Aug 2008   [Refereed]
Nakajima H, Uchida K, Kobayashi S, Inukai T, Yayama T, Sato R, Mwaka E, Baba H
Neuroscience letters   435(1) 1-6   Apr 2008   [Refereed]
Sato R, Uchida K, Kobayashi S, Yayama T, Kokubo Y, Nakajima H, Takamura T, Bangirana A, Itoh H, Baba H
Journal of neurosurgery. Spine   7(2) 174-183   Aug 2007   [Refereed]
Yayama T, Uchida K, Kobayashi S, Kokubo Y, Sato R, Nakajima H, Takamura T, Bangirana A, Itoh H, Baba H
Journal of neurosurgery. Spine   7(2) 184-193   Aug 2007   [Refereed]
Uchida K, Kobayashi S, Inukai T, Noriki S, Imamura Y, Nakajima H, Yayama T, Orwotho N, Baba H
Journal of orthopaedic science : official journal of the Japanese Orthopaedic Association   13(1) 89-93   Jan 2008   [Refereed]
Kobayashi S, Uchida K, Baba H, Takeno K, Yayama T, Nakajima H, Nomura E, Yoshizawa H
Journal of neurosurgery. Spine   7(2) 243-247   Aug 2007   [Refereed]
Nakajima H, Uchida K, Kobayashi S, Inukai T, Horiuchi Y, Yayama T, Sato R, Baba H
Journal of neurotrauma   24(4) 703-712   Apr 2007   [Refereed]
Uchida K, Kobayashi S, Nakajima H, Kokubo Y, Yayama T, Sato R, Timbihurira G, Baba H
Journal of neurosurgery. Spine   4(6) 454-462   Jun 2006   [Refereed]
Kobayashi S, Uchida K, Takeno K, Yayama T, Nakajima H, Nomura E, Hayakawa K, Meir A, Yonezawa T, Baba H
Neurosurgery   60(2 Suppl 1) ONSE171-2; discussion ONSE172   Feb 2007   [Refereed]
Uchida K, Nakajima H, Sato R, Kokubo Y, Yayama T, Kobayashi S, Baba H
Journal of orthopaedic science : official journal of the Japanese Orthopaedic Association   10(6) 564-573   Nov 2005   [Refereed]
Uchida K, Kobayashi S, Matsuzaki M, Nakajima H, Shimada S, Yayama T, Sato R, Baba H
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society   15(12) 1759-1767   Dec 2006   [Refereed]
Nakajima H, Uchida K, Kobayashi S, Kokubo Y, Yayama T, Sato R, Baba H
Neuroscience letters   385(1) 30-35   Sep 2005   [Refereed]
Kobayashi S, Kokubo Y, Uchida K, Yayama T, Takeno K, Negoro K, Nakajima H, Baba H, Yoshizawa H
Spine   30(3) 276-282   Feb 2005   [Refereed]
Uchida K, Kobayashi S, Yayama T, Kokubo Y, Nakajima H, Kakuyama M, Sadato N, Tsuchida T, Yonekura Y, Baba H
Journal of neurosurgery. Spine   1(1) 72-79   Jul 2004   [Refereed]
Uchida K, Baba H, Maezawa Y, Furukawa S, Omiya M, Kokubo Y, Kubota C, Nakajima H
Acta neuropathologica   106(1) 29-36   Jul 2003   [Refereed]
Awaya N, Uchida H, Miyakawa Y, Kinjo K, Matsushita H, Nakajima H, Ikeda Y, Kizaki M
Journal of cellular physiology   191(3) 327-335   Jun 2002   [Refereed]

Misc

 
出淵雄哉, 本定和也, 中嶋秀明, 小林英理子, 今村好章, 松峯昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61 147   Sep 2018
中嶋秀明, 渡邉修司, 本定和也, 松峯昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61 87   Sep 2018
渡邉修司, 中嶋秀明, 本定和也, 山本悠介, 松峯昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61 261   Sep 2018
山本悠介, 小久保安朗, 山岸淳嗣, 出淵雄哉, 渡邊修二, 中嶋秀明, 松峯昭彦
日本整形外科学会雑誌   92(8) S1770   Aug 2018
坂本拓己, 宮崎剛, 本定和也, 中嶋秀明, 大木央, 小久保安朗, 松峯昭彦
日本整形外科学会雑誌   92(8) S1826   Aug 2018
中嶋秀明, 竹浦直人, 渡邉修司, 本定和也, 高橋藍, 松峯昭彦
日本整形外科学会雑誌   92(8) S1891   Aug 2018
渡邉修司, 中嶋秀明, 本定和也, 山本悠介, 松峯昭彦
日本整形外科学会雑誌   92(8) S1686   Aug 2018
本定和也, 中嶋秀明, 高橋藍, 山本悠介, 出淵雄哉, 松峯昭彦
日本整形外科学会雑誌   92(8) S1895   Aug 2018
出淵雄哉, 小久保安朗, 坂下輔, 山本悠介, 坂本拓己, 杉田大輔, 平井貴之, 中嶋秀明, 宮崎剛, 大木央, 松峯昭彦
日本整形外科学会雑誌   92(6) S1438-S1438   Jun 2018
山本悠介, 中嶋秀明, 平井貴之, 本定和也, 出淵雄哉, 小久保安朗
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61(3) 637   May 2018
本定和也, 中嶋秀明, 山本悠介, 平井貴之, 小久保安朗, 成田憲彦, 菅野真史
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61(3) 622   May 2018
本定和也, 中嶋秀明, 高橋藍, 山本悠介, 出淵雄哉, 松峯昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61(3) 489‐490-490   May 2018
山本悠介, 小久保安朗, 山岸淳嗣, 出渕雄哉, 中嶋秀明, 松峯昭彦
Journal of Spine Research   9(3) 538-538   Mar 2018
急性期における非骨傷性頸髄損傷者の下肢体幹機能の変化 保存的治療と観血的治療後の比較的検討
北出 一平, 中嶋 秀明, 高橋 藍, 小久保 安朗, 松峯 昭彦
The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine   55(特別号) 2-10   May 2018
頸椎に発生した遺伝性多発性骨軟骨腫の治療経験
本定 和也, 中嶋 秀明, 山本 悠介, 平井 貴之, 小久保 安朗, 成田 憲彦, 菅野 真史
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61(3) 622-622   May 2018
高度局所後彎変形を伴った骨粗鬆症椎体圧潰に対する手術経験
山本 悠介, 中嶋 秀明, 平井 貴之, 本定 和也, 出淵 雄哉, 小久保 安朗
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61(3) 637-637   May 2018
中嶋秀明, 北出誠, 渡邉修司, 本定和也, 山本悠介, 松峯昭彦
Journal of Spine Research   9(3) 240-240   Mar 2018
ラット脊髄損傷におけるmicrogliaの[11C]-PK11195によるPETイメージング
北出 誠, 中嶋 秀明, 渡邉 修司, 本定 和也, 平井 貴之, 松峯 昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61(3) 487-488   May 2018
北出誠, 中嶋秀明, 渡邉修司, 本定和也, 平井貴之, 松峯昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61(3) 487‐488   May 2018
北出誠, 中嶋秀明, 渡邉修司, 本定和也, 平井貴之, 松峯昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61(春季学会) 323-323   Mar 2018
本定和也, 中嶋秀明, 高橋藍, 山本悠介, 出淵雄哉, 松峯昭彦
Journal of Spine Research   9(3) 634-634   Mar 2018
高橋藍, 中嶋秀明, 山本裕介, 小久保安朗, 松峯昭彦
Journal of Spine Research   9(2) 157‐161-161   Feb 2018
脊髄損傷は、脊柱に強い外力が加わることで発症し、永続的な運動感覚障害をもたらすことがある。脊髄損傷の病態は一次損傷とそれに次ぐ二次損傷とから成り、一次損傷は直接外力によるものであり、二次損傷は虚血、低酸素、酸化ストレスなどによる二次的障害である。本研究では、脂肪由来間質細胞と骨髄間質細胞のストレス抵抗性について比較し、脂肪由来間質細胞移植による脊髄損傷治療効果の可能性について述べる。(著者抄録)
山本悠介, 中嶋秀明, 平井貴之, 渡邉修司, 出淵雄哉, 松峯昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61(春季学会) 101-101   Mar 2018
中嶋秀明, 渡邉修司, 本定和也, 平井貴之, 山本悠介, 松峯昭彦
Journal of Spine Research   9(3) 503   Mar 2018
ラット変性椎間板におけるマクロファージの局在に関する免疫組織化学的評価
山本 悠介, 小久保 安朗, 山岸 淳嗣, 出淵 雄哉, 中嶋 秀明, 松峯 昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61(春季学会) 323-323   Mar 2018
中嶋秀明, 高橋藍, 山本悠介, 渡邉修司, 松峯昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61 281   Mar 2018
非骨傷性頸髄損傷に対する治療選択と治療成績
中嶋 秀明, 高橋 藍, 山本 悠介, 渡邉 修司, 松峯 昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61(春季学会) 281-281   Mar 2018
頸椎後縦靱帯骨化症に対する前方除圧固定術の中長期治療成績
中嶋 秀明, 渡邉 修司, 本定 和也, 平井 貴之, 山本 悠介, 松峯 昭彦
Journal of Spine Research   9(3) 503-503   Mar 2018
北出誠, 中嶋秀明, 渡邉修司, 本定和也, 小久保安朗, 松峯昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   60(秋季学会) 254-254   Sep 2017
中嶋秀明, 平井貴之, 山本悠介, 出淵雄哉, 松峯昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   61(1) 29‐30-30   Jan 2018
当院で経験したパーキンソン病を合併する骨粗鬆症性圧潰手術症例の臨床的特徴と治療成績を非パーキンソン病症例と比較検討した。パーキンソン病合併骨粗鬆症性圧潰症例(P群)9例、非パーキンソン病症例(NP群)27例を対象とした。臨床症状はP群では腰痛や馬尾症状、NP群では下肢痛が主であった。手術成績(JOA score、VAS)は両群間に有意差はなかった。圧潰形態はいずれも扁平型もしくは陥凹型であり楔状型はなかった。P群では罹患椎体の圧壊進行が平均29.1日と早かった。腰椎前彎はいずれの群でも消失...
高橋 藍, 中嶋 秀明, 山本 裕介, 小久保 安朗, 松峯 昭彦
Journal of spine research : official journal of the Japanese Society for Spine Surgery and Related Research   9(2) 157-161   Feb 2018
坂本拓己, 宮崎剛, 本定和也, 中嶋秀明, 小久保安朗, 松峯昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   60(秋季学会) 270-270   Sep 2017
出淵雄哉, 中嶋秀明, 本定和也, 津向伸哉, 今村好章, 松峯昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   60(秋季学会) 111-111   Sep 2017
高橋藍, 中嶋秀明, 山本悠介, 松峯昭彦
臨床整形外科   53(1) 7‐12   Jan 2018
高橋藍, 中嶋秀明, 北出一平, 嶋田誠一郎, 松峯昭彦
日本運動療法学会大会抄録集   43rd 31-31   Jun 2018
山本悠介, 小久保安朗, 山岸淳嗣, 出淵雄哉, 中嶋秀明, 松峯昭彦
日本整形外科学会雑誌   91(8) S1845-S1845   Aug 2017
中嶋秀明, 平井貴之, 山本悠介, 出淵雄哉, 松峯昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   60(秋季学会) 74-74   Sep 2017
坂本拓己, 宮崎剛, 本定和也, 高橋藍, 杉田大輔, 中嶋秀明, 小久保安朗, 松峯昭彦
日本整形外科学会雑誌   91(8) S1725-S1725   Aug 2017
高橋 藍, 中嶋 秀明, 山本 悠介, 松峯 昭彦
臨床整形外科   53(1) 7-12   Jan 2018
脂肪由来間質細胞(adipose-derived mesenchymal stromal cell;ADSC)は採取が比較的容易であり,幹細胞の頻度も高いと報告されており,脊髄損傷に対するADSC移植による運動機能改善効果,軸索再生効果が認められた.また,脊髄損傷部では二次損傷による虚血,炎症,酸化ストレスが惹起され移植細胞に影響すると考えられるが,ADSCは酸化ストレスや低酸素に対する抵抗性が認められ,移植後の生存率も高いことから,質的な面での有用性も期待される.(著者抄録)
本定和也, 中嶋秀明, 高橋藍, 山本悠介, 出淵雄哉, 松峯昭彦
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   60(秋季学会) 254-254   Sep 2017
髙橋 藍, 中嶋 秀明, 山本 悠介, 松峯 昭彦
臨床整形外科   53(1) 7-12   Jan 2018
北出誠, 中嶋秀明, 渡邉修司, 本定和也, 平井貴之, 小久保安朗, 松峯昭彦
日本整形外科学会雑誌   91(8) S1585-S1585   Aug 2017
中嶋秀明, 小久保安朗, 平井貴之, 杉田大輔, 北出誠, 松峯昭彦
日本整形外科学会雑誌   91(8) S1771-S1771   Aug 2017
ヒト頸椎椎間板ヘルニア・頸椎症椎間板におけるマクロファージ浸潤の免疫組織化学的観察
山岸 淳嗣, 小久保 安朗, 中嶋 秀明, 杉田 大輔, 山本 悠介, 松峯 昭彦
日本整形外科学会雑誌   91(8) S1761-S1761   Aug 2017
本定和也, 中嶋秀明, 高橋藍, 山本悠介, 出淵雄哉, 松峯昭彦
日本整形外科学会雑誌   91(8) S1850-S1850   Aug 2017
山岸淳嗣, 小久保安朗, 中嶋秀明, 杉田大輔, 山本悠介, 松峯昭彦
日本整形外科学会雑誌   91(8) S1761   Aug 2017
北出一平, 高橋藍, 中嶋秀明, 小久保安朗, 松峯昭彦
Japanese Journal of Rehabilitation Medicine   54(Supplement) S1283(J‐STAGE)-5   May 2017
頸髄症における箸の自立に関連する因子の検証
山岸 永典, 平馬 佑有子, 亀井 絵理奈, 安竹 正樹, 久保田 雅史, 嶋田 誠一郎, 中嶋 秀明, 松峯 昭彦
The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine   54(特別号) 1-P2K   May 2017
非骨傷性頸髄損傷の治療成績
高橋 藍, 中嶋 秀明, 北出 一平, 小久保 安朗, 松峯 昭彦
The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine   54(特別号) 3-5   May 2017
北出一平, 久保田雅史, 山岸永典, 嶋田誠一郎, 中嶋秀明, 小久保安朗
日本理学療法学術大会(Web)   52nd(Suppl.2) ROMBUNNO.P‐KS‐43‐5(J‐STAGE)-KS   Apr 2017
ヒト頸椎椎間板ヘルニア・頸椎症椎間板における組織学的観察・マクロファージ浸潤の免疫組織化学的観察
山岸 淳嗣, 小久保 安朗, 杉田 大輔, 平井 貴之, 山本 悠介, 中嶋 秀明
Journal of Spine Research   8(3) 589-589   Mar 2017
坂本拓己, 宮崎剛, 本定和也, 高橋藍, 中嶋秀明, 小久保安朗
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   60(春季学会) 168-168   Apr 2017
高橋藍, 中嶋秀明, 北出一平, 小久保安朗, 松峯昭彦
Japanese Journal of Rehabilitation Medicine   54(Supplement) S1285(J‐STAGE)   2017
高橋藍, 中嶋秀明, 本定和也, 北出誠, 山本悠介, 小久保安朗
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   60(春季学会) 217-217   Apr 2017
中嶋秀明, 本定和也, 渡邉修司, 高橋藍, 平井貴之, 小久保安朗
Journal of Spine Research   8(3) 194-194   Mar 2017
山本悠介, 山岸淳嗣, 杉田大輔, 平井貴之, 中嶋秀明, 小久保安朗
Journal of Spine Research   8(3) 295-295   Mar 2017
本定和也, 中嶋秀明, 高橋藍, 山本悠介, 出淵雄哉, 小久保安朗
Journal of Spine Research   8(3) 579-579   Mar 2017
北出誠, 中嶋秀明, 渡邉修司, 本定和也, 高橋藍, 平井貴之, 小久保安朗
Journal of Spine Research   8(3) 579-579   Mar 2017
高橋藍, 中嶋秀明, 本定和也, 北出誠, 山本悠介, 小久保安朗
Journal of Spine Research   8(3) 582-582   Mar 2017
中嶋秀明, 本定和也, 平井貴之, 北出誠, 出淵雄哉, 小久保安朗
Journal of Spine Research   8(3) 349-349   Mar 2017
山岸淳嗣, 小久保安朗, 杉田大輔, 平井貴之, 山本悠介, 中嶋秀明
Journal of Spine Research   8(3) 589   Mar 2017
坂本拓己, 宮崎剛, 本定和也, 高橋藍, 中嶋秀明, 大木央, 小久保安朗
日本整形外科学会雑誌   91(3) S971-S971   Mar 2017
本定和也, 中嶋秀明, 平井貴之, 北出誠, 山本悠介, 小久保安朗
日本整形外科学会雑誌   91(3) S817-S817   Mar 2017
山岸永典, 山岸永典, 平馬佑有子, 亀井絵理奈, 安竹正樹, 久保田雅史, 嶋田誠一郎, 中嶋秀明, 松峯昭彦
Japanese Journal of Rehabilitation Medicine   54(Supplement) S693(J‐STAGE)   2017
中嶋秀明, 本定和也, 平井貴之, 山本悠介, 出淵雄哉, 小久保安朗
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   59(秋季学会) 227-227   Sep 2016
平井貴之, 中嶋秀明, 高橋藍, 本定和也, 北出誠, 小久保安朗
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   59(秋季学会) 94-94   Sep 2016
中嶋秀明, 本定和也, 平井貴之, 山本悠介, 北出誠, 小久保安朗
別冊整形外科   (70) 195‐199   Oct 2016
坂本拓己, 宮崎剛, 本定和也, 中嶋秀明, 大木央, 小久保安朗
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   59(秋季学会) 246-246   Sep 2016
高橋藍, 中嶋秀明, 小久保安朗
Clinical Neuroscience   34(10) 1123‐1126   Oct 2016
【細胞移植と神経再生】 脊髄 脊髄損傷における脂肪由来幹細胞
高橋 藍, 中嶋 秀明, 小久保 安朗
Clinical Neuroscience   34(10) 1123-1126   Oct 2016
坂本拓己, 宮崎剛, 本定和也, 高橋藍, 北出誠, 中嶋秀明, 小久保安朗
日本整形外科学会雑誌   90(8) S1533-S1533   Aug 2016
【骨折(四肢・脊椎脊髄外傷)の診断と治療(その1)】 脊椎 脊椎椎体(頸椎・胸椎・腰椎) 脊柱管狭窄症を伴った中下位腰椎骨粗鬆症性圧潰に対する治療選択
中嶋 秀明, 本定 和也, 平井 貴之, 山本 悠介, 北出 誠, 小久保 安朗
別冊整形外科   (70) 195-199   Oct 2016
手術的治療を要したL3以下の中下位腰椎圧潰32例(平均年齢79.3歳)の治療成績を調査し、本病態に対する治療選択を考察した。臨床症状は下肢痛が主訴になる場合が多く、X線像では罹患椎体の圧潰形態が扁平型17例、陥凹型15例であり、扁平型のうち15例(88.2%)でcleft形成を認め、陥凹型のうち10例(66.7%)で椎間動揺性を認めた。CT・MRIでは椎間孔狭窄を18例(56.3%)、脊柱管狭窄症を28例(87.5%)に認めた。cleft形成を認めた症例に対しては除圧+椎体形成術(VP)2...
ヒト頸椎OPLL骨化巣におけるmechanical strainとIhh signalingの発現に関する検討
杉田 大輔, 中嶋 秀明, 竹浦 直人, 高橋 藍, 本定 和也, 山岸 敦嗣, 小久保 安朗
日本整形外科学会雑誌   90(8) S1494-S1494   Aug 2016
中嶋 秀明, 高橋 藍, 本定 和也, 出淵 雄哉, 山本 悠介, 小久保 安朗
整形外科   67(8) 852-856   Jul 2016
高橋 藍, 中嶋 秀明, 竹浦 直人, 本定 和也, 小久保 安朗
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   59(4) 719-720   Jul 2016
過去24年間の非骨傷性頸髄損傷の手術症例46例(男性36例、女性10例、治療時平均年齢68.9歳)を対象に、治療成績について検討した。同期間中の脊椎・脊髄外傷は152例で、そのうち非骨傷性頸髄損傷は29.1%であった。臨床評価はASIA impairment scaleを用い、画像評価は術前MRI画像が得られた26例について調査した。その結果、術後のASIA impairment scaleで神経学的に1段階以上の改善症例は26例であったが、術前待機時間、年齢、脊椎合併症については、1段階...
竹浦 直人, 中嶋 秀明, 高橋 藍, 本定 和也, 北出 誠, 小久保 安朗
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   59(4) 675-676   Jul 2016
慢性圧迫脊髄におけるmicroglia/macrophageの関与について、ヒト頸髄症の病態をシミュレートする慢性脊髄圧迫モデル(twy/twyマウス)を用いて、脊髄圧迫部位での脊髄障害性疼痛に関連する物質の発現変化について検討した。その結果、慢性圧迫脊髄において圧迫程度に応じた血管脊髄関門の破綻や透過性が生じていることが考えられ、それにより脊髄内に遊走してきたhematogenous macrophageが脊髄障害性疼痛の病態のひとつとして働いている可能性が示唆された、
頸胸椎移行部に生じたdumbbell型髄膜腫の治療経験
竹浦 直人, 中嶋 秀明, 高橋 藍, 坂本 拓己, 本定 和也, 北出 誠, 山岸 淳嗣, 小久保 安朗
日本整形外科学会雑誌   90(6) S1363-S1363   Jun 2016
頸胸椎移行部にdumbbell状に発生したextradural meningiomaの治療経験
竹浦 直人, 中嶋 秀明, 本定 和也, 山岸 淳嗣, 内田 研造, 馬場 久敏, 佐々木 正人
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   59(3) 632-632   May 2016
頸椎部cystの手術経験
吉田 藍, 中嶋 秀明, 本定 和也, 竹浦 直人, 内田 研造, 馬場 久敏
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   59(3) 641-641   May 2016
非骨傷性頸髄損傷に対する手術療法の治療成績
高橋 藍, 中嶋 秀明, 竹浦 直人, 本定 和也, 小久保 安朗
中部日本整形外科災害外科学会雑誌   59(春季学会) 140-140   Mar 2016
内田研造, 中嶋秀明, 小久保安朗, 宮崎剛
Jpn J Rehabil Med   52(Suppl.) S235-S235   May 2015
JOACMEQおよび日本語版Neck Disability Indexを用いた頸椎症性脊髄症に対する前方除圧固定術および椎弓形成術の短期治療成績比較
中嶋 秀明, 高橋 藍, 本定 和也, 坂本 拓己, 北出 誠, 内田 研造
日本整形外科学会雑誌   90(2) S91-S91   Mar 2016
ヒト頸椎OPLLの骨化巣における軟骨細胞分化、肥大に関与する遺伝子およびタンパク発現に関する検討
杉田 大輔, 中嶋 秀明, 本定 和也, 坂本 拓己, 竹浦 直人, 北出 誠, 内田 研造
日本整形外科学会雑誌   90(3) S645-S645   Mar 2016
小久保安朗, 宮崎剛, 中嶋秀明, 内田研造
Jpn J Rehabil Med   52(Suppl.) S311-S311   May 2015
頸椎後縦靱帯骨化症に対する前方除圧固定術の周術期合併症と治療成績
中嶋 秀明, 杉田 大輔, 竹浦 直人, 高橋 藍, 本定 和也, 内田 研造
日本整形外科学会雑誌   90(3) S675-S675   Mar 2016
中嶋秀明, 渡邉修司, 本定和也, 高橋藍, 北出誠, 小久保安朗
日本整形外科学会雑誌   90(8) S1606-S1606   Aug 2016
Meyerding II度以上の腰椎すべり症に対する整復固定術後の全脊椎および脊柱骨盤alignmentの変化
本定 和也, 内田 研造, 中嶋 秀明, 竹浦 直人, 坂本 拓己, 北出 誠
日本整形外科学会雑誌   90(3) S888-S888   Mar 2016
北出誠, 中嶋秀明, 渡邉修司, 本定和也, 平井貴之, 小久保安朗
日本整形外科学会雑誌   90(8) S1499-S1499   Aug 2016
頸椎後縦靱帯骨化症に対する前方除圧固定術の手術成績
中嶋 秀明, 杉田 大輔, 本定 和也, 竹浦 直人, 北出 誠, 内田 研造
Journal of Spine Research   7(3) 510-510   Mar 2016
非骨傷性頸髄損傷の手術加療経験と臨床経過
高橋 藍, 中嶋 秀明, 竹浦 直人, 坂本 拓己, 本定 和也, 内田 研造
Journal of Spine Research   7(3) 565-565   Mar 2016
Bing Cheng Zhao, Bing Cheng Zhao, Hong Ye Jiang, Hong Ye Jiang, Wei Ying Ma, Da Di Jin, Hao Miao Li, Hai Lu, Hideaki Nakajima, Tong Yi Huang, Kai Yu Sun, Shu Ling Chen, Ke Bing Chen
PLoS Neglected Tropical Diseases   10    Feb 2016
© 2016 Zhao et al. Background: Solitary cysticercus granuloma (SCG) is the commonest form of neurocysticercosis in the Indian subcontinent and in travelers. Several different treatment options exist for SCG. We conducted a Bayesian network meta-an...
本定和也, 中嶋秀明, 高橋藍, 出淵雄哉, 山本悠介, 小久保安朗
日本整形外科学会雑誌   90(8) S1496-S1496   Aug 2016
圧迫性頸髄症に伴う慢性疼痛における血液脊髄関門を介したmacrophageの動態
竹浦 直人, 中嶋 秀明, 高橋 藍, 渡邉 修司, 本定 和也, 北出 誠, 杉田 大輔, 内田 研造
Journal of Musculoskeletal Pain Research   7(3) S28-S28   Nov 2015
竹浦直人, 中嶋秀明, 高橋藍, 本定和也, 坂本拓己, 小久保安朗
日本整形外科学会雑誌   90(8) S1780-S1780   Aug 2016
山岸淳嗣, 小久保安朗, 中嶋秀明, 杉田大輔, 内田研造
日本整形外科学会雑誌   89(8) S1617   Sep 2015
高橋藍, 中嶋秀明, 本定和也, 北出誠, 山本悠介, 小久保安朗
日本整形外科学会雑誌   90(8) S1774-S1774   Aug 2016
頸髄症症例における術前後の三次元歩行解析
中嶋 秀明, 内田 研造, 小久保 安朗, 宮崎 剛, 吉田 藍, 本定 和也
The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine   52(Suppl.) S237-S237   May 2015
【整形外科領域に生かすPET】 18F-fluoride PETを用いた骨粗鬆症に対する薬物療法効果判定
北出 誠, 宮崎 剛, 中嶋 秀明, 吉田 藍, 本定 和也, 内田 研造
関節外科   34(6) 585-590   Jun 2015
杉田大輔, 内田研造, 中嶋秀明, 小久保安朗, 吉田藍, 山岸敦嗣, 馬場久敏
J Spine Res   6(3) 307-307   Mar 2015
ヒト変性頸椎椎間板におけるマクロファージ浸潤の組織学的・免疫組織化学的観察
山岸 淳嗣, 小久保 安朗, 中嶋 秀明, 杉田 大輔, 内田 研造
日本整形外科学会雑誌   89(8) S1617-S1617   Sep 2015

Research Grants & Projects

 
Gene therapy and cell transplantation for spinal cord injury and myelopathy
Project Year: 2003