HOSHINO Yasuharu

J-GLOBAL         Last updated: Jul 3, 2019 at 10:23
 
Avatar
Name
HOSHINO Yasuharu
Affiliation
National Institutes for Cultural Heritag,Nara National Research Institute for Cultural Properties
Job title
Senior Researcher
Degree
Ph.D.(Kyoto University)

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Wataru Sakashita, Hiroko Miyahara, Yusuke Yokoyama, Takahiro Aze, Takeshi Nakatsuka, Yasuharu Hoshino, Motonari Ohyama, Hitoshi Yonenobu, Keiji Takemura
Quaternary International   455 1-7   Oct 2017   [Refereed]
Junko Kitagawa, Toshiyoshi Fujiki, Kazuyoshi Yamada, Yasuharu Hoshino, Hitoshi Yonenobu, Yoshinori Yasuda
Vegetation History and Archaeobotany   23(6) 649-664   Nov 2014   [Refereed]
Shunsuke Tei, Atsuko Sugimoto, Hitoshi Yonenobu, Yasuharu Hoshino, Trofim C. Maximov
Quaternary International   290-291 275-281   Mar 2013   [Refereed]
Fuyuki Tokanai, Kazuhiro Kato, Minoru Anshita, Hirohisa Sakurai, Akihiro Izumi, Teiko Toyoguchi, Takeshi Kobayashi, Hiroko Miyahara, Motonari Ohyama, Yasuharu Hoshino
Radiocarbon   55(2) 251-259   Jan 2013   [Refereed]
Tetsuya Inagaki, Yoshitsugu Shinozuka, Kazuyoshi Yamada, Hitoshi Yonenobu, Satoru Tsuchikawa, Akihiro Yoshida, Yasuharu Hoshino, Katsuya Gotanda, Yoshinori Yasuda
Applied Spectroscopy   66(6) 673-679   Jun 2012   [Refereed]
Yasuharu Hoshino, Takayuki Okochi, Takumi Mitsutani
Tree-Ring Research   64(2) 109-114   Dec 2008   [Refereed]
Yasuharu Hoshino, Hitoshi Yonenobu, Koh Yasue, Yoshihiro Nobori, Takumi Mitsutani
Journal of Wood Science   54(3) 183-188   Jun 2008   [Refereed]
Takayuki Okochi, Yasuharu Hoshino, Hiroyuki Fujii, Takumi Mitsutani
Dendrochronologia   24(2-3) 155-164   Feb 2007   [Refereed]