Shichino Shigeyuki

J-GLOBAL         Last updated: Dec 2, 2019 at 11:42
 
Avatar
Name
Shichino Shigeyuki

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
2018
 - 
2019
Assistant professor, Division of Molecular Regulation of Inflammatory and Immune Diseases, Research Institute for Biomedical Sciences, Organization for Research Advancement, Tokyo University of Science
 
2012
 - 
2018
Graduate Student, Department of Molecular Preventive Medicine, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo
 

Published Papers

 
Yoshimura Y, Denda-Nagai K, Takahashi Y, Nagashima I, Shimizu H, Kishimoto T, Noji M, Shichino S, Chiba Y, Irimura T
Scientific reports   9(1) 16641   Nov 2019   [Refereed]
Iwata Y, Satou K, Furuichi K, Yoneda I, Matsumura T, Yutani M, Fujinaga Y, Hase A, Morita H, Ohta T, Senda Y, Sakai-Takemori Y, Wada T, Fujita S, Miyake T, Yasuda H, Sakai N, Kitajima S, Toyama T, Shinozaki Y, Sagara A, Miyagawa T, Hara A, Shimizu M, Kamikawa Y, Ikeo K, Shichino S, Ueha S, Nakajima T, Matsushima K, Kaneko S, Wada T
International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases      Nov 2019   [Refereed]
Tsukui T, Ueha S, Shichino S, Hashimoto S, Nakajima T, Shiraishi K, Kihara M, Kiyonari H, Inagaki Y, Matsushima K
Biochemical and biophysical research communications   514(3) 684-690   May 2019   [Refereed]
Shiraishi K, Nakajima T, Shichino S, Deshimaru S, Matsushima K, Ueha S
Biochemical and biophysical research communications   515(4) 579-585   Jun 2019   [Refereed]
Aoki Hiroyasu, Ueha Satoshi, Shichino Shigeyuki, Ogiwara Haru, Shitara Kohei, Nakatsura Tetsuya, Suzuki Toshihiro, Shimomura Manami, Yoshikawa Toshiaki, Shoda Kayoko, Kitano Shigehisa, Yamashita Makiko, Nakayama Takayuki, Sato Akihiro, Kuroda Sakiko, Wakabayashi Masashi, Nomura Shogo, Yokochi Shoji, Ito Satoru, Doi Toshihiko, Matsushima Kouji
CANCER RESEARCH   79(13)    Jul 2019   [Refereed]
Shitara K, Ueha S, Shichino S, Aoki H, Ogiwara H, Nakatsura T, Suzuki T, Shimomura M, Yoshikawa T, Shoda K, Kitano S, Yamashita M, Nakayama T, Sato A, Kuroda S, Wakabayashi M, Nomura S, Yokochi S, Ito S, Matsushima K, Doi T
Journal for immunotherapy of cancer   7(1) 195   Jul 2019   [Refereed]
Shiraishi K, Shichino S, Tsukui T, Hashimoto S, Ueha S, Matsushima K
Scientific reports   9(1) 3657   Mar 2019   [Refereed]
Chen CY, Ueha S, Ishiwata Y, Yokochi S, Yang, Oppenheim JJ, Ogiwara H, Shichino S, Deshimaru S, Shand FHW, Shibayama S, Matsushima K
Journal for immunotherapy of cancer   7(1) 21   Jan 2019   [Refereed]
Kazushige Shiraishi, Shigeyuki Shichino, Satoshi Ueha, Takuya Nakajima, Shinichi Hashimoto, Satoshi Yamazaki, Kouji Matsushima
iScience   11 318-333   Jan 2019   [Refereed]
Shigeyuki Shichino, Satoshi Ueha, Shinichi Hashimoto, Mikiya Otsuji, Jun Abe, Tatsuya Tsukui, Shungo Deshimaru, Takuya Nakajima, Mizuha Kosugi-Kanaya, Francis HW Shand, Yutaka Inagaki, Hitoshi Shimano, and Kouji Matsushima
JCI Insight   4(1)    Jan 2019   [Refereed]