Ryo Nozu

J-GLOBAL         Last updated: Nov 8, 2018 at 13:28
 
Avatar
Name
Ryo Nozu

Academic & Professional Experience

 
Jun 2014
 - 
Today
Research Scientist, Okinawa Churashima Research Center, Okinawa Churashima Foundation
 

Published Papers

 
Nozu R, Murakumo K, Yano N, Furuyama R, Matsumoto R, Yanagisawa M, Sato K
General and comparative endocrinology   265 174-179   Sep 2018   [Refereed]
Yuichiro Hara, Kazuaki Yamaguchi, Koh Onimaru, Mitsutaka Kadota, Mitsumasa Koyanagi, Sean D. Keeley, Kaori Tatsumi, Kaori Tanaka, Fumio Motone, Yuka Kageyama, Ryo Nozu, Noritaka Adachi, Osamu Nishimura, Reiko Nakagawa, Chiharu Tanegashima, Itsuki Kiyatake, Rui Matsumoto, Kiyomi Murakumo, Kiyonori Nishida, Akihisa Terakita, Shigeru Kuratani, Keiichi Sato, Susumu Hyodo, Shigehiro Kuraku
Nature Ecology & Evolution   2(11) 1761   Oct 2018   [Refereed]
Horiguchi R, Nozu R, Hirai T, Kobayashi Y, Nakamura M
General and comparative endocrinology   257 67-73   Feb 2018   [Refereed]
Ryo Nozu, Kiyomi Murakumo, Rui Matsumoto, Yosuke Matsumoto, Nagisa Yano, Masaru Nakamura, Makio Yanagisawa, Keiichi Ueda, Keiichi Sato
BMC Zoology   2(1)    Dec 2017   [Refereed]
Tomita T, Nozu R, Nakamura M, Matsuzaki S, Miyamoto K, Sato K
Scientific reports   7(1) 11744   Sep 2017   [Refereed]