GOTO Chiho

J-GLOBAL         Last updated: Nov 15, 2018 at 19:35
 
Avatar
Name
GOTO Chiho
Affiliation
Nagoya Bunri University
Section
Department of Health and Nutrition, School of Health and Human Life
Job title
Assistant Professor

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Association between the Frequency of Protein-Rich Food Intakes and Kihon-Checklist Frailty Indices in Older Japanese Adults: The Kyoto-Kameoka Study.
Miwa Yamaguchi, Yosuke Yamada, Hinako Nanri, Yoshizu Nozawa, Aya Itoi, Eiichi Yoshimura, Yuya Watanabe, Tsukasa Yoshida, Keiichi Yokoyama, Chiho Goto, Kazuko Ishikawa-Takata, Hisamine Kobayashi and Misaka Kimura, for Kyoto-Kameoka Study Group.
Nutrients   10(1)    2018   [Refereed]
Yuri Ishii, Junko Ishihara, Ribeka Takachi, Yurie Shinozawa, Nahomi Imaeda, Chiho Goto, Kenji Wakai, Toshiaki Takahashi, Hiroyasu Iso, Kazutoshi Nakamura, Junta Tanaka, Taichi Shimazu, Taiki Yamaji, Shizuka Sasazuki, Norie Sawada, Motoki Iwasaki, Haruo Mikami, Kiyonori Kuriki, Mariko Naito, Naoko Okamoto, Fumi Kondo, Satoyo Hosono, Naoko Miyagawa, Etsuko Ozaki, Sakurako Katsuura-Kamano, Keizo Ohnaka, Hinako Nanri, Noriko Tsunematsu Nakahata, Takamasa Kayama, Ayako Kurihara, Shiomi Kojima, Hideo Tanaka and Shoichiro Tsugane.
Journal of Epidemiology   27 331-337   Jul 2017   [Refereed]
Hamamatsu Y, Goto C, Nishitani M, Shimadate R, Ueno J, Kusakari Y, Umezaki M.
Am J Hum Biol.   29(6)    2017   [Refereed]
Noriko Tsunematsu Nakahata, Akihiko Nakamura Takada, Nahomi Imaeda, Chiho Goto, Kazuyo Hirasada Kuwabara, Hideshi Niimura, Yusuke Arai, Katsushi Yoshita, Toshiro Takezaki.
Asia Pac J Clin Nutr   195-201   2016   [Refereed]
Norihiro Yamada, Kiyoshi Shibata, Mizuho Fuku, Kiyonori Kuriki, Chiho Goto, Yuko Tokudome, Machiko Miyata, Kenji Maeda, Hideki Hoshino, Sadao Suzuki, Mitsuhiro Marumoto, Hiromitsu Ichikawa, Hiroyuki Agawa, Nami Ishikawa, Kazuyuki Arakawa, Akihiro Hosono, Masaaki Kobayashi, Shinkan Tokudome
Sports Sciencel for Health      2016   [Refereed]
Yamaguchi Y., Adachi K., Sugiyama T., Shimozato A., Ebi M., Ogasawara N., Funaki Y., Goto C., Sasaki M., Kasugai K.
Digestion   66-72   2016   [Refereed]
Changes in blood biochemical markers before, during, and after a 2-day ultramarathon.
Kazuyuki Arakawa, Akihiro Hosono, Kiyoshi Shibata, Reza Ghadimi, Mizuho Fuku, Chiho Goto, Nahomi Imaeda, Yuko Tokudome, Hideki Hoshino, Mitsuhiro Marumoto, Masaaki Kobayashi, Sadao Suzuki, Shinkan Tokudome.
Open Access Journal of Sports Medicine   43-50   2016   [Refereed]
Shinkan Tokudome, Kiyonori Kuriki, Yoshifumi Yokoyama, Makoto Sasaki, Takashi Joh, Takeshi Kamiya, Jinglei Cheng, Kumiko Ogawa, Tomoyuki Shirai, Nahomi Imaeda, Chiho Goto, Yuko Tokudome, Hiromitsu Ichikawa, Harumi Okuyama.
Prostaglandins,LeukotrienesandEssentialFattyAcids.   1-11   2015   [Refereed]
Shinkan Tokudome, Ryosuke Ando, Yuko Ichikawa, Hiro mitsu Ichikawa, Nahomi Imaeda, Chiho Goto, Yuko Tokudome and Harumi Okuyama
Journal of the National Cancer Institute      2014
Preventive effects of low-dose aspirin on colorectal adenoma growth in patients with familial adenomatous polyposis: double-blind, randomized clinical trial.
Hideki Ishikawa, Keiji Wakabayashi, Sadao Suzuki, Michihiro Mutoh, Keiji Hirata, Tomiyo Nakamura, Ikuko Takeyama, Atsuko Kawano, Nobuhisa Gondo, Takashi Abe, Shinkan Tokudome, Chiho Goto, Nariaki Matsuura, Toshiyuki Sakai.
Cancer Medicine   2(1) 50-56   2013   [Refereed]
Nahomi IMAEDA, Kiyonori KURUKI, Nakako FUJIWARA, Chiho GOTO, Yuko TOKUDOME and Shinkan TOKUDOME
J Nutr Sci Vitaminol,   281-288   2013   [Refereed]
Hideki Ishikawa, Miho Goto, Nariaki Matsuura, Yoshitaka Murakami, Chiho Goto, Toshiyuki Sakai, Kazuki Kanazawa
Journal of the American College of Nutrition   31(5) 327-337   2012   [Refereed]
Wakai K, Hamajima N, Okada R, Naito M, Morita E, Hishida A, Kawai S, Nishio K, Yin G, Asai Y, Matsuo K, Hosono S, Ito H, Watanabe M, Kawase T, Suzuki T, Tajima K, Tanaka K, Higaki Y, Hara M, Imaizumi T, Taguchi N, Nakamura K, Nanri H, Sakamoto T, Horita M, Shinchi K, Kita Y, Turin TC, Rumana N, Matsui K, Miura K, Ueshima H, Takashima N, Nakamura Y, Suzuki S, Ando R, Hosono A, Imaeda N, Shibata K, Goto C, Hattori N, Fukatsu M, Yamada T, Tokudome S, Takezaki T, Niimura H, Hirasada K, Nakamura A, Tatebo M, Ogawa S, Tsunematsu N, Chiba S, Mikami H, Kono S, Ohnaka K, Takayanagi R, Watanabe Y, Ozaki E, Shigeta M, Kuriyama N, Yoshikawa A, Matsui D, Watanabe I, Inoue K, Ozasa K, Mitani S, Arisawa K, Uemura H, Hiyoshi M, Takami H, Yamaguchi M, Nakamoto M, Takeda H, Kubo M, Tanaka H.
J Epidemiol   223-235   2011   [Refereed]
M Marumoto, S. Suzuki, A. Hosono, K. Arakawa, K Shibata, M. Fuku, C. Goto, Y. Tokudome, H. Hoshino, N. Imaeda, M. Kobayashi, J. Yodoi, S. Tokudome.
Environmental Health and Preventive Medicine   123-134   2010   [Refereed]
N. Hattori, T. Hayashi, K. Nakachi, H. Ichikawa, C. Goto, Y. Tokudome, K. Kuriki, H. Hoshino, K. Shibata, N. Yamada, M. Tokudome, S. Suzuki, T. Nagaya, M. Kobayashi, S. Tokudome.
Int J Sports Med   426-429   2009   [Refereed]
Miyata M, Kasai H, Kawai K, Yamada N, Tokudome M, Ichikawa H, Goto C, Tokudome Y, Kuriki K, Hoshino H, Shibata K, Suzuki S, Kobayashi M, Goto H, Ikeda M, Otsuka T, Tokudome S.
Int J Sports Med   29(1) 27-33   2008   [Refereed]
Serum concentrations of fatty acids and colorectal adenoma risk: A case-control study in Japan.
Reza Ghaadimi, Kiyonori Kuriki, Shinji Tsuge, Emiru Takeda, Nahomi Imaeda, Sadao Suzuki, Asuka Sawai, Kiyoshi Takekuma, Akihiro Hosono, Yuko Tokudome, Chiho Goto, Imaneh Esfandiary, Hisashi Nomura, Shinkan Tokudome.
Asian Pacific J Cancer Prev.   111-118   2008   [Refereed]
Agawa H, Yamada N, Enomoto Y, Suzuki H, Hosono A, Arakawa K, Ghadimi R, Miyata M, Maeda K, Shibata K, Tokudome M, Goto C, Tokudome Y, Hoshino H, Imaeda N, Marumoto M, Suzuki S, Kobayashi M, Tokudome S
Int J Sports Med   867-871   2008   [Refereed]
Nahomi Imaeda, Chiho Goto, Yuko Tokudome, Kaoru Hirose, Kazuo Tajima and Shinkan Tokudome.
J Epidemiol   17(3) 100-107   2007   [Refereed]
hinkan Tokudome, Chiho Goto, Yuko Tokudome, Nahomi Imaeda, Kiyonori Kuriki, Masayo Kojima, Sadao Suzuki, Hiromitsu Ichikawa, Yuko Ichikawa, Machiko Miyata, Kenji Maeda, Mitsuhiro Marumoto, Hiroyuki Agawa, Kazuyuki Arakawa, Tsutomu Tanaka, Ryosuke Ando, Nami Hattori, Harumi Okuyama and Malcolm A. Moore.
Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev   15 406-407   2006   [Refereed]

Misc

 
Health Survey of International Students in Galway, Ireland
Journal of Nagoya Bunri College   (27) 35-40   2003
Relationship between Defecation and Life Style in Women College Students
Journal of Nagoya Bunri College   (24) 81-86   1999
Using Personal Computers in Exercise of Food Service Management
Journal of Nagoya Bunri College   (25) 97-102   2000
The source of Dietary Fiber in Women College Students
The Japan Society of Home Economics      1999

Research Grants & Projects

 
Relationship between Colon Cancer and Life Style
Deveropment of Food Frequency Questionaire