SUGAWARA-NARUTAKI Ayae

J-GLOBAL         Last updated: May 28, 2015 at 14:08
 
Avatar
Name
SUGAWARA-NARUTAKI Ayae
Affiliation
Nagoya University

Research Interests

 
 

Published Papers

 
WANG JUNZHENG, WANG JUNZHENG, SUGAWARA-NARUTAKI AYAE, SHIMOJIMA ATSUSHI, OSADA MINORU, MA RENZHI, OKUBO TATSUYA
Langmuir   31(5) 1610-1614   Feb 2015
ZHOU SHUJUN, ZHOU SHUJUN, ODA YUKARI, ODA YUKARI, SHIMOJIMA ATSUSHI, SHIMOJIMA ATSUSHI, OKUBO TATSUYA, AOSHIMA SADAHITO, SUGAWARA-NARUTAKI AYAE, SUGAWARA-NARUTAKI AYAE
Polym J   47(2) 128-135   Feb 2015
MORIMUNE-MORIYA SEIRA, KONDO SAKINA, SUGAWARA-NARUTAKI AYAE, NISHIMURA TATSUYA, KATO TAKASHI, OHTSUKI CHIKARA
Polym J   47(2) 158-163   Feb 2015
LE DUC H. T., KAWAKAMI REIKO, TERAOKA YUSUKE, OKUBO TATSUYA, SUGAWARA-NARUTAKI AYAE
Chem Lett   44(4) 530-532 (J-STAGE)   2015
WANG JUNZHENG, YABE HIROKI, SHIMOJIMA ATSUSHI, SEKIGUCHI TAKASHI, SUGAWARA-NARUTAKI AYAE, OKUBO TATSUYA
Chem Lett   43(6) 934-935 (J-STAGE)   2014
GUO SUFANG, SUGAWARA-NARUTAKI AYAE, OKUBO TATSUYA, SHIMOJIMA ATSUSHI
J Mater Chem C Mater Opt Magn Electron Devices   1(42) 6989-6995   Nov 2013
SAINT-CRICQ PHILIPPE, WANG JUNZHENG, SUGAWARA-NARUTAKI AYAE, SHIMOJIMA ATSUSHI, OKUBO TATSUYA
J Mater Chem B Mater Biol Med   1(19) 2451-2454   May 2013
ZHOU SHUJUN, WANG JUNZHENG, SUGAWARA-NARUTAKI AYAE, SHIMOJIMA ATSUSHI, OKUBO TATSUYA
Chem Lett   42(5) 481-482   May 2013
Yuko Wada, Kenta Iyoki, Ayae Sugawara-Narutaki, Tatsuya Okubo, Atsushi Shimojima
Chemistry -A European Journal   19(5) 1700-1705   2013   [Refereed]
Kenta Iyoki, Ayae Sugawara-Narutaki, Atsushi Shimojima, Tatsuya Okubo
Journal of Materials Chemistry A   1(3) 671-676   2013   [Refereed]
Philippe Saint-Cricq, Yoshihiro Kamimura, Keiji Itabashi, Ayae Sugawara-Narutaki, Atsushi Shimojima, Tatsuya Okubo
European Journal of Inorganic Chemistry   2012(21) 3398-3402   2012   [Refereed]
Junzheng Wang, Suminto Winardi, Ayae Sugawara-Narutaki, Akihito Kumamoto, Tetsuya Tohei, Atsushi Shimojima, Tatsuya Okubo
Chemical Communications   48(90) 11115-11117   2012   [Refereed]
Shujun Zhou, Takeshi Sakamoto, Junzheng Wang, Ayae Sugawara-Narutaki, Atsushi Shimojima, Tatsuya Okubo
Langmuir   28(37) 13181-13188   2012   [Refereed]
Junzheng Wang, Ayae Sugawara-Narutaki, Atsushi Shimojima, Tatsuya Okubo
Journal of Colloid and Interface Science   385(1) 41-47   2012   [Refereed]
Watcharop Chaikittisilp, Masaru Kubo, Takahiko Moteki, Ayae Sugawara-Narutaki, Atsushi Shimojima, Tatsuya Okubo
Journal of American Chemical Society   133(35) 13832-13835   2011   [Refereed]
Junzheng Wang, Ayae Sugawara-Narutaki, Masashi Fukao, Toshiyuki Yokoi, Atsushi Shimojima, Tatsuya Okubo
ACS Applied Materials & Interfaces   3 1538-1544   2011   [Refereed]
Yoshihiro Kamimura, Shinya Tanahashi, Keiji Itabashi, Ayae Sugawara, Toru Wakihara, Atsushi Shimojima, Tatsuya Okubo
Journal of Physical Chemistry C   115(3) 744-750   2011   [Refereed]
CHAIKITTISILP WATCHAROP, SUGAWARA AYAE, SHIMOJIMA ATSUSHI, OKUBO TATSUYA
Chem Eur J   16(20) 6006-6014   2010
Junzheng Wang, Ayae Sugawara, Atsushi Shimojima, Tatsuya Okubo
Langmuir   26(23) 18491-18498   2010   [Refereed]
Watcharop Chaikittisilp, Ayae Sugawara, Atsushi Shimojima, Tatsuya Okubo
Chemistry -A European Journal   16 6006-6014   2010
Takeshi Sakamoto, Akira Oichi, Yuya Oaki, Tatsuya Nishimura, Ayae Sugawara, Takashi Kato
Crystal Growth and Design   9(1) 622-625   2009   [Refereed]
Setsuko Yamane, Ayae Sugawara, Akihiko Watanabe, Kazunari Akiyoshi
Journal of Bioactive and Compatible Polymers   24(2) 151-168   2009   [Refereed]
Setsuko Yamane, Ayae Sugawara, Yoshihiro Sasaki, Kazunari Akiyoshi
Bulletin of the Chemical Society of Japan   82(3) 416-418   2009   [Refereed]
Masashi Fukao, Ayae Sugawara, Atsushi Shimojima, Wei Fan, Manickam Adhimoolam Arunagirinathan, Michael Tsapatsis, Tatsuya Okubo
Journal of the American Chemical Society   131(45) 16344-16345   2009   [Refereed]
Ayae Sugawara, Akira Oichi, Hiroko Suzuki, Yuzo Shigesato, Toshihiro Kogure, Takashi Kato
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry   44(17) 5153-5160   2006   [Refereed]

Conference Activities & Talks

 
LE DUC H.T., SUGAWARA-NARUTAKI AYAE, OKUBO TATSUYA
高分子学会予稿集(CD-ROM)   14 May 2013