Suzuki Shuuichi

J-GLOBAL         Last updated: Dec 21, 2019 at 15:51
 
Avatar
Name
Suzuki Shuuichi
Affiliation
Osaka University
Section
Graduate School of Engineering Science Department of Materials Engineering Science
Job title
Associate Professor
Research funding number
80433291
ORCID ID
0000-0001-6294-9084

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Oct 2015
 - 
Today
Associate Professor, Graduate School of Engineering Science, Osaka University
 
Apr 2010
 - 
Oct 2015
Lecturer, Graduate School of Science, Osaka City University
 
Apr 2007
 - 
Apr 2010
Assistant Professor, Graduate School of Science, Osaka City University
 
Apr 2006
 - 
Mar 2007
Assistant Professor, Graduate School of Science, Osaka City University
 

Published Papers

 
Kohei Yoshida, Shuichi Suzuki, Masatoshi Kozaki, Keiji Okada
Bulletin of the Chemical Society of Japan      Aug 2019   [Refereed]
Rui Umeda, Yoji Shimizu, Yuta Ida, Masahiro Ikeshita, Shuichi Suzuki, Takeshi Naota, Yutaka Nishiyama
Tetrahedron Letters   60(2) 183-186   Jan 2019   [Refereed]
Shuichi Suzuki, Nobuaki Tanaka, Masatoshi Kozaki, Daisuke Shiomi, Kazunobu Sato, Takeji Takui, Keiji Okada
Chemistry - A European Journal   23(63) 16014-16025   Nov 2017   [Refereed]
Yamada Kiyomi, Zhang Xun, Tanimoto Ryu, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Tanaka Rika, Okada Keiji
Bulletin of the Chemical Society of Japan   91(7) 1150-1157   2018   [Refereed]
Shuichi Suzuki, Ryochi Maya, Yoshiaki Uchida, Takeshi Naota
ACS Omega   4 10031-10035   Jun 2019   [Refereed]
Karimata Ayumu, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Okada Keiji
Rsc Advances   7(88) 56144-56152   2017   [Refereed]
Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Okada Keiji
Journal of Synthetic Organic Chemistry Japan   75(9) 63-72   2017   [Refereed]
Nishinaga Tohru, Kanzaki Yuki, Shiomi Daisuke, Matsuda Kenji, Suzuki Shuichi, Okada Keiji
Chemistry-a European Journal   24(45) 11717-11728   2018   [Refereed]
Takuma Tahara, Shuichi Suzuki, Masatoshi Kozaki, Daisuke Shiomi, Kenji Sugisaki, Kazunobu Sato, Takeji Takui, Yota Miyake, Yuko Hosokoshi, Hiroyuki Nojiri, Keiji Okada
Chemistry – A European Journal   25(29) 7201   May 2019   [Refereed]
Iwanaga Tetsuo, Yamauchi Tomokazu, Toyota Shinji, Suzuki Shuichi, Okada Keiji
The Journal of organic chemistry   82(19) 10699-10703   2017   [Refereed]
Haruki Tsujimoto, Shuichi Suzuki, Masatoshi Kozaki, Daisuke Shiomi, Kazunobu Sato, Takeji Takui, Keiji Okada
Chemistry – An Asian Journal      May 2019   [Refereed]
Shuichi Suzuki, Fumiya Nakamura, Takeshi Naota
Materials Chemistry Frontiers   2(3) 591   2018   [Refereed]
Kimura Ryo, Suzuki Shuichi, Okada Keiji, Kozaki Masatoshi
Journal of Organic Chemistry   82(17) 8917-8926   2017   [Refereed]
Kozaki Masatoshi, Sato Chihiro, Suzuki Shuichi, Okada Keiji
Chemistry, an Asian journal      2018   [Refereed]
Ayumu Karimata, Shuichi Suzuki, Masatoshi Kozaki, Keiji Okada
RSC Advances   7(88) 56144   2017   [Refereed]
Shuichi Suzuki, Sayaka Kira, Masatoshi Kozaki, Masaki Yamamura, Toru Hasegawa, Tatsuya Nabeshima, Keiji Okada
Dalton Transactions   46(8) 2653   2017   [Refereed]
Okada Keiji, Haraguchi Makoto, Tretyakov Evgeny, Gritsan Nina, Romanenko Galina, Gorbunov Dmitry, Bogomyakov Artem, Maryunina Kseniya, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Shiomi Daisuke, Sato Kazunobu, Takui Takeji, Nishihara Sadafumi, Inoue Katsuya
Chemistry, an Asian journal   12(22) 2929   Nov 2017   [Refereed]
Suzuki Shuichi, Kira Sayaka, Kozaki Masatoshi, Yamamura Masaki, Hasegawa Toru, Nabeshima Tatsuya, Okada Keiji
Dalton Transactions   46(8) 2653-2659   2017   [Refereed]
Miura Tomoaki, Fujiwara Dai, Akiyama Kimio, Horikoshi Takafumi, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Okada Keiji, Ikoma Tadaaki
Journal of Physical Chemistry Letters   8(3) 661-665   2017   [Refereed]
Tanimoto Ryu, Yamada Kiyomi, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Okada Keiji
European Journal of Inorganic Chemistry   (10) 1198-1203   2018   [Refereed]
Akisada Mami, Kimura Ryo, Tachi Yoshimitsu, Suzuki Shuichi, Okada Keiji, Kozaki Masatoshi
Journal of Organic Chemistry   83(17) 9631-9640   2018   [Refereed]
Kimura Ryo, Suzuki Shuichi, Okada Keiji, Kozaki Masatoshi
Chemistry-an Asian Journal   13(1) 35-40   2018   [Refereed]
Suzuki Shuichi, Nakamura Fumiya, Naota Takeshi
Materials Chemistry Frontiers   2(3) 591-596   2018   [Refereed]
Tahara Takuma, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Nishinaga Tohru, Okada Keiji
Bulletin of the Chemical Society of Japan   91(8) 1193-1195   2018   [Refereed]
Sato Chihiro, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Okada Keiji
Organic Letters   18(5) 1052-1055   2016   [Refereed]
Sasaki Yoshito, Suzuki Shuichi, Okada Keiji, Kozaki Masatoshi
Tetrahedron Letters   57(36) 4082-4085   2016   [Refereed]
Suzuki Shuichi, Wada Tomoyuki, Tanimoto Ryu, Kozaki Masatoshi, Shiomi Daisuke, Sugisaki Kenji, Sato Kazunobu, Takui Takeji, Miyake Yota, Hosokoshi Yuko, Okada Keiji
Angewandte Chemie-International Edition   55(36) 10791-10794   2016   [Refereed]
Yoshida Kohei, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Okada Keiji
Chemistry Letters   45(2) 203-205   2016   [Refereed]
Tretyakov Evgeny, Okada Keiji, Suzuki Shuichi, Baumgarten Martin, Romanenko Galina, Bogomyakov Artem, Ovcharenko Victor
Journal of Physical Organic Chemistry   29(12) 725-734   2016   [Refereed]
Kimoto Kenshi, Satoh Tsubasa, Iwamura Munetaka, Nozaki Koichi, Horikoshi Takafumi, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Okada Keiji
Journal of Physical Chemistry a   120(41) 8093-8103   2016   [Refereed]
Nakamura Ryota, Shigeta Yasuteru, Okuno Katsuki, Hasegawa Miki, Fukushima Mayuko, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Okada Keiji, Nakano Masayoshi
Molecular Physics   113(3-4) 267-273   2015   [Refereed]
Nishioka Saori, Morita Shirou, Okada Keiji, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi
Organic Letters   17(11) 2720-2723   2015   [Refereed]
Ninomiya Yoshikazu, Kozaki Masatoshi, Suzuki Shuichi, Okada Keiji
Bulletin of the Chemical Society of Japan   87(11) 1195-1201   2014   [Refereed]
Karimata Ayumu, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Kimoto Kenshi, Nozaki Koichi, Matsushita Hironori, Ikeda Noriaki, Akiyama Kimio, Kosumi Daisuke, Hashimoto Hideki, Okada Keiji
Journal of Physical Chemistry a   118(47) 11262-11271   2014   [Refereed]
Tanimoto Ryu, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Okada Keiji
Chemistry Letters   43(5) 678-680   2014   [Refereed]
Furui Takanori, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Shiomi Daisuke, Sato Kazunobu, Takui Takeji, Okada Keiji, Tretyakov Evgeny V, Tolstikov Svyatoslav E, Romanenko Galina V, Ovcharenko Victor I.
Inorganic Chemistry   53(2) 802-809   2014   [Refereed]
Tanimoto Ryu, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Shiomi Daisuke, Sato Kazunobu, Takui Takeji, Okada Keiji
Bulletin of the Chemical Society of Japan   87(2) 314-322   2014   [Refereed]
Suzuki Shuichi, Yokoi Hiroyuki, Kozaki Masatoshi, Kanzaki Yuki, Shiomi Daisuke, Sato Kazunobu, Takui Takeji, Okada Keiji
European Journal of Inorganic Chemistry   (28) 4740-4744   2014   [Refereed]
Kozaki Masatoshi, Ninomiya Yoshikazu, Suzuki Shuichi, Okada Keiji
Tetrahedron Letters   54(28) 3658-3661   2013   [Refereed]
Kozaki Masatoshi, Suzuki Shuichi, Okada Keiji
Chemistry Letters   42(10) 1112-1118   2013   [Refereed]
Ueda Akira, Suzuki Shuichi, Yoshida Kenta, Fukui Kozo, Sato Kazunobu, Takui Takeji, Nakasuji Kazuhiro, Morita Yasushi
Angewandte Chemie-International Edition   52(18) 4795-4799   2013   [Refereed]
Karimata Ayumu, Kawauchi Hidetoshi, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Ikeda Noriaki, Keyaki Kazutoshi, Nozaki Koichi, Akiyama Kimio, Okada Keiji
Chemistry Letters   42(8) 794-796   2013   [Refereed]
Sugimura Ryoji, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Keyaki Kazutoshi, Nozaki Koichi, Matsushita Hironori, Ikeda Noriaki, Okada Keiji
Research on Chemical Intermediates   39(1) 185-204   2013   [Refereed]
Suzuki Shuichi, Matsumoto Yuma, Tsubamoto Mai, Sugimura Ryoji, Kozaki Masatoshi, Kimoto Kenshi, Iwamura Munetaka, Nozaki Koichi, Senju Naoki, Uragami Chiasa, Hashimoto Hideki, Muramatsu Yohei, Konno Akinori, Okada Keiji
Physical Chemistry Chemical Physics   15(21) 8088-8094   2013   [Refereed]
Ayabe Kazuki, Sato Kazunobu, Nakazawa Shigeaki, Nishida Shinsuke, Sugisaki Kenji, Ise Tomoaki, Morita Yasushi, Toyota Kazuo, Shiomi Daisuke, Kitagawa Masahiro, Suzuki Shuichi, Okada Keiji, Takui Takeji
Molecular Physics   111(18-19) 2767-2787   2013   [Refereed]
Yamamoto Mai, Horibe Tomoko, Nishisaka Yoshiaki, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Fujii Ritsuko, Doe Matsumi, Nango Mamoru, Okada Keiji, Hashimoto Hideki
Bulletin of the Chemical Society of Japan   86(1) 121-128   2013   [Refereed]
Suzuki Shuichi, Yoshida Kohei, Kozaki Masatoshi, Okada Keiji
Angewandte Chemie-International Edition   52(9) 2499-2502   2013   [Refereed]
Kuratsu M, Suzuki S, Kozaki M, Shiomi D, Sato K, Takui T, Kanzawa T, Hosokoshi Y, Lan XZ, Miyazaki Y, Inaba A, Okada K
Chemistry, an Asian journal   7(7) 1604-1609   Jun 2012   [Refereed]
Ueda A, Wasa H, Suzuki S, Okada K, Sato K, Takui T, Morita Y
Angewandte Chemie (International ed. in English)   51(27) 6691-6695   May 2012   [Refereed]
Suzuki S, Nagata A, Kuratsu M, Kozaki M, Tanaka R, Shiomi D, Sugisaki K, Toyota K, Sato K, Takui T, Okada K
Angewandte Chemie (International ed. in English)   51(13) 3193-3197   Mar 2012   [Refereed]
Kozaki Masatoshi, Morita Shirou, Suzuki Shuichi, Okada Keiji
Journal of Organic Chemistry   77(21) 9447-9457   2012   [Refereed]
Zhang Xun, Suzuki Shuichi, Kozaki Masatoshi, Okada Keiji
Journal of the American Chemical Society   134(43) 17866-17868   2012   [Refereed]
Miura Youhei, Chiba Hiroshi, Katoono Ryo, Kawai Hidetoshi, Fujiwara Kenshu, Suzuki Shuichi, Okada Keiji, Suzuki Takanori
Tetrahedron Letters   53(48) 6561-6564   2012   [Refereed]
Kato Mutsumi, Hashimoto Erika, Kozaki Masatoshi, Suzuki Shuichi, Okada Keiji
Tetrahedron Letters   53(3) 309-312   2012   [Refereed]
Uetomo A, Kozaki M, Suzuki S, Yamanaka K, Ito O, Okada K
Journal of the American Chemical Society   133(34) 13276-13279   Aug 2011   [Refereed]
Morita Y, Suzuki S, Sato K, Takui T
Nature Chemistry   3(3) 197-204   2011   [Refereed]
Ueda Akira, Yoshida Kenta, Suzuki Shuichi, Fukui Kozo, Nakasuji Kazuhiro, Morita Yasushi
Journal of Physical Organic Chemistry   24(10) 952-959   2011   [Refereed]
Suzuki S, Kozaki M, Nozaki K, Okada K.
Journal of Photochemistry and Photobiology C-Photochemistry Reviews   12(4) 269-292   2011   [Refereed]
Suzuki S, Furui T, Kuratsu M, Kozaki M, Shiomi D, Sato K, Takui T, Okada K
Journal of the American Chemical Society   132(45) 15908-15910   Nov 2010   [Refereed]
Suzuki S, Itoh N, Furuichi K, Kozaki M, Shiomi D, Sato K, Takui T, Ohi H, Itoh S, Okada K
Chemistry Letters   40(1) 22-24   2011   [Refereed]
Suzuki S, Fukui K, Fuyuhiro A, Sato K, Takui T, Nakasuji K, Morita Y
Organic letters   12(21) 5036-5039   Nov 2010   [Refereed]
Morita Y, Suzuki S, Sato K, Takui T
Nature Chemistry   3(3) 197-204   2011   [Refereed]
Suzuki S, Sugimura R, Kozaki M, Keyaki K, Nozaki K, Ikeda N, Akiyama K, Okada K
Journal of the American Chemical Society   131(30) 10374-10375   Aug 2009   [Refereed]
Masuda Y, Takeda H, Kuratsu M, Suzuki S, Kozaki M, Shiomi D, Sato K, Takui T, Okada K
Pure and Applied Chemistry   82(4) 1025-1032   2010   [Refereed]
Suzuki S, Takeda T, Kuratsu M, Kozaki M, Sato K, Shiomi D, Takui T, Okada K
Organic letters   11(13) 2816-2818   Jul 2009   [Refereed]
Masuda Y, Kuratsu M, Suzuki S, Kozaki M, Shiomi D, Sato K, Takui T, Hosokoshi Y, Lan XZ, Miyazaki Y, Inaba A, Okada K
Journal of the American Chemical Society   131(13) 4670-4673   2009   [Refereed]
Kozaki M, Uetomo A, Suzuki S, Okada K
Organic letters   10(20) 4477-4480   Oct 2008   [Refereed]
Masuda Y, Kuratsu M, Suzuki S, Kozaki M, Shiomi D, Sato K, Takui T, Okada K
Polyhedron   28(9-10) 1950-1954   2009   [Refereed]
Kawauchi H, Suzuki S, Kozaki M, Okada K, Islam DM, Araki Y, Ito O, Yamanaka K
The journal of physical chemistry. A   112(26) 5878-5884   Jul 2008   [Refereed]
Takahashi S, Nozaki K, Kozaki M, Suzuki S, Keyaki K, Ichimura A, Matsushita T, Okada K
The journal of physical chemistry. A   112(12) 2533-2542   Mar 2008   [Refereed]
Morita Y, Suzuki S, Fukui K, Nakazawa S, Kitagawa H, Kishida H, Okamoto H, Naito A, Sekine A, Ohashi Y, Shiro M, Sasaki K, Shiomi D, Sato K, Takui T, Nakasuji K
Nature materials   7(1) 48-51   Jan 2008   [Refereed]
Kozaki Masatoshi, Tujimura Hitoshi, Suzuki Shuichi, Okada Keiji
Tetrahedron Letters   49(18) 2931-2934   2008   [Refereed]
Kozaki M, Akita K, Suzuki S, Okada K
Organic letters   9(17) 3315-3318   Aug 2007   [Refereed]
Okada K, Beppu S, Tanaka K, Kuratsu M, Furuichi K, Kozaki M, Suzuki S, Shiomi D, Sato K, Takui T, Kitagawa Y, Yamaguchi K
Chemical communications (Cambridge, England)   (24) 2485-2487   Jun 2007   [Refereed]
Sato K, Rahimi R, Mori N, Nishida S, Toyota K, Shiomi D, Morita Y, Ueda A, Suzuki S, Furukawa K, Nakamura T, Kitagawa M, Nakasuji K, Nakahara M, Hara H, Carl P, Hofer P, Takui T
Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures   40(2) 363-366   2007   [Refereed]
Kuratsu M, Suzuki S, Kozaki M, Shiomi D, Sato K, Takui T, Okada K
Inorganic Chemistry   46(24) 10153-10157   2007   [Refereed]
Tanaka K, Furuichi K, Kozaki M, Suzuki S, Shiomi D, Sato K, Takui T, Okada K
Polyhedron   26(9-11) 2021-2026   2007   [Refereed]
Suzuki S, Morita Y, Fukui K, Sato K, Shiomi D, Takui T, Nakasuji K
Journal of the American Chemical Society   128(8) 2530-2531   Mar 2006   [Refereed]
Suzuki S, Morita Y, Fukui K, Sato K, Shiomi D, Takui T, Nakasuji K
Inorganic chemistry   44(23) 8197-8199   Nov 2005   [Refereed]
Suzuki S, Morita Y, Fukui K, Sato K, Shiomi D, Takui T, Nakasui K
Polyhedron   24(16-17) 2618-2624   2005   [Refereed]
Morita Y, Suzuki S, Fukui K, Nakazawa S, Sato K, Shiomi D, Takui T, Nakasuji K
Polyhedron   22(14-17) 2215-2218   2003   [Refereed]
Morita Y, Fukui K, Suzuki S, Aoki T, Nakazawa S, Tamaki K, Fuyuhiro A, Yamamoto K, Sato K, Shiomi D, Naito A, Takui T, Nakasuji K
Polyhedron   22(14-17) 2199-2204   2003   [Refereed]
Morita Y, Suzuki S, Kawai J, Nishida S, Fukui K, Nakazawa S, Sato K, Shiomi D, Takui T, Nakasuji K
Synthetic Metals   137(1-3) 1209-1210   2003   [Refereed]
Morita Y, Aoki T, Fukui K, Nakazawa S, Tamaki K, Suzuki S, Fuyuhiro A, Yamamoto K, Sato K, Shiomi D, Naito A, Takui T, Nakasuji K
Angewandte Chemie (International ed. in English)   41(10) 1793-1796   May 2002   [Refereed]

Research Grants & Projects

 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: Grants-in-Aid for Scientific Research(若手研究(B))
Project Year: 2008 - 2009    Investigator(s): Shuichi SUZUKI
We report a efficient charge separation triad systems where triphenylamine (D) and naphthalenediimide (A) are linked to the platinum complex moiety (Pt) through highly twisted phenylene ethynylene linkages. The quantum yields for the formation of ...