NONAKA, Shigenori

J-GLOBAL         Last updated: Sep 30, 2019 at 17:37
 
Avatar
Name
NONAKA, Shigenori
Affiliation
National Institutes of Natural Sciences

Published Papers

 
Chika Okimura, Atsushi Taniguchi, Shigenori Nonaka, Yoshiaki Iwadate
Scientific Reports   8(1)    Dec 2018   [Refereed]
Youngteak Yoon, Jeonghyuk Park, Atsushi Taniguchi, Hiroshi Kohsaka, Ken Nakae, Shigenori Nonaka, Shin Ishii, Akinao Nose
Journal of Neurogenetics   33(3) 179   Jul 2019   [Refereed]
Yukinori Nishigami, Takuya Ohmura, Atsushi Taniguchi, Shigenori Nonaka, Junichi Manabe, Takuji Ishikawa, Masatoshi Ichikawa
Communicative & Integrative Biology   1   Aug 2018   [Refereed]
Takuya Ohmura, Yukinori Nishigami, Atsushi Taniguchi, Shigenori Nonaka, Junichi Manabe, Takuji Ishikawa, Masatoshi Ichikawa
Proceedings of the National Academy of Sciences   115(13) 201718294   Mar 2018   [Refereed]
Hashiura Tetsuya, Kimura Eiji, Fujisawa Shizuko, Oikawa Sayuri, Nonaka Shigenori, Kurosaka Daijiro, Hitomi Jiro
Plos One   12(4)    2017   [Refereed]
Yuichiro Nakai, Mitsunori Ozeki, Takumi Hiraiwa, Ryuichi Tanimoto, Akira Funahashi, Noriko Hiroi, Atsushi Taniguchi, Shigenori Nonaka, Viviane Boilot, Roshan Shrestha, Joanna Clark, Naoka Tamura, Viji M. Draviam, Hiromasa Oku
Review of Scientific Instruments   86(1) 013707   Jan 2015   [Refereed]
Ichikawa T, Nakazato K, Keller P. J, Kajiura-Kobayashi H, Stelzer E. H, Mochizuki A, Nonaka S.
Nat Protoc   9(3) 575-85   2014   [Refereed]
Nonaka Shigenori, Marshall WF
Cilia, Part B   525 149-157   2013   [Refereed]
Takao Daisuke, Nemoto Tomomi, Abe Takaya, Kiyonari Hiroshi, Kajiura-Kobayashi Hiroko, Shiratori Hidetaka, Nonaka Shigenori
Developmental Biology   376(1) 23-30   2013   [Refereed]
Takao Daisuke, Taniguchi Atsushi, Takeda Takaaki, Sonobe Seiji, Nonaka Shigenori
Plos One   7(12)    2012   [Refereed]
Yoshiba Satoko, Shiratori Hidetaka, Kuo Ivana Y, Kawasumi Aiko, Shinohara Kyosuke, Nonaka Shigenori, Asai Yasuko, Sasaki Genta, Belo Jose Antonio, Sasaki Hiroshi, Nakai Junichi, Dworniczak Bernd, Ehrlich Barbara E, Pennekamp Petra, Hamada Hiroshi
Science   338(6104) 226-231   2012   [Refereed]
Hashimoto Masakazu, Shinohara Kyosuke, Wang Jianbo, Ikeuchi Shingo, Yoshiba Satoko, Meno Chikara, Nonaka Shigenori, Takada Shinji, Hatta Kohei, Wynshaw-Boris Anthony, Hamada Hiroshi
Nature Cell Biology   12(2) 170-U172   2010   [Refereed]
Hirota Yuki, Meunier Alice, Huang Shihhui, Shimozawa Togo, Yamada Osamu, Kida Yasuyuki S, Inoue Masashi, Ito Tsubasa, Kato Hiroko, Sakaguchi Masanori, Sunabori Takehiko, Nakaya Masa-aki, Nonaka Shigenori, Ogura Toshihiko, Higuchi Hideo, Okano Hideyuki, Spassky Nathalie, Sawamoto Kazunobu
Development   137(18) 3037-3046   2010   [Refereed]
Nonaka Shigenori, King SM, Pazour GJ
Cilia: Structure and Motility   91 287-297   2009   [Refereed]
Marshall Wallace F, Nonaka Shigenori
Current Biology   16(15) R604-R614   2006   [Refereed]
Nonaka S, Yoshiba S, Watanabe D, Ikeuchi S, Goto T, Marshall WF, Hamada H
Plos Biology   3(8) 1467-1472   2005   [Refereed]
Watanabe D, Saijoh Y, Nonaka S, Sasaki G, Ikawa Y, Yokoyama T, Hamada H
Development   130(9) 1725-1734   2003   [Refereed]
Krebs LT, Iwai N, Nonaka S, Welsh IC, Lan Y, Jiang RL, Saijoh Y, O'Brien TP, Hamada H, Gridley T
Genes & Development   17(10) 1207-1212   2003   [Refereed]
Nonaka S, Shiratori H, Saijoh Y, Hamada H
Nature   418(6893) 96-99   2002   [Refereed]
Nonaka S, Tanaka Y, Okada Y, Takeda S, Harada A, Kanai Y, Kido M, Hirokawa N
Cell   99(1)    1999   [Refereed]
Takeda S, Yonekawa Y, Tanaka Y, Okada Y, Nonaka S, Hirokawa N
Journal of Cell Biology   145(4) 825-836   1999   [Refereed]
Okada Y, Nonaka S, Tanaka Y, Saijoh Y, Hamada H, Hirokawa N
Molecular Cell   4(4) 459-468   1999   [Refereed]
Tanaka Y, Kanai Y, Okada Y, Nonaka S, Takeda S, Harada A, Hirokawa N
Cell   93(7) 1147-1158   1998   [Refereed]
Tanaka Y, Kanai Y, Okada Y, Nonaka S, Takeda S, Harada A, Hirokawa N
Molecular Biology of the Cell   9 30A   1998   [Refereed]
Nonaka S, Tanaka Y, Okada Y, Takeda S, Harada A, Kanai Y, Kido M, Hirokawa N
Cell   95(6) 829-837   1998   [Refereed]
Harada A, Takei Y, Kanai Y, Tanaka Y, Nonaka S, Hirokawa N
Journal of Cell Biology   141(1) 51-59   1998   [Refereed]
ZHANG ZZ, TANAKA Y, NONAKA S, AIZAWA H, KAWASAKI H, NAKATA T, HIROKAWA N
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   90(17) 7928-7932   1993   [Refereed]