IMAHORI Hiroshi

J-GLOBAL         Last updated: Nov 7, 2018 at 05:07
 
Avatar
Name
IMAHORI Hiroshi
Affiliation
Kyoto University
Section
Institute for Integrated Cell-Material Sciences
Job title
Professor,Professor
Degree
Doctor of Science(Kyoto University)

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
1990
 - 
1992
: Postdoctoral Fellow, The Salk Institute for Biological
 
 
   
 
Studies, San Diego, CA, USA
 
1992
 - 
1999
: Assistant Professor, under the collaboration of
 
 
   
 
Prof. Yoshiteru Sakata in the Institute of Scientific
 
 
   
 
and Industrial Research, Osaka University, Osaka,Japan
 

Education

 
 
 - 
1987
Department of Chemistry, Graduate School, Division of Natural Science, Kyoto University
 
 
 - 
1990
Department of Chemistry, Graduate School, Division of Natural Science, Kyoto University
 
 
 - 
1985
Department of Chemistry, Faculty of Science, Kyoto University
 

Awards & Honors

 
2002
SPP (The Society of Porphyrins and Phthalocyanines) -JPP (The Journal of Porphyrins and Phthalocyanines) Young Investigator Award in Porphyrin Chemistry at the Second International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines
 
2004
Japanese Photochemistry Association Prize
 
2006
CSJ Award for Creative Work
 
2006
JSPS Prize
 
2007
Tokyo Techno Forum21 Gold Medal Prize
 

Published Papers

 
Tomokazu Umeyama, Shogo Takahara, Sho Shibata, Kensho Igarashi, Tomohiro Higashino, Kenji Mishima, Koichi Yamashita, Hiroshi Imahori
RSC ADVANCES   8(33)    2018   [Refereed]
Jinseok Baek, Tomokazu Umeyama, Satoshi Mizuno, Nikolai V. Tkachenko, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   122(25)    Jun 2018   [Refereed]
Koji Miki, Kenzo Saiki, Tomokazu Umeyama, Jinseok Baek, Takeru Noda, Hiroshi Imahori, Yuta Sato, Kazu Suenaga, Kouichi Ohe
SMALL   14(26)    Jun 2018   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Yuma Kurumisawa, Shimpei Nimura, Hitomi Iiyama, Hiroshi Imahori
EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY   2018(20-21)    Jun 2018   [Refereed]
Hiroyuki Kanda, Naoyuki Shibayama, Abdullah Uzum, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Yu-Hsien Chiang, Peter Chen, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Seigo Ito
MATERIALS TODAY ENERGY   7    Mar 2018   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Keiichi Ishida, Takaharu Satoh, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY   83(6)    Mar 2018   [Refereed]
Jinseok Baek, Tomokazu Umeyama, Wookjin Choi, Yusuke Tsutsui, Hiroki Yamada, Shu Seki, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   24(7)    Feb 2018   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Sho Shibata, Tetsushi Miyata, Kensho Igarashi, Tomoyuki Koganezawa, Hiroshi Imahori
RSC ADVANCES   7(72)    2017   [Refereed]
Behnam Ghalei, Yosuke Kinoshita, Kazuki Wakimoto, Kento Sakurai, Simon Mathew, Youfeng Yue, Hiromu Kusuda, Hiroshi Imahori, Easan Sivaniah
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A   5(9)    2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Jinseok Baek, Junya Mihara, Nikolai V. Tkachenko, Hiroshi Imahori
CHEMICAL COMMUNICATIONS   53(6)    2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori
DALTON TRANSACTIONS   46(45)    Dec 2017   [Refereed]
Yuta Takano, Reina Munechika, Vasudevanpillai Biju, Hideyoshi Harashima, Hiroshi Imahori, Yuma Yamada
NANOSCALE   9(47)    Dec 2017   [Refereed]
Tomoya Yata, Yuki Takahashi, Mengmeng Tan, Hirotaka Nakatsuji, Shozo Ohtsuki, Tatsuya Murakami, Hiroshi Imahori, Yuka Umeki, Tomoki Shiomi, Yoshinobu Takakura, Makiya Nishikawa
BIOMATERIALS   146    Nov 2017   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Shimpei Nimura, Kenichi Sugiura, Yuma Kurumisawa, Yukihiro Tsuji, Hiroshi Imahori
ACS OMEGA   2(10)    Oct 2017   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Yuma Kurumisawa, Ning Cai, Yamato Fujimori, Yukihiro Tsuji, Shimpei Nimura, Daniel M. Packwood, Jaehong Park, Hiroshi Imahori
CHEMSUSCHEM   10(17)    Sep 2017   [Refereed]
Ning Cai, Yuta Takano, Tomohiro Numata, Ryuji Inoue, Yasuo Mori, Tatsuya Murakami, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   121(32)    Aug 2017   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Yuta Ohashi, Hiroshi Imahori
Chemistry Letters   46(7)    Jul 2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Sho Shibata, Kensho Igarashi, Shogo Takahara, Tomohiro Higashino, Shu Seki, Hiroshi Imahori
Chemistry Letters   46(7)    Jul 2017   [Refereed]
Hirotaka Nakatsuji, Kelly Kawabata Galbraith, Junko Kurisu, Hiroshi Imahori, Tatsuya Murakami, Mineko Kengaku
SCIENTIFIC REPORTS   7(1)    Jul 2017   [Refereed]
Jinseok Baek, Tomokazu Umeyama, Kati Stranius, Hiroki Yamada, Nikolai V. Tkachenko, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   121(25)    Jun 2017   [Refereed]
Satoshi Omomo, Yukihiro Tsuji, Kenichi Sugiura, Tomohiro Higashino, Haruyuki Nakano, Hiroshi Imahori, Yoshihiro Matano
ChemPlusChem   82    May 2017   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Hirotaka Nakatsuji, Ryosuke Fukuda, Haruki Okamoto, Hirohiko Imai, Tetsuya Matsuda, Hidehito Tochio, Masahiro Shirakawa, Nikolai V. Tkachenko, Mitsuru Hashida, Tatsuya Murakami, Hiroshi Imahori
ChemBioChem   18(10)    May 2017   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Atsushi Kumagai, Hiroshi Imahori
Chemical Communications   53(37)    May 2017   [Refereed]
Masanori Yamamoto, Jens Fohlinger, Jonas Petersson, Leif Hammarstrom, Hiroshi Imahori
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   56(12)    Mar 2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Tetsushi Miyata, Andreas C. Jakowetz, Sho Shibata, Kei Kurotobi, Tomohiro Higashino, Tomoyuki Koganezawa, Masahiko Tsujimoto, Simon Gélinas, Wakana Matsuda, Shu Seki, Richard H. Friend, Hiroshi Imahori
Chemical Science   8(1)    Jan 2017   [Refereed]
Ryo Ide, Yamato Fujimori, Yukihiro Tsuji, Tomohiro Higashino, Hiroshi Imahori, Hideki Ishikawa, Akihito Imanishi, Ken-ichi Fukui, Masashi Nakamura, Nagahiro Hoshi
ACS Omega   2(1)    Jan 2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Daichi Matano, Sho Shibata, Jinseok Baek, Seigo Ito, Hiroshi Imahori
ECS JOURNAL OF SOLID STATE SCIENCE AND TECHNOLOGY   6(6)    Jan 2017   [Refereed]
Masanori Yamamoto, Yusuke Nishizawa, Pavel Chabera, Fusheng Li, Torbjorn Pascher, Villy Sundstrom, Licheng Sun, Hiroshi Imahori
CHEMICAL COMMUNICATIONS   52(94)    2016   [Refereed]
Yuta Takano, Tomohiro Numata, Kazuto Fujishima, Kazuaki Miyake, Kazuya Nakao, Wesley David Grove, Ryuji Inoue, Mineko Kengaku, Shigeyoshi Sakaki, Yasuo Mori, Tatsuya Murakami, Hiroshi Imahori
CHEMICAL SCIENCE   7(5)    2016   [Refereed]
Masanori Yamamoto, Lei Wang, Fusheng Li, Takashi Fukushima, Koji Tanaka, Licheng Sun, Hiroshi Imahori
CHEMICAL SCIENCE   7(2)    2016   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Takuma Hanaoka, Jinseok Baek, Tomohiro Higashino, Fawzi Abou-Chahine, Nikolai V. Tkachenko, Hiroshi Imahori
The Journal of Physical Chemistry C   120(49)    Dec 2016   [Refereed]
Hiroyuki Kanda, Abdullah Uzum, Ajay K. Baranwal, T. A. Nimial Peiris, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Hiroshi Segawa, Tsutomu Miyasaka, Seigo Ito
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   120(50)    Dec 2016   [Refereed]
Hiroyuki Kanda, Abdullah Uzum, Hitoshi Nishino, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Yasuaki Ishikawa, Yukiharu Uraoka, Seigo Ito
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   8(49)    Dec 2016   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Tomoki Yamada, Tsuneaki Sakurai, Shu Seki, Hiroshi Imahori
Angewandte Chemie International Edition   55(40)    Sep 2016   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Kenichi Sugiura, Yukihiro Tsuji, Shimpei Nimura, Seigo Ito, Hiroshi Imahori
Chemistry Letters   45    Sep 2016   [Refereed]
Jinxuan Liu, Wencai Zhou, Jianxi Liu, Yamato Fujimori, Tomohiro Higashino, Hiroshi Imahori, Xue Jiang, Jijun Zhao, Tsuneaki Sakurai, Yusuke Hattori, Wakana Matsuda, Shu Seki, Suresh Kumar Garlapati, Subho Dasgupta, Engelbert Redel, Licheng Sun, Christof Wöll
Journal of Materials Chemistry A   4(33)    Sep 2016   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Kyosuke Kawamoto, Kenichi Sugiura, Yamato Fujimori, Yukihiro Tsuji, Kei Kurotobi, Seigo Ito, Hiroshi Imahori
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   8(24)    Jun 2016   [Refereed]
Yuta Takano, Ryo Tashita, Mitsuaki Suzuki, Shigeru Nagase, Hiroshi Imahori, Takeshi Akasaka
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   138(25)    Jun 2016   [Refereed]
Taku Miura, Ran Tao, Sho Shibata, Tomokazu Umeyama, Takashi Tachikawa, Hiroshi Imahori, Yasuhiro Kobori
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   138(18)    May 2016   [Refereed]
Govindhasamy Murugadoss, Hiroyuki Kanda, Soichiro Tanaka, Hitoshi Nishino, Seigo Ito, Hiroshi Imahori, Tomokazu Umeyama
JOURNAL OF POWER SOURCES   307    Mar 2016   [Refereed]
Shen Zhou, Masanori Yamainoto, G. Andrew D. Briggs, Hiroshi Imahori, Kyriakos Porfyrakis
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   138(4)    Feb 2016   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Tomoki Yamada, Masanori Yamamoto, Akihiro Furube, Nikolai V. Tkachenko, Taku Miura, Yasuhiro Kobori, Ryota Jono, Koichi Yamashita, Hiroshi Imahori
Angewandte Chemie International Edition   55(2)    Jan 2016   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Daichi Matano, Jinseok Baek, Satyajit Gupta, Seigo Ito, Vaidyanathan (Ravi) Subramanian, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   44(10)    Oct 2015   [Refereed]
Youfeng Yue, Tomokazu Umeyama, Yuki Kohara, Hitoshi Kashio, Masateru Itoh, Seigo Ito, Easan Sivaniah, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   119(40)    Oct 2015   [Refereed]
Hirotaka Nakatsuji, Tomohiro Numata, Nobuhiro Morone, Shuji Kaneko, Yasuo Mori, Hiroshi Imahori, Tatsuya Murakami
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   54(40)    Sep 2015   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Hiroshi Imahori
Chemistry - A European Journal   21(38)    Sep 2015   [Refereed]
Govindhasamy Murugadoss, Soichiro Tanaka, Gai Mizuta, Shusaku Kanaya, Hitoshi Nishino, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Seigo Ito
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   54(8)    Aug 2015   [Refereed]
Hayashi. Hironobu, Tomohiro Higashino, Yuriko Kinjo, Yamato Fujimori, Kei Kurotobi, Pavel Chabera, Villy Sundström, Seiji Isoda, Hiroshi Imahori
ACS Applied Materials & Interfaces   7(33)    Aug 2015   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Yamato Fujimori, Kenichi Sugiura, Yukihiro Tsuji, Seigo Ito, Hiroshi Imahori
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   54(31)    Jul 2015   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Jinseok Baek, Yuta Sato, Kazu Suenaga, Fawzi Abou-Chahine, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
NATURE COMMUNICATIONS   6    Jul 2015   [Refereed]
Fawzi Abou-Chahine, Daisuke Fujii, Hiroshi Imahori, Haruyuki Nakano, Nikolai V. Tkachenko, Yoshihiro Matano, Helge Lemmetyinen
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B   119(24)    Jun 2015   [Refereed]
Ran Tao, Tomokazu Umeyama, Tomohiro Higashino, Tomoyuki Koganezawa, Hiroshi Imahori
ACS Applied Materials & Interfaces   7(30)    Jun 2015   [Refereed]
Pawan Pathak, Satyajit Gupta, Kehley Grosulak, Hiroshi Imahori, Vaidyanathan (Ravi) Subramanian
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   119(14)    Apr 2015   [Refereed]
Hiroshi Imahori
CHEMSUSCHEM   8(3)    Feb 2015   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Hiroshi Imahori
Dalton Transactions   44(2)    Jan 2015   [Refereed]
Ran Tao, Tomokazu Umeyama, Tomohiro Higashino, Tomoyuki Koganezawa, Hiroshi Imahori
Chemical Communications   51(39)    Jan 2015   [Refereed]
Francis D'Souza, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES   19(1-3)    Jan 2015   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Yukihiro Tsuji, Yamato Fujimori, Kenichi Sugiura, Seigo Ito, Hiroshi Imahori
Chemistry Letters   44(10)    Jan 2015   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Yusuke Watanabe, Tetsushi Miyata, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   44(1)    Jan 2015   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Yamato Fujimori, Kenichi Sugiura, Yukihiro Tsuji, Seigo Ito, Hiroshi Imahori
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines   19(01-03)    Jan 2015   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Yusuke Watanabe, Tetsushi Miyata, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   43(12)    Dec 2014   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Yukiko Hayashi, Haruyuki Nakano, Hiroshi Imahori
HETEROATOM CHEMISTRY   25(6)    Nov 2014   [Refereed]
Ran Tao, Tomokazu Umeyama, Kei Kurotobi, Hiroshi Imahori
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   6(19)    Oct 2014   [Refereed]
Govindhasamy Murugadoss, Gai Mizuta, Soichiro Tanaka, Hitoshi Nishino, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Seigo Ito
APL MATERIALS   2(8)    Aug 2014   [Refereed]
Shuwen Zhou, Yasuhiko Hashida, Shigeru Kawakami, Junya Mihara, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Tatsuya Murakami, Fumiyoshi Yamashita, Mitsuru Hashida
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS   471(1-2)    Aug 2014   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A   2(30)    Aug 2014   [Refereed]
Bratindranath Mukherjee, Satyajit Gupta, Aaron Peterson, Hiroshi Imahori, Ayyakkannu Manivannan, Vaidyanathan (Ravi) Subramanian
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   20(33)    Aug 2014   [Refereed]
Tatsuya Murakami, Hirotaka Nakatsuji, Nobuhiro Morone, John E. Heuser, Fumiyoshi Ishidate, Mitsuru Hashida, Hiroshi Imahori
ACS NANO   8(7)    Jul 2014   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Hiroshi Ohkubo, Tetsushi Miyata, Yusuke Watanabe, Yukiko Hayashi, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY   2014(10)    Apr 2014   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Daisuke Fujii, Tarou Shibano, Ko Furukawa, Tomohiro Higashino, Haruyuki Nakano, Hiroshi Imahori
Chemistry - A European Journal   20(12)    Mar 2014   [Refereed]
Matthew J. Bird, Obadiah G. Reid, Andrew R. Cook, Sadayuki Asaoka, Yuki Shibano, Hiroshi Imahori, Garry Rumbles, John R. Miller
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   118(12)    Mar 2014   [Refereed]
Masanori Yamamoto, Yuta Takano, Yoshihiro Matano, Kati Stranius, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   118(4)    Jan 2014   [Refereed]
Yasuhiko Hashida, Hironori Tanaka, Shuwen Zhou, Shigeru Kawakami, Fumiyoshi Yamashita, Tatsuya Murakami, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Mitsuru Hashida
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE   173    Jan 2014   [Refereed]
Hanna Hakola, Alexander Pyymaki Perros, Pasi Myllyperkio, Kei Kurotobi, Harri Lipsanen, Hiroshi Imahori, Helge Lemmetyinen, Nikolai V. Tkachenko
CHEMICAL PHYSICS LETTERS   592    Jan 2014   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Yusuke Watanabe, Evgenia Douvogianni, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   117(41)    Oct 2013   [Refereed]
Simon Mathew, Tatsuya Murakami, Hirotaka Nakatsuji, Haruki Okamoto, Nobuhiro Morone, John E. Heuser, Mitsuru Hashida, Hiroshi Imahori
ACS NANO   7(10)    Oct 2013   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Yukiko Hayashi, Kayo Suda, Yoshifumi Kimura, Hiroshi Imahori
ORGANIC LETTERS   15(17)    Sep 2013   [Refereed]
Kei Kurotobi, Kyosuke Kawamoto, Yuuki Toude, Yamato Fujimori, Yuriko Kinjo, Seigo Ito, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   42(7)    Jul 2013   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Jinseok Baek, Noriyasu Tezuka, Kazuki Morita, Hiroshi Imahori
ECS JOURNAL OF SOLID STATE SCIENCE AND TECHNOLOGY   2(10)    Jun 2013   [Refereed]
Hiroshi Imahori, Tomokazu Umeyama, Kei Kurotobi, Yuta Takano
CHEMICAL COMMUNICATIONS   48(34)    2012   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Tarou Shibano, Haruyuki Nakano, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   18(20)    May 2012   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Evgenia Douvogianni, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   41(4)    Apr 2012   [Refereed]
Tomohiro Numata, Tatsuya Murakami, Fumiaki Kawashima, Nobuhiro Morone, John E. Heuser, Yuta Takano, Kei Ohkubo, Shunichi Fukuzumi, Yasuo Mori, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   134(14)    Apr 2012   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Junya Mihara, Noriyasu Tezuka, Yoshihiro Matano, Kati Stranius, Vladimir Chukharev, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Kei Noda, Kazumi Matsushige, Tetsuya Shishido, Zheng Liu, Kaori Hirose-Takai, Kazu Suenaga, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   18(14)    Apr 2012   [Refereed]
Hiroshi Imahori, Shinji Kitaura, Aiko Kira, Hironobu Hayashi, Masayuki Nishi, Kazuyuki Hirao, Seiji Isoda, Masahiko Tsujimoto, Mikio Takano, Zhang Zhe, Yuji Miyato, Kei Noda, Kazumi Matsushige, Kati Stranius, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Lidong Qin, Sarah J. Hurst, Chad A.") Mirkin
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS   3(4)    Feb 2012   [Refereed]
Hanna Saarenpaa, Essi Sariola-Leikas, Alexander Pyymaki Perros, Juha M. Kontio, Alexander Efimov, Hironobu Hayashi, Harri Lipsanen, Hiroshi Imahori, Helge Lemmetyinen, Nikolai V. Tkachenko
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   116(3)    Jan 2012   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Kazuaki Matsumoto, Hironobu Hayashi, Yoshihide Nakao, Tatu Kumpulainen, Vladimir Chukharev, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Soji Shimizu, Nagao Kobayashi, Daisuke Sakamaki, Akihiro Ito, Kazuyoshi Tanaka, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   134(3)    Jan 2012   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Kohei Hirose, Kei Noda, Kazumi Matsushige, Tetsuya Shishido, Hironobu Hayashi, Yoshihiro Matano, Noboru Ono, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   116(1)    Jan 2012   [Refereed]
Li Wei, Noriyasu Tezuka, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Yuan Chen
NANOSCALE   3(4)    2011   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Masaaki Oodoi, Osamu Yoshikawa, Takashi Sagawa, Susumu Yoshikawa, Douvogianni Evgenia, Noriyasu Tezuka, Yoshihiro Matano, Kati Stranius, Nikolai V. Tkachencko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY   21(33)    2011   [Refereed]
Simon Mathew, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY   21(20)    2011   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Arihiro Saito, Masato Fujita, Hiroshi Imahori
HETEROATOM CHEMISTRY   22(3-4)    2011   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Kazuaki Matsumoto, Tarou Shibano, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES   15(11-12)    Nov 2011   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Yusuke Kon, Arihiro Saito, Yoshifumi Kimura, Toshihiro Murafuji, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   40(9)    Sep 2011   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Arihiro Saito, Tatsuya Fukushima, Yasuaki Tokudome, Furitsu Suzuki, Daisuke Sakamaki, Hironori Kaji, Akihiro Ito, Kazuyoshi Tanaka, Hiroshi Imahori
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   50(35)    Aug 2011   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Hiroyuki Fueno, Eisuke Kawabata, Yoshikazu Kobayashi, Kazuyoshi Tanaka, Noriyasu Tezuka, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN   84(7)    Jul 2011   [Refereed]
Hironobu Hayashi, Wataru Nihashi, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Shu Seki, Yo Shimizu, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   133(28)    Jul 2011   [Refereed]
Simon Mathew, Hiroaki Iijima, Yuuki Toude, Tomokazu Umeyama, Yoshihiro Matano, Seigo Ito, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   115(29)    Jul 2011   [Refereed]

Misc

 
H. Imahori; T. Azuma; K. Ushida; M. Takahashi; T. Akiyama; M. Hasegawa; T. Okada; Y. Sakata
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering   3142 104-111   1997   [Refereed]
H. Imahori; H. Iijima; S. Ito; T. Shimada; T. Kato
2010 10th IEEE Conference on Nanotechnology, NANO 2010   176-179   2010   [Refereed]
Photo electrochemical Properties of Dye-Modified Zinc Oxide Nano rod and Nanoparticle Electrodes
H. Hayashi, A. Kira, T. Umeyama, Y. Matano, P. Charoensirithavorn, T. Sagawa, S. Yoshikawa, N.V. Tkachenko, H. Lemmetyinen, H. Imahori
18th International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy (IPS-18), Seoul, Korea, 2010.7.25-30      2010   [Refereed]

Books etc

 
“Handbook of Porphyrin Science,” ed by K. M. Kadish, K. M. Smith, and R. Guilard
H. Imahori, K. Kurotobi, M. G. Walter, A. B. Rudin, and C. C. Wamser (Part:Contributor, Porphyrin- and Phthalocyanine-Based Solar Cells, Chapter 13, pp. 349-374)
World Scientific   Jan 2012   
“Supramolecular Chemistry of Fullerenes and Carbon Nanotubes,” ed by N. Martín and J.-F. Nierengarten
H. Imahori and T. Umeyama (Part:Contributor, Application of Supramolecular Ensembles with Fullerenes and CNTs: Solar Cells and Transistors)
Wiley-VCH, Weunheim   Jan 2012   
Application of Multiporphyrin Arrays to Solar Energy Conversion
S. Mathew and H. Imahori (Part:Contributor, “Multiporphyrin Arrays,” ed by D. Kim)
Pan Stanford Publishing, Singapore   Jan 2012   
“Fullerenes,” ed by F. Langa and J.-F. Nierengarten
H. Imahori and T. Umeyama (Part:Contributor, Fullerene Modified Electrodes and Solar Cells)
RSC Publishing, Cambridge   Jan 2012   
“Handbook of Carbon Nano Materials,” ed by F. D’Souza and K. M. Kadish
IMAHORI Hiroshi (Part:Contributor, Fullerene for Photoelectrochemical and Photovoltaic Devices)
World Scientific, Singapore   Jan 2012   
“Comprehensive Nanoscience and Technology,” ed by D. L. Andrews, G. D. Scholes, and G. P. Wiederrecht
H. Nêmec, E. Galoppini, H. Imahori, and V. Sundstrom (Part:Contributor, Solar Energy Conversion-Natural to Artificial, Vol. 2, Chapter, 12, pp 325-359)
Academic Press, Oxford   Jan 2011   

Conference Activities & Talks

 
Chemically Functionalzied Nanocarbons for Artificial Photosynthesis and Solar Energy Conversion [Invited]
IMAHORI Hiroshi
227th Meeting of The Electrochemical Society   24 May 2015   
Porphyrins as Excellent Sensitizers for Dye-Sensitized Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
227th Meeting of The Electrochemical Society   24 May 2015   
Photofunctional Nanomaterials for Energy and Biological Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
1st Kyoto University – UC San Diego Joint Symposium “New Era of Trans-Pacific Knowledge Interactions   11 Mar 2015   
Photoinduced Charge Separation and Transport at Various Interfaces [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Kobe Mini-Symposium on Functionalized Organic Molecules   10 Nov 2014   
Molecular Engineering of Porphyrins for Dye-Sensitized Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
20th International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy   27 Jul 2014   
Porphyrin-Based Charge Separation Systems [Invited]
IMAHORI Hiroshi
International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines (ICPP8)   22 Jun 2014   
Photoinduced Charge Separation for Bioenergy Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
International Conference on Bio Energy and Biosensors   1 Jun 2014   
How to Improve Performance of Porphyrin-Sensitized Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
225th Meeting of The Electrochemical Society   11 May 2014   
Low-Bandgap Conjugated Poymers for Bulk Heterojunction Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
225th Meeting of The Electrochemical Society   11 May 2014   
Rational Design of Porphyrins for Highly Efficient Dye-Sensitized Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
International Conference on Dye-Sensitized Solar Cell   27 Nov 2013   
Photoinduced Charge Separation for Molecular Photovoltaics and Therapy [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Swiss-Kyoto Symposium   21 Nov 2013   
Nano- and Meso-scopic Materials for Controlling Cell Functions [Invited]
IMAHORI Hiroshi
7th Annual Symposium on Nanobiotechnology   5 Nov 2013   
Artificial Photosynthesis for Energy and Biological Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
2013 JSAP-MRS Joint Symposia   16 Sep 2013   
Tailoring Organic Materials for Solar Energy Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
6th East Asia Symposium on Functional Dyes and Advanced Materials (EAS-6)   3 Sep 2013   
Tailoring Organic Materials for Solar Energy Conversion [Invited]
IMAHORI Hiroshi
The Second International Conference on Photocatalysis and Solar Energy Conversion: Development of Materials and Nanomaterials (PASEC-2)   8 Jul 2013   
Photofunctional Materials for Energy and Biological Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
1st WPI Workshop on Materials Science   3 Jun 2013   
Supramolecular Nanoscale Donor-Acceptor Architectures for Energy and Biological Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Sweden-Japan Collaboration Symposium-Exploring the Future of Light, Matter, and Information on the Nanoscale   3 Jun 2013   
Rational Synthetic Strategy for Nanocarbon-Based Polymer Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
223rd Meeting of The Electrochemical Society   12 May 2013   
Photoinduced Charge Separation and Charge Transport in Carbon Nanostructure-Based Devices [Invited]
IMAHORI Hiroshi
223rd Meeting of The Electrochemical Society   12 May 2013   
Highly Efficient Porphyrin-Sensitized Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
223rd Meeting of The Electrochemical Society   12 May 2013   
Photofunctional Hybrid Materials for Energy and Medical Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
2013 MRS Spring Meeting, San Francisco   1 Apr 2013   
Photoinduced Charge Separation for Energy and Biological Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
MANA International Symposium 2013   27 Feb 2013   
Integration of Chemistry and Biology by Light [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Catalysis Research Center (CRC) Symposium on New Challenges on the Bio-interfaces: Structures and Dynamics   5 Feb 2013   
Photoinduced Charge Separation and Transport in Mesoscopic Materials [Invited]
IMAHORI Hiroshi
One day International Symposium on Artificial Photosynthesis and Solar Energy Conversion   20 Nov 2012   
Self-Assembling Mesoscopic Structures for Photoinduced Charge Separation and Transport [Invited]
IMAHORI Hiroshi
IUPAC 8th International Conference on Novel Materials and Synthesis (NMS-VIII) & 22nd International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers (FCFP-XXII)   14 Oct 2012   
Photoinduced Electron Transfer for Energy and Biological Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Annual Meeting on Photochemistry 2012   12 Sep 2012   
Assembling Nanostructures for Solar Energy Conversion
IMAHORI Hiroshi
19th International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy   29 Jul 2012   
Novel Synthetic Strategy for Solar Energy Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
13 Jul 2012   
Self-Assembling Carbon Nanostuctures for Photoinduced Charge Separation and Charge Transport [Invited]
IMAHORI Hiroshi
2nd Japan-Spain Symposium on Carbon Nanoforms   9 Jul 2012   
Self-Assembled Structures for Solar Energy Conversion [Invited]
IMAHORI Hiroshi
4th Green Symposium, NIMS (National Institute of Materials Science)   26 Jun 2012   
Synthesis and Self-Assembly of Porphyrins for Dye-Sensitized Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Seventh International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines   1 Jul 2012   
Photoinduced Charge Separation and Charge Transport in Carbon Nanostructured-Based Composites [Invited]
IMAHORI Hiroshi
221th Meeting of The Electrochemical Society, Seattle   6 May 2012   
Bio-inspired Organic Materials for Energy and Medical Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
2012 MRS Meeting, San Francisco   9 Apr 2012   
Rational Design of Organic Materials for Solar Energy Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
243th American Chemical Society National Meeting, San Diego   25 Mar 2012   
Light-Harvesting, Charge Separation, and Charge-Transportation Properties of Novel Materials for Organic Photovoltaics [Invited]
IMAHORI Hiroshi
International Conference, Next Generation Solar Energy, From Fundamentals to Applications, Schloss Erlangen, Germany   12 Dec 2011   
Porphyrin-Based Organic Photovoltaics [Invited]
IMAHORI Hiroshi
2nd International Conference on Green & Sustainable Chemistry 2011, Singapore   14 Nov 2011   
Rational Materials Design and Strategy for Organic Electronics and Solar Energy Conversion [Invited]
IMAHORI Hiroshi
First International Conference on Bioinspired Materials for Solar Energy Utilization, Chania, Crete, Greece   12 Sep 2011   
Supramolecular Approach for Solar Energy Conversion [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Nanotechnology and Printed Electronics International Symposium 2011 (NanoPrint 2011), Nanyang Technological University, Singapore   4 Jul 2011   
Porphyrins and Phthalocyanines for Dye-Sensitized Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
219th Meeting of The Electrochemical Society   1 May 2011   
Photoactive Carbon Nanotube-Based Composites [Invited]
IMAHORI Hiroshi
219th Meeting of The Electrochemical Society   1 May 2011   
Carbon Nanostructures and Aromatic π Systems for Artificial Photosynthesis and Solar Energy Conversion [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Honorary Applied Chemistry Lecture Series, Changchun Institute of Applied Chemistry, China   7 Apr 2011   
Artificial Photosynthesis and Solar Energy Conversion [Invited]
IMAHORI Hiroshi
3eme Cycle-Vortrag Swiss Lectureship   14 Mar 2011   
Photoinduced Electron Transfer for Energy and Biological Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Annual Meeting on Photochemistry 2012   12 Sep 2011   

Works

 
Construction of Light Energy Conversion Systems Using Nanostructured Artificial Photosynthesis
2001 - 2005

Research Grants & Projects

 
Development of Artificial Photosynthetic Systems
Project Year: 1992   

Patents

 
Photoresponsive Electrode and Wet Solar Cell
Eur.Pat.Appl.EP883,197