saito noriaki

J-GLOBAL         Last updated: Apr 25, 2019 at 12:12
 
Avatar
Name
saito noriaki
E-mail
saito.noriakiinternet.ac.jp

Research Areas

 
 

Patents

 
CN ZL200380107013.9、US 0758980、KR 1000748569 : Communication method, communication system, relay system, communication program, program for relay system, mail delivery system, mail delivery method, and mail delivery program
KAWASHIMA MASAHISA, HOSHINO FUMITAKA, FUJIMURA AKIKO, KINOSHITA SHINGO, NAKAO MASAYOSHI, ◎SAITO NORIAKI, TSURUOKA YUKIO, TAKAHASHI KATSUMI,ABE TSUYOSHI ,MIYAKE JUN
EP 11164732.7 : Communication method, communication system, relay system, communication program, program for relay system, mail delivery system, mail delivery method, and mail delivery program
KAWASHIMA MASAHISA, HOSHINO FUMITAKA, FUJIMURA AKIKO, KINOSHITA SHINGO, NAKAO MASAYOSHI, ◎SAITO NORIAKI, TSURUOKA YUKIO, TAKAHASHI KATSUMI,ABE TSUYOSHI ,MIYAKE JUN