Ito Ryo

J-GLOBAL         Last updated: Dec 12, 2018 at 09:38
 
Avatar
Name
Ito Ryo
E-mail
r-itomed.tohoku.ac.jp
Affiliation
Tohoku University

Published Papers

 
Suzuki Dai, Saito-Hakoda Akiko, Ito Ryo, Shimizu Kyoko, Parvin Rehana, Shimada Hiroki, Noro Erika, Suzuki Susumu, Fujiwara Ikuma, Kagechika Hiroyuki, Rainey William E., Kure Shigeo, Ito Sadayoshi, Yokoyama Atsushi, Sugawara Akira
PLOS ONE   12(8)    Aug 2017   [Refereed]
Ito Ryo, Sato Ikuko, Tsujita Tadayuki, Yokoyama Atsushi, Sugawara Akira
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS   489(1) 21-28   Jul 2017   [Refereed]
Ito R, Shimada H, Yazawa K, Sato I, Imai Y, Sugawara A, Yokoyama A
Biochemistry and biophysics reports   5 134-140   Mar 2016   [Refereed]
Yokoyama Atsushi, Igarashi Katsuhide, Sato Tetsuya, Takagi Kiyoshi, Otsuka Maky I, Shishido Yurina, Baba Takashi, Ito Ryo, Kanno Jun, Ohkawa Yasuyuki, Morohashi Ken-ichirou, Sugawara Akira
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   289(26) 18152-18162   Jun 2014   [Refereed]
Generation of a Stable H295R Cell Line Expressing 11beta-Hydroxylase Gene Promoter and the Effect of High-Glucose on Its Expression
Sugawara Kaori, Matsuda Ken, Kogure Naotaka, Uruno Akira, Sato Ikuko, Shimizu Kyoko, Parvin Rehana, Yoshikawa Takeo, Kudo Masataka, Saito-Hakoda Akiko, Ito Ryo, Yokoyama Atsushi, Ito Sadayoshi, Sugawara Akira
ENDOCRINE REVIEWS   35(3)    Jun 2014   [Refereed]