Satoshi Uetake

J-GLOBAL         Last updated: Nov 8, 2018 at 13:56
 
Avatar
Name
Satoshi Uetake

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Miyamoto Yuki, Hara Hideaki, Hiraki Takahiro, Masuda Takahiko, Sasao Noboru, Uetake Satoshi, Yoshimi Akihiro, Yoshimura Koji, Yoshimura Motohiko
JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS   51(1)    Jan 2018   [Refereed]
Yoshimi A., Hara H., Hiraki T., Kasamatsu Y., Kitao S., Kobayashi Y., Konashi K., Masuda R., Masuda T., Miyamoto Y., Okai K., Okubo S., Ozaki R., Sasao N., Sato O., Seto M., Schumm T., Shigekawa Y., Stellmer S., Suzuki K., Uetake S., Watanabe M., Yamaguchi A., Yasuda Y., Yoda Y., Yoshimura K., Yoshimura M.
PHYSICAL REVIEW C   97(2)    Feb 2018   [Refereed]
Hara Hideaki, Miyamoto Yuki, Hiraki Takahiro, Masuda Takahiko, Sasao Noboru, Uetake Satoshi, Yoshimi Akihiro, Yoshimura Koji, Yoshimura Motohiko
PHYSICAL REVIEW A   96(6)    Dec 2017   [Refereed]
Tanaka Minoru, Tsumura Koji, Sasao Noboru, Uetake Satoshi, Yoshimura Motohiko
PHYSICAL REVIEW D   96(11)    Dec 2017   [Refereed]
Miyamoto Yuki, Hara Hideaki, Masuda Takahiko, Sasao Noboru, Uetake Satoshi, Yoshimi Akihiro, Yoshimura Koji, Yoshimura Motohiko
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A   121(20) 3943-3951   May 2017   [Refereed]
Miyamoto Yuki, Hara Hideaki, Masuda Takahiko, Hiraki Takahiro, Sasao Noboru, Uetake Satoshi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   56(3)    Mar 2017   [Refereed]
Masuda T., Okubo S., Hara H., Hiraki T., Kitao S., Miyamoto Y., Okai K., Ozaki R., Sasao N., Seto M., Uetake S., Yamaguchi A., Yoda Y., Yoshimi A., Yoshimura K.
REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS   88(6)    Jun 2017   [Refereed]
Ohae Chiaki, Harries James R., Iwayama Hiroshi, Kawaguchi Kentarou, Kuma Susumu, Miyamoto Yuki, Nagasono Mitsuru, Nakajima Kyo, Nakano Itsuo, Shigemasa Eiji, Sasao Noboru, Uetake Satoshi, Wakabayashi Tomonari, Yoshimi Akihiro, Yoshimura Koji, Yoshimura Motohiko
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   85(3)    Mar 2016   [Refereed]
Masuda Takahiko, Hara Hideaki, Miyamoto Yuki, Kuma Susumu, Nakano Itsuo, Ohae Chiaki, Sasao Noboru, Tanaka Minoru, Uetake Satoshi, Yoshimi Akihiro, Yoshimura Koji, Yoshimura Motohiko
HYPERFINE INTERACTIONS   236(1-3) 73-77   Nov 2015   [Refereed]
Miyamoto Yuki, Hara Hideaki, Masuda Takahiko, Sasao Noboru, Tanaka Minoru, Uetake Satoshi, Yoshimi Akihiro, Yoshimura Koji, Yoshimura Motohiko
PROGRESS OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL PHYSICS   (8)    Aug 2015   [Refereed]
Miyamoto Yuki, Hara Hideaki, Kuma Susumu, Masuda Takahiko, Nakano Itsuo, Ohae Chiaki, Sasao Noboru, Tanaka Minoru, Uetake Satoshi, Yoshimi Akihiro, Yoshimura Koji, Yoshimura Motohiko
PROGRESS OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL PHYSICS   (11)    Nov 2014   [Refereed]
Masuda T., Hara H., Miyamoto Y., Sasao N., Tanaka M., Uetake S., Yoshimi A., Yoshimura K., Yoshimura M.
XIV INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOPICS IN ASTROPARTICLE AND UNDERGROUND PHYSICS (TAUP 2015), PTS 1-7   718    2016   [Refereed]
Ohae Chiaki, Fukumi Atsushi, Kuma Susumu, Miyamoto Yuki, Nakajima Kyo, Nakano Itsuo, Nanjo Hajime, Sasao Noboru, Uetake Satoshi, Wakabayashi Tomonari, Yoshimi Akihiro, Yoshimura Koji, Yoshimura Motohiko
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   83(4)    Apr 2014   [Refereed]
Tashiro Motomichi, Ehara Masahiro, Kuma Susumu, Miyamoto Yuki, Sasao Noboru, Uetake Satoshi, Yoshimura Motohiko
PROGRESS OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL PHYSICS   (1)    Jan 2014   [Refereed]
Kuma Susumu, Miyamoto Yuki, Tsutsumi Kousuke, Sasao Noboru, Uetake Satoshi
OPTICS LETTERS   38(15) 2825-2828   Aug 2013   [Refereed]
Yamashita Makoto, Kato Shinya, Yamaguchi Atsushi, Sugawa Seiji, Fukuhara Takeshi, Uetake Satoshi, Takahashi Yoshiro
PHYSICAL REVIEW A   87(4)    Apr 2013   [Refereed]
Yoshimura M., Sasao N., Uetake S.
PHYSICAL REVIEW D   90(1)    Jul 2014   [Refereed]
Wakabayashi Tomonari, Tomioka Makiko, Wada Yoriko, Miyamoto Yuki, Tang Jian, Kawaguchi Kentarou, Kuma Susumu, Sasao Noboru, Nanjo Hajime, Uetake Satoshi, Yoshimura Motohiko, Nakano Itsuo
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D   67(2)    Feb 2013   [Refereed]
Kuma Susumu, Miyamoto Yuki, Nakajima Kyo, Fukumi Atsushi, Kawaguchi Kentarou, Nakano Itsuo, Sasao Noboru, Tanaka Minoru, Tang Jian, Taniguchi Takashi, Uetake Satoshi, Wakabayashi Tomonari, Yoshimi Akihiro, Yoshimura Motohiko
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS   138(2)    Jan 2013   [Refereed]
Uetake Satoshi, Murakami Ryo, Doyle John M., Takahashi Yoshiro
PHYSICAL REVIEW A   86(3)    Sep 2012   [Refereed]
Fukumi Atsushi, Kuma Susumu, Miyamoto Yuki, Nakajima Kyo, Nakano Itsuo, Nanjo Hajime, Ohae Chiaki, Sasao Noboru, Tanaka Minoru, Taniguchi Takashi, Uetake Satoshi, Wakabayashi Tomonari, Yamaguchi Takuya, Yoshimi Akihiro, Yoshimura Motohiko
PROGRESS OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL PHYSICS   (1)    2012   [Refereed]
Sugawa Seiji, Taie Shintaro, Takasu Yosuke, Yamazaki Rekishu, Uetake Satoshi, Takahashi Yoshiro
JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY   59(4) 2936-2940   Oct 2011   [Refereed]
Okano M., Hara H., Muramatsu M., Doi K., Uetake S., Takasu Y., Takahashi Y.
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS   98(4) 691-696   Mar 2010   [Refereed]
Sugawa Seiji, Taie Shintaro, Fukuhara Takeshi, Uetake Satoshi, Yamazaki Rekishu, Takasu Yosuke, Takahashi Yoshiro
LASER SPECTROSCOPY   222-231   2010   [Refereed]
Yamaguchi A., Uetake S., Kato S., Ito H., Takahashi Y.
NEW JOURNAL OF PHYSICS   12    Oct 2010   [Refereed]
Shibata K., Kato S., Yamaguchi A., Uetake S., Takahashi Y.
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS   97(4) 753-758   Dec 2009   [Refereed]
Uetake S., Matsubara K., Ito H., Hayasaka K., Hosokawa M.
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS   97(2) 413-419   Oct 2009   [Refereed]
QUANTUM DEGENERATE GASES OF YTTERBIUM ATOMS
Uetake S., Yamaguchi A., Kato S., Fukuhara T., Sugawa S., Enomoto K., Takasu Y., Takahashi Y.
PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FOUNDATIONS OF QUANTUM MECHANICS IN THE LIGHT OF NEW TECHNOLOGY   12-+   2009   [Refereed]
Yamaguchi A., Uetake S., Hashimoto D., Doyle J. M., Takahashi Y.
PHYSICAL REVIEW LETTERS   101(23)    Dec 2008   [Refereed]
Uetake S., Yamaguchi A., Hashimoto D., Takahashi Y.
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS   93(2-3) 409-414   Nov 2008   [Refereed]
Uetake S., Yamaguchi A., Kato S., Takahashi Y.
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS   92(1) 33-35   Jul 2008   [Refereed]
Yamaguchi A., Uetake S., Takahashi Y.
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS   91(1) 57-60   Apr 2008   [Refereed]
High-resolution laser Spectroscopy of ultracold ytterbium atoms
2007 PACIFIC RIM CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, VOLS 1-4   925-+   2007   [Refereed]
Matsubara K, Uetake S, Ito H, Li Y, Hayasaka K, Hosokawa M
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 1-REGULAR PAPERS BRIEF COMMUNICATIONS & REVIEW PAPERS   44(1A) 229-230   Jan 2005   [Refereed]
Uetake S, Hayasaka K, Watanabe M
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 2-LETTERS   42(3B) L332-L334   Mar 2003   [Refereed]
Uetake S, Sihombing RSD, Hakuta K
OPTICS LETTERS   27(6) 421-423   Mar 2002   [Refereed]
Uetake S, Hakuta K
LASER RESONATORS IV   4270 19-28   2001   [Refereed]
Uetake S, Katsuragawa M, Suzuki M, Hakuta K
PHYSICAL REVIEW A   61(1) art. no.-011803   Jan 2000   [Refereed]