IMAHORI Hiroshi

J-GLOBAL         Last updated: Nov 14, 2019 at 02:52
 
Avatar
Name
IMAHORI Hiroshi
Affiliation
Kyoto University
Section
Institute for Integrated Cell-Material Sciences
Job title
Professor,Professor
Degree
Doctor of Science(Kyoto University)

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
1990
 - 
1992
: Postdoctoral Fellow, The Salk Institute for Biological
 
 
   
 
Studies, San Diego, CA, USA
 
1992
 - 
1999
: Assistant Professor, under the collaboration of
 
 
   
 
Prof. Yoshiteru Sakata in the Institute of Scientific
 
 
   
 
and Industrial Research, Osaka University, Osaka,Japan
 

Education

 
 
 - 
1987
Department of Chemistry, Graduate School, Division of Natural Science, Kyoto University
 
 
 - 
1990
Department of Chemistry, Graduate School, Division of Natural Science, Kyoto University
 
 
 - 
1985
Department of Chemistry, Faculty of Science, Kyoto University
 

Awards & Honors

 
2002
SPP (The Society of Porphyrins and Phthalocyanines) -JPP (The Journal of Porphyrins and Phthalocyanines) Young Investigator Award in Porphyrin Chemistry at the Second International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines
 
2004
Japanese Photochemistry Association Prize
 
2006
CSJ Award for Creative Work
 
2006
JSPS Prize
 
2007
Tokyo Techno Forum21 Gold Medal Prize
 

Published Papers

 
Tomokazu Umeyama, Yohei Okawada, Tomoya Ohara, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL   asia.201900835   Aug 2019   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Hitomi Iiyama, Yuma Kurumisawa, Hiroshi Imahori
CHEMPHYSCHEM   cphc.201900342   Jul 2019   [Refereed]
Xiaojing Liu, Mariana Kozlowska, Timur Okkali, Danny Wagner, Tomohiro Higashino, Gerald Brenner-Weifss, Stefan M. Marschner, Zhihua Fu, Qiang Zhang, Hiroshi Imahori, Stefan Braese, Wolfgang Wenzel, Christof Woell, Lars Heinke
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   58(28) 9590-9595   Jul 2019   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Takuma Hanaoka, Hiroki Yamada, Yuki Namura, Satoshi Mizuno, Tomoya Ohara, Jinseok Baek, JaeHong Park, Yuta Takano, Kati Stranius, Nikolai V. Tkachenko, Hiroshi Imahori
CHEMICAL SCIENCE   10(27) 6642-6650   Jul 2019   [Refereed]
Yuma Kurumisawa, Tomohiro Higashino, Shimpei Nimura, Yukihiro Tsuji, Hitomi Iiyama, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   141(25) 9910-9919   Jun 2019   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Keiichi Ishida, Tsuneaki Sakurai, Shu Seki, Tatsuki Konishi, Kenji Kamada, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   25(25) 6425-6438   May 2019   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Issei Nishimura, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   48(3) 257-259   Mar 2019   [Refereed]
Xin-Gui Li, Ge Song, Mei-Rong Huang, Tomoya Ohara, Hiroki Yamada, Tomokazu Umeyama, Tomohiro Higashino, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION   206 483-497   Jan 2019   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Yuma Kurumisawa, Hitomi Iiyama, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   25(2) 538-547   Jan 2019   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Shogo Takahara, Sho Shibata, Kensho Igarashi, Tomohiro Higashino, Kenji Mishima, Koichi Yamashita, Hiroshi Imahori
RSC ADVANCES   8(33) 18316-18326   2018   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Atsushi Kumagai, Shigeyoshi Sakaki, Hiroshi Imahori
CHEMICAL SCIENCE   9(38) 7528-7539   Oct 2018   [Refereed]
Hiroyuki Kanda, Naoyuki Shibayama, Abdullah Uzum, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Koji Ibi, Seigo Ito
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   10(41) 35016-35024   Oct 2018   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Atsushi Kumagai, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL   13(16) 2019-2022   Aug 2018   [Refereed]
Anisotropic magnetic properties of an endohedral metallofullerene for molecular location sensing
Yuta Takano, Ryo Tashita, Mitsuaki Suzuki, Hiroshi Imahori, Takeshi Akasaka
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   256 535-ORGN   Aug 2018   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori
NANOSCALE HORIZONS   3(4) 352-366   Jul 2018   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Yuma Kurumisawa, Shimpei Nimura, Hitomi Iiyama, Hiroshi Imahori
EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY   2018(20-21) 2537-2547   Jun 2018   [Refereed]
Jinseok Baek, Tomokazu Umeyama, Satoshi Mizuno, Nikolai V. Tkachenko, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   122(25) 13285-13293   Jun 2018   [Refereed]
Koji Miki, Kenzo Saiki, Tomokazu Umeyama, Jinseok Baek, Takeru Noda, Hiroshi Imahori, Yuta Sato, Kazu Suenaga, Kouichi Ohe
SMALL   14(26) 1800720   Jun 2018   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Keiichi Ishida, Takaharu Satoh, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY   83(6) 3397-3402   Mar 2018   [Refereed]
Hiroyuki Kanda, Naoyuki Shibayama, Abdullah Uzum, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Yu-Hsien Chiang, Peter Chen, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Seigo Ito
MATERIALS TODAY ENERGY   7 190-198   Mar 2018   [Refereed]
Jinseok Baek, Tomokazu Umeyama, Wookjin Choi, Yusuke Tsutsui, Hiroki Yamada, Shu Seki, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   24(7) 1561-1572   Feb 2018   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Kensho Igarashi, Daisuke Sakamaki, Shu Seki, Hiroshi Imahori
CHEMICAL COMMUNICATIONS   54(4) 405-408   Jan 2018   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Sho Shibata, Tetsushi Miyata, Kensho Igarashi, Tomoyuki Koganezawa, Hiroshi Imahori
RSC ADVANCES   7(72) 45697-45704   2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Jinseok Baek, Junya Mihara, Nikolai V. Tkachenko, Hiroshi Imahori
CHEMICAL COMMUNICATIONS   53(6) 1025-1028   2017   [Refereed]
Behnam Ghalei, Yosuke Kinoshita, Kazuki Wakimoto, Kento Sakurai, Simon Mathew, Youfeng Yue, Hiromu Kusuda, Hiroshi Imahori, Easan Sivaniah
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A   5(9) 4686-4694   2017   [Refereed]
Yuta Takano, Reina Munechika, Vasudevanpillai Biju, Hideyoshi Harashima, Hiroshi Imahori, Yuma Yamada
NANOSCALE   9(47) 18690-18698   Dec 2017   [Refereed]
Yuta Takano, Erina Hanai, Hiroshi Imahori
NANOSCALE   9(45) 17909-17913   Dec 2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori
DALTON TRANSACTIONS   46(45) 15615-15627   Dec 2017   [Refereed]
Tomoya Yata, Yuki Takahashi, Mengmeng Tan, Hirotaka Nakatsuji, Shozo Ohtsuki, Tatsuya Murakami, Hiroshi Imahori, Yuka Umeki, Tomoki Shiomi, Yoshinobu Takakura, Makiya Nishikawa
BIOMATERIALS   146 136-145   Nov 2017   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Shimpei Nimura, Kenichi Sugiura, Yuma Kurumisawa, Yukihiro Tsuji, Hiroshi Imahori
ACS OMEGA   2(10) 6958-6967   Oct 2017   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Yuma Kurumisawa, Ning Cai, Yamato Fujimori, Yukihiro Tsuji, Shimpei Nimura, Daniel M. Packwood, Jaehong Park, Hiroshi Imahori
CHEMSUSCHEM   10(17) 3347-3351   Sep 2017   [Refereed]
Ning Cai, Yuta Takano, Tomohiro Numata, Ryuji Inoue, Yasuo Mori, Tatsuya Murakami, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   121(32) 17457-17465   Aug 2017   [Refereed]
Hirotaka Nakatsuji, Kelly Kawabata Galbraith, Junko Kurisu, Hiroshi Imahori, Tatsuya Murakami, Mineko Kengaku
SCIENTIFIC REPORTS   7(1) 4694   Jul 2017   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Yuta Ohashi, Hiroshi Imahori
Chemistry Letters   46(7) 976-978   Jul 2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Sho Shibata, Kensho Igarashi, Shogo Takahara, Tomohiro Higashino, Shu Seki, Hiroshi Imahori
Chemistry Letters   46(7) 1001-1003   Jul 2017   [Refereed]
Jinseok Baek, Tomokazu Umeyama, Kati Stranius, Hiroki Yamada, Nikolai V. Tkachenko, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   121(25) 13952-13961   Jun 2017   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Hirotaka Nakatsuji, Ryosuke Fukuda, Haruki Okamoto, Hirohiko Imai, Tetsuya Matsuda, Hidehito Tochio, Masahiro Shirakawa, Nikolai V. Tkachenko, Mitsuru Hashida, Tatsuya Murakami, Hiroshi Imahori
ChemBioChem   18(10) 951-959   May 2017   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Atsushi Kumagai, Hiroshi Imahori
Chemical Communications   53(37) 5091-5094   May 2017   [Refereed]
Satoshi Omomo, Yukihiro Tsuji, Kenichi Sugiura, Tomohiro Higashino, Haruyuki Nakano, Hiroshi Imahori, Yoshihiro Matano
ChemPlusChem   82 695-704   May 2017   [Refereed]
Masanori Yamamoto, Jens Fohlinger, Jonas Petersson, Leif Hammarstrom, Hiroshi Imahori
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   56(12) 3329-3333   Mar 2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Tetsushi Miyata, Andreas C. Jakowetz, Sho Shibata, Kei Kurotobi, Tomohiro Higashino, Tomoyuki Koganezawa, Masahiko Tsujimoto, Simon Gélinas, Wakana Matsuda, Shu Seki, Richard H. Friend, Hiroshi Imahori
Chemical Science   8(1) 181-188   Jan 2017   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Daichi Matano, Sho Shibata, Jinseok Baek, Seigo Ito, Hiroshi Imahori
ECS JOURNAL OF SOLID STATE SCIENCE AND TECHNOLOGY   6(6) M3078-M3083   Jan 2017   [Refereed]
Ryo Ide, Yamato Fujimori, Yukihiro Tsuji, Tomohiro Higashino, Hiroshi Imahori, Hideki Ishikawa, Akihito Imanishi, Ken-ichi Fukui, Masashi Nakamura, Nagahiro Hoshi
ACS Omega   2(1) 128-135   Jan 2017   [Refereed]
Masanori Yamamoto, Yusuke Nishizawa, Pavel Chabera, Fusheng Li, Torbjorn Pascher, Villy Sundstrom, Licheng Sun, Hiroshi Imahori
CHEMICAL COMMUNICATIONS   52(94) 13702-13705   2016   [Refereed]
Masanori Yamamoto, Lei Wang, Fusheng Li, Takashi Fukushima, Koji Tanaka, Licheng Sun, Hiroshi Imahori
CHEMICAL SCIENCE   7(2) 1430-1439   2016   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Sho Shibata, Hiroshi Imahori
RSC ADVANCES   6(87) 83758-83766   2016   [Refereed]
Yuta Takano, Tomohiro Numata, Kazuto Fujishima, Kazuaki Miyake, Kazuya Nakao, Wesley David Grove, Ryuji Inoue, Mineko Kengaku, Shigeyoshi Sakaki, Yasuo Mori, Tatsuya Murakami, Hiroshi Imahori
CHEMICAL SCIENCE   7(5) 3331-3337   2016   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Takuma Hanaoka, Jinseok Baek, Tomohiro Higashino, Fawzi Abou-Chahine, Nikolai V. Tkachenko, Hiroshi Imahori
The Journal of Physical Chemistry C   120(49) 28337-28344   Dec 2016   [Refereed]
Hiroyuki Kanda, Abdullah Uzum, Hitoshi Nishino, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Yasuaki Ishikawa, Yukiharu Uraoka, Seigo Ito
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   8(49) 33553-33561   Dec 2016   [Refereed]
Hiroyuki Kanda, Abdullah Uzum, Ajay K. Baranwal, T. A. Nimial Peiris, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Hiroshi Segawa, Tsutomu Miyasaka, Seigo Ito
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   120(50) 28441-28447   Dec 2016   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Tomoki Yamada, Tsuneaki Sakurai, Shu Seki, Hiroshi Imahori
Angewandte Chemie International Edition   55(40) 12311-12315   Sep 2016   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Kenichi Sugiura, Yukihiro Tsuji, Shimpei Nimura, Seigo Ito, Hiroshi Imahori
Chemistry Letters   45 1126-1128   Sep 2016   [Refereed]
Jinxuan Liu, Wencai Zhou, Jianxi Liu, Yamato Fujimori, Tomohiro Higashino, Hiroshi Imahori, Xue Jiang, Jijun Zhao, Tsuneaki Sakurai, Yusuke Hattori, Wakana Matsuda, Shu Seki, Suresh Kumar Garlapati, Subho Dasgupta, Engelbert Redel, Licheng Sun, Christof Wöll
Journal of Materials Chemistry A   4(33) 12739-12747   Sep 2016   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Kyosuke Kawamoto, Kenichi Sugiura, Yamato Fujimori, Yukihiro Tsuji, Kei Kurotobi, Seigo Ito, Hiroshi Imahori
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   8(24) 15379-15390   Jun 2016   [Refereed]
Yuta Takano, Ryo Tashita, Mitsuaki Suzuki, Shigeru Nagase, Hiroshi Imahori, Takeshi Akasaka
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   138(25) 8000-8006   Jun 2016   [Refereed]
Taku Miura, Ran Tao, Sho Shibata, Tomokazu Umeyama, Takashi Tachikawa, Hiroshi Imahori, Yasuhiro Kobori
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   138(18) 5879-5885   May 2016   [Refereed]
Govindhasamy Murugadoss, Hiroyuki Kanda, Soichiro Tanaka, Hitoshi Nishino, Seigo Ito, Hiroshi Imahori, Tomokazu Umeyama
JOURNAL OF POWER SOURCES   307 891-897   Mar 2016   [Refereed]
Shen Zhou, Masanori Yamainoto, G. Andrew D. Briggs, Hiroshi Imahori, Kyriakos Porfyrakis
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   138(4) 1313-1319   Feb 2016   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Tomoki Yamada, Masanori Yamamoto, Akihiro Furube, Nikolai V. Tkachenko, Taku Miura, Yasuhiro Kobori, Ryota Jono, Koichi Yamashita, Hiroshi Imahori
Angewandte Chemie International Edition   55(2) 629-633   Jan 2016   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Daichi Matano, Jinseok Baek, Satyajit Gupta, Seigo Ito, Vaidyanathan (Ravi) Subramanian, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   44(10) 1410-1412   Oct 2015   [Refereed]
Youfeng Yue, Tomokazu Umeyama, Yuki Kohara, Hitoshi Kashio, Masateru Itoh, Seigo Ito, Easan Sivaniah, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   119(40) 22847-22854   Oct 2015   [Refereed]
Hirotaka Nakatsuji, Tomohiro Numata, Nobuhiro Morone, Shuji Kaneko, Yasuo Mori, Hiroshi Imahori, Tatsuya Murakami
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   54(40) 11725-11729   Sep 2015   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Hiroshi Imahori
Chemistry - A European Journal   21(38) 13375-13381   Sep 2015   [Refereed]
Govindhasamy Murugadoss, Soichiro Tanaka, Gai Mizuta, Shusaku Kanaya, Hitoshi Nishino, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Seigo Ito
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   54(8) 08KF08   Aug 2015   [Refereed]
Hayashi. Hironobu, Tomohiro Higashino, Yuriko Kinjo, Yamato Fujimori, Kei Kurotobi, Pavel Chabera, Villy Sundström, Seiji Isoda, Hiroshi Imahori
ACS Applied Materials & Interfaces   7(33) 18689-18696   Aug 2015   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Yamato Fujimori, Kenichi Sugiura, Yukihiro Tsuji, Seigo Ito, Hiroshi Imahori
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   54(31) 9052-9056   Jul 2015   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Jinseok Baek, Yuta Sato, Kazu Suenaga, Fawzi Abou-Chahine, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
NATURE COMMUNICATIONS   6 7732   Jul 2015   [Refereed]
Fawzi Abou-Chahine, Daisuke Fujii, Hiroshi Imahori, Haruyuki Nakano, Nikolai V. Tkachenko, Yoshihiro Matano, Helge Lemmetyinen
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B   119(24) 7328-7337   Jun 2015   [Refereed]
Ran Tao, Tomokazu Umeyama, Tomohiro Higashino, Tomoyuki Koganezawa, Hiroshi Imahori
ACS Applied Materials & Interfaces   7(30) 16676-16685   Jun 2015   [Refereed]
Pawan Pathak, Satyajit Gupta, Kehley Grosulak, Hiroshi Imahori, Vaidyanathan (Ravi) Subramanian
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   119(14) 7543-7553   Apr 2015   [Refereed]
Hiroshi Imahori
CHEMSUSCHEM   8(3) 426-427   Feb 2015   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Hiroshi Imahori
Dalton Transactions   44(2) 448-463   Jan 2015   [Refereed]
Ran Tao, Tomokazu Umeyama, Tomohiro Higashino, Tomoyuki Koganezawa, Hiroshi Imahori
Chemical Communications   51(39) 8233-8236   Jan 2015   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Yamato Fujimori, Kenichi Sugiura, Yukihiro Tsuji, Seigo Ito, Hiroshi Imahori
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines   19(01-03) 140-149   Jan 2015   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Yukihiro Tsuji, Yamato Fujimori, Kenichi Sugiura, Seigo Ito, Hiroshi Imahori
Chemistry Letters   44(10) 1395-1397   Jan 2015   [Refereed]
Francis D'Souza, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES   19(1-3) I-XVI   Jan 2015   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Yusuke Watanabe, Tetsushi Miyata, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   44(1) 47-49   Jan 2015   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Yusuke Watanabe, Tetsushi Miyata, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   43(12) 1876-1878   Dec 2014   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Yukiko Hayashi, Haruyuki Nakano, Hiroshi Imahori
HETEROATOM CHEMISTRY   25(6) 533-547   Nov 2014   [Refereed]
Ran Tao, Tomokazu Umeyama, Kei Kurotobi, Hiroshi Imahori
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   6(19) 17313-17322   Oct 2014   [Refereed]
Govindhasamy Murugadoss, Gai Mizuta, Soichiro Tanaka, Hitoshi Nishino, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Seigo Ito
APL MATERIALS   2(8) 081511   Aug 2014   [Refereed]
Bratindranath Mukherjee, Satyajit Gupta, Aaron Peterson, Hiroshi Imahori, Ayyakkannu Manivannan, Vaidyanathan (Ravi) Subramanian
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   20(33) 10456-10465   Aug 2014   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A   2(30) 11545-11560   Aug 2014   [Refereed]
Shuwen Zhou, Yasuhiko Hashida, Shigeru Kawakami, Junya Mihara, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Tatsuya Murakami, Fumiyoshi Yamashita, Mitsuru Hashida
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS   471(1-2) 214-223   Aug 2014   [Refereed]
Tatsuya Murakami, Hirotaka Nakatsuji, Nobuhiro Morone, John E. Heuser, Fumiyoshi Ishidate, Mitsuru Hashida, Hiroshi Imahori
ACS NANO   8(7) 7370-7376   Jul 2014   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Hiroshi Ohkubo, Tetsushi Miyata, Yusuke Watanabe, Yukiko Hayashi, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY   2014(10) 1620-1624   Apr 2014   [Refereed]
Matthew J. Bird, Obadiah G. Reid, Andrew R. Cook, Sadayuki Asaoka, Yuki Shibano, Hiroshi Imahori, Garry Rumbles, John R. Miller
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   118(12) 6100-6109   Mar 2014   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Daisuke Fujii, Tarou Shibano, Ko Furukawa, Tomohiro Higashino, Haruyuki Nakano, Hiroshi Imahori
Chemistry - A European Journal   20(12) 3342-3349   Mar 2014   [Refereed]
Yasuhiko Hashida, Hironori Tanaka, Shuwen Zhou, Shigeru Kawakami, Fumiyoshi Yamashita, Tatsuya Murakami, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Mitsuru Hashida
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE   173 59-66   Jan 2014   [Refereed]
Masanori Yamamoto, Yuta Takano, Yoshihiro Matano, Kati Stranius, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   118(4) 1808-1820   Jan 2014   [Refereed]
Hanna Hakola, Alexander Pyymaki Perros, Pasi Myllyperkio, Kei Kurotobi, Harri Lipsanen, Hiroshi Imahori, Helge Lemmetyinen, Nikolai V. Tkachenko
CHEMICAL PHYSICS LETTERS   592 47-51   Jan 2014   [Refereed]
Venla Manninen, Mika Niskanen, Terttu I. Hukka, Felix Pasker, Simon Claus, Sigurd Hoeger, Jinseok Baek, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Helge Lemmetyinen
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A   1(25) 7451-7462   2013   [Refereed]
Simon Mathew, Tatsuya Murakami, Hirotaka Nakatsuji, Haruki Okamoto, Nobuhiro Morone, John E. Heuser, Mitsuru Hashida, Hiroshi Imahori
ACS NANO   7(10) 8908-8916   Oct 2013   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Yusuke Watanabe, Evgenia Douvogianni, Hiroshi Imahori
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   117(41) 21148-21157   Oct 2013   [Refereed]
Yoshihiro Matano, Yukiko Hayashi, Kayo Suda, Yoshifumi Kimura, Hiroshi Imahori
ORGANIC LETTERS   15(17) 4458-4461   Sep 2013   [Refereed]
Kei Kurotobi, Kyosuke Kawamoto, Yuuki Toude, Yamato Fujimori, Yuriko Kinjo, Seigo Ito, Yoshihiro Matano, Hiroshi Imahori
CHEMISTRY LETTERS   42(7) 725-726   Jul 2013   [Refereed]
Tomokazu Umeyama, Jinseok Baek, Noriyasu Tezuka, Kazuki Morita, Hiroshi Imahori
ECS JOURNAL OF SOLID STATE SCIENCE AND TECHNOLOGY   2(10) M3001-M3007   Jun 2013   [Refereed]
Hironobu Hayashi, Abeda Sultana Touchy, Yuriko Kinjo, Kei Kurotobi, Yuuki Toude, Seigo Ito, Hanna Saarenpaa, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Hiroshi Imahori
CHEMSUSCHEM   6(3) 508-517   Mar 2013   [Refereed]
Shen Ye, Arunkumar Kathiravan, Hironobu Hayashi, Yujin Tong, Yingyot Infahsaeng, Pavel Chabera, Torbjorn Pascher, Arkady P. Yartsev, Seiji Isoda, Hiroshi Imahori, Villy Sundstrom
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   117(12) 6066-6080   Mar 2013   [Refereed]
Tatsuya Murakami, Masashi Nakatani, Masahiro Kokubo, Hirotaka Nakatsuji, Mami Inada, Hiroshi Imahori, Masako Yudasaka, Sumio Iijima, Kunihiro Tsuchida
NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY LETTERS   5(3) 402-407   Mar 2013   [Refereed]

Misc

 
H. Imahori; T. Azuma; K. Ushida; M. Takahashi; T. Akiyama; M. Hasegawa; T. Okada; Y. Sakata
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering   3142 104-111   1997   [Refereed]
H. Imahori; H. Iijima; S. Ito; T. Shimada; T. Kato
2010 10th IEEE Conference on Nanotechnology, NANO 2010   176-179   2010   [Refereed]
Photo electrochemical Properties of Dye-Modified Zinc Oxide Nano rod and Nanoparticle Electrodes
H. Hayashi, A. Kira, T. Umeyama, Y. Matano, P. Charoensirithavorn, T. Sagawa, S. Yoshikawa, N.V. Tkachenko, H. Lemmetyinen, H. Imahori
18th International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy (IPS-18), Seoul, Korea, 2010.7.25-30      2010   [Refereed]

Books etc

 
“Handbook of Porphyrin Science,” ed by K. M. Kadish, K. M. Smith, and R. Guilard
H. Imahori, K. Kurotobi, M. G. Walter, A. B. Rudin, and C. C. Wamser (Part:Contributor, Porphyrin- and Phthalocyanine-Based Solar Cells, Chapter 13, pp. 349-374)
World Scientific   Jan 2012   
“Supramolecular Chemistry of Fullerenes and Carbon Nanotubes,” ed by N. Martín and J.-F. Nierengarten
H. Imahori and T. Umeyama (Part:Contributor, Application of Supramolecular Ensembles with Fullerenes and CNTs: Solar Cells and Transistors)
Wiley-VCH, Weunheim   Jan 2012   
Application of Multiporphyrin Arrays to Solar Energy Conversion
S. Mathew and H. Imahori (Part:Contributor, “Multiporphyrin Arrays,” ed by D. Kim)
Pan Stanford Publishing, Singapore   Jan 2012   
“Fullerenes,” ed by F. Langa and J.-F. Nierengarten
H. Imahori and T. Umeyama (Part:Contributor, Fullerene Modified Electrodes and Solar Cells)
RSC Publishing, Cambridge   Jan 2012   
“Handbook of Carbon Nano Materials,” ed by F. D’Souza and K. M. Kadish
IMAHORI Hiroshi (Part:Contributor, Fullerene for Photoelectrochemical and Photovoltaic Devices)
World Scientific, Singapore   Jan 2012   
“Comprehensive Nanoscience and Technology,” ed by D. L. Andrews, G. D. Scholes, and G. P. Wiederrecht
H. Nêmec, E. Galoppini, H. Imahori, and V. Sundstrom (Part:Contributor, Solar Energy Conversion-Natural to Artificial, Vol. 2, Chapter, 12, pp 325-359)
Academic Press, Oxford   Jan 2011   

Conference Activities & Talks

 
Chemically Functionalzied Nanocarbons for Artificial Photosynthesis and Solar Energy Conversion [Invited]
IMAHORI Hiroshi
227th Meeting of The Electrochemical Society   24 May 2015   
Porphyrins as Excellent Sensitizers for Dye-Sensitized Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
227th Meeting of The Electrochemical Society   24 May 2015   
Photofunctional Nanomaterials for Energy and Biological Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
1st Kyoto University – UC San Diego Joint Symposium “New Era of Trans-Pacific Knowledge Interactions   11 Mar 2015   
Photoinduced Charge Separation and Transport at Various Interfaces [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Kobe Mini-Symposium on Functionalized Organic Molecules   10 Nov 2014   
Molecular Engineering of Porphyrins for Dye-Sensitized Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
20th International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy   27 Jul 2014   
Porphyrin-Based Charge Separation Systems [Invited]
IMAHORI Hiroshi
International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines (ICPP8)   22 Jun 2014   
Photoinduced Charge Separation for Bioenergy Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
International Conference on Bio Energy and Biosensors   1 Jun 2014   
How to Improve Performance of Porphyrin-Sensitized Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
225th Meeting of The Electrochemical Society   11 May 2014   
Low-Bandgap Conjugated Poymers for Bulk Heterojunction Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
225th Meeting of The Electrochemical Society   11 May 2014   
Rational Design of Porphyrins for Highly Efficient Dye-Sensitized Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
International Conference on Dye-Sensitized Solar Cell   27 Nov 2013   
Photoinduced Charge Separation for Molecular Photovoltaics and Therapy [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Swiss-Kyoto Symposium   21 Nov 2013   
Nano- and Meso-scopic Materials for Controlling Cell Functions [Invited]
IMAHORI Hiroshi
7th Annual Symposium on Nanobiotechnology   5 Nov 2013   
Artificial Photosynthesis for Energy and Biological Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
2013 JSAP-MRS Joint Symposia   16 Sep 2013   
Tailoring Organic Materials for Solar Energy Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
6th East Asia Symposium on Functional Dyes and Advanced Materials (EAS-6)   3 Sep 2013   
Tailoring Organic Materials for Solar Energy Conversion [Invited]
IMAHORI Hiroshi
The Second International Conference on Photocatalysis and Solar Energy Conversion: Development of Materials and Nanomaterials (PASEC-2)   8 Jul 2013   
Photofunctional Materials for Energy and Biological Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
1st WPI Workshop on Materials Science   3 Jun 2013   
Supramolecular Nanoscale Donor-Acceptor Architectures for Energy and Biological Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Sweden-Japan Collaboration Symposium-Exploring the Future of Light, Matter, and Information on the Nanoscale   3 Jun 2013   
Rational Synthetic Strategy for Nanocarbon-Based Polymer Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
223rd Meeting of The Electrochemical Society   12 May 2013   
Photoinduced Charge Separation and Charge Transport in Carbon Nanostructure-Based Devices [Invited]
IMAHORI Hiroshi
223rd Meeting of The Electrochemical Society   12 May 2013   
Highly Efficient Porphyrin-Sensitized Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
223rd Meeting of The Electrochemical Society   12 May 2013   
Photofunctional Hybrid Materials for Energy and Medical Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
2013 MRS Spring Meeting, San Francisco   1 Apr 2013   
Photoinduced Charge Separation for Energy and Biological Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
MANA International Symposium 2013   27 Feb 2013   
Integration of Chemistry and Biology by Light [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Catalysis Research Center (CRC) Symposium on New Challenges on the Bio-interfaces: Structures and Dynamics   5 Feb 2013   
Photoinduced Charge Separation and Transport in Mesoscopic Materials [Invited]
IMAHORI Hiroshi
One day International Symposium on Artificial Photosynthesis and Solar Energy Conversion   20 Nov 2012   
Self-Assembling Mesoscopic Structures for Photoinduced Charge Separation and Transport [Invited]
IMAHORI Hiroshi
IUPAC 8th International Conference on Novel Materials and Synthesis (NMS-VIII) & 22nd International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers (FCFP-XXII)   14 Oct 2012   
Photoinduced Electron Transfer for Energy and Biological Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Annual Meeting on Photochemistry 2012   12 Sep 2012   
Assembling Nanostructures for Solar Energy Conversion
IMAHORI Hiroshi
19th International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy   29 Jul 2012   
Novel Synthetic Strategy for Solar Energy Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
13 Jul 2012   
Self-Assembling Carbon Nanostuctures for Photoinduced Charge Separation and Charge Transport [Invited]
IMAHORI Hiroshi
2nd Japan-Spain Symposium on Carbon Nanoforms   9 Jul 2012   
Self-Assembled Structures for Solar Energy Conversion [Invited]
IMAHORI Hiroshi
4th Green Symposium, NIMS (National Institute of Materials Science)   26 Jun 2012   
Synthesis and Self-Assembly of Porphyrins for Dye-Sensitized Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Seventh International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines   1 Jul 2012   
Photoinduced Charge Separation and Charge Transport in Carbon Nanostructured-Based Composites [Invited]
IMAHORI Hiroshi
221th Meeting of The Electrochemical Society, Seattle   6 May 2012   
Bio-inspired Organic Materials for Energy and Medical Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
2012 MRS Meeting, San Francisco   9 Apr 2012   
Rational Design of Organic Materials for Solar Energy Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
243th American Chemical Society National Meeting, San Diego   25 Mar 2012   
Light-Harvesting, Charge Separation, and Charge-Transportation Properties of Novel Materials for Organic Photovoltaics [Invited]
IMAHORI Hiroshi
International Conference, Next Generation Solar Energy, From Fundamentals to Applications, Schloss Erlangen, Germany   12 Dec 2011   
Porphyrin-Based Organic Photovoltaics [Invited]
IMAHORI Hiroshi
2nd International Conference on Green & Sustainable Chemistry 2011, Singapore   14 Nov 2011   
Rational Materials Design and Strategy for Organic Electronics and Solar Energy Conversion [Invited]
IMAHORI Hiroshi
First International Conference on Bioinspired Materials for Solar Energy Utilization, Chania, Crete, Greece   12 Sep 2011   
Supramolecular Approach for Solar Energy Conversion [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Nanotechnology and Printed Electronics International Symposium 2011 (NanoPrint 2011), Nanyang Technological University, Singapore   4 Jul 2011   
Porphyrins and Phthalocyanines for Dye-Sensitized Solar Cells [Invited]
IMAHORI Hiroshi
219th Meeting of The Electrochemical Society   1 May 2011   
Photoactive Carbon Nanotube-Based Composites [Invited]
IMAHORI Hiroshi
219th Meeting of The Electrochemical Society   1 May 2011   
Carbon Nanostructures and Aromatic π Systems for Artificial Photosynthesis and Solar Energy Conversion [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Honorary Applied Chemistry Lecture Series, Changchun Institute of Applied Chemistry, China   7 Apr 2011   
Artificial Photosynthesis and Solar Energy Conversion [Invited]
IMAHORI Hiroshi
3eme Cycle-Vortrag Swiss Lectureship   14 Mar 2011   
Photoinduced Electron Transfer for Energy and Biological Applications [Invited]
IMAHORI Hiroshi
Annual Meeting on Photochemistry 2012   12 Sep 2011   

Works

 
Construction of Light Energy Conversion Systems Using Nanostructured Artificial Photosynthesis
2001 - 2005

Research Grants & Projects

 
Development of Artificial Photosynthetic Systems
Project Year: 1992   

Patents

 
Photoresponsive Electrode and Wet Solar Cell
Eur.Pat.Appl.EP883,197