HIROSHIMA Hiroshi

J-GLOBAL         Last updated: Oct 31, 2019 at 12:37
 

Published Papers

 
Hashiguchi Kyouhei, Suzuki Kenta, Hiroshima Hiroshi, Naitoh Yasuhisa, Suga Hiroshi
IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY   17(6) 1094-1097   Nov 2018   [Refereed]
Youn Sung-Won, Suzuki Kenta, Hiroshima Hiroshi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   57(6)    Jun 2018   [Refereed]
Hokari Ryohei, Kurihara Kazuma, Takada Naoki, Hiroshima Hiroshi
OPTICS EXPRESS   26(8) 10326-10338   Apr 2018   [Refereed]
Lu Jian, Zhang Lan, Zhang Dapeng, Matsumoto Sohei, Hiroshima Hiroshi, Maeda Ryutaro, Sato Mizuho, Toyoda Atsushi, Gotoh Takafumi, Ohkohchi Nobuhiro
SENSORS   18(4)    Apr 2018   [Refereed]
Hashiguchi Kyohei, Suzuki Kenta, Hiroshima Hiroshi, Naitoh Yasuhisa, Suga Hiroshi
JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY   31(2) 277-282   2018   [Refereed]
Suzuki Kenta, Youn Sung-Won, Hiroshima Hiroshi
JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY   31(2) 295-300   2018   [Refereed]
Youn Sung-Won, Suzuki Kenta, Hiroshima Hiroshi
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY   17(11) 8475-8479   Nov 2017   [Refereed]
Hokari Ryohei, Kurihara Kazuma, Takada Naoki, Hiroshima Hiroshi
APPLIED PHYSICS LETTERS   111(6)    Aug 2017   [Refereed]
Ishikawa Kumi, Ezoe Yuichiro, Numazawa Masaki, Ogawa Tomohiro, Sato Mayu, Nakamura Kasumi, Ohashi Takaya, Mitsuda Kazuhisa, Maeda Ryutaro, Hiroshima Hiroshi, Kurashima Yuichi, Noda Daiji
MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS   23(7) 2815-2821   Jul 2017   [Refereed]
Suzuki Kenta, Youn Sung-Won, Hiroshima Hiroshi
APPLIED PHYSICS LETTERS   109(14)    Oct 2016   [Refereed]
Hokari Ryohei, Kurihara Kazuma, Takada Naoki, Matsumoto Junichi, Matsumoto Sohei, Hiroshima Hiroshi
MICRO & NANO LETTERS   11(10) 606-610   Oct 2016   [Refereed]
Suzuki Kenta, Youn Sung-Won, Hiroshima Hiroshi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   55(7)    Jul 2016   [Refereed]
Hokari Ryohei, Kurihara Kazuma, Takada Naoki, Matsumoto Junichi, Matsumoto Sohei, Hiroshima Hiroshi
JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING   26(3)    Mar 2016   [Refereed]
Suzuki Kenta, Youn Sung-Won, Hiroshima Hiroshi
JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY   29(2) 181-187   2016   [Refereed]
Hokari R, Kurihara K, Takada N, Matsumoto J, Matsumoto S, Hiroshima H.
Journal of Micromechanics and Microengineering   26(3)    2016   [Refereed]
Suzuki K, Youn S. W, Hiroshima H.
Japanese Journal of Applied Physics   55(7)    2016   [Refereed]
Suga Osamu, Yoshimoto Mamoru, Okuyama Chieko, Matsuda Akifumi, Hiroshima Hiroshi, Takahashi Masaharu
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   54(9)    Sep 2015   [Refereed]
Suzuki Kenta, Youn Sung-Won, Hiroshima Hiroshi, Takagi Hideki
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   54(8)    Aug 2015   [Refereed]
Electrical Evaluation of High-Aspect-Ratio Wires formed by Capillary-Effect-based Screen-Printing
2016 IEEE 11TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANO/MICRO ENGINEERED AND MOLECULAR SYSTEMS (NEMS)      2016   [Refereed]
Wang Qing, Hiroshima Hiroshi, Suzuki Kenta, Youn Sung-Won
MICROELECTRONIC ENGINEERING   136 81-84   Mar 2015   [Refereed]
Youn Sung-Won, Suzuki Kenta, Park Sang-Cheon, Takagi Hideki, Hiroshima Hiroshi, Maeda Ryutaro
JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY   28(2) 157-161   2015   [Refereed]
Matsui Shinji, Hiroshima Hiroshi, Hirai Yoshihiko, Nakagawa Masaru
MICROELECTRONIC ENGINEERING   133 134-155   Feb 2015   [Refereed]
Suzuki Kenta, Youn Sung-Won, Wang Qing, Hiroshima Hiroshi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   53(6)    Jun 2014   [Refereed]
Suzuki K, Youn S. W, Wang Q, Hiroshima H.
Japanese Journal of Applied Physics   53(6)    2014   [Refereed]
Suzuki Kenta, Youn Sung-Won, Park Sang-Cheon, Hiroshima Hiroshi, Takagi Hideki
JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY   27(1) 73-80   2014   [Refereed]
Suzuki K, Youn S. W, Hiroshima H, Takagi H.
Japanese Journal of Applied Physics   54(8)    2015   [Refereed]
Matsui Shinji, Hiroshima Hiroshi, Hirai Yoshihiko, Nakagawa Masaru
JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY   27(1) 61-72   2014   [Refereed]
Suga O, Yoshimoto M, Okuyama C, Matsuda A, Hiroshima H, Takahashi M.
Japanese Journal of Applied Physics   54(9)    2015   [Refereed]
Suzuki Kenta, Youn Sung-Won, Wang Qing, Hiroshima Hiroshi, Nishioka Yasushiro
MICROELECTRONIC ENGINEERING   110 432-435   Oct 2013   [Refereed]
Ezoe Y, Ogawa T, Ikuta M, Sato M, Mitsuda K, Yamaguchi H, Kanamori Y, Morishita K, Nakajima K, Hiroshima H, Maeda R, Ieee
2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTICAL MEMS AND NANOPHOTONICS (OMN)   127-128   2014   [Refereed]
Park Sang-Cheon, Youn Sung-Won, Hiroshima Hiroshi, Takagi Hideki, Maeda Ryutaro, Kato Takahisa
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   52(10)    Oct 2013   [Refereed]
Iyoshi Shuso, Okada Makoto, Katase Tetsuya, Tone Katsuhiko, Kobayashi Kei, Kaneko Shu, Haruyama Yuichi, Nakagawa Masaru, Hiroshima Hiroshi, Matsui Shinji
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   52(8)    Aug 2013   [Refereed]
Mekaru Harutaka, Hiroshima Hiroshi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   52(6)    Jun 2013   [Refereed]
Iyoshi Shuso, Okada Makoto, Katase Tetsuya, Tone Katsuhiko, Kobayashi Kei, Kaneko Shu, Haruyama Yuichi, Nakagawa Masaru, Hiroshima Hiroshi, Matsui Shinji
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   52(6)    Jun 2013   [Refereed]
Suzuki Kenta, Youn Sung-Won, Wang Qing, Hiroshima Hiroshi, Nishioka Yasushiro
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   52(6)    Jun 2013   [Refereed]
Youn Sung-Won, Suzuki Kenta, Wang Qing, Hiroshima Hiroshi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   52(6)    Jun 2013   [Refereed]
Mekaru Harutaka, Hiroshima Hiroshi
MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS   19(4) 599-608   Apr 2013   [Refereed]
Hiroshima H, Wang Q.
IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials   133(10)    2013   [Refereed]
Mekaru H, Hiroshima H.
Japanese Journal of Applied Physics   52(6)    2013   [Refereed]
Suzuki K, Youn S. W, Wang Q, Hiroshima H, Nishioka Y.
Japanese Journal of Applied Physics   52(6)    2013   [Refereed]
Wang Qing, Hiroshima Hiroshi, Suzuki Kenta, Youn Sung-Won
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B   30(6)    Nov 2012   [Refereed]
Iyoshi S, Okada M, Katase T, Tone K, Kobayashi K, Kaneko S, Haruyama Y, Nakagawa M, Hiroshima H, Matsui S.
Japanese Journal of Applied Physics   52(6)    2013   [Refereed]
Wang Qing, Hiroshima Hiroshi, Suzuki Kenta, Youn Sung-Won
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   51(11)    Nov 2012   [Refereed]
Iyoshi S, Okada M, Katase T, Tone K, Kobayashi K, Kaneko S, Haruyama Y, Nakagawa M, Hiroshima H, Matsui S.
Japanese Journal of Applied Physics   52(8)    2013   [Refereed]
Mekaru Harutaka, Hiroshima Hiroshi
MICROELECTRONIC ENGINEERING   97 43-47   Sep 2012   [Refereed]
Park S. C, Youn S. W, Hiroshima H, Takagi H, Maeda R, Kato T.
Japanese Journal of Applied Physics   52(10)    2013   [Refereed]
Kaneko Shu, Kobayashi Kei, Tsukidate Yoshitaka, Hiroshima Hiroshi, Matsui Shinji, Nakagawa Masaru
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   51(6)    Jun 2012   [Refereed]
Kuroda Keigo, Komori Takayuki, Saito Hirofumi, Ikoma Ryuta, Kimura Yota, Komatsuzaki Hiroki, Suzuki Kenta, Youn Sung-won, Hiroshima Hiroshi, Maeda Ryutaro, Nishioka Yasushiro
MECHATRONICS AND APPLIED MECHANICS II, PTS 1 AND 2   300-301 1360-+   2013   [Refereed]
Hiroshima Hiroshi, Suzuki Kenta
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   51(6)    Jun 2012   [Refereed]
Youn S. W, Suzuki K, Wang Q, Hiroshima H.
Japanese Journal of Applied Physics   52(6)    2013   [Refereed]
Iyoshi Shuso, Okada Makoto, Katase Tetsuya, Tone Katsuhiko, Kobayashi Kei, Kaneko Shu, Haruyama Yuichi, Nakagawa Masaru, Hiroshima Hiroshi, Matsui Shinji
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   51(6)    Jun 2012   [Refereed]
Hiroshima Hiroshi, Nakagawa Masaru, Hirai Yoshihiko, Matsui Shinji
JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY   26(1) 87-96   2013   [Refereed]
Park Sang-Cheon, Youn Sung-Won, Takagi Hideki, Hiroshima Hiroshi, Maeda Ryutaro, Kato Takahisa
JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY   26(3) 297-302   2013   [Refereed]
Nagaoka Yoshinori, Suzuki Ryosuke, Hiroshima Hiroshi, Nishikura Naoki, Kawata Hiroaki, Yamazaki Noboru, Iwasaki Takuya, Hirai Yoshihiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   51(6)    Jun 2012   [Refereed]
Suzuki Kenta, Youn Sung-Won, Wang Qing, Hiroshima Hiroshi, Nishioka Yasushiro
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   51(6)    Jun 2012   [Refereed]
Okada Makoto, Iwasa Masayuki, Hiroshima Hiroshi, Haruyama Yuichi, Kanda Kazuhiro, Matsui Shinji
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B   30(1)    Jan 2012   [Refereed]
Ikoma Ryuta, Komatsuzaki Hiroki, Suzuki Kenta, Komori Takayuki, Kuroda Keigo, Saitou Hirofumi, Youn Sung-won, Hiroshima Hiroshi, Takahashi Masaharu, Maeda Ryutaro, Nishioka Yasushiro
JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY   25(2) 255-260   2012   [Refereed]
Chinen Mika, Sawada Yohei, Haruyama Yuichi, Matsui Shinji, Okada Makoto, Hiroshima Hiroshi
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B   29(6)    Nov 2011   [Refereed]
Sawada Yohei, Haruyama Yuichi, Kanda Kazuhiro, Matsui Shinji, Okada Makoto, Miyake Hiroto, Ohsaki Takeshi, Hirai Yoshihiko, Hiroshima Hiroshi
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B   29(6)    Nov 2011   [Refereed]
Wang Qing, Hiroshima Hiroshi
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B   29(6)    Nov 2011   [Refereed]
Lee Dongkeon, Hiroshima Hiroshi, Zhang Yi, Itoh Toshihiro, Maeda Ryutaro
MICROELECTRONIC ENGINEERING   88(8) 2625-2628   Aug 2011   [Refereed]
Kobayashi Kei, Kubo Shoichi, Hiroshima Hiroshi, Matsui Shinji, Nakagawa Masaru
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   50(6)    Jun 2011   [Refereed]
Mekaru Harutaka, Hiroshima Hiroshi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   50(6)    Jun 2011   [Refereed]
Suzuki Kenta, Youn Sung-Won, Wang Qing, Hiroshima Hiroshi, Nishioka Yasushiro
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   50(6)    Jun 2011   [Refereed]
Hiroshima Hiroshi, Suzuki Kenta
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   50(6)    Jun 2011   [Refereed]
Youn Sung-Won, Park Sang-Cheon, Wang Qing, Suzuki Kenta, Hiroshima Hiroshi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   50(6)    Jun 2011   [Refereed]
Wang Qing, Hiroshima Hiroshi, Youn Sung-Won, Suzuki Kenta
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   50(6)    Jun 2011   [Refereed]
Hiroshima H.
Kobunshi   60(3) 130-133   2011   [Refereed]
Hiroshima Hiroshi, Wang Qing, Youn Sung-Won
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B   28(6) C6M12-C6M16   Nov 2010   [Refereed]
Youn S. W, Park S. C, Wang Q, Suzuki K, Hiroshima H.
Japanese Journal of Applied Physics   50(6)    2011   [Refereed]
Wang Qing, Hiroshima Hiroshi, Atobe Hidemasa, Youn Sung-Won
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B   28(6) C6M125-C6M129   Nov 2010   [Refereed]
Hiroshima H, Suzuki K.
Japanese Journal of Applied Physics   50(6)    2011   [Refereed]
Lee Dongkeon, Mekaru Harutaka, Hiroshima Hiroshi, Matsumoto Sohei, Itoh Toshiro, Takahashi Masaharu, Maeda Ryutaro
MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS   16(8-9) 1399-1411   Aug 2010   [Refereed]
Wang Qing, Hiroshima Hiroshi
JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY   24(1) 95-100   2011   [Refereed]
Hiroshima H.
Seimitsu Kogaku Kaishi/Journal of the Japan Society for Precision Engineering   76(2) 148-151   2010   [Refereed]
Hiroshima Hiroshi, Atobe Hidemasa, Wang Qing, Youn Sung-Won
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   49(6)    2010   [Refereed]
Hiroshima H, Suzuki K.
Japanese Journal of Applied Physics   51(6)    2012   [Refereed]
Hiroshima H, Atobe H, Wang Q, Youn S. W.
Japanese Journal of Applied Physics   49(6)    2010   [Refereed]
Youn S. W, Hiroshima H, Takahashi M, Maeda R.
Japanese Journal of Applied Physics   49(6)    2010   [Refereed]
Youn Sung-Won, Hiroshima Hiroshi, Takahashi Masaharu, Maeda Ryutaro
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   49(6)    2010   [Refereed]
Atobe H, Hiroshima H, Wang Q.
Japanese Journal of Applied Physics   49(6)    2010   [Refereed]
Wang Qing, Hiroshima Hiroshi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   49(6)    2010   [Refereed]
Iyoshi S, Okada M, Katase T, Tone K, Kobayashi K, Kaneko S, Haruyama Y, Nakagawa M, Hiroshima H, Matsui S.
Japanese Journal of Applied Physics   51(6)    2012   [Refereed]
Atobe Hidemasa, Hiroshima Hiroshi, Wang Qing
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   49(6)    2010   [Refereed]
Nagaoka Y, Suzuki R, Hiroshima H, Nishikura N, Kawata H, Yamazaki N, Iwasaki T, Hirai Y.
Japanese Journal of Applied Physics   51(6)    2012   [Refereed]
Kaneko S, Kobayashi K, Tsukidate Y, Hiroshima H, Matsui S, Nakagawa M.
Japanese Journal of Applied Physics   51(6)    2012   [Refereed]
Wang Q, Hiroshima H, Suzuki K, Youn S. W.
Japanese Journal of Applied Physics   51(11)    2012   [Refereed]
Suzuki K, Youn S. W, Wang Q, Hiroshima H, Nishioka Y.
Japanese Journal of Applied Physics   51(6)    2012   [Refereed]
Wang Q, Hiroshima H.
Japanese Journal of Applied Physics   49(6)    2010   [Refereed]
Wang Qing, Hiroshima Hiroshi, Atobe Hidemasa
JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY   23(1) 33-38   2010   [Refereed]
Kobayashi K, Kubo S, Hiroshima H, Matsui S, Nakagawa M.
Japanese Journal of Applied Physics   50(6)    2011   [Refereed]
Suzuki K, Youn S. W, Wang Q, Hiroshima H, Nishioka Y.
Japanese Journal of Applied Physics   50(6)    2011   [Refereed]
Wang Q, Hiroshima H, Youn S. W, Suzuki K.
Japanese Journal of Applied Physics   50(6)    2011   [Refereed]
Mekaru H, Hiroshima H.
Japanese Journal of Applied Physics   50(6)    2011   [Refereed]
Hiroshima Hiroshi, Atobe Hidemasa
JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY   23(1) 19-24   2010   [Refereed]
Hiroshima Hiroshi, Atobe Hidemasa, Wang Qing
JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY   23(1) 45-50   2010   [Refereed]
Morihara Daisuke, Nagaoka Yoshinori, Hiroshima Hiroshi, Hirai Yoshihiko
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B   27(6) 2866-2868   Nov 2009   [Refereed]
Hiroshima Hiroshi
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B   27(6) 2862-2865   Nov 2009   [Refereed]
Hiroshima Hiroshi, Atobe Hidemasa
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   48(6)    Jun 2009   [Refereed]
Hiroshima Hiroshi
MICROELECTRONIC ENGINEERING   86(4-6) 611-614   Apr 2009   [Refereed]