YAMAMOTO AKIRA

J-GLOBAL         Last updated: Nov 14, 2017 at 14:33
 
Avatar
Name
YAMAMOTO AKIRA
Affiliation
Kyoto Pharmaceutical University
Section
Pharmaceutical Sciences, Department of Biopharmaceutics
Job title
Professor
Degree
Doctor of Pharmaceutical Science(Kyoto University), Master of Pharmaceutical Science(Kyoto University)

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Education

 
 
 - 
1982
Graduate School, Division of Pharmaceutical Sciences, Kyoto University
 
 
 - 
1980
Faculty of Pharmaceutical Science, Kyoto University
 

Published Papers

 
Shugo Yamashita, Hidemasa Katsumi, Nozomi Hibino, Yugo Isobe, Yumiko Yagi, Kosuke Kusamori, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
J. Control. Release.   262 10-17   Sep 2017   [Refereed]
Hidemasa Katsumi, Yutaro Tanaka, Kaori Hitomi, Shu Liu, Ying-shu Quan, Fumio Kamiyama, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
Pharmaceutics   9(3) E29   Aug 2017   [Refereed]
Akiko Tanaka, Tomoyuki Furubayashi, Yuki Enomura, Tomoki Hori, Rina Shimomura, Chiaki Maeda, Shunsuke Kimura, Daisuke Inoue, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
Biol. Pharm. Bull.   40(2) 212-219   Feb 2017   [Refereed]
Akiko Tanaka, Tomoyuki Furubayashi, Manami Tomisaki, Mayuko Kawakami, Shunsuke Kimura, Daisuke Inoue, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
Eur. J. Pharm. Sci.   96 284-289   Jan 2017   [Refereed]
Zhao Wanting, Alama Tammam, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
J. Pharm. Sci   105(12) 3668-3679   Dec 2016   [Refereed]
Yuka Nakaya, Mayu Takaya, Yuta Hinatsu, Tammam Alama, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
J. Pharm. Sci   105(12) 3680-3690   Dec 2016   [Refereed]
Hidemasa Katsumi, Takunori Mozume, Shin-ichiro Yanagi, Tomohiro Hasei, Tetsushi Watanabe, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
J. Drug Target.   24(6) 530-536   Oct 2016   [Refereed]
Tammam Alama, Hiroko Katayama, Sachiko Hirai, Shizuka Ono, Ayumi Kajiyama, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
Int. J. Pharm.   515(1-2) 476-489   Oct 2016   [Refereed]
Akiko Tanaka, Tomoyuki Furubayashi, Manami Tomisaki, Mayuko Kawakami, Shunsuke Kimura, Daisuke Inoue, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
Eur. J. Pharm. Sci.   96 284-289   Sep 2016   [Refereed]
Tanaka A, Furubayashi T, Matsushita A, Inoue D, Kimura S, Katsumi H, Sakane T, Yamamoto A
PloS One   11(9) e0159150   Sep 2016   [Refereed]
Shunsuke Kimura, Sachiha Kasatani, Megumi Tanaka, Kaeko Araki, Masakazu Enomura, Kei Moriyama, Daisuke Inoue, Tomoyuki Furubayashi, Akiko Tanaka, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
Mol. Pharm.   13(2) 493-499   Feb 2016   [Refereed]
Tammam Alama, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
Int. J. Pharm.   499(1-2) 58-66   Feb 2016   [Refereed]
Shu Liu, Dan Wu, Ying-shu Quan, Fumio Kamiyama, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
Mol. Pharm.   13(1) 272-279   Jan 2016   [Refereed]
Hailong Zhang, Xiaoyan Huang, Ya Sun, Jianfeng Xing, Akira Yamamoto, Yang Gao
Drug Delivery   23(7) 2419-2427   Jan 2016   [Refereed]
Yoshiaki Yamamoto, Paulo J.C. Lin, Eliana Beraldi, Fan Zhang, Yoshihisa Kawai, Jeffrey Leong, Hidemasa Katsumi, Ladan Fazli, Robert Fraser, Pieter R. Cullis, Martin Gleave.
Clin. Cancer Res.   21(21) 4845-4855   Nov 2015   [Refereed]
Masashi Adachi, Yuta Hinatsu, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Manabu Nakatani, Koichi Wada, Akira Yamamoto.
Eur. J. Pharm. Sci.   76 225-230   Aug 2015   [Refereed]
Hidemasa Katsumi, Jun-ichi Sano, Makiya Nishikawa, Keiko Hanzawa, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
PLoS One   10(8) e0135966   Aug 2015   [Refereed]
Cheng-yun Yan, Ji-wei Gu, Da-ping Hou, Hong-ying Jing, Jing Wang, Yu-zhi Guo, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
Drug Dev. Ind. Pharm.   41(4) 617-622   Apr 2015   [Refereed]
Dan Wu, Ying-shu Quan, Fumio Kamiyama, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
Biol. Pharm. Bull.   38(3) 365-373   Mar 2015   [Refereed]
Cheng-yun Yan, Ji-wei Gu, Da-ping Hou, Hong-ying Jing, Jing Wang, Yu-zhi Guo, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
Int. J. Biol. Macromol.   72(1) 751-756   Jan 2015   [Refereed]
Takegami Shigehiko, Hidemasa Katsumi, Kei Asai, Daisuke Fujii, Taisuke Fujimoto, Haruka Kawakami, Tomomi Kawakami, Atsuko Konishi, Akira Yamamoto, Tatsuya Kitade.
Pharm. Anal. Acta   6 338   2015   [Refereed]
Shu Liu, Mei-na Jin, Ying-shu Quan, Fumio Kamiyama, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
Eur. J. Pharm. Biopharm   86(2) 267-276   Oct 2014   [Refereed]
Development of a novel self-dissolving microneedle array of alendronate, a nitrogen-containing bisphosphonate.
Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Shu Liu, Yutaro Tanaka, Kaori Hitomi, Rie Hayashi, Yuka Hirai, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
5th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress, Abstracts      Apr 2014   [Refereed]
Hidemasa Katsumi, Kentaro Fukui, Kanako Sato, Shoko Maruyama, Shugo Yamashita, Erika Mizumoto, Kosuke Kusamori, Munetaka Oyama, Masataka Sano, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
Metallomics.   6(5) 1050-1056   Mar 2014   [Refereed]
Hailong Zhang, Jie Mi, Yayu Huo, Xiaoyan Huang, Jianfeng Xing, Akira Yamamoto, Yang Gao
Int. J. Pharm.   466(1-2) 156-162   Mar 2014   [Refereed]
Hidemasa Katsumi, Makiya Nishikawa, Kazushi Nishiyama, Rikiya Hirosaki, Narumi Nagamine, Haruka Okamoto, Hironori Mizuguchi, Kosuke Kusamori, Hiroyuki Yasui, Fumiyoshi Yamashita, Mitsuru Hashida, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
Free Radic. Biol. Med.   69 318-323   Feb 2014   [Refereed]
Dan Wu, Yutaro Tanaka, Yong-ri Jin, Kunio Yoneto, Tammam Alama, Ying-shu Quan, Fumio Kamiyama, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
J. Drug Del. Sci. Technol.   24 695-701   2014   [Refereed]
Daisuke Inoue, Tomoyuki Furubayashi, Ken-ichi Ogawara, Toshikiro Kimura, Kazutaka Higaki, Tomotaka Shingaki, Shunsuke Kimura, Akiko Tanaka, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto, Yutaka Higashi
Biol. Pharm. Bull.   36(6) 966-973   Jun 2013   [Refereed]
Hideyuki Motohashi, Atsuko Fujimoto, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto, Yoshitaka Yano
Yakugaku Zasshi   133(11) 1235-1241   2013   [Refereed]
Katsumi H, Liu Shu, Tanaka Y, Hitomi K, Hayashi R, Hirai Y, Kusamori K, Quan YS, Kamiyama F, Sakane T, Yamamoto A
J. Pharm. Sci.   101(9) 3230-3238   Sep 2012   [Refereed]
Shu Liu, Mei-na Jin, Ying-shu Quan, Fumio Kamiyama, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
J. Control. Release   161(3) 933-941   Aug 2012   [Refereed]
Daisuke Inoue, Tomoyuki Furubayashi, Kei-ichi Ogawara, Toshikiro Kimura, Kazutaka Higaki, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto, Yutaka Higashi
Biol. Pharm. Bull.   35(6) 889-894   Jun 2012   [Refereed]
Tohru Yasuno, Hiroki Okamoto, Miho Nagai, Shunsuke Kimura, Takanori Yamamoto, Kozue Nagano,Tomoyuki Furubayashi, Yutaka Yoshikawa, Hiroyuki Yasui, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
Biol. Pharm. Bull.   35(4) 588-593   Apr 2012   [Refereed]
Haruka Okamoto, Masaya Sasaki, Tomoko Johtatsu, Mika Kurihara, Hiromi Iwakawa, Michiya Akabane, Nobuo Hoshino, Hiroshi Yamamoto, Satoshi Murata, Tsuyoshi Yamaguchi, Tohru Tani, Akira Yamamoto.
J. Clin. Biochem. Nutr.   49(3) 169-173   Nov 2011   [Refereed]
Tohru Yasuno, Hiroki Okamoto, Miho Nagai, Shunsuke Kimura, Takanori Yamamoto, Kozue Nagano, Tomoyuki Furubayashi, Yutaka Yoshikawa, Hiroyuki Yasui, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
Eur. J. Pharm. Sci.   44(3) 410-415   Oct 2011   [Refereed]
Hidemasa Katsumi, Miki Takashima, Jun-ichi Sano, Kazushi Nishiyama, Noriko Kitamura, Toshiyasu Sakane, Tohru Hibi, Akira Yamamoto.
J. Pharm. Sci.   100(9) 3783-3792   Sep 2011   [Refereed]
Keisuke Matsuo, Hayato Koizumi, Mitsuru Akashi, Shinsaku Nakagawa, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Naoki Okada
J. Control. Release   152(2) 310-316   Jun 2011   [Refereed]
Tomokata Shingaki, Ismael J Hidalgo, Tomoyuki Furubayashi, Toshiyasu Sakane, Hidemasa Katsumi, Akira Yamamoto, Yamashita Shinji
Drug Metab. Pharmacokinet.   26(3) 248-255   Jun 2011   [Refereed]
Zhengqi Dong, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
J. Pharm. Sci.   100(5) 1866-1878   May 2011   [Refereed]
Yulian Lin, Takeo Fujimori, Naoko Kawaguchi, Yuiko Tsujimoto, Mariko Nishimi, Zhengqi Dong, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
J. Control. Release   149(1) 21-28   Jan 2011   [Refereed]
Hidemasa Katsumi, Maria Nakatani, Jun-ichi Sano, Mari Abe, Kosuke Kusamori, Maki Kurihara, Rika Shiota, Miki Takashima, Takuya Fujita, Toshiyasu Sakane, Toru Hibi, Akira Yamamoto.
Int. J. Pharm.   400(1-2) 124-130   Nov 2010   [Refereed]
Tomotaka Shingaki, Daisuke Inoue, Tomoyuki Furubayashi, Toshiyasu Sakane, Hidemasa Katsumi, Akira Yamamoto, Shinji Yamashita.
Mol. Pharm.   7(5) 1561-1568   Oct 2010   [Refereed]
Zhengqi Dong, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
Int. J. Pharm   393(1-2) 244-252   Jun 2010   [Refereed]
Khuriah Abdul Hamid, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
Int. J. Pharm.   379(1) 100-108   Sep 2009   [Refereed]
Ying-zhe Li, Ying-shu Quan, Lei Zang, Mei-na Jin, Fumio Kamiyama, Hidemasa Katsumi, Sadami Tsutsumi, Akira Yamamoto.
J. Pharm. Pharmacol.   61(8) 1005-1012   Aug 2009   [Refereed]
Tomotaka Shingaki. Ismael J. Hidalgo, Tomoyuki Furubayashi, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto, Shinji Yamashita.
Int. J. Pharm.   377(1-2) 85-91   Jul 2009   [Refereed]
Qi Shen, Wenji Li, Yulian Lin, Hidemasa Katsumi, Naoki Okada, Toshiyasu Sakane, Takuya Fujita, Akira Yamamoto.
J. Pharm. Pharmacol.   60(12) 1633-1641   Dec 2008   [Refereed]
Kentaro Takayama, Yuka Suehisa, Takuya Fujita, Jeffrey-Tri Nguyen, Shiroh Futaki, Akira Yamamoto, Yoshiaki Kiso, Yoshio Hayashi.
Chem. Pharm. Bull.   56(11) 1515-1520   Nov 2008   [Refereed]
Yumiko Ishii, Tomoko Nakae, Fumiko Sakamoto, Kazuhiko Matsuo, Keisuke Matsuo, Ying-Shu Quan, Fumio Kamiyama, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Shinsaku Nakagawa, Naoki Okada.
J. Control. Release.   131(2) 113-120   Oct 2008   [Refereed]
Ying-zhe Li, Ying-shu Quan, Lei Zang, Mei-na Jin, Fumio Kamiyama, Hidemasa Katsumi, Akira Yamamoto, Sadami Tsutsumi.
Biol. Pharm. Bull.   31(8) 1574-1579   Aug 2008   [Refereed]
Yang Gao, Lin He, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Takuya Fujita, Akira Yamamoto.
Int. J. Pharm.   359(1-2) 70-78   Jul 2008   [Refereed]
Naoko Kanagawa, Ryosuke Koretomo, Sayaka Murakami, Fuminori Sakurai, Hiroyuki Mizuguchi, Shinsaku Nakagawa, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Naoki Okada.
Virology.   374(2) 411-420   May 2008   [Refereed]
Yang Gao, Lin He, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Takuya Fujita, Akira Yamamoto.
Int. J. Pharm.   354(1-2) 126-134   Apr 2008   [Refereed]
Atsushi Ose, Hiroyuki Kusuhara, Kenzo Yamatsugu, Motomu Kanai, Masakatsu Shibasaki, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Yuichi Sugiyama.
Drug Metab. Dispos.   36(2) 427-434   Feb 2008   [Refereed]
Hiroko Shibata, Yasuo Yoshioka, Akiko Ohkawa, Kyoko Minowa, Yohei Mukai, Yasuhiro Abe, Madoka Taniai, Tetsuya Nomura, Hiroyuki Kayamuro, Hiromi Nabeshi, Toshiki Sugita, Sunao Imai, Kazuya Nagano, Tomoaki Yoshikawa, Takuya Fujita, Shinsaku Nakagawa, Akira Yamamoto, Tsunetaka Ohta, Takao Hayakawa, Tadanori Mayumi, Peter Vandenabeele, Bharat B Aggarwal, Teruya Nakamura, Yuriko Yamagata, Shin-ichi Tsunoda, Haruhiko Kamada, Yasuo Tsutsumi.
J. Biol. Chem.   283(2) 998-1007   Jan 2008   [Refereed]
Sayaka Murakami, Fuminori Sakurai, Kenji Kawabata, Naoki Okada, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Takao Hayakawa, Hiroyuki Mizuguchi.
Gene Ther.   14(21) 1525-1533   Nov 2007   [Refereed]
Naoko Kanagawa, Masakazu Niwa, Yutaka Hatanaka, Yoichi Tani, Shinsaku Nakagawa, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Naoki Okada.
Int. J. Cancer.   121(9) 2013-2022   Nov 2007   [Refereed]
Yoshio Hayashi, Kentaro Takayama, Yuka Suehisa, Takuya Fujita, JT Nguyen, Shiroh Futaki, Akira Yamamoto, Yoshiaki Kiso.
Bioorg Med Chem Lett.   17(18) 5129-5132   Sep 2007   [Refereed]
Lin He, Yang Gao, Yulian Lin, Hidemasa Katsumi, Takuya Fujita, Akira Yamamoto.
J. Control Release.   122(1) 94-101   Sep 2007   [Refereed]
Yulian Lin, Qi Shen, Hidemasa Katsumi, Naoki Okada, Takuya Fujita, Xuehua Jiang, Akira Yamamoto.
Biol. Pharm. Bull.   30(7) 1301-1307   Jul 2007   [Refereed]
Fuminori Sakurai, Sayaka Murakami, Kenji Kawabata, Naoki Okada, Akira Yamamoto, Tsukasa Seya, Takao Hayakawa, Hiroyuki Mizuguchi.
J. Control. Release.   113(3) 271-278   Jul 2006   [Refereed]
Takuo Ogihara, Masatsugu Kamiya, Makoto Ozawa, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Shinji Yamashita, Shuhei Ohnishi Yasuo Isomura.
Drug Metab. Pharmacokinet.   21(3) 238-244   Jun 2006   [Refereed]
Gihan Fetih, Fausia Habib, Hidemasa Katsumi, Naoki Okada, Takuya Fujita, Mohammed Attia, Akira Yamamoto.
Drug Metab. Pharmacokinet.   21(3) 222-229   Jun 2006   [Refereed]
Qi Shen, Yulian Lin, Takahiro Handa, Masamichi Doi, Masami Sugie, Kana Wakayama, Naoki Okada, Takuya Fujita, Akira Yamamoto.
Int. J. Pharm.   313(1-2) 49-56   Apr 2006   [Refereed]
Etsuo Yodoya, Miyuki Wada, Ayumi Shimada, Hiromi Katsukawa, Naoki Okada, Akira Yamamoto.
J. Neurochem.   97(1) 162-173   Apr 2006   [Refereed]
Takuya Fujita, Ayumi Shimada, Miyuki Wada, Sakiko Miyakawa, Akira Yamamoto.
Pharm. Res.   23(4) 689-696   Apr 2006   [Refereed]
Naoki Okada, Akinori Sasaki, Masakazu Niwa, Yuka Okada, Yutaka Hatanaka, Yoichi Tani, Hiroyuki Mizuguchi, Shinsaku Nakagawa, Takuya Fujita, Akira Yamamoto.
Cancer Gene Ther.   13(4) 393-405   Apr 2006   [Refereed]
Michiko Oka, Miyuki Wada, Qiang Wu, Akira Yamamoto, Takuya Fujita.
Biochem. Biophy.Res. Commun.   341(3) 874-881   Mar 2006   [Refereed]
Qiang Wu, Miyuki Wada, Ayumi Shimada, Akira Yamamoto, Takuya Fujita.
Brain Res.   1075(1) 100-109   Feb 2006   [Refereed]
Tomoaki Yoshikawa, Naoki Okada, Masaki Tsujino, Jian-Qing Gao, Akira Hayashi, Yasuo Tsutsumi, Tadanori Mayumi, Akira Yamamoto, Shinsaku Nakagawa.
Biol. Pharm. Bull.   29(1) 100-104   Jan 2006   [Refereed]
Functional characterization of Na+-independent choline transport in primary cultures of neurons from mouse cerebral cortex.
Takuya Fujita, Ayumi Shimada, Naoki Okada, Akira Yamamoto
Neurosci. Lett.   393(2-3) 216-221   Jan 2006   [Refereed]
Ayumi Shimada, Yoko Nakagawa, Hiroyuki Morishige, Akira Yamamoto, Takuya Fujita
Neurosci. Lett.   392(3) 207-212   Jan 2006   [Refereed]
Gihan Fetih, Fausia Habib, Naoki Okada, Takuya Fujita, Mohammed Attia, Akira Yamamoto.
J. Drug Target.   14 165-172   2006
Keigo Yamada, Masaaki Odomi, Naoki Okada, Takuya Fujita, Akira Yamamoto.
J. Pharm. Sci.   94(11) 2432-2440   Nov 2005   [Refereed]
Nitric oxide donors can enhance the intestinal transport and absorption of insulin and [Asu1,7]-eel calcitonin in rats.
Gihan Fetih, Fawsia Habib, Naoki Okada, Takuya Fujita, Mohammed Attia, Akira Yamamoto
J. Control. Release.   106(3) 287-297   Sep 2005   [Refereed]
Miyuki Wada, Sakiko Miyakawa, Ayumi Shimada, Naoki Okada, Akira Yamamoto, Takuya Fujita
Brain Res.   1044(1) 33-41   May 2005   [Refereed]
Takuya Fujita, Hiromi Katsukawa, Etsuo Yodoya, Miyuki Wada, Ayumi Shimada, Naoki Okada, Akira Yamamoto, Vadivel Ganapathy.
J. Neurochem.   93(3) 706-714   May 2005   [Refereed]
Gihan Fetih, Sara Lindberg, Katsuhito Itoh, Naoki Okada, Takuya Fujita, Fawsia Habib, Per Artursson, Mohammed Attia, Akira Yamamoto
Int. J. Pharm.   293(1-2) 127-135   Apr 2005   [Refereed]
Keigo Yamada, Naoki Kamada, Masaaki Odomi, Naoki Okada, Takeshi Nabe, Takuya Fujita, Shigekatsu Kohno, Akira Yamamoto
Int. J. Pharm.   293(1-2) 63-72   Apr 2005   [Refereed]
R.P. Chilcott , N. Barai, A.E. Beezer , S.I. Brain , M.B. Brown , A.L. Bunge, S.E. Burgess , S. Cross , C.H. Dalton , M. Dias , A. Farinha , Finnin B.C. , Gallagher S.J., Green D.M. , Gunt H. , Gwyther R.L. , Heard C.M. , Jarvis C.A. , Kamiyama F. , Kasting G.B., Ley E.E. , Lim S.T. , Mcnaughton G.S. , Morris A. , Nazemi M.H., Pellett M.A., DU Plessis J., Quan Y.S. , Raghavan S.L., Roberts M., Romonchuk W., Roper C.S., Schenk D. , Simonsen L. , Simpson A. , Traversa B.D., Trottet L. , Watkinson A. , Wilkinson S.C., Williams F.M., Yamamoto A., Hadgraft J
J. Pharm. Sci.   94(3) 632-638   Mar 2005   [Refereed]
Naoki Okada, Naoki Mori, Ryousuke Koretomo, Yuka Okada, Takashi Nakayama, Osamu Yoshie, Hiroyuki Mizuguchi, Shinsaku Nakagawa, Tadanori Mayumi, Takuya Fujita, Akira Yamamoto
Gene Ther.   12(2) 129-139   Jan 2005   [Refereed]
Naoki Okada, Sayaka Iiyama, Yuka Okada, Takao Hayakawa, Shinsaku Nakagawa, Tadanori Mayumi, Takuya Fujita, Akira Yamamoto
Cancer Gene Ther.   12(1) 72-83   Jan 2005   [Refereed]
Akira Yamamoto, Yutaka Morishita, Shinichi Sugishita, Teruko Hayami, Naoki Okada, Takuya Fujita, Shozo Muranishi
Drug Metab. Pharmacokinet.   18(1) 23-32   Sep 2004   [Refereed]
Akira Yamamoto, Keigo Yamada, Hideaki Muramatsu, Asako Nishinaka, Shigeki Okumura, Naoki Okada, Takuya Fujita, Shozo Muranishi
Int. J. Pharm.   282(1-2) 141-149   Sep 2004   [Refereed]
Michiko Oka, Miyuki Wada, Akira Yamamoto, Yoshinori Itoh, Takuya Fujita
Glia   46(1) 53-62   Apr 2004   [Refereed]
Yasushi Shono, Hisayo Nishihara, Yasuyuki Matsuda, Shiori Furukawa, Naoki Okada, Takuya Fujita, Akira Yamamoto
J. Pharm. Sci.   93(4) 877-885   Apr 2004   [Refereed]
Naoki Okada, Jian-Qing Gao, Akinori Sasaki, Masakazu Niwa, Yuka Okada, Takashi Nakayama, Osamu Yoshie, Hiroyuki Mizuguchi, Takao Hayakawa, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Yasuo Tsutsumi, Tadanori Mayumi, Shinsaku Nakagawa
Biochim. Biophys. Res. Commun.   317(1) 68-76   Apr 2004   [Refereed]
Takuya Fujita, Takeshi Kishida, Miyuki Wada, Naoki Okada, Akira Yamamoto, Frederick H. Leibach, Vadivel Ganapathy
Brain Res.   997(1) 52-61   Jan 2004   [Refereed]
Noki Okada, Yasushige Masunaga, Yuka Okada, Hiroyuki Mizuguchi, Sayaka Iiyama, Naoki Mori, Akinori Sasaki, Shinsaku Nakagawa, Tadanori Mayumi, Takao Hayakawa, Takuya Fujita, Akira Ymamoto
Gene Ther.   10(22) 1891-1902   Oct 2003   [Refereed]
Teruhisa Matsubayashi, Toshiyuki Sakaeda, Tomoko Kita, Yoshie Kurimoto, Tsutomu Nakamura, Kohshi Nishiguchi, Takuya Fujita, Fumio Kamiyama, Akira Yamamoto, Katsuhiko Okumura
Biol. Pharm. Bull.   26(9) 1365-1367   Sep 2003   [Refereed]
Michiko Oka, Yoshinori Itoh, Miyuki Wada, Akira Yamamoto, Takuya Fujita
Pharm. Res.   20(6) 897-899   Jun 2003   [Refereed]
Michiko Oka, Yoshinori Itoh, Miyuki Wada, Akira Yamamoto, Takuya Fujita
Brit. J. Pharmacol.   139(2) 435-443   May 2003   [Refereed]
Naoki Okada, Yasushige Masunaga, Yuka Okada, Sayaka Iiyama, Naoki Mori, Takashi Tsuda, Asako Matsubara, Hiroyuki Mizugushi, Takao Hayakawa, Takuya Fujita, Akira Yamamoto
Cancer Gene Ther.   10(5) 421-431   May 2003   [Refereed]
Toshiya Moriwaki, Hiroyuki Yasui, Akira Yamamoto
J. Pharmacokinet. Pharmacodyn.   30(2) 119-144   Apr 2003   [Refereed]
Teruhisa Matsubayashi, Toshiyuki Sakaeda, Tomoko Kita, Tsutomu Nakamura, Mikio Kakumoto, Yoko Funasaka, Masamitsu Ichihashi, Takuya Fujita, Fumio Kamiyama, Akira Yamamoto, James J. Nordlund, Masafumi Kaneko, Akira Iida, Katsuhiko Okumura
Biol. Pharm Bull.   26(1) 120-122   Jan 2003   [Refereed]
Akira Yamamoto, Kazunari Setoh, Masahiro Murakami, Masaru Shironoshita, Takumi Kobayashi, Kayoko Fujimoto, Naoki Okada, Takuya Fujita, Shozo Muranishi
Int. J. Pharm.   250(1) 119-128   Jan 2003   [Refereed]
Hideyuki Tozaki, Tomokazu Odoriba, Naoki Okada, Takuya Fujita, Akira Terabe, Tsutomu Suzuki, Susumu Okabe, Shozo Muranishi, Akira Yamamoto
J. Control. Rel.   82(1) 51-61   Jul 2002   [Refereed]
Tumor necrosis factor α-gene therapy for an established murine melanoma using RGD(Arg-Gly-Asp) fiber-mutant adenovirus vectors.
Yuka Okada, Naoki Okada, Shinsaku Nakagawa, Hiroyuki Mizuguchi, Koichi Takahashi, Nobuyasu Mizuno, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Takao Hayakawa, Tadanori Mayumi
Jpn. J. Cancer Res.   93(4) 436-444   Apr 2002   [Refereed]

Misc

 
Akira Yamamoto
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan   130(9) 1113-1114   Sep 2010   [Refereed]
Akira Yamamoto
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan   130(9) 1123-1127   Sep 2010   [Refereed]
Katsumi H, Kusamori K, Sakane T, Yamamoto A
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan   130(9) 1129-1133   Sep 2010   [Refereed]
Improvement of gastrointestinal and transmucosal absorption of drugs
YAMAMOTO AKIRA
YAKUGAKU ZASSHI   127(4) 587-587   Apr 2007   [Refereed]
Akira Yamamoto
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan   127(4) 621-630   Apr 2007   [Refereed]
膜 (MEMBRANE)   28(6) 248-254   Nov 2003   [Refereed]
薬学雑誌   121(12) 929-948   Dec 2001   [Refereed]
生理活性ペプチドの経粘膜吸収改善
PHARM TECH JAPAN   17(10) 1531-1550   Sep 2001   [Refereed]
Design of drug delivery sytems based on biopharmaceutical characteristics
Shozo Muranishi, Akira Yamamoto
J. Pharm. Sci. Technol., Jpn.   60(4) 223-242   Oct 2000   [Refereed]
ペプチド性医薬品の経粘膜吸収改善
Drug Delivery System   15(6) 517-519   Jun 2000   [Refereed]
キトサンカプセルを用いた生理活性ペプチドおよび大腸炎治療薬の大腸特異的送達法に関する研究、(2) ―生理活性ペプチドおよび大腸炎治療薬の大腸特異的送達方に関する研究―
ファームテクジャパン   15(9) 1373-1380   Sep 1999   [Refereed]
大腸に薬を送る高分子カプセル
高分子   48(8) 595   Aug 1999   [Refereed]
キトサンカプセルを用いた生理活性ペプチドおよび大腸炎治療薬の大腸特異的送達法に関する研究, (1)キトサンカプセル経口投与後の薬物体内動態の速度論的解析
ファームテクジャパン   15(7) 1053-1062   Jul 1999   [Refereed]
Akira YAMAMOTO
薬物動態   14(4) 315-324   Apr 1999   [Refereed]
薬物動態   13(6) 572-573   Jun 1998   [Refereed]
脂肪酸修飾による生理活性ペプチドの消化管吸収の改善
日本臨床   56(3) 49-55   Mar 1998   [Refereed]
Advanced Drug Delivery Review   28(2) 275-299   Nov 1997   [Refereed]
Rectal drug delivery systems--preface--
Advanced Drug Delivery Review   28(2) 171-171   Nov 1997   [Refereed]
Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
Drug Delivery System   12(6) 381-395   Nov 1997   [Refereed]
Drug Delivery System   12(5) 311-320   Sep 1997   [Refereed]
シリーズ・基礎薬学その8「排泄」
日本薬剤師会雑誌   49(7) 201-203   Jul 1997   [Refereed]
Akira YAMAMOTO
薬物動態   12(4) 393-400   Apr 1997   [Refereed]
消化管における薬物の能動的排出機構
薬物動態   12(2) 164-165   Feb 1997   [Refereed]
Shozo Muranishi, Akira Yamamoto
Drug Delivery System   10(1) 21-30   Jan 1995   [Refereed]
各種蛋白分解酵素阻害剤による生理活性ペプチドの消化管吸収の制御
PHARM TECH JAPAN   11 267-275   1995   [Refereed]
化学修飾によるペプチド性医薬品の消化管吸収の改善.DDSの進歩1995 ― 96
Molecular Medicine 別冊   113-119 113-119   1995   [Refereed]
化学修飾による生理活性ペプチドの消化管吸収改善
カレントテラピー   12(3) 174-178   1994   [Refereed]
ペプチド性医薬品の消化管吸収
ファルマシア   30(10) 1144-1149   1994   [Refereed]
DDSの概念
外科治療   69(2) 139-145   1993   [Refereed]
南カリフォルニア大学留学で学んだこと
日本薬剤学会会報−生命とくすり   7(5) 5   1991   [Refereed]
ペプチド性医薬品の経粘膜吸収(3)吸収促進剤の利用
クリニカルファーマシー   7(25) 37-42   1991   [Refereed]
インスリンの点眼投与
日本病院薬剤師会誌   27(4) 17-21   1991   [Refereed]
ペプチド性医薬品の経粘膜吸収(4)新規投与経路の開発
クリニカルファーマシー   7(26) 48-53   1991   [Refereed]
Mucosal penetration enhancers for facilitation of peptide and protein drug absorption
Crit. Rev. in Ther. Drug Carrier System   8(2) 91-192   1991   [Refereed]
ペプチド性医薬品の経粘膜吸収(5)ペプチドの化学修飾および剤形修飾
クリニカルファーマシー   7(27) 58-63   1991   [Refereed]
Penetration and enzymatic barrier to peptide and protein absorption
Vincent H.L. Lee, Akira Yamamoto
Advanced Drug Delivery Review   4(2) 171-207   Oct 1990   [Refereed]
Akira Yamamoto, Anders Buur, Vincent H. L. Lees
Drug Delivery System   5(4) 227-230   1990
ペプチド性医薬品の経粘膜吸収(1)吸収に対するバリアー
クリニカルファーマシー   6(23) 41-46   1990   [Refereed]
第5回日米生物薬剤学シンポジウムレポート-Recent Advances in Drug Absorptionを聞いて-
PHARM TECH JAPAN   6 1299-1303   1990   [Refereed]
ペプチド性医薬品の経粘膜吸収(2)タンパク分解酵素阻害剤の利用
クリニカルファーマシー   6(24) 36-40   1990
DDSの現状と展望-ペプチド性医薬品の吸収改善-
医薬ジャーナル   25(11) 85-91   Nov 1989   [Refereed]
インスリンの吸収にはどの投与経路が最適か?
ファルマシア   25 1051-1052   1989   [Refereed]
JUNZO NAKAMURA, AKIRA YAMAMOTO, SHIGEYUKI TAKADA, TOSHIKIRO KIMURA, HITOSHI SEZAKI
J. Pharmacobio-Dyn.   5(4) 278-284   1982
Junzo Nakamura, Shigeyuki Takada, Noboru Ohtsuka, Toshiro Heya, Akira Yamamoto, Toshikiro Kimura, Hitoshi Sezaki
Chem. Pharm. Bull.   30(6) 2291-2293   1982

Books etc

 
製剤学(改訂第4版)(共著)
南江堂   2002   
第1章吸収3、非経口剤からの吸収
生物薬剤学、林正弘、谷川原祐介、山本昌編集、南江堂   2001   
2.吸収改善(生体膜透過促進) 2.1薬物の経粘膜吸収改善
「新・ドラッグデリバリーシステム」永井恒司監修 シーエムシー   2000   
10.ドラッグデリバリーシステム(DDS)
「総合製剤学」杉山雄一・山本恵司編著,南山堂   2000   
2.5液状製剤
薬剤学 第3版,瀬崎仁・木村聰城郎・橋田充編集 廣川書店   2000   
2.2製剤設計の基礎,2.4.4薬物の経粘膜吸収改善
最新製剤学,上釜兼人・川島嘉明・松田芳久編集 廣川書店   2000   
医薬品の有効性と安全性 (]G0001[)-A薬物の体内動態と投与経路.1.生体膜透過と薬物の吸収・分布・代謝・排泄 2001年版 医療薬学-薬剤学・治験薬管理・医療と生命倫理-
岩川精吾・福森義信・松田芳久・山下伸二・山本昌編集,廣川書店   2000   
プロドラッグと薬物担体投与経路
廣川書店,マーチン物理薬剤学第4版   1999   
医療品の有効性と安全性 薬物の体内動態と投与経路
廣川書店,2000年版薬剤師国家試験対策医療薬学-薬剤学・治験薬管理・医療と生命倫理-   1999   
膜透過の改善と新しい投与経路2.経鼻・経肺吸収
医薬ジャーナル社,今日のDDS・薬物送達システム   1999   
I. 基礎薬学、8. 排泄、ラジオたんぱ 薬剤師生涯研修講座テキスト6
日本薬剤師研修センター監修、(社)日本薬剤師会編、薬事日報社   1998   
第8章 タンパク分解酵素阻害剤及び化学修飾によるペプチド性医薬品の消化管吸収の制御、薬物バイオアベイラビリティー評価と改善の科学
杉山 雄一編、現代医療社   1998   
第7章 薬物の有用性の調節、ドラッグデリバリーシステム(DDS)、製剤学(改訂第3版)
大塚昭信、池田 憲、村西昌三編、南江堂   1997   
第3章 新しい投与経路、吸収障壁の克服、改訂 図解 夢の薬剤DDS
堀 了平監修、橋田 充編、薬業時報社   1997   
医療薬学
実践模擬テスト--薬剤師国家試験--240問、廣川書店   1997   
非経口粘膜吸収の評価 3ー1直腸粘膜吸収
薬物動態学および薬物速度論、廣川書店   1995   
Modification of Peptide for Intestinal Delivery
Topics in Pharmaceutical Sciences1993, Medpharm Scienfific Publishers   1994   
Mechanisms of Absorption Enhancement through Gastrointestinal Epithelium
Drug Absorption Enhancement-Concepts, Possibilities, Limitations and Trends, Harwood Academic Publishers   1994   
in Topics in Pharmaceutical Sciences 1993
D. J. A. Crommelin, K.K. Midha, T.Nagai (Part:Contributor, Modification of Peptide for Intestinal Delivery)
1994   
Rectal and Vaginal Absorption of Peptides and Proteins
Biological Barriers to Protein Delivery, Plenum Press   1993   
Biological Barriers to Protein Delivery
K. L. Audus and T. J. Raub, (Eds.) (Part:Contributor, Chapter 9: Rectal and Vaginal Absorption of Peptides and Proteins)
Springer   1993   ISBN:978-1-4615-2898-2
ドラッグデリバリーシステム(DDS)
製剤学、南江堂   1992   
新しい投与経路、吸収障壁の克服
DDS-夢の薬剤、薬業時報社   1991   

Conference Activities & Talks

 
Effects of various pharmaceutical excipients on the intestinal transport and absorption of sulfasalazine, a typical BCRP substrate.
Sawangrat Kasirawat、草森浩輔、勝見英正、坂根稔康、山本 昌
May 2017   
Development of a new pharmacokinetic model incorporating nasal physiologic function to predict nasal drug absorption.
Daisuke Inoue, Tomoyuki Furubayashi, Ken-ichi Ogawara, Toshikiro Kimura, Kazutaka Higaki, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto, Toshiro Niwa.
5th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress   Apr 2014   
Development of a novel self-dissolving microneedle array of alendronate, a nitrogen-containing bisphosphonate.
Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Shu Liu, Yutaro Tanaka, Kaori Hitomi, Rie Hayashi, Yuka Hirai, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
5th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress   Apr 2014   
Absorption and transepithelial transport of poorly soluble drugs: the dispersion of the solid particle and dissolved drugs.
Shunsuke Kimura, Sachiha Kasatani, Megumi Tanaka, Kaeko Araki, Masakazu Enomura, Kei Moriyama, Tomoyuki Furubayashi, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
5th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress   Apr 2014   
Pharmacokinetic Analysis on the Direct Transport of Methotrexate (MTX) to the Cervical Lymph Node through Nasal Mucosa of Rats.
Tomoyuki Furubayashi, Yuta Masago, Daisuke Inoue, Tomotaka Shingaki, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto, Yutaka Higashi
2013 AAPS Annual Meeting   Nov 2013   
Development of platinum nanoparticles, liver-targeting reactive oxygen species scavenger, for prevention of hepatic ischemia/reperfusion injury.
Hidemasa Katsumi, Kentaro Fukui, Kanako Sato, Kosuke Kusamori, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
5th Asian Arden Conference   Aug 2013   
Development of a novel self-dissolving microneedle array of alendronate, a nitrogen-containing bisphosphonate.
Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Shu Liu, Yutaro Tanaka, Kaori Hitomi, Rie Hayashi, Yuka Hirai, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
5th Asian Arden Conference   Aug 2013   
Development of a novel self-dissolving microneedle arrays of interferon α: evaluation of transdermal absorption and safety after application in rats.
Atsushi Hamana, Hidemasa Katsumi, Kosuke Kusamori, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
5th Asian Arden Conference   Aug 2013   
Development of a novel bone-selective drug carrier, alendronate-modified PEGylated PAMAM dendrimer, for inhibition of bone metastasis of tumor cells.
Shugo Yamashita, Hidemasa Katsumi, Kumie Mori, Sayuri Watanabe, Kosuke Kusamori, Makiya Nishikawa, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
5th Asian Arden Conference   Aug 2013   
Development of platinum nanoparticles, liver-targeting reactive oxygen species scavenger, for prevention of hepatic ischemia/reperfusion injury.
Hidemasa Katsumi, Kentaro Fukui, Kanako Sato, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto.
40th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society   Jul 2013   
Improvement of transdermal delivery of insulin using novel microneedle arrays fabricated from hyaluronic acid.
Akira Yamamoto, Shu Liu, Mei-na Jin, Ying-shu Quan, Fumio Kamiyama, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane
40th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society   Jul 2013   
Development of an evaluation system on in vivo nasal absorption of drugs from a dry powder formulation Ⅳ.
Tomoyuki Furubayashi, Ryo Tatsuta, Daisuke Inoue, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto, Kei-ichi Ogawara,Toshikiro Kimura, Yutaka Higashi, Kazutaka Higaki.
2011 AAPS Annual Meeting and Exposition   Oct 2011   
Development of in vitro evaluation systems on mucociliary function and relationship between nasal drug absorption and mucociliary function.
Daisuke Inoue, Tomoyuki Furubayashi, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto, Kei-ichi Ogawara, Toshikiro Kimura, Kazutaka Higaki, Yutaka Higashi
2011 AAPS Annual Meeting and Exposition   Oct 2011   
Improvement of intestinal absorption of poorly absorbable drugs by polyamidoamine (PAMAM) dendrimers in the rat intestine.
Yulian Lin, Mariko Nishimi, Maki Yamashita, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
International Symposium on Integrated Medicinal Science   Dec 2008   
Effect of chitosan nanoparticle on the intestinal absorption of poorly absorbable drugs.
Chengyun Yan, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
International Symposium on Integrated Medicinal Science   Dec 2008   
Enhancement effect of polyamines on the intestinal absorption of poorly absorbable peptide and protein drugs and relative signal transduction mechanism.
Yang Gao, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
International Symposium on Integrated Medicinal Science   Dec 2008   
Evaluation of pulmonary absorption and safety of alendronate for the treatment of osteoporosis.
Jun-ichi Sano, Hidemasa Katsumi, Maria Nakatani, Mari Abe, Kosuke Kusamori, Toshiyasu Sakane, Toru Hibi, Akira Yamamoto
International Symposium on Integrated Medicinal Science   Dec 2008   
Development of a novel transdermal patch of bisphosphonates for the treatment of osteoporosis.
Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Asuka Ueda, Mari Abe, Ying-shu Quan, Fumio Kamiyama, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
International Symposium on Integrated Medicinal Science   Dec 2008   
Evaluation of blood retention and tissue distribution of lipid nano emulsion by 19F-NMR spectroscopy using fluorine-19 labeled α-tocopherol derivative.
Kei Asai, Shigehiko Takegami, Hidemasa Katsumi, Ryouji Kawahara, Akira Yamamoto, Tatsuya Kitade
International Symposium on Integrated Medicinal Science   Dec 2008   
Effect of polyamidoamine (PAMAM) dendrimer on the pulmonary absorption of poorly absorbable drugs.
Dong Zhengqi, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
International Symposium on Integrated Medicinal Science   Dec 2008   
Influence of formulation viscosity on drug absorption following nasal application in rats.
Tomoyuki Furubayashi, Akiko Kamaguchi, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto, Yutaka Higashi
AAPS Annual Meeting and Exposition   Nov 2008   
Effects of common solubiling agents on the membrane integrity and P-glycoprotein function in the intestine.
Khuriah Abdul Hamid, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
第23回日本薬物動態学会年会   Oct 2008   
Improvement of intestinal absorption of poorly absorbable drugs by polyamidoamine (PAMAM) dendrimers in the rat intestine.
Yulian Lin, Yuiko Tsujimoto, Takeo Fujimori, Naoko Kawaguchi, Mariko Nishimi, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
May 2008   
Effects of polyamines on the intestinal absorption of insulin and calcitonin and influence of thiol reagents on the absorption enhancing mechanism of spermine.
Yang Gao, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto
May 2008   
Creation of TNF receptor1-selective mutant TNF using phage display system.
Kyoko Minowa, Yasuo Yoshioka, Yasuhiro Abe, Tetsuya Nomura, Hiromi Nabeshi, Hiroyuki Kayamuro, Hiroko Shibata, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Shinichi Tsunoda, Haruhiko Kamada, Yasuo Tsutsumi
15th Annual Meeting of the International Cytokine Society   Oct 2007   
Synthesis of a novel water-soluble paclitaxel prodrug, Arginine-isotaxel, and its physicochemical and Caco-2 transport properties.
Yuka Suehisa, Mayo Noguchi, Mariusz Skwarczynski, Akira Yamamoto, Yoshiaki Kiso, Yoshio Hayashi, Takuya Fujita
8th INTERNATIONAL ISSX MEETING   Oct 2007   
Evaluation of inhibitory effects of various MDR1 inhibitors on the transport of P-glycoprotein substrates across Caco-2 monolayers.
Kohei Shinozaki, Satoyo Nishikawa, Akira Yamamoto, Takuya Fujita
8th INTERNATIONAL ISSX MEETING   Oct 2007   
Assessment of intestinal absorption of new chemical entities: in vitro-in vivo correlation.
Satoyo Nishikawa, Kohei Shinozaki, Akira Yamamoto, Takuya Fujita
8th INTERNATIONAL ISSX MEETING   Oct 2007   
Improvement of intestinal absorption of water-soluble macromolecules by polyamines: Assessment of their intestinal mucosal damage and absorption enhancing mechanism.
Gao Yang, Hidemasa Katsumi, Takuya Fujita, Akira Yamamoto
The First Asian Symposium on Pharmaceutical Sciences and Technology Symposium   Jul 2007   
Modulation of intestinal p-glycoprotein function by pharmaceutical excipients: contributions of p-gp ATPase activity and membrane fluidity.
Yulian Lin, Yuriko Nakano, Mariko Nishimi, Hidemasa Katsumi, Takuya Fujita, Akira Yamamoto
4th World Conference on Drug Absorption, Transport and Delivery   Jun 2007   
Oligoarginine prodrugs with self-cleavable peptide spacers for effective intestinal absorption.
Yuka Suehisa, Akira Yamamoto, Yoshiaki Kiso, Yoshio Hayashi, Takuya Fujita
Pharmaceutical Sciences World Congress   Apr 2007   
Chitosan oligomers as potential and safe absorption enhancers for improving the pulmonary absorption of protein & peptide drugs in rats.
Keigo Yamada, Hiromitsu Yoneda, Masaaki Odomi, Naoki Okada, Takuya Fujita, Akira Yamamoto
Pharmaceutical Sciences World Congress   Apr 2007   
Creation of TNFR1-selective mutant TNF using phage display system.
Kyoko Minowa, Hiroko Shibata, Yasuhiro Abe, Tetsuya Nonura, Hiromi Nabeshi, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Yasuo Yoshioka, Shinichi Tsunoda, Haruhiko Kamada, Yasuo Tsutsumi
Pharmaceutical Sciences World Congress   Apr 2007   
Development of vaccine patch to deliver protein antigens to epidermal langerhans cells.
Fumiko Sakamoto, Tomoko Nakae, Akira Yamamoto, Ying-shu Quan, Fumio Kamiyama, Naoki Okada, Shinsaku Nakagawa, Takuya Fujita
Pharmaceutical Sciences World Congress   Apr 2007   
Estimation of impact of P-glycoprotein (P-gp) on the transport of various P-gp substrates across Caco-2 cell monolayers.
Kohei Shinozaki, Hidemasa Katsumi, Akira Yamamoto, Takuya Fujita
Pharmaceutical Sciences World Congress   Apr 2007   
Evaluation of pulmonary absorption and safety of alendronate for the treatment of osteoporosis.
Hidemasa Katsumi, Maria Nakatani, Maki Kurihara, Rika Taniguchi, Takuya Fujita, Toru Hibi, Akira Yamamoto
Pharmaceutical Sciences World Congress   Apr 2007   
Functional characterization of Na+-independent choline transport in primary cultures of neurons from mouse cerebral cortex.
Shiori Fujiwara, Ayumi Shimada, Hidemasa Katsumi, Akira Yamamoto, Takuya Fujita
Pharmaceutical Sciences World Congress   Apr 2007   
Assessment of impact of P-glycoprotein on intestinal absorption of new chemical entries using portal-systemic blood concentration difference method.
Satoyo Nishikawa, Takuo Ogihara, Hidemasa Katsumi, Akira Yamamoto, Takuya Fujita
Pharmaceutical Sciences World Congress   Apr 2007   
Improvement of intestinal absorption of poorly absorbable drugs by polyamines: Their absorption enhancing mechanisms and intestinal mucosal toxicity.
Gao Yang, Akira Yamamoto, Takuya Fujita, Hidemasa Katsumi
Jan 2007   
Improvement of pulmonary absorption of insulin and other water soluble compounds by polyamines in rats.
Lin He, Hidemasa Katsumi, Takuya Fujita, Akira Yamamoto
難病克服をめざした創薬科学合同研究成果発表会   Jan 2007   
Application of oligoarginine peptides bearing peptidic self-cleavable spacers for effective intestinal absorption.
Kentaro Takayama, Yoshio Hayashi, Yuka Suehisa, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Shiroh Futaki, Yoshiaki Kiso
Membrane-Permeable Peptides: Chemistry, Biology and Therapeutic Applications ~ A Satellite Meeting of International Conference of 43rd Japanese Peptide Symposium and 4th Peptide Engineering Meeting ~   Nov 2006   
Improvement of transmucosal absorption of poorly absorbable drugs by chemical modification with arginine oligomers.
Akira Yamamoto
Membrane-Permeable Peptides: Chemistry, Biology and Therapeutic Applications ~ A Satellite Meeting of International Conference of 43rd Japanese Peptide Symposium and 4th Peptide Engineering Meeting ~   Nov 2006   
Oligoarginine prodrugs bearing self-cleavable peptide spacers for effective intestinal absorption.
Yoshio Hayashi, Kentaro Takayama, Yuka Suehisa, Takuya Fujita, Shiroh Futaki, Akira Yamamoto, Yoshiaki Kiso
2nd International Symposium on Biomolecules and Related Compounds   Nov 2006   
Medicinal chemistry, chemical biology and chemical pharmaceutics of new microtubule targeting agents.
Yoshio Hayashi, Yuri Yamazaki, Yoshiaki Kiso, Kyoko Kohno, Kentaro Takayama, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Saskia Neuteboom, Ana M. Barral, Benjamin Nicholson, Barbara Potts, G. Kenneth Lloyd
2nd International Symposium on Biomolecules and Related Compounds   Nov 2006   
Uptake Mechanism of FITC-oligoarginine conjugates in HeLa cells.
Yuka Suehisa, Kentaro Takayama, Mamiko Hayashi, Shiroh Futaki, Akira Yamamoto, Yoshio Hayashi, Yoshiaki Kiso, Takuya Fujita
International Conference of 43rd Japanese Peptide Symposium/4th Peptide Engineering Meeting   Nov 2006   
Design and synthesis of oligoarginine-fluorescein conjugates possessing novel self-cleavable spacers as a model for effective intestinal absorption.
Yoshio Hayashi, Kentaro Takayama, Yuka Suehisa, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Shiroh Futaki, Yoshiaki Kiso
International Conference of 43rd Japanese Peptide Symposium/4th Peptide Engineering Meeting   Nov 2006   
Distribution of peptidases in rat intestine and Caco-2 cells and transport of leucine-enkephalin across Caco-2 cell.
Ying-Shu Quan, Daichi Tohara, Miwako Tsuji, Makoto Koyama, Takuya Fujita, Shozo Muranishi, Akira Yamamoto
9th Japanese-American Conference on Pharmacokinetics and Biopharmaceutics   Jul 1998   
Effect of bacitracin on the transport of water soluble drugs across the rat intestinal membrane.
Akira Yamamoto, Daisuke Kuribayashi, Yuko Nakamoto, Masayuki Doi, Setsuko Shimomura, Takuya Fujita, Shozo Muranishi
9th Japanese-American Conference on Pharmacokinetics and Biopharmaceutics   Jul 1998   
Transport characteristics of various β-blockers across the cultured alveolar epithelial cell line A-549.
Hideaki Tanaka, Toshiaki Watanabe, Takuya Fujita, Akira Yamamoto
25th Int. Symp. Contrl. Rel. Bioact. Mater.   Jun 1998   
Improvement of intestinal absorption of drugs as P-glycoprotein substrate by various surfactants.
Yasushi Shono, Takuya Fujita, Akira Yamamoto
25th Int. Symp. Contrl. Rel. Bioact. Mater.   Jun 1998   
Efflux mechanism of organic anions mediated by active transport system in the intestinal membrane.
Takuya Fujita, Akira Yamamoto
25th Int. Symp. Contrl. Rel. Bioact. Mater.   Jun 1998   
Enhancement of skin penetration of drugs by ultrasound.
Ken-ichi Kitaoka, Fumio Kamiyama, Takuya Fujita, Akira Yamamoto
25th Int. Symp. Contrl. Rel. Bioact. Mater.   Jun 1998   
Colon delivery of anti-inflammatory drugs accelerates healing of TNBS induced-colitis in rats.
Hideyuki Tozaki, Tomokazu Odoriba, Akira Terabe, Tsutomu Suzuki, Takuya Fujita, Shozo Muranishi, Akira Yamamoto
Conference on Challenges for Drug Delivery and Pharmaceutical Technology   Jun 1998   
Effectiveness and toxicity screening of various absorption enhancers using Caco-2 Cell monolayers.
Ying-Shu Quan, Koji Hattori, Takuya Fujita, Shozo Muranishi, Akira Yamamoto
Conference on Challenges for Drug Delivery and Pharmaceutical Technology   Jun 1998   
Enhancer approach to improve pulmonary drug absorption.
Akira Yamamoto
Conference V Nasal and Pulmonary Drug Delivery   Sep 1997   
Effectiveness and toxicity screening of various absorption enhancers using Caco-2 cell monolayers.
Ying-Shu Quan, Koji Hattori, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
CRS-CPA JointWorkshop on Recent Advances in Drug Delivery Science and Technology   Sep 1997   
Enteric peptide delivery by chemical modification with fatty acids: Epithelial permeability enhancement of DADLE.
Akira Yamamoto, Masahiro Murakami, Atsushi Kotani, Tomomi Uchiyama, Takuya Fujita, Shozo Muranishi
24th Int. Symp. Contrl. Rel. Bioact. Mater.   Jun 1997   
Colon delivery of anti-inflammatory drugs accelerates healing of TNBS induced-colitis in rats.
Tomokazu Odoriba, Hideyuki Tozaki, Akira Yamamoto, Akira Terabe, Tsutomu Suzuki, Shozo Muranishi
24th Int. Symp. Contrl. Rel. Bioact. Mater.   Jun 1997   
Effectiveness and toxicity screening of varisous absorption enhancers using Caco-2 cell monolayers.
Ying-Shu Quan, Ewa Lundborg, Koji Hattori, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
24th Int. Symp. Contrl. Rel. Bioact. Mater.   Jun 1997   
Improvement of oral bioavailability of insulin by colon targeting system using azopolymer.
Soon-In Kim, Masaki Yamamoto, Hiroshi Terashima, Hideyuki Tozaki, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi, Yoshiharu Kimura
4th Int. Conference on Drug Absorption   Jun 1997   
Effectiveness and toxicity screening of various absorption enhancers using Caco-2 cell monolayers.
Ying-Shu Quan, Koji Hattori, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
4th Int. Conference on Drug Absorption   Jun 1997   
Enhanced intestinal permeability of DADLE, an enkephalin analogue, due to chemical modification with fatty acids.
Akira Yamamoto, Masahiro Murakami, Tomomi Uchiyama, Atsushi Katani, Takuya Fujita, Shozo Muranishi
4th Int. Conference on Drug Absorption   Jun 1997   
Effect of Bacitracin on the transport of water soluble compounds across the intestinal membrane.
Daisuke Kuribayashi, Yuuko Nakamoto, Hisayo Kasama, Takuo Yoshida, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
4th Int. Conference on Drug Absorption   Jun 1997   
Chitosan capsules for colon specific drug delivery: Improvement of insulin absorption from the rat colon.
Akira Yamamoto, Hideyuki Tozaki, Shozo Muranishi, Akira Terabe, Takayuki Matsumoto, Tsutomu Suzuki
2nd Int. Symp. on Polymer Therapeutics   Apr 1997   
Improvement of intestinal absorption of biologically active peptides by chemical modification with fatty acids.
YAMAMOTO AKIRA
Jul 1996   
Enhanced absorption of FD-4 and phenol red from the rat intestine by protease inhibitors.
Shinji Goto, Takuya Fujita, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
22nd Int. Symp. Controlled Release Bioact. Mater.   Jul 1995   
Effects of various absorption enhancers and protease inhibitors on the permeability of macromolecular drugs across the cultured alveolar and intestinal epithelial cell lines.
Iichiro Kawahara, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
22nd Int. Symp. Controlled Release Bioact. Mater.   Jul 1995   
Metabolisms of peptide drugs by the microorganisms in rat cecal contents and colon-specific delivery of insulin from chitosan capsules in rats.
Hideyuki Tozaki, Takuya Fujita, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
22nd Int. Symp. Controlled Release Bioact. Mater.   Jul 1995   
Pulmonary absorption enhancement of peptides by absorption enhancers and protease inhibitors.
Akira Yamamoto
5th Int. Symp. Delivery and Targeting of Peptides, Proteins and Genes   May 1995   
Absorption enhancement of intrapulmonary administered peptides by various absorption enhancers and protease inhibitors in rats.
Yoshimi Fukuda, Takuya Fujita, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
7th Jpn-US Conf. Pharmacokinet. Biopharm.   Aug 1994   
Enhancement of intestinal absorption and stability of peptides by various protease inhibitors.
Akira Yamamoto, Toshio Taniguchi, Takuya Fujita, Masahiro Murakami, Shozo Muranishi
7th Jpn-US Conf. Pharmacokinet. Biopharm.   Aug 1994   
Assessment of intestinal transport of thyrotropin-releasing hormone using various in vitro experimental systems.
Takuya Fujita, Yoshihiko Yamamoto, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
7th Jpn-US Conf. Pharmacokinet. Biopharm.   Aug 1994   
Improvement of transdermal delivery of tetrapeptide (tetragastrin) by lipophilic modification with fatty acids.
Kazunari Setoh, Masahiro Murakami, Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
21st Int. Symp. Controlled Release Bioact. Mater.   Jun 1994   
Effects of various absorption enhancers and protease inhibitors on the pulmonary absorption of biologically active peptides.
Yoshimi Fukuda, Takuya Fujita, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
21st Int. Symp. Controlled Release Bioact. Mater.   Jun 1994   
Selective enhancement of intestinal absorption of tetragastrin by chemical modification with fatty acids.
Takuya Fujita, Etsuo Yodoya, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
21st Int. Symp. Controlled Release Bioact. Mater.   Jun 1994   
Regional differences in the effects of various protease inhibitors on the intestinal absorption and stability of insulin and calcitonin in rats.
Akira Yamamoto, Toshio Taniguchi, Takuya Fujita, Masahiro Murakami, Shozo Muranishi
21st Int. Symp. Controlled Release Bioact. Mater.   Jun 1994   
Improvement of intestinal barrier transport by acylation of peptides and proteins.
Shozo Muranishi, Akira Yamamoto
2nd. U.S.-Japanese Symposium on Drug Delivery   Dec 1993   
Improvement of intestinal absorption of tetragastrin by chemical modification with fatty acids.
Etsuo Yodoya, Takehiro Tenma, Shigeru Tashima, Takuya Fujita, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Scences 1993   Sep 1993   
Regional difference in promoting effects of various protease inhibitors on the intestinal absorption of insulin and human calcitonin in rats.
Toshio Taniguchi, Takuya Fujita, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Scences 1993   Sep 1993   
Intestinal absorption of azetirelin, a new thyrotropin-releasing hormone analogue: Mechanisms for the low oral bioavailability in rats.
Isao Sasaki, Takuya Fujita, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Scences 1993   Sep 1993   
Comparison of permeability of macromolecular drugs across cultured intestinal and alveolar epithelial cell lines.
Takuya Fujita, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
Int. Symp. Delivery of Protein Drugs - The next 10 years   Sep 1993   
Selective enhancement of intestinal absorption of insulin by chemical modification with various fatty acids.
Hiroyuki Asada, Takuya Fujita, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
Int. Symp. Delivery of Protein Drugs - The next 10 years   Sep 1993   
Synthesis of acyl lysozymes and improvement of their lymphatic transport following small intestinal administration in rats.
Toshio Taniguchi, Yutaka Tomoda, Yukio Tanaka, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
6th Japaneses-American Conference of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics   Aug 1992   
Improvement of intestinal absorption of insulin by chemical modification with fatty acid.
Hiroyuki Asada, Takayuki Douen, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi.
6th Japaneses-American Conference of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics   Aug 1992   
Improvement of intestinal absorption of insulin by chemical modification with fatty acid.
Hiroyuki Asada, Takayuki Douen, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
19th International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials   Jul 1992   
Synthesis of acyloyl lysozyme and improvement of its lymphatic transport following small intestinal administration in rats.
Toshio Taniguchi, Yutaka Tomoda, Yukio Tanaka, Masahiro Murakami, Akira Yamamoto, Shozo Muranishi
Jul 1992   
Alternative delivery systems for peptide and protein drugs
Akira Yamamoto
3rd Academy / Industry Joint Symposium   Aug 1990   
Use of prodrugs to shift the absorption site of 5-fluorouracil from the upper to lower region of the gastrointestinal tract of the albino rabbit.
Vincent H.L. Lee, Akira Yamamoto, Anders Buur, Hans Bundgaard
16th Intern. Symp. Contr. Rel. Bioact. Mater.   1989   
Effect of penetration enhancers on the systemic absorption of ocularly applied insulin.
Akira Yamamoto, Amy M Luo, Satish Dodda-Kashi, Vincent H.L. Lee
4th Japanese-American Conference on Pharmacokinetics and Biopharmaceutics   Aug 1988   
Subcellular distribution of mucosal proteolytic activities against insulin.
Akira Yamamoto, Amy M Luo, Vincent H.L. Lee
3rd Annual Meeting of the American Association of Pharmaceutical Sciences.   1988   
In vitro transport of 5-fluorouracil (5-FU) and its prodrug across the rabbit intestine.
Anders Buur, Akira Yamamoto, Hans Bundgaard, Vincent H.L. Lee
3rd Annual Meeting of the American Association of Pharmaceutical Sciences.   1988   
Improvement of mucosal insulin permeation by bile salts is tissue-dependent.
Akira Yamamoto Eiji Hayakawa, Du-Shieng Chien, Vincent H.L. Lee
3rd Annual Meeting of the American Association of Pharmaceutical Sciences.   1988   
Oral peptide absorption: prodrug and penetration enhancer approaches to promote the permeation of pyroglutamylbenzylamide across the isolated intestine of albino rabbit.
Akira Yamamoto, Amy M Luo, Hans Bundgaard, Vincent H.L. Lee
3rd Annual Meeting of the American Association of Pharmaceutical Sciences.   1988   
Synergistic effect of penetration enhnacers on insulin absorption across the isolated rectal membrane.
Vincent H.L. Lee, Eiji Hayakawa, Akira Yamamoto
15th Intern. Symp. Contr. Rel. Bioact. Mater.   1988   
Systemic absorption of ocularly applied insulin.
16) Vincent H.L. Lee, Akira Yamamoto, Amy M Luo
15th Intern. Symp. Contr. Rel. Bioact. Mater.   1988   

Research Grants & Projects

 
Improvement of Mucosal Absorption of Peptides and Proteins
Frontier Research